Αρ. Πρωτ. Δ18Α 5040751 ΕΞ 2013

Θέμα: Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με την τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 της αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/ Β').

Σχετ: α) Η αριθμ. πρωτ. Τ. 3125/51/Β0019/19-6-2006 ΔΥΟΟ αναφορικά με τα προϊόντα θαλάσσιας αλιείας.
β) Η αριθμ. Τ. 4589/99/Β0019/9-10-2007 όμοια.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5039388 ΕΞ 2013/7-11-2013 Α.Υ.Ο., όπως έχει δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως αριθμ. 2851, τεύχος Β' της 11-11-2013 με ΑΔΑ ΒΛ1ΡΗ-2ΑΙ, για ενημέρωση και εφαρμογή.

Ειδικότερα, με το άρθρο 1 της ανωτέρω Α.Υ.Ο.Ο. τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 16 της αριθμ. Τ. 1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ και ορίζεται ότι στα πλοία γραμμών εξωτερικού, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελληνικά αλιευτικά που αλιεύουν αποκλειστικά εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, χορηγούνται ατελώς οι ζητούμενες με το σχετικό παραστατικό ποσότητες, με την τήρηση του όρου της αναγκαιότητας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη διάρκεια του πλου και τη χωρητικότητα των δεξαμενών.

Επίσης, με το άρθρο 2 της ίδιας Α.Υ.Ο.Ο. τροποποιείται το άρθρο 17 αυτής και καθορίζεται μεταξύ άλλων διαδικασία για τον εφοδιασμό με υποκείμενα καύσιμα και λιπαντικά των ελληνικών αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Ειδικότερα, προστίθεται νέα παράγραφος 9, με την οποία ορίζεται ότι κατά το χρονικό διάστημα απαγόρευσης της αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τα αλιευτικά πλοία που έχουν λάβει ειδική άδεια απόπλου για αλιεία εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, εφοδιάζονται με καύσιμα ατελώς, χωρίς αυτά να προσμετρώνται στην ετήσια κατανάλωση καθ' ίππον του πίνακα του ιδίου άρθρου. Οι ατελώς χορηγούμενες ποσότητες προσδιορίζονται με βάση την ημερήσια κατανάλωση καυσίμων σε λίτρα του πίνακα, λαμβανομένης υπόψη της διάρκειας του πλου και της χωρητικότητας των δεξαμενών. Για τη χορήγηση και την οριστικοποίηση της ατέλειας, αντίστοιχα, προσκομίζονται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην απόφαση δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι η ατελώς χορηγηθείσα ποσότητα καυσίμων που δεν αναλώθηκε για την αλιεία στα διεθνή ύδατα θα προσμετράται στην ετήσια κατανάλωση καυσίμων του ανωτέρω πίνακα.

Επίσης, με το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης ΑΥΟ προστίθεται νέα παράγραφος 10, σύμφωνα με την οποία για τον εφοδιασμό των ελληνικών αλιευτικών πλοίων που αλιεύουν αποκλειστικά εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων (άρθρο 16 της αριθμ. Τ1940/41/2-5-2003 ΑΥΟΟ) προσκομίζονται, πέραν των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται και για τα αλιευτικά πλοία της παραγράφου 9 της ως άνω Α.Υ.Ο.Ο.

Για όλα τα αλιευτικά πλοία χορηγούνται ατελώς οι ποσότητες που αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες τους μέχρι τρεις μήνες από τον εφοδιασμό τους.

Τέλος, ειδικά για το έτος 2013, η διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 17 της εν λόγω ΑΥΟΟ εφαρμόζεται και για τις ποσότητες καυσίμων που έχουν ήδη χορηγηθεί για αλιεία σε διεθνή ύδατα κατά το διάστημα απαγόρευσης της αλιείας στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ