Αρ. Πρωτ. Α02 / 1102 / 86 / 18.11.2013

ΘΕΜΑ: Μεταβολές στοιχείων συνταξιούχων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ./τ. Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.

 

Όπως είναι γνωστό από 1/8/2008 έχει συσταθεί, βάσει του άρθρου 5 του Ν. 3655/2008   - μεταξύ άλλων Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.- το «Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.», με αρμοδιότητα των υπηρεσιών του (στις οποίες δεν περιλαμβάνεται  Τμήμα  Μητρώου) την αντιμετώπιση των θεμάτων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του (Εγκ.: 60/2008, 64/2008 & 80/2008).

Από 1/7/2011 οι πληρωμές συντάξεων του τ.Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε. εντάχθηκαν στο σύστημα πληρωμών Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-.Ε.Τ.Α.Μ., στα δε Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων των Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (του τόπου κατοικίας των συνταξιούχων Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ./τ.Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.) παρέχονται δυνατότητες διευκόλυνσης μέσω του Ο.Π.Σ. από το ρόλο «ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.» των ενδιαφερομένων συνταξιούχων, όπως η πληρωμή των συντάξεών τους (Γ.Ε. Σ00/84/22-10-2012) ή η εκτύπωση τριμηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων συντάξεων, με την επισήμανση ότι, σε περίπτωση που εντοπίζονται λανθασμένα ή  ελλειπή στοιχεία τους να τους παραπέμπουν στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος για να καταχωρηθούν στο Μητρώο Ασφαλισμένων οι αντίστοιχες μεταβολές   (Γ.Ε. Σ00/33/28-6-2012, σελ. 8).

Ωστόσο, παρά τις οδηγίες    ορισμένα Τμήματα Πληρωμών Συντάξεων    Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.    εξακολουθούν να διαβιβάζουν αιτήματα των εν λόγω συνταξιούχων για μεταβολή  στοιχείων τους   (επωνύμου, Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας κ.λ.π.) στο «Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του  εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.», με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατόπιν των  ανωτέρω, παρακαλούμε για  την  πιστή  τήρηση των οδηγιών μας, ώστε για μεταβολές των στοιχείων τους και οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να παραπέμπονται άμεσα στα Τμήματα Μητρώου των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας τους.

Με την ευκαιρία κρίνουμε αναγκαίο να επισημάνουμε ότι, η ίδια διαδικασία (ενημέρωση και άμεση παραπομπή στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. του τόπου κατοικίας του) θα πρέπει να ακολουθείται και όταν, κατά την υποβολή αιτήματος συνταξιοδότησης στο «Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.», διαπιστώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει περισσότερους από ένα Αριθμούς Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.).

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ