Αριθ. Πρωτ. Ε40 / 694 / 22.11.2013

Θέμα: Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ), χρόνος ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας και νέα διαδικασία Κεντρικού Ελέγχου Δηλωθέντων   Καταβληθέντων(Κ. Ε.Δ.Κ.) με ταυτόχρονη έκδοση Αυτόματων Κεντρικών Π.Ε.Ε. (Α.Κ. Π.Ε.Ε.)

ΣΧΕΤ. :     Εγκ. 14/2013, Γενικό Έγγραφο Γ99/1/94/23-6-2011, Γενικό Έγγραφο Γ99/1/103/1-7-2011

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/τ.Α΄/11-4-2012), «θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις » και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου προβλέπεται πλέον, η υποβολή της Α.Π.Δ. σε μηνιαία βάση, χωρίς να διαφοροποιείται το καθεστώς της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και ο χρονικός προσδιορισμός Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.) λόγω συσχέτισής του με το χρόνο ενημέρωσης Ασφαλιστικής Ιστορίας εργαζομένων.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται ότι, εντός του επόμενου του μήνα   υποβολής   των   Αναλυτικών   Περιοδικών   Δηλώσεων, διενεργείται μηχανογραφικός έλεγχος σύγκρισης δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών για κάθε προηγούμενη μισθολογική περίοδο. Ο Έλεγχος Δηλωθέντων Καταβληθέντων καθιερώνεται πλέον υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική διαδικασία και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου αυτού της απασχόλησης μήνα.

Εάν από τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, προκύψει ότι δεν έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ. τότε εκδίδεται Πράξη Επιβολής Εισφορών σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη.

Η  ασφαλιστική  ιστορία  των  απασχολούμενων  της  υποβληθείσας Α.Π.Δ. ενημερώνεται μόνο μετά από Ε.Δ.Κ. και εφόσον έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό τους, ή την έκδοση σε βάρος του υπόχρεου εργοδότη Πράξεως Επιβολής Εισφορών για το οφειλόμενο ποσό και την επίδοση σε αυτόν.

 

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Για την καλύτερη και αμεσότερη εφαρμογή των διατάξεων, αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του μηχανογραφικού συστήματος αναπτύχθηκε νέα διαδικασία στο λογισμικό του Ο.Π.Σ. /  Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. όπου παρέχεται η δυνατότητα διενέργειας Κεντρικών Ελέγχων Δηλωθέντων – Καταβληθέντων (Κ. Ε.Δ.Κ.) με κεντρική ροή σε μηνιαία βάση τόσο για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων όσο και για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών έργων.

Ο έλεγχος αυτός καταγράφεται στην «Καρτέλα Εργοδότη» ως πληροφοριακή κίνηση με την ένδειξη στη σειρά :  Κ  (Κεντρικός Ε.Δ.Κ.).

Στις περιπτώσεις που προκύπτει χρεωστικό υπόλοιπο, συντάσσεται αυτόματα πράξη από  το  σύστημα,   η  οποία καταγράφεται στην    «Καρτέλα Εργοδότη» με την ένδειξη στη σειρά :  Α.Κ.Π.Ε.Ε. (Αυτόματη Κεντρική Π.Ε.Ε.) ή Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ. Αυτόματη Κεντρική Π.Ε.Π.Τ.)

Προς ενημέρωση των εργοδοτών με Χρεωστικό Υπόλοιπο, που προέκυψε μετά από διενέργεια (Κ. Ε.Δ.Κ), εμφανίζεται, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,  στο λογαριασμό εισόδου του εργοδότη για την υποβολή της Α.Π.Δ., ηλεκτρονικό  μήνυμα,  η  μη  ανάγνωση  του  οποίου  δεν  θα  επιτρέπει  την πρόσβαση σε επόμενες ενέργειες , το οποίο θα αναφέρει:

«Σας επισημαίνουμε ότι κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο, μέσω διασταυρώσεων των δηλωθεισών εισφορών σας έναντι των καταβληθεισών, έχει προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο για το οποίο έχει ήδη συνταχθεί Πράξη Επιβολής Εισφορών την οποία θα πρέπει να παραλάβετε από το αρμόδιο Υποκατάστημα της έδρα  σας    εφόσον    πρόκειται  για  επιχείρηση  ή    το  υποκ/μα  απογραφής    εάν πρόκειται για οικοδομοτεχνικό έργο, εντός δέκα (10) ημερών.

Επιπροσθέτως, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 17 & 18 του Ν 4075/2012, ο έλεγχος μέσω διασταυρώσεων των υποβληθεισών και καταβληθεισών εισφορών καθιερώνεται υποχρεωτικά ως τυπική ελεγκτική  διαδικασία  και ολοκληρώνεται εντός του μεθεπόμενου του μήνα απασχόλησης.

Η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των απασχολούμενων που συμπεριλαμβάνονται στις Α.Π.Δ. ολοκληρώνεται μόνο όταν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολο τους ή έχει συνταχθεί Π.Ε.Ε. και έχει επιδοθεί στον εργοδότη.

Σε  περίπτωση  μη  επίδοσης  των  συνταχθέντων  Π.Ε.Ε.  δεν  ενημερώνεται  η ασφαλιστική ιστορία των απασχολούμενων.

Η Υπηρεσία μας δύναται να προβεί σε αναστολή της υποβολής Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου μέχρι την επίδοση των Π.Ε.Ε.»

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 

Για  την  αναζήτηση  των  ανωτέρω  ελέγχων,  για  τους  οποίους  έχει συνταχθεί Α.Κ. Π.Ε.Ε. ή Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ., στους χρήστες του  ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κοινών επιχειρήσεων και οικοδομοτεχνικών έργων δημιουργήθηκε νέα εκτύπωση,  με  τα  πεδία  :  Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε., Επωνυμία,  στοιχεία  πράξης, ημερομηνία σύνταξης, ποσό.

 

στο φάκελο : « Πράξεις Επιβολής ».

υποφάκελος: « Εκτυπώσεις » - «Εκτύπωση Πράξεων Ανά Κατάσταση »

α΄ επιλογή -> «Π.Ε.Ε. ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΟ Ε.Δ.Κ. » ή « Π.Ε.Π.Τ. ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΟ Ε.Δ.Κ. »

β΄  επιλογή -> « ΜΗ ΕΠΙΔΟΣΗ» και καταχώρηση «ημερομηνία σύνταξης από 19/10/2013 (πρώτη διενέργεια Κ.Ε.Δ.Κ.)

 

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών,  εντοπίζεται πλήθος εργοδοτών με ελλιπή, λανθασμένα   ή μη υπαρκτά στοιχεία που αφορούν διευθύνσεις κατοικίας, ιδιότητες κ.λ.π.

Προς αποφυγή δημιουργίας προβλημάτων,  θα πρέπει, πριν την επίδοση των πράξεων (Π.Ε.Ε., Α.Κ. Π.Ε.Ε., Π.Ε.Π.Τ. κ.λ.π.) και μέσω της οθόνης «Μεταβολή στοιχείων Εργοδότη ή Μεταβολή Ιδιωτικού - Ιδιωτικού Τεχνικού - Δημοσίου Έργου»  του  Ο.Π.Σ  /  Ι.Κ.Α  –  Ε.Τ.Α.Μ  να  επικαιροποιούνται  τα  στοιχεία Μητρώου.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ανακτώνται οι πράξεις από τα στοιχεία της ανωτέρω εκτύπωσης,  από τον φάκελο «πράξεις επιβολής» και να επιδίδονται με την γνωστή διαδικασία.

Υπενθυμίζεται η αναγκαιότητα της καταχώρησης μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ- ΕΤΑΜ από τον φάκελο «Διακίνηση Παραστατικών», υποφάκελο «Επίδοση Παραστατικών»,  ημερομηνίας επίδοσης, καθώς μόνο τότε και μετά από έλεγχο ροής του συστήματος θα ενημερώνεται η ασφαλιστική ιστορία των εργαζομένων που συμπεριλαμβάνονται στην Α.Π.Δ.

Επισημαίνουμε ότι, οι εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ. με την χειρόγραφη διαδικασία, όπως Διαχείριση Πολυκατοικίας και Οικοδομοτεχνικά Έργα, που μπορεί να είναι πιστοποιημένοι χρήστες ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω διαδικτύου, αλλά δεν κάνουν χρήση αυτού, ενδέχεται να μην έχουν ενημερωθεί για την ύπαρξη του Χρεωστικού Υπολοίπου από το ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι εν λόγω θα πρέπει να εντοπίζονται από τα Υποκαταστήματα και να ενημερώνονται κατά προτεραιότητα.

Οι Κεντρικοί Ε.Δ.Κ. μπορούν να αναζητούνται και να εκτυπώνονται ως ακολούθως :

στο φάκελο: «Έλεγχος Εργοδοτών ».

υποφάκελος: «Εκτυπώσεις » - «Αναλυτική Εικόνα Ελέγχου Δηλωθέντων – Καταβληθέντων»

σειρά παραστατικού-> « Κ »

Αριθμός Παραστατικού-> με αναζήτηση ( F9 ) καταχώρηση Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε.

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Η  νέα διαδικασία για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων, για όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων, που δεν έχει καταχωρηθεί  πληροφοριακή κίνηση     «τελευταίο έτος ελέγχου από Υποκ/μα», που αφορά το έτος ελέγχου της διενέργειας του Ε.Δ.Κ. και για όσους έχουν υποβάλει έστω και μια Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου 1/2013 και μετά, θα διενεργείται σε κεντρικό επίπεδο χωρίς να απαιτούνται ενέργειες από τα Υποκαταστήματα και Παραρτήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για μισθολογικές περιόδους από 1/2013 και εφεξής για εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και από 1/2003 (έλεγχος δεκαετίας) για εργοδότες Οικοδομοτεχνικών Έργων. Ο έλεγχος διενεργείται σε πλήρη αντιστοίχιση των υποβληθεισών εισφορών και αντίστοιχων καταβληθεισών εισφορών ανά μισθολογική περίοδο.

Κατ’  εξαίρεση ο πρώτος Κεντρικός Έλεγχος Δηλωθέντων - Καταβληθέντων  διενεργήθηκε  σε  επιχειρήσεις  και  οικοδομοτεχνικά  έργα  με υποχρέωση καταβολής, απαιτητής μισθολογικής περιόδου, έως 30/9/2013.

Από  την  ανωτέρω διαδικασία  εξαιρούνται στο  παρόν στάδιο, λόγω προβλημάτων που προκύπτουν από τις καταβολές εισφορών (εκπρόθεσμες καταβολές   λόγω καθυστέρησης έγκρισης   ενταλμάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου κ.λ.π.) καθώς και λοιπών προβλημάτων που έχουν σχέση με εκπρόθεσμη υποβολή  Α.Π.Δ. κ.λ.π. το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., και οι Ο.Τ.Α (α & β βαθμού) με κωδικό νομικής μορφής : 001, 002, 076, 077 & 078 κοινών επιχειρήσεων.

Σε αυτά οι Ε.Δ.Κ. θα διενεργούνται  από τα Υποκ/τα και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας θα γίνεται από τα στοιχεία των Α.Π.Δ.

Για τις περιπτώσεις που ο  Κεντρικός  Ε.Δ.Κ. έχει συντάξει σε βάρος του εργοδότη Α.Κ. Π.Ε.Ε. & Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ. για μισθολογική περίοδο, για την οποία έχει συνταχθεί αντίστοιχη χειρόγραφη Π.Ε.Ε από τον χρήστη, καθώς έχει παραλειφθεί η ενέργεια καταχώρησης «τελευταίο έτος Ελέγχου Δηλωθέντων- Καταβληθέντων από Υποκ/μα», θα πρέπει, τα Υποκ/τα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. να ακυρώνουν την Α.Κ. Π.Ε.Ε ή Α.Κ. Π.Ε.Π.Τ. με την γνωστή διαδικασία.

 

Για να ενημερωθεί η ασφαλιστική ιστορία θα πρέπει να καταχωρείται μία νέα πληροφοριακή κίνηση 1451 (έλεγχος καταβολής περιόδου)

από τον φάκελο: «οικονομικές κινήσεις εργοδότη»

επιλογή:  «λοιπές πληροφοριακές κινήσεις».

 

Στις περιπτώσεις που στην καρτέλα εργοδότη έχει καταχωρηθεί πληροφοριακή κίνηση 1400 (Τελευταίο Έτος Ελέγχου Δηλωθέντων Καταβληθέντων από Υποκ/μα) έτος ελέγχου 2013, και   από τον Έλεγχο προκύπτει, είτε ότι οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ  έχουν καταβληθεί στο σύνολό τους, είτε   οι εισφορές που δηλώθηκαν στην Α.Π.Δ   δεν έχουν καταβληθεί  στο  σύνολό  τους  και  συντάχθηκε  χειρόγραφη  Π.Ε.Ε  με  τύπο κίνησης 231 (Π.Ε.Ε. Δηλωθέντων – Καταβληθέντων), για να ενημερωθεί η ασφαλιστική  ιστορία  θα  πρέπει  να  καταχωρείται  η  νέα  πληροφοριακή κίνηση 1451.

Στις περιπτώσεις που οι Α.Κ. Π.Ε.Ε. εξοφληθούν χωρίς να έχει καταχωρηθεί η  ημερομηνία επίδοσης τους, θεωρείται ότι ο  εργοδότης, έχει λάβει γνώση των καταλογιστικών Π.Ε.Ε. και  ενημερώνεται η  ασφαλιστική ιστορία των ασφαλισμένων που συμπεριλαμβάνονται στις Α.Π.Δ.

Επισημαίνεται ότι για την λήψη των αναγκαστικών μέτρων απαιτείται η επίδοση των Π.Ε.Ε.

Όσες Α.Π.Δ. δεν συμπεριελήφθησαν στον κεντρικό Κ. Ε.Δ.Κ., παρέχεται η δυνατότητα να εντοπίζονται  από το Υποκ/μα μέσω :

φάκελος: «Α.Π.Δ

υποφάκελος: «Εκτυπώσεις»

επιλογή : «Κατάσταση Α.Π.Δ που δεν έχουν συμπεριληφθεί σε Ε.Δ.Κ

Αφορά κυρίως περιπτώσεις μη χρέωσης Α.Π.Δ που παρελήφθησαν με χειρόγραφη διαδικασία και δεν έγινε καταχώρηση των εγγραφών, ύπαρξη υποχρέωσης επανυποβολής Α.Π.Δ., καταβολή εισφορών χωρίς να υπάρχει Α.Π.Δ. κ.λ.π.

 

Με ευθύνη προϊσταμένων των τμημάτων Εσόδων, θα πρέπει να παρακολουθείται σε μηνιαία βάση, και να δρομολογούνται οι περαιτέρω ενέργειες για την εξάλειψη των προβλημάτων που δεν επέτρεψαν την διενέργεια κεντρικού Ε.Δ.Κ.

Η δυνατότητα του Υποκ/τος για διενέργεια Ε.Δ.Κ. οποιαδήποτε στιγμή, όπως π.χ. για ρύθμιση οφειλών κ.λ.π. εξακολουθεί να ισχύει και ουδόλως παρεμποδίζεται από την νέα διαδικασία.

Δεν συντάσσεται Π.Ε.Ε. αν το ποσό που προκύπτει από τον Ε.Δ.Κ. είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των  δέκα (10) ευρώ. Το εν λόγω ποσό δεν διαγράφεται αλλά θα συμπεριλαμβάνεται σε επόμενο Ε.Δ.Κ.

Ομοίως,  αν το ποσό Προσθέτων Τελών  που προκύπτει από Ε.Δ.Κ. είναι μικρότερο ή ίσο με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ,   δεν συντάσσεται Π.Ε.Π.Τ. αλλά θα συμπεριλαμβάνεται σε επόμενο Ε.Δ.Κ.

Στις περιπτώσεις που σε έλεγχο μισθολογικής περιόδου μετά από Κ Ε.Δ.Κ. προκύψει πιστωτικό υπόλοιπο, αυτό δεν συμψηφίζεται με χρεωστικό υπόλοιπο άλλης περιόδου.

Τα  πιστωτικά  υπόλοιπα  θα  αναζητούνται από τους χρήστες του Υποκ/τος, από σχετική εκτύπωση που θα βρίσκεται στις «εκτυπώσεις» του φακέλου «έλεγχος εργοδοτών» και αφού ελεγχθούν, με νέο Ε.Δ.Κ. από το Υποκ/μα μπορούν να μεταφερθούν στην καρτέλα καθυστερούμενων για συμψηφισμό ή επιστροφή.

 

Για τους Κ Ε.Δ.Κ. δεν προβλέπεται ακύρωση σε καμία περίπτωση

Οι Αποφάσεις Ακύρωσης Μείωσης (Α.Κ.Μ.) στις πράξεις που έχουν εκδοθεί, ενδείκνυνται μόνο στις περιπτώσεις που έχει συνταχθεί αντίστοιχη χειρόγραφη.

 

ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Για τις σπάνιες περιπτώσεις που, σε Οικοδομοτεχνικά έργα,   έχει καταβληθεί προκαταβολή για έκδοση αδείας και έχει υποβληθεί Α.Π.Δ για τον αμέσως προγενέστερο μήνα από αυτόν που καταβλήθηκε η προκαταβολή, το σύστημα αναγνωρίζει ως μήνα αναφοράς για συμψηφισμό αυτής, το μήνα που καταβλήθηκε η προκαταβολή (με Α.Π.Δ. του μήνα αυτού) και όχι προγενέστερου και για αυτό στις περιπτώσεις αυτές,  δεν θα ακυρώνεται μεν η Α.Κ.  Π.Ε.Ε. αλλά , στον επόμενο ή επόμενους μήνες που θα καταβάλλονται επί το έλαττον εισφορές ίσες με την προκαταβολή, θα διενεργείται Ε.Δ.Κ. από το Υποκ/μα και θα γίνεται «μεταφορά αχρεωστήτως καταβληθέντων εισφορών» ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα.

Ο  Κεντρικός Ε.Δ.Κ. διενεργείται σε όσα Οικοδομοτεχνικά Έργα έχουν υποβολή  έστω  και  μίας  Α.Π.Δ  από  01/01/2013  και  η  περίοδος  ελέγχου ανατρέχει στην δεκαετία (κεντρικοί   Ε.Δ.Κ. εντός του 2013 ανατρέχουν από 01/01/2003 κ.ο.κ) ενώ για κοινές επιχειρήσεις ανατρέχουν από 01/01/2013 .

Επισημαίνεται ότι,  εξακολουθούν να είναι σε εφαρμογή και θα πρέπει να χρησιμοποιούνταιοι σχετικές «εκτυπώσεις» με τους εργοδότες που παρουσιάζουν  «χρεωστικά υπόλοιπα»  και  για αυτό εξακολουθούν να έχουν εφαρμογή οι οδηγίες που έχουν δοθεί με το Γενικό Έγγραφο Ε41/43/09-02-2011 .

 

ΕΝΤΑΞΗ Β΄ ΦΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ & ΝΕΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Προκειμένου να είναι εφικτή η υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας από όλους τους χρήστες του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αξιοποιώντας κατά το μέγιστο όλες τις δυνατότητες του λογισμικού αυτού για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύπτουν, κρίθηκε απαραίτητο την δεδομένη στιγμή να ενταχθούν στο λογισμικό (Β΄ Φάσης Εσόδων) και τα εν ενεργεία Παραρτήματα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στους αντίστοιχους ρόλους.

Κατά συνέπεια,  οι Διευθυντές των Υποκαταστημάτων, οι οποίοι εποπτεύουν τα εν λόγω Παραρτήματα παρακαλούνται για την άμεση συνδρομή τους και παροχή  βοήθειας  με  όποιο  τρόπο  και  μέσο  αυτοί  κρίνουν  για  την  σωστή εφαρμογή του λογισμικού αυτού.

Υπενθυμίζουμε ότι, για την εξυπηρέτηση των χρηστών του ΟΠΣ / ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, επί θεμάτων χειρισμού του λογισμικού, είναι στην διάθεση τους η εξειδικευμένη ομάδα εξυπηρέτησης «HELP DESK»

Επισημαίνεται ακόμα ότι,  μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ. και από τον φάκελο : «Ενημερώσεις»

α΄ επιλογή «Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ενημέρωσης»

β ΄επιλογή  «Βοηθήματα»

γ΄ επιλογή «Έσοδα»   μπορούν να συμβουλευτούν και να εκτυπώσουν εγχειρίδια για την εφαρμογή της   Β΄ ΦΑΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ, και επίσης από τον ίδιο φάκελο «Ενημερώσεις» τα εγχειρίδια διαδικασιών

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι παρέχεται η δυνατότητα μέσω μιας νέας εφαρμογής   σε   κάθε   εργοδότη   που   είναι   πιστοποιημένος   χρήστης   στο Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ, να έχει  μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, πρόσβαση στον «πίνακα χρεών» εργοδότη, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί τις οφειλές του και την πορεία αυτών μετά την υπαγωγή σε ρύθμιση, την καταβολή δόσεων κ.λ.π.

Εφιστούμε την προσοχή στους εργοδότες, καθώς σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στην Υπηρεσία μας, πλήθος καταβληθεισών εισφορών μέσω τραπεζών δεν είναι ταυτοποιημένες.

Ταυτοποιημένη καταβολή θεωρείται αυτή, που στα στοιχεία κατάθεσης αναγράφονται τα ορθά στοιχεία του υπόχρεου εργοδότη : Αριθμός Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε./Α.Μ.Ο.Ε.), Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και  η μισθολογική περίοδος υποχρέωσης καταβολής (μήνας / έτος).

Διευκρινίζεται ότι  οι  αταυτοποίητες καταβολές  δεν  συμπεριλαμβάνονται στην διενέργεια μηχανογραφικού ελέγχου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πλασματικά χρεωστικά υπόλοιπα. Οι εργοδότες που διαπιστώνουν τυχόν αταυτοποίητες καταβολές θα πρέπει άμεσα να απευθύνονται στο αρμόδιο Υποκατάστημα για την έγκαιρη τακτοποίηση τους.

Όπως επίσης, ενδέχεται να μην έχουν συμπεριληφθεί και μη εμπρόθεσμες καταβολές μέσω τραπεζών, καθώς ο μηχανογραφικός έλεγχος έχει προηγηθεί αυτής.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ