ΠΟΛ. 1248 / 19.11.2013

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα χορήγησης αναστολής πληρωμής και επανεξέτασης πρώτης διευκόλυνσης (ν.2648/98) μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων περί πάγιας ρύθμισης.

 

Κοινοποιούμε την 321/2013 γνωμοδότηση του Α' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε δεκτή από το Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για να λάβετε γνώση και να ενεργείτε σύμφωνα με αυτή.

Με την ως άνω γνωμοδότηση έγιναν δεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις περί πάγιας ρύθμισης, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την υποπαρ.Α2, παρ. Α, άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α') και την Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1112/2013 (ΦΕΚ 1237 Β'), από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των ως άνω διατάξεων την 01.07.2013, δεν επιτρέπεται η χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 21 του ν.2648/1998, όπως ισχύει.

Η χορήγηση αναστολής πληρωμής με βάση τις διατάξεις του άρθρου 14 ν.2648/98, όπως ισχύει, και η χορήγηση επανεξέτασης ήδη χορηγηθείσας πρώτης διευκόλυνσης με βάση το άρθρο 18 ν.2648/98, όπως ισχύει, από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, συνιστούν μορφές διευκόλυνσης κατά την έννοια των διατάξεων της παρ. 16 υποπαρ. Α2, παρ. Α, άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α').

Συνεπώς μετά την έναρξη ισχύος την 1η Ιουλίου 2013 δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα χορήγησης αναστολής πληρωμής μέρους ή του συνόλου συγκεκριμένης οφειλής και η δυνατότητα υποβολής αίτησης επανεξέτασης ήδη χορηγηθείσας πρώτης διευκόλυνσης από τα αρμόδια προς τούτο όργανα.

Ακολουθεί το κείμενο της γνωμοδότησης.

 

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Ευανθία Χατζηπαναγιώτου