Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 66 / 21.11.2013

Θέμα : Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων ρύθμισης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.

 

Σε συνέχεια των με αριθμ. 37/20.6.2013, 48/5.8.2013 και 50/12.8.2013 εγκυκλίων οδηγιών μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1.  ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Οι εργοδότες – οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις   της   υποπαραγράφου   ΙΑ.2   της   παρ.   ΙΑ'  του   άρθρου   πρώτου   του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή», θα πρέπει εφόσον υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μετά την 1.1.2013 και μέχρι την 30.9.2013, είτε να τις εξοφλήσουν πριν την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση είτε να τις ρυθμίσουν σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Προκειμένου  ο  οφειλέτης  να  θεωρηθεί ασφαλιστικά ενήμερος  θα  πρέπει να καταβάλλει την αντίστοιχη πρώτη δόση τόσο της «Νέας Αρχής» όσο και αυτή της «Πάγιας Ρύθμισης».

2.  ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Δικαίωμα υπαγωγής στο παράλληλο καθεστώς τμηματικής καταβολής της «Νέας Αρχής» και της «Πάγιας Ρύθμισης» έχουν :

Α. Οι εργοδότες - οφειλέτες που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης (καταβολή  α'  δόσης)  κατά  τις  διατάξεις  της  υποπαραγράφου  ΙΑ.2  του  άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013 «Νέα Αρχή».

Β. Οι εργοδότες - οφειλέτες που υπέβαλλαν αίτηση προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της ρύθμισης «Νέας Αρχής» και παρήλθε άπρακτη η προθεσμία υπαγωγής σε αυτή.

Ως εκ τούτου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. θα χορηγούν νέα επταήμερη προθεσμία, μετά την διεκπεραίωση σχετικού ελέγχου δηλωθέντων – καταβληθέντων, στους εργοδότες – οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αντίστοιχες αιτήσεις υπαγωγής είτε στη «Νέα Αρχή» είτε στο παράλληλο καθεστώς ρύθμισης, χωρίς όμως να έχουν υπαχθεί σε αυτές (καταβολή α' δόσης).

Στη περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης.

Αντίθετα, υποβολή αίτησης υπαγωγής στους όρους της παρούσας απαιτείται μόνο στις  περιπτώσεις ύπαρξης οφειλών μισθολογικών περιόδων απασχόλησης  από 1.1.2013 και εφεξής.

Κατά  τα  λοιπά  ισχύουν  οι  οδηγίες  των  αναφερομένων  στο  θέμα  εγκυκλίων οδηγιών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Εσόδων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

 ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ