ΠΟΛ. 1247 / 19.11.2013

Θέμα: Διαδικασίες λειτουργίας της διαδικτυακής εφαρμογής ενημέρωσης  της  εκκαθάρισης του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (Φ.Α.Π.) φυσικών προσώπων έτους  2011, εκτύπωση  των εκκαθαριστικών σημειωμάτων  –  δηλώσεων και ημερομηνία  ανάρτησης των σημειωμάτων αυτών.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58Α΄) και ειδικότερα την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου, με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τα ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία και τη λειτουργία της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, την ημερομηνία  ανάρτησης αυτής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Την αριθμ. 07927/2012 ΕΞ (ΦΕΚ 2574 Β΄) απόφαση του  Πρωθυπουργού και  του  Υπουργού  Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο  Μαυραγάνη».

3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα− λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Δήλωση Φόρου Ακίνητης  Περιουσίας

1.  Η δήλωση  Φ.Α.Π. φυσικών  προσώπων συντίθεται ψηφιακά  από το  Υπουργείο  Οικονομικών, με βάση τις υποβληθείσες δηλώσεις στοιχείων  ακινήτων (Ε9). Ο υπόχρεος  λαμβάνει  γνώση της  τελικής διαμόρφωσης του περιεχομένου της δήλωσης και των βεβαιωθέντων ποσών Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων με την  έκδοση  του εκκαθαριστικού σημειώματος –  δήλωσης  ΦΑΠ του  οικείου έτους.

2. Αν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής  του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας  του αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου  επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου,  στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών  Συστημάτων επέχουν  θέση δήλωσης  Φ.Α.Π. και εκτυπώνονται αποκλειστικά από τον υπόχρεο. Ο γονέας  ανήλικου τέκνου υποχρεούται να ελέγξει το εκκαθαριστικό σημείωμα  – δήλωση Φ.Α.Π. του ανηλίκου  τέκνου  του οικείου  έτους. Για φυσικά  πρόσωπα, τα  οποία  κατά  την  ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εφαρμογής αυτής έχουν αποβιώσει, χορηγείται από την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ., μετά  από αίτηση  οποιουδήποτε κληρονόμου, βεβαίωση  με  τα στοιχεία της περιουσιακής  τους  κατάστασης.

 

Άρθρο 2

Διαδικασία εισόδου  στην εφαρμογή

1. Πρόσβαση στην εφαρμογή έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο και απαιτείται να είναι  ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

2. Η σύζυγος, η οποία δεν είναι  ενεργή  χρήστης  των υπηρεσιών του Taxisnet, διαρκούντος του έγγαμου βίου ελέγχει το εκκαθαριστικό σημείωμα  Φ.Α.Π. του οικείου έτους, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης του συζύγου της. Από την ημερομηνία  ενεργοποίησης ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης από τη σύζυγο δεν είναι πλέον δυνατή η πρόσβαση στην εφαρμογή  με τη χρήση των κωδικών του συζύγου. Από την ημερομηνία  καταχώρησης της  διακοπής ή της  διάστασης της  έγγαμης σχέσης  στο  υποσύστημα Taxis – Μητρώο, διακόπτεται η δυνατότητα χρήσης  του  ονόματος χρήστη  και  του κωδικού πρόσβασης του πρώην ή σε διάσταση  συζύγου.

 

Άρθρο 3

Διαδικασία διόρθωσης  των δηλώσεων – εκκαθαριστικών σημειωμάτων  – δηλώσεων Φ.Α.Π. της παραγράφου  2 του άρθρου 1

Σε περίπτωση διαφωνίας του υποχρέου, για τον οποίο δεν  προκύπτει  φόρος  για  καταβολή, με  τα  στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη  φορολογητέα αξία αυτών, όπως αναγράφονται στο εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης, σύμφωνα  με τα  οριζόμενα  στις  ΠΟΛ 1225/2012  (Φ.Ε.Κ. 3573 Β΄), 1188/2013  (Φ.Ε.Κ.  1919 Β΄) και 1234/2013  (Φ.Ε.Κ. 2600 Β΄) αποφάσεις  του Υπουργού Οικονομικών.

Άρθρο 4

Ανάρτηση  λοιπών εκκαθαριστικών σημειωμάτων  – δηλώσεων Φ.Α.Π.

Στην  διαδικτυακή εφαρμογή του  άρθρου 1 αναρτώνται και:

  • α) τα ήδη εκδοθέντα  εκκαθαριστικά σημειώματα Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων, για τα οποία έχει προκύψει φόρος για καταβολή,
  • β) το  τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  –  δήλωση Φ.Α.Π. φυσικού προσώπου, το οποίο προέκυψε μετά την υποβολή τροποποιητικής – ανακλητικής δήλωσης Φ.Α.Π.. Ο υπόχρεος δύναται  να αναζητήσει και να εκτυπώσει το εκκαθαριστικό σημείωμα  του Φ.Α.Π., ακολουθώντας τη  διαδικασία εισόδου στην  εφαρμογή που ορίζεται στο άρθρο 2.

Άρθρο 5

Λοιπά θέματα

1. Το εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π. φυσικού προσώπου, που χορηγείται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας  μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αποτελεί διοικητικό έγγραφο και είναι  έγκυρο  για κάθε χρήση από τον υπόχρεο, πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται  στο άρθρο 48 του ν. 3842/2010.

2. Ο υπόχρεος  μπορεί να υποβάλει, όπου αυτό απαιτείται, μη  επικυρωμένα αντίγραφα  ή φωτοαντίγραφα  των  εκκαθαριστικών σημειωμάτων  Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων, που εκτυπώθηκαν από τη διαδικτυακή αυτή εφαρμογή,  εφόσον  αυτά  συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνεται  η πιστότητα − ακρίβεια των αναφερομένων σ’ αυτή στοιχείων.

3. Τα ηλεκτρονικά χορηγούμενα  εκκαθαριστικά σημειώματα  −  δηλώσεις  Φ.Α.Π. φυσικών προσώπων φέρουν μηχανική  αποτύπωση της  σφραγίδας του  Υπουργείου Οικονομικών και μηχανική  αποτύπωση της  υπογραφής του Γενικού Γραμματέα  Δημοσίων Εσόδων ή υπαλλήλου της Υπηρεσίας αυτής, προς τον οποίο παρέχεται η σχετική εξουσιοδότηση με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλει τροποποιητική δήλωση στοιχείων ακινήτων με ηλεκτρονικό τρόπο  για  την αποκατάσταση των ελλείψεων  της  δήλωσής του στις περιπτώσεις  που, λόγω έλλειψης  στοιχείων, δεν έχει  εκκαθαριστεί το  σύνολο της  ακίνητης περιουσίας του  και  ενημερώνεται γι’ αυτό  εγγράφως μέσω του εκκαθαριστικού σημειώματος Φ.Α.Π.

Άρθρο 6

Ημερομηνία  έναρξης  λειτουργίας της εφαρμογής έτους  2011

Ως ημερομηνία  ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων  Φ.Α.Π. της παραγράφου  2 του άρθρου 1 της παρούσης για το έτος 2011 ορίζεται  η 8η Νοεμβρίου 2013.

Άρθρο 7

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ