Κ.Υ.Α. Αριθμ. Οικ. 12792 / 833 / ΦΓ9.6.4

Θέμα: Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη  συμμετοχή στις  εξετάσεις για  την  άσκηση  της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης,  συντήρησης,  επισκευής  και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισμός  της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και  τροποποίηση των  κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 (Β΄33) και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β΄ 1750) περί καθορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγγέλματα του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 5 παρ.4 και 13 και 15 ν. 3982/2011 (Α΄143) «Απλοποίηση της  αδειοδότησης τεχνικών  επαγγελματικών  και  μεταποιητικών δραστηριοτήτων και  επιχειρηματικών  πάρκων και άλλες  διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Του ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο−βαθμολόγιο,  εργασιακή  εφεδρεία και άλλες  διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου  πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015», ιδίως δε του άρθρου 21 παρ. 3.

3. Του ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής  Διαδικασίας και άλλες  διατάξεις»  και ειδικότερα το άρθρο 13 αυτού.

4. Του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών  προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις  για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής  από φυσικά πρόσωπα».

5. Του π.δ. 229/1986 (Α΄96) «Σύσταση και οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» και του π.δ. 396/1989 (Α΄172) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το π.δ. 342/1990 (Α΄135) και το π.δ. 189/1995 (Α΄ 99) «Συμπλήρωση και  τροποποίηση του  π.δ. 396/1989 «Οργανισμός  της Γενικής  Γραμματείας Βιομηχανίας», του άρθρου 21 του Ν. 2367/1995 (Α΄261) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες  διατάξεις»  και του  π.δ. 182/2005 (Α΄230) «Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού  της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου  Ανάπτυξης».

6. Τoυ π.δ. 27/1996 (Α΄19) «Συγχώνευση  Υπουργείων Τουρισμού,  Βιομηχανίας, Ενέργειας και  Τεχνολογίας, και Εμπορίου στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης» και του  Π.Δ. 122/2004 (Α΄85) «Ανασύσταση  του  Υπουργείου  Τουρισμού».

7. Του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

8. Του π.δ. 185/2009 (Α΄213) «Ανασύσταση του Υπουργείου  Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο  Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας – Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής».

9. Του π.δ. 189/2009 (Α΄221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

10. Του π.δ. 96/2010 (Α΄170) «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων  Υποθέσεων, Νήσων και  Αλιείας,  καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή  αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

11.  Του  π.δ. 65/2011 (Α΄147) «Διάσπαση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης και  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα  Υπουργεία:  α) Εσωτερικών  και  β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  συγχώνευση των  Υπουργείων  Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς».

12.  Του π.δ. 85/2012 (Α΄141) «Ίδρυση και  μετονομασία Υπουργείων,  μεταφορά και  κατάργηση  υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το  π.δ. 118/2013 (Α΄ 152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141)  − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και  Δικτύων  και  Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων και Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού σε Υπουργείο  Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας  και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

13. Του π.δ. 90/2012 (Α΄144) «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

14. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της  Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών  Υπουργών και Υφυπουργών».

15. Της υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 (Β΄2105) Απόφασης του Πρωθυπουργού  «Καθορισμός  αρμοδιοτήτων του  Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου  Σταϊκούρα».

16. Της  υπ’ αριθμ.  27858/ΔΙΟΕ/546/26.6.2013 (Β΄1653) Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Αθανάσιο  Σκορδά».

17.  Της υπ’ αριθμ. 10574/661/Φ.Γ.9.6.4/29.8.2013 κοινής υπουργικής  απόφασης  «Καθορισμός  απαιτήσεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και  ικανότητα των  μελών των εξεταστικών επιτροπών του  άρθρου  5 παρ. 4 του ν.3982/2011, του  συστήματος εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών  της  παρ. 1  του  άρθρου  5 του  ν. 3982/2011 και  των  εξεταστικών επιτροπών, του  τρόπου  και  των αναγκαίων υποδομών για τη διενέργεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρκειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρφωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του τύπου και του περιεχομένου  των εκδιδόμενων αδειών καθώς και του τρόπου παρακολούθησης  και  υποστήριξης των  εξεταστικών  επιτροπών από τον  Εθνικό Οργανισμό  Πιστοποίησης  Προσόντων και  Επαγγελματικού Προσανατολισμού για  την  τεχνική επαγγελματική δραστηριότητα σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 2190).

18.  Της  υπ’ αριθμ.  457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013  κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις  διατάξεις των π.δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός  της  αποζημίωσης των  μελών  των  εξεταστικών επιτροπών  σύμφωνα  με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011» (Β΄ 33).

19. Της υπ’ αριθμ. Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για  την  άσκηση  της  επαγγελματικής  δραστηριότητας της  εκτέλεσης,  συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης  της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και  υπολογισμός  της  αποζημίωσης  των  μελών των  εξεταστικών επιτροπών  σύμφωνα με το  άρθρο  5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011» (Β΄1750).

Β. Την από 9/10/2013 εισήγηση  της Υπηρεσίας.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού  προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1

Καθορισμός  παραβόλων για την άδεια και τις  εξετάσεις αναφορικά  με την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης,  συντήρησης, επισκευής  και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1. Για την έκδοση  των αδειών:

α) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 2 του π.δ. 108/2013,

β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών συστημάτων  μικρής κλίμακας  κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 3.Α του π.δ. 108/2013,

γ) αρχιτεχνίτη ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 2Α του π.δ. 108/2013, δ)  αρχιτεχνίτη χειριστή μηχανημάτων  προβολής  κινηματογραφικών ταινιών  κατά  τα  προβλεπόμενα  στο άρθρο 17 παρ. 1.2.2 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο  είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά άδεια.

2. Για την έκδοση  των αδειών:

  • α) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας  Α’ ειδικότητας κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  5 παρ. 4 του π.δ. 108/2013,
  • β) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α’ ειδικότητας κατά  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 του π.δ. 108/2013,
  • γ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013, δ) συντηρητή  ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 108/2013,
  • ε) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά  τα προβλεπόμενα  στο  άρθρο 9 παρ. 4 και παρ. 5 του π.δ. 108/2013,
  • στ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  9 παρ. 6 και παρ. 7 του π.δ. 108/2013,
  • ζ) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας  Δ΄ ειδικότητας κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013,
  • η) εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά  τα  προβλεπόμενα  στο  άρθρο  10 παρ. 1.(Γ) του π.δ. 108/2013,
  • θ)  εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας  Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 1.(Ε) του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο τριάντα  τριών (33) ευρώ ανά άδεια.

3. Για την αντιστοίχιση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ.  13−19 ΦΕΒ 1936 «Περί συμπληρώσεως  Δ/τος περί αδειών  εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» (Α΄ 98), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 19−26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ΄ Ειδικότητος (βιομηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων) (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του  β.δ. 19−26 Μαρτίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών  εκτελέσεως και  πτυχίων  βοηθητικού προσωπικού  κατασκευής και επιβλέψεως  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ΄ ειδικότητος «παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού, και  διανομής ηλεκτρικής ενεργείας» (Α΄113), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του β.δ. 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 «Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως  εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων  προβολής  κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών  κινηματογράφου»  (Α΄ 193), του β.δ. 25 Μαΐου −14 Ιουνίου 1938 «Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ’ Ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  ανελκυστήρων και  ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως  και  μεταφοράς» (Α΄ 224), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στις  παρ. 1,  4 και 5 του άρθρου  14 του  π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο  ποσού δέκα  (10) ευρώ, για την  αντιστοίχιση των ως άνω αδειών  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο  άρθρο  14 παρ. 2 του  π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο  ποσού εκατό  (100) ευρώ και για την αντιστοίχιση των ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 παρ. 3 του π.δ. 108/2013 καταβάλλεται παράβολο ποσού διακοσίων  (200) σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης δεν υπερβαίνει το  ένα έτος  ή τετρακοσίων (400) ευρώ σε περίπτωση που η καθυστέρηση θεώρησης υπερβαίνει το ένα έτος, αλλά είναι  μικρότερη των πέντε ετών.

4. Για την επανάκτηση  της άδειας που κατατέθηκε από τα αναφερόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 15 του π.δ. 108/2013 πρόσωπα,  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 παρ. 3 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο δέκα (10) ευρώ.

5. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας  του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου φωτοβολταϊκών  συστημάτων μικρής κλίμακας  κατά  τα προβλεπόμενα στο  άρθρο  5 παρ. 3.Α του  π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο παράβολο  σαράντα (40) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εξήντα τρία  (63) ευρώ για το πρακτικό  μέρος  των εξετάσεων.

6. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.

4 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο παράβολο  σαράντα  (40) ευρώ για  το  θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν  έξι (106) ευρώ για το πρακτικό  μέρος  των εξετάσεων.

7. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Α΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ.

5 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο παράβολο  σαράντα  (40) ευρώ για  το  θεωρητικό μέρος  και παράβολο  εκατόν  δέκα  επτά  (117) ευρώ για το πρακτικό  μέρος  των εξετάσεων.

8. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της  άδειας  του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Γ΄ ειδικότητας κατά  τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 παρ. 2 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο εβδομήντα τέσσερα  (74) ευρώ για το θεωρητικό μέρος  και παράβολο  εκατόν  δέκα  οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό  μέρος  των εξετάσεων.

9. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του συντηρητή ηλεκτρολόγου Δ΄ ειδικότητας κατά  τα  προβλεπόμενα στο  άρθρο  9 παρ. 3 του  π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο  ενενήντα εννέα  (99) ευρώ για  το  πρακτικό μέρος  των εξετάσεων.

10. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 1ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 και 5 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο είκοσι εννέα (29) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν  δέκα οκτώ (118) ευρώ για το πρακτικό  μέρος  των εξετάσεων.

11. Για τη συμμετοχή  στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στις παρ. 6 και 7 του άρθρου 9 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο παράβολο  ενενήντα έξι  (96) ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατόν  εξήντα  τρία ευρώ για το πρακτικό  μέρος  των εξετάσεων.

12. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 2ης Ομάδας Δ΄ ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 8 του π.δ. 108/2013, καταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο παράβολο ενενήντα  πέντε ευρώ για το θεωρητικό μέρος και παράβολο εκατό ευρώ για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων.

13. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων  1, 2 και 6 έως και 12 του παρόντος  άρθρου καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος και στις περιπτώσεις  που απαιτείται η λήψη νέας άδειας  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14, παρ. 3 του π.δ. 108/2013.

14. Τα ως άνω παράβολα των παραγράφων 5 έως και 12  του  παρόντος  άρθρου  καταβάλλει ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση επανεξέτασης λόγω αποτυχίας του στις  εξετάσεις, σύμφωνα  με το  άρθρο  10 παρ. 3 του π.δ. 108/2013.

15.  Τα ανωτέρω ισχύουν  και  για  τα  παράβολα  που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ο  οποίος  επιθυμεί να  ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το  π.δ. 108/2013 και έχει  αποκτήσει  τα επαγγελματικά του  προσόντα  σε άλλο  κράτος  μέλος είτε  ως αυτοαπασχολούμενος είτε  ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 6 του π.δ. 108/2013.

 

Άρθρο 2

Τα κατά  περίπτωση καταβαλλόμενα παράβολα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατατίθενται στον Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό  που συνιστάται στην Περιφέρεια που εκδίδει την  άδεια  ή στην  Περιφέρεια διενέργειας των εξετάσεων και αποτελεί πόρο αυτών.

 

Άρθρο 3

1. Καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών και τους εμπειρογνώμονες του άρθρου 5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, στο  ποσό των σαράντα  (40) ευρώ  ανά  ημέρα  εξέτασης και  μέχρι  του  ποσού των διακοσίων  σαράντα  (240) ευρώ μηνιαίως.

2. Οι εξετάσεις και το έργο βαθμολόγησης  των σχετικών γραπτών πραγματοποιούνται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

3. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών υποχρεούνται, όταν  παρίσταται σχετική  ανάγκη, να πραγματοποιούν και περισσότερες των έξι  (6) εξετάσεις ανά μήνα. Για τις πέραν του αριθμού των έξι (6) εξετάσεων μηνιαίως, δεν καταβάλλεται  αποζημίωση.

 

Άρθρο 4

Η παρ. 4 του  άρθρου  2 της  κοινής  υπουργικής  απόφασης υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012  και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011» (Β΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το  π.δ. 362/2001, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 3 του π.δ. 114/2012, καταβάλλεται από τον  ενδιαφερόμενο παράβολο  δέκα  (10) ευρώ, για  την  αντικατάσταση των  ως άνω αδειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του  π.δ. 114/2012 καταβάλλεται το  παράβολο της παραγράφου  3 του παρόντος  άρθρου, ποσού εκατό  (100) ευρώ  και  για  την  αντιστοίχιση των  ως άνω αδειών  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα στο  άρθρο  9 παρ. 5 του π.δ. 114/2012 καταβάλλεται το διπλάσιο ή το τετραπλάσιο του  παραβόλου  της  παραγράφου 3 του παρόντος  άρθρου κατά τις διακρίσεις της προηγούμενης παραγράφου».

Άρθρο 5

Η παρ. 12 του  άρθρου  1  της  κοινής  υπουργικής  απόφασης  υπ’ αριθμ.  Οικ. 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 «Καθορισμός  παραβόλου  για  την  έκδοση  των  αδειών και τη  συμμετοχή στις  εξετάσεις για  την  άσκηση  της επαγγελματικής δραστηριότητας της  εκτέλεσης, συντήρησης,  επισκευής  και  επιτήρησης της  λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός  της αποζημίωσης  των  μελών των  εξεταστικών  επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν.4024/2011» (Β΄1750) αντικαθίσταται ως εξής:

«12.  Τα ανωτέρω  ισχύουν  και  για  τα  παράβολα  που οφείλει να καταβάλλει ο υπήκοος κράτους  μέλους της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ο  οποίος  επιθυμεί να  ασκήσει στην Ελλάδα τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με  το  π.δ. 1/2013 και  έχει  αποκτήσει τα επαγγελματικά του  προσόντα  σε άλλο  κράτος  μέλος είτε  ως αυτοαπασχολούμενος είτε  ως μισθωτός, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 9 του π.δ. 1/2013».

Άρθρο 6

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει  από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ