Αρ. Πρωτ. Φ.80000 / 32195 / 364

Θέμα: Διαχωρισμός άμεσα εισπράξιμων και επισφαλών οφειλών από το Κέντρο  Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141), όπως ισχύει.

3. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Το υπ’ αριθμ. 86/2012 (Α΄ 141) π.δ/γμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Τη γνώμη του αρμοδίου  οργάνου  του Κέντρου  Είσπραξης  Καθυστερούμενων Ασφαλιστικών  Οφειλών (ΚΕΑΟ)

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας  για  την  Κυβέρνηση  και  τα  κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α΄ 98), και το γεγονός ότι, από την  απόφαση  αυτή  δεν  προκαλείται δαπάνη  σε βάρος  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού,  ούτε  σε βάρος των  προϋπολογισμών  των  ΚΕΑΟ, ΙΚΑ −  ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,

αποφασίζουμε:

1. Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατατάσσονται ανάλογα με την εισπραξιμότητά τους, προκειμένου να επιδιωχθεί η κατά προτεραιότητα αναγκαστική είσπραξη των κρινόμενων ως επισφαλών. Επισφαλής κρίνεται  η απαίτηση, για  την  οποία, από διάφορα  πραγματικά περιστατικά, προκύπτει  αβεβαιότητα για  τη  μερική  ή ολική  εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Για την ανωτέρω  κρίση, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής στοιχεία:

 • Το είδος  της δραστηριότητας του οφειλέτη
 • Η νομική μορφή της επιχείρησης
 • Ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης
 • Η διατήρηση  εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  στην Ελλάδα
 • Η αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
 • Η δημιουργία νέων οφειλών
 • Η συνέπεια  στην καταβολή των τρεχουσών  εισφο− ρών σε όλη τη διάρκεια  λειτουργίας της επιχείρησης ή του ασφαλιστικού βίου εάν πρόκειται για ασφαλισμένο.
 • Ο κίνδυνος  παραγραφής της απαίτησης
 • Η συχνή μεταβολή του αριθμού και των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση
 • Οι μαζικές  μετακινήσεις του προσωπικού
 • Οι συχνές αλλαγές των υπευθύνων της επιχείρησης
 • Η ηλικία  του υπεύθυνου της επιχείρησης
 • Η τοποθέτηση ως υπευθύνων, προσώπων που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης
 • Η συχνότητα υποβολής αιτήσεων  για ρύθμιση οφειλών και η τήρηση  ή μη των όρων τους
 • Η μερική καταβολή της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών
 • Η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών ή των υπευθύνων της επιχείρησης
 • Η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών  ή των υπευθύνων της επιχείρησης
 • Η επικείμενη μετεγκατάσταση της επιχείρησης εκτός Ελλάδας
 • Η κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση  ή η υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
 • Η ποινική δίωξη του οφειλέτη για οφειλόμενους  προς το Δημόσιο φόρους
 • Κάθε άλλο περιστατικό  που μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη

2. Οφειλές βεβαιωμένες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών  Οφειλών  (ΚΕΑΟ) χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης,  εφόσον  συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων  ή απαιτήσεων  του οφειλέτη,

β) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων φυσικών προσώπων για τα  αδικήματα του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136) αν το ύψος των οφειλών εμπίπτει στα όρια που προβλέπει ο νόμος για το αξιόποινο  και έχει  κινηθεί  η διαδικασία του  αυτοφώρου  στις  περιπτώσεις  που συ− ντρέχουν  οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και ισχύει  μετά  την αντικατάσταση του  δεύτερου εδαφίου με την  παρ. 8 του άρθρου τρίτου του ν. 4087/2012 (Α΄ 196),
γ) δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση  της απαίτησης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών  Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο  σύνολο της  ή εν μέρει, για έναν ή περισσότερους από τους  εξής λόγους:

 • i) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες  και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών  στοιχείων του  οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης (ή άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός  αυτών που εκποιήθηκαν αναγκαστικά),
 • ii) διαπιστώθηκε  η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης που δεν υπόκειται  σε ακύρωση ή σε διάρρηξη  κατά  τα άρθρα 939 επ. Α.Κ.,
 • iii) πρόκειται για  οφειλέτη αγνώστου  διαμονής  ή για αλλοδαπό  μόνιμο κάτοικο  εξωτερικού,  για τον οποίο οι προσπάθειες  ανεύρεσης  της διαμονής  του και είσπρα− ξης του χρέους  έχουν αποβεί χωρίς αποτέλεσμα,
 • iv) o οφειλέτης απεβίωσε χωρίς να αφήσει οποιαδήπο− τε περιουσία  και οι κληρονόμοι  του αποποιήθηκαν την επαχθείσα  κληρονομιά,  ή αυτή  περιήλθε  στο  δημόσιο ως κληρονόμο  με το ευεργέτημα της απογραφής,
 • ν) πρόκειται για  οφειλέτη σε καθεστώς πτώχευσης και  έχει  περατωθεί η πτώχευση  και  ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της  μεταπτωχευτικής περιουσίας  χωρίς απο− τέλεσμα,
 • vi) πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης και έχει  ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης,
 • vii) πρόκειται για περιπτώσεις  που:
  • το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές  δεν υπερβαίνει  τα  πενήντα  ευρώ και  δεν  έχει  επιτευχθεί η είσπραξη μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους  μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.
  • το  ποσό της  οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό  ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξη μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους  μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

3. Οι πράξεις  του  χαρακτηρισμού των  επιδεκτικών ή ανεπίδεκτων είσπραξης και  της  καταχώρισης των απαιτήσεων  σε ειδικά  βιβλία  ανεπίδεκτων είσπραξης γίνονται:

 • α) με απόφαση  του  Διοικητή του  φορέα  στον  οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή, κατόπιν εισήγησης  της αρμόδιας  υπηρεσίας  του  ΚΕΑΟ και  με τη  σύμφωνη γνώμη της  Διεύθυνσης Εσόδων  του  οικείου φορέα,  εφόσον πρόκειται για συνολική κύρια οφειλή μέχρι ενάμισι εκατομμύριο  ευρώ (€ 1.500.000,00),
 • β) με απόφαση  του  Διοικητή του  φορέα  στον  οποίο δημιουργήθηκε η οφειλή  κατόπιν εισήγησης  της αρμόδιας υπηρεσίας του ΚΕΑΟ και μετά από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου Τμήματος  του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον  πρόκειται για  συνολική  κύρια οφειλή  άνω του ενάμισι  εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.500.000).

Ο Διοικητής του οικείου  φορέα  μπορεί να ζητήσει  τη σύμφωνη γνώμη Κλιμακίου  ή Τμήματος  ή Διεύθυνσης του  Ελεγκτικού Συνεδρίου,  εφόσον  πρόκειται για  συνολική  κύρια  οφειλή  μέχρι  ενάμισι  εκατομμύριο  ευρώ (€ 1.500.000).

4. Ο Διοικητής του  οικείου  φορέα,  με απόφαση  του που δημοσιεύεται στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως, μπορεί  να εκχωρεί  τις  ανωτέρω  αρμοδιότητες και να ορίζει άλλα όργανα για την υποβολή της σύμφωνης γνώμης της περίπτωσης α΄ της προηγούμενης παραγράφου.

5. Από την  καταχώριση της  οφειλής στα  βιβλία  των ανεπίδεκτων είσπραξης  και για χρονικό διάστημα  δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους  μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση:

 • α) αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή  της,
 • β) δεν χορηγείται στον οφειλέτη και στα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία,  εκτός  εάν πρόκειται για  είσπραξη χρημάτων  που θα διατεθούν για την ικανοποίηση  του ΚΕΑΟ ή για εκποίηση περιουσιακών στοιχείων,  το προϊόν των οποίων θα διατεθεί για τον ίδιο σκοπό,
 • γ) δεσμεύονται στο  σύνολό  τους  οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί των  παραπάνω  προσώπων κατά  τις  διατάξεις των  άρθρων  30, 30Α και  30Β του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974 − Α΄ 90).

Το ΚΕΑΟ διατηρεί ακέραιο  το  δικαίωμά  του  για  είσπραξη  ή συμψηφισμό  της  οφειλής και  μετά  την  καταχώρισή  της  στα  ειδικά  βιβλία  των  ανεπίδεκτων είσπραξης.

6. Οφειλή  που έχει  καταχωρισθεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης  επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη με  τη διαδικασία της παραγράφου  2, εάν πριν την παραγραφή της,  διαπιστωθεί ότι  υπάρχει  δυνατότητα μερικής ή ολικής  ικανοποίησης  της είτε  από τον οφειλέτη είτε από συνυπόχρεο πρόσωπο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ