Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης (Σ.Ο.Λ.-Ν.Θ.)

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με το άρθρο 4, παρ. 16, εδ. β του Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονται από την υποχρέωση σύνταξης απογραφής οι υπόχρεοι τήρησης απλογραφικών βιβλίων εφόσον ο τζίρος τους δεν υπερβαίνει το όριο των 150.000 ευρώ. Επίσης με την ΠΟΛ. 1004/4-1-13 εξακολουθούν να ισχύουν οι σχετικές αποφάσεις περί απαλλαγής ορισμένων υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών με απλογραφικά βιβλία από την υποχρέωση σύνταξης απογραφών.

Τέλος με το άρθρο 31, παρ. 1, εδ. γ του ισχύοντος κώδικα φορολογίας εισοδήματος ορίζεται ότι σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις των υπόχρεων μη σύνταξης απογραφών ως απογραφή έναρξης λαμβάνεται το ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου και ως απογραφή λήξης της διαχειριστικής περιόδου λαμβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της περιόδου αυτής.

Στο άρθρο 25 του νόμου 4172 αναφέρεται ο τρόπος αποτίμησης των αποθεμάτων κατά τη σύνταξη των απογραφών αλλά δε διευκρινίζεται πως θα υπολογιστούν οι απογραφές των ως άνω περιπτώσεων φορολογουμένων.

Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 3 οι διατάξεις του ως άνω άρθρου ισχύουν για φορολογικές περιόδους που κλείνουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εξής.

Κύριε Υπουργέ,

Πιστεύουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ως προς τον τρόπο υπολογισμού των απογραφών των ως άνω φορολογουμένων την 31/12/2013 που είναι ταυτόχρονα και απογραφή της 1/1/2014, έναρξη της περιόδου 2014, ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 4172. Πιστεύουμε ότι άμεσα πρέπει να διορθωθεί η ως άνω εκκρεμότητα.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του ΔΣ                                                

Β. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γεν.Γραμματέας

Θ. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ