Ερώτηση

931ΑΑ.

1) Για την επιχείρηση '' γραφείο ενοικίασης Ε.Ι.Χ αυτ/των '' αν έχει δύο ή τρία κλπ Ε.Ι.Χ , η αγορά και κατοχή τους αποτελούν τεκμήρια απόκτησης και διαβίωσης;

2)Για την δωρεάν παραχώρηση από πατέρα ή σύζυγο ακινήτου στο οποίο ο γιος ή η σύζυγος λειτουργεί επιχείρηση Ενοικ. δωματίων ή ξενοδοχείου, πρέπει να δηλώνει τεκμαρτό εισόδημα για όλα τα τ.μ αυτού του ακινήτου (που συνήθως είναι και πολλά) ή δηλώνει μόνο για κάποιο συγκεκριμένο χώρο υποδοχής   π.χ ρεσεψιόν, γραφείου κλπ.;

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων, παρακαλούμε για την κατά το δυνατόν συντομότερο απάντησή σας ,λόγω επείγοντος των θεμάτων.

 

Απάντηση

Όπως ορίζεται ρητά  στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν.2238/1994:

“Προκειμένου για εκπαιδευτές οδηγών αυτοκινήτων, καθώς και για τις επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, που χρησιμοποιούν για το σκοπό αυτόν περισσότερα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη. Στις περιπτώσεις ενοικίασης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αυτοκινήτων επιβατικών ιδιωτικής ή μικτής χρήσης, η ετήσια αντικειμενική δαπάνη, που αντιστοιχεί στο χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, βαρύνει το μισθωτή τους.”

Συνεπώς, όσον αφορά το τεκμήριο διαβίωσης, είναι σαφές ότι ισχύει και στην περίπτωση που μας αναφέρετε για την οποία ωστόσο λαμβάνεται υπόψη το αυτοκίνητο που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη.

Τα ίδια ακριβώς ορίζονται  και με το άρθρο 31  του ν.4172/2013 που τίθεται σε ισχύ για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01/01/2014.

Όσον αφορά το τεκμήριο απόκτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του Ν.2238/94, προβλέπεται ότι

“Ως ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν λογίζονται και τα χρηματικά ποσά που πραγματικά καταβάλλονται για:
α) Αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής και λοιπών σκαφών αναψυχής, αεροσκαφών και κινητών πραγμάτων μεγάλης αξίας. Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.”

Ακόμη,  σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 του Ν.2238/94, προβλέπεται ότι:

“Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοχείων δεν εφαρμόζονται:

(……)

ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.”

Σύμφωνα δε με την αντίστοιχη παράγραφο του άρθρου 33 του ν.4172/2013 που ισχύει για δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01/01/2014

“Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων δεν εφαρμόζονται:

(……..)

ε) Προκειμένου για αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης από πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.”

 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την απόφαση 1047830/933/Α0012/2007, προβλέπεται ότι:

“Για λόγους ανάλογης εφαρμογής της γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. έγινε δεκτό από τη διοίκηση ότι η αγορά αυτοκινήτου ΦΙΧ από αγρότη ή επιχειρηματία, καθώς και η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης από ατομική επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών την ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης απαλλάσσεται από την εφαρμογή του τεκμηρίου της περ.α΄ του άρθρου 17 του Ν. 2238/1994, ως αγορά πάγιου εξοπλισμού επαγγελματικής χρήσης, εφόσον η αγορά πραγματοποιείται από 18.12.06 και μετά (Σχετ. τα 1050960/970/Α0012/9.5.07 και 1102496/2385/Α0012/8.2.2007 έγγραφα).”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η  η ετήσια αντικειμενική δαπάνη εφαρμόζεται  για το αυτοκίνητο εκείνου που δίνει τη μεγαλύτερη αντικειμενική δαπάνη, ενώ η αγορά των Ε.Ι.Χ  δεν βαρύνεται με το τεκμήριο απόκτησης αυτοκινήτου.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας,  σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 22 του ν.2238/1994 ισχύει ότι:

“Σε περίπτωση που η οικοδομή χρησιμοποιήθηκε με άλλον τρόπο από τον ιδιοκτήτη, το νομέα, τον επιφανειούχο, τον επικαρπωτή κ.λπ. ή με τη συγκατάθεση αυτού κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε με άλλο τρόπο από τρίτο, χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση της με άλλες οικοδομές που εκμισθώνονται, πάντως το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το πέντε τοις εκατό (5%) ούτε μικρότερο από το τριάμισι τοις εκατό (3,5%) της αξίας του ακινήτου, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το τέσσερα τοις εκατό (4%) της πραγματικής αξίας της οικοδομής κατά το χρόνο της φορολογίας.
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των τεσσάρων τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1.”

 

Επομένως, δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη διάταξη που να απαλλάσσει από την ανωτέρω υποχρέωση με βάση τα τετραγωνικά.

Η μόνη απαλλαγή αφορά  τη δωρεάν παραχώρηση από γονέα σε τέκνο κατοικίας έως 200 τ.μ..

Από 01/01/2014  έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4172/2013:
“Ο όρος «εισόδημα από ακίνητη περιουσία» σημαίνει το εισόδημα, σε χρήμα ή σε είδος, που προκύπτει από την εκμίσθωση ή την ιδιοχρησιμοποίηση ή τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτων. Ειδικότερα το εισόδημα αυτό προκύπτει από:

  • α) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης γης ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων, κατασκευών και κάθε είδους εγκαταστάσεων και εξοπλισμού τους.
  • β) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης μεταλλείων, λατομείων, δασικών και αγροτικών εκτάσεων στις οποίες περιλαμβάνονται λιβάδια, καλλιεργήσιμες γαίες, βοσκήσιμες γαίες, καθώς και κάθε είδους κατασκευές ή εγκαταστάσεις που είναι στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω από αυτή, όπως τα ιχθυοτροφεία, οι λίμνες, οι δεξαμενές, οι πηγές και τα φρέατα.
  • γ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης από την παραχώρηση χώρου για την τοποθέτηση κάθε είδους διαφημιστικών επιγραφών.
  • δ) Εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση ή παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων σε ακίνητα.

2. Το εισόδημα σε είδος αποτιμάται στην αγοραία αξία. Το εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ή δωρεάν παραχώρηση τεκμαίρεται ότι συνίσταται στο τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Κατ' εξαίρεση το τεκμαρτό εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.) προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες απαλλάσσεται από το φόρο.”

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω για μην φορολογηθεί η δωρεάν παραχώρηση ακινήτου, πρέπει αυτή να αφορά κατοικία μέχρι 200 τ.μ  και  μάλιστα αυτή να χρησιμοποιείται ως κύρια.

Η ομάδα της ASTbooks