Κυρίες και κύριοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση να παραστώ στις εργασίες της σημερινής διεθνούς συνάντησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και να καταθέσω, συνοπτικά, ορισμένες σκέψεις για τη διαχείριση των δημόσιων οικονομικών της Ελλάδας.

Μία κρίσιμη διάσταση των οικονομικών, η οποία αποτελεί πεδίο εποικοδομητικής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονομικών με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μία καθοριστική διάσταση για να εδραιωθεί η δημοσιονομική εξυγίανση, προσαρμογή και πειθαρχία.

Κάτι που αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, και δη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν υλοποιηθεί μία σειρά από συγκροτημένες θεσμικές παρεμβάσεις για τη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ήδη από το δεύτερο μισό του 2012, μεταξύ άλλων, προχωρήσαμε:

  • Στην επικαιροποίηση και βελτίωση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων.
  • Στην ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών για τη διαχείριση των δημόσιων πόρων.
  • Στην ενίσχυση του πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και πρακτικών με την παράλληλη ενεργοποίηση μηχανισμών παρακολούθησης των ΔΕΚΟ, των ΝΠΙΔ και των ΟΤΑ.

Σε αυτή την κατεύθυνση είναι σημαντική η συμβολή του Ελεγκτικού Συνεδρίου στη σύσταση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

  • Στη θέσπιση τριμηνιαίων ενημερωτικών δελτίων επίτευξης των στόχων του προϋπολογισμού των δομών και των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο της παρακολούθησής τους.
  • Στην εφαρμογή μιας αυστηρής διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, εστιάζοντας στην τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων.
  • Στο καθορισμό, σε συνεργασία και με το Ελεγκτικό Συνέδριο, συντομότερης προθεσμίας για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από τις ΥΔΕ για πληρωμή δαπανών που πραγματοποιούνται από τις συναλλαγές του Δημοσίου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την καταπολέμηση του «late payment».
  • Στην αναβάθμιση του ρόλου του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αρχικά με την επαναλειτουργία του και, στη συνέχεια, με τη διασφάλιση της θεσμικής του υπόστασης, σε αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν.

Επίσης, κατά το δεύτερο μισό του 2013 προχωρήσαμε και ολοκληρώνουμε μέχρι το τέλος του έτους:

1ον. Την επικαιροποίηση και αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προκειμένου να εναρμονιστεί το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο με τα ισχύοντα στην Ευρωζώνη, και όπου είναι δυνατόν να τα υπερβαίνει.

Σ’ αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία είναι σημαντική η συνεργασία που έχει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με το Ελεγκτικό Συνέδριο σε καθημερινή, πλέον, βάση στο πλαίσιο λειτουργίας σχετικής ομάδας εργασίας.

2ον. Τη θεσμοθέτηση ενός ανεξάρτητου Δημοσιονομικού Συμβουλίου, με βάση τόσο τα προβλεπόμενα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσο και τη διεθνή πρακτική των τελευταίων δεκαετιών.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα είναι επιφορτισμένο, μεταξύ άλλων, με την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση της χώρας με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο προβλέπεται να εμπλακεί σημαντικά σ’ αυτό το θεσμικό εγχείρημα μέσω της συμμετοχής του Προέδρου του στην υψηλού επιπέδου ειδική επιτροπή, η οποία θα έχει έναν επιβλέποντα ρόλο στη λειτουργία του Συμβουλίου.

Παράλληλα, προωθείται, σε συνεργασία και με το Ελεγκτικό Συνέδριο, η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης, μέσω:

  • Της επέκτασης του ήδη υπάρχοντος Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής για την παρακολούθηση των δημοσιονομικών μεγεθών της Κεντρικής Διοίκησης, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Της προώθησης του Προγράμματος με τίτλο «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Γενική Κυβέρνηση», το γνωστό ERP.

Κυρίες και κύριοι,

Η χρηστή και λελογισμένη δημοσιονομική διαχείριση της τελευταίας διετίας, σε ένα ιδιαίτερα πιεστικό διεθνές περιβάλλον, έχει καταστήσει εφικτή την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος το 2013.

Επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί αυτό το θετικό αποτέλεσμα, ώστε να αποκτήσει η χώρα μας τους απαραίτητους βαθμούς ελευθερίας για να βγει το συντομότερο από την κρίση.

Και για να επιτευχθεί αυτό είναι αναγκαία η θεσμική θωράκιση του εγχειρήματος, την οποία και επιχειρούμε σε συνεργασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μία σχέση συνεργασίας που ενδυναμώθηκε την τελευταία περίοδο, στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρυθμιστικής διαδικασίας.

Μία συνεργασία που εκτιμώ οτι θα ενδυναμωθεί κατά την επόμενη περίοδο, καθώς αποτελεί κοινό μας τόπο η ανάγκη περαιτέρω βελτίωσης της δημοσιονομικής εποπτείας, ενίσχυσης του προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου και διασφάλισης της διαφάνειας στη δημοσιονομική διαχείριση.

Σας ευχαριστώ.