ΠΟΛ. 1236 / 18.10.2013

Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 5 και του β' εδαφίου της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/ 2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β')

(ΦΕΚ Β' 2693/22-10-2013)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των και όπως ισχύουν, καθώς και το αριθ. 1709ΕΞ/23.09.2013 έγγραφο της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων.

2. Τις διατάξεις της όπως ισχύουν.

3. Τις διατάξεις της «Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.07.2011 (Φ.Ε.Κ. Β' 1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης».

4. Τις διατάξεις της «Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011-31.012.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων».

5. Τις διατάξεις του όπως ισχύουν.

6. Την  απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' και Β' Τάξεως», όπως τροποποιήθηκε με τις και όμοιες.

7. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ' αριθ. Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 (Φ.Ε.Κ. 2111 Β'), Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/21.9.2011 (Φ.Ε.Κ.2241 Β'), Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 (Φ.Ε.Κ. 2739 Β'), Δ6Α1133220ΕΞ2012/24.02.2012 (Φ.Ε.Κ. 465 Β'), Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Φ.Ε.Κ. 2552 Β'), Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2828 Β'), Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 (Φ.Ε.Κ. 2828 Β'), Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 22 Β') και Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 567 Β'), περί αναστολής λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

8. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Φ.Ε.Κ. 1404 Β') με την οποία τροποποιήθηκε η υπ' αριθ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 και ισχύει.

9. Την του Υπουργού Οικονομικών.

10. Την υπ' αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ.130 Β') απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργού Οικονομικών».

11. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012, έως και την 30/4/2014. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012 οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία».

2. Το β' εδάφιο της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι ως άνω έλεγχοι, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012 ολοκληρώνονται μέχρι την 30/4/2014. Μετά την ημερομηνία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012, σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης».

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/22.7.2011 (Φ.Ε.Κ. 1657 Β') ισχύουν ως έχουν.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Σχετική νομοθεσία

Ν.2238/1994. : Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Ν.2238/1994., Άρθ.82. : Λοιπές υποχρεώσεις φορολογουμένων, υπηρεσιών, νομικών προσώπων και οργανώσεων γενικά

Ν.2238/1994., Άρθ.82., Παρ. 5. : Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν.3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3693/2008.

Στις Ανώνυμες Εταιρίες (A.E.) και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο

Ν.2238/1994., Άρθ.82., Παρ. 8. : α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997
β) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται το είδος των υποβαλλόμενων στοιχείων και πληροφοριών, ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
Μέχρι την έκδοση των ανωτέρω αποφάσεων ισχύει η ΑΥΟ ΠΟΛ.1159/22.7.2011.

Ν.4141/2013. : Eπενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις
Ν.4141/2013., Άρθ.34. : Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.),Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης και άλλα θέματα του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθ.34., Παρ.1.: α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.
Η Υποδιεύθυνση Γ΄ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος, αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, μετονομάζονται και μεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συνιστάται μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος.

Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας:

 • αα) Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211), όπως ισχύει, και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1039/2012 (Β΄342), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση 1202/2012 (Β΄3007), των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β΄2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.
 • ββ) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου.

Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:

 • αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
 • ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
 • γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας:

i. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.

ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 • αα) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

 • ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως,
μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

 • γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

γ. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας παραγράφου γι’ αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθ.34., Παρ.2. α.: Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011/Α΄ 180) μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Το Κέντρο του προηγούμενου εδαφίου έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄ 203), όπως ισχύουν και τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.

Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:

 • αα) Φορολογούμενους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
 • ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.
 • γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης αα΄.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:

 • αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
 • ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
 • γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας:
  • i. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
  • iii. Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών.

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 • αα) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄.

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..

 • ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων έσοδα.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

 • γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..

 • δδ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών

Το Τμήμα παραλαμβάνει όλες τις τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και συναφή θέματα που θα καθορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζεται η ημερομηνία παύσης λειτουργίας του Τμήματος.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εν λόγω ΑΥΟ, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής από το ΚΕ.ΜΕ.Π.. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για τη μετ’ έλεγχο διαδικασία.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθ.34., Παρ.3.: α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄203), όπως ισχύουν, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες που αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών με τη νέα τους συγκρότηση.

Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε:

 • αα) Φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 • ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων εμπίπτουν στα όρια της ως άνω περίπτωσης αα΄.
 • γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στη ελεγκτική αρμοδιότητα των ΔΕΚ σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης αα΄.

Α.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:

 • α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
 • β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
 • γ) Στον Προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. Αθηνών υπάγονται, απευθείας:
  • αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 • α) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Δ.Ε.Κ..

 • β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Δ.Ε.Κ., που λαμβάνουν χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

 • γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Το Γραφείο αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΔΕΚ.

Βi. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:

 • α) Υποδιεύθυνση Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Δ΄
 • β) Στον Προϊστάμενο του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης υπάγονται απευθείας :
  • αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες των ομώνυμων Τμημάτων και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.

Βiii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149) παύει να ισχύει δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τις εκκρεμείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη νέα τους συγκρότηση, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.

Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη νέα τους συγκρότηση, εκκρεμείς υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί: i. στις υφιστάμενες Εποπτείες Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ii. στα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου εκάστου ανασυγκροτημένου ΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997, στα Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄ του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην όσων μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός μπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους έχει ανατεθεί με την αρχική εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο Τμήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τμήμα ελέγχου που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Άρθ.34., Παρ.4.: Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).

Άρθ.34., Παρ.5.: α. Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών, πλην των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης και Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

β. Των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου της παρούσας παραγράφου, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών ή αντίστοιχη εμπειρία.

γ. Των Τμημάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών.

Άρθ.34., Παρ.6.: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθ.34., Παρ.7.: Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:

 • α. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία,

κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).

 • β. Η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προκαλείται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.
 • γ. Ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.
 • δ. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα, καθώς και η έδρα και ο τίτλος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 • ε. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώμενων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και η ημερομηνία παύσης λειτουργίας καταργούμενων οργανικών μονάδων αυτής.

Άρθ.34., Παρ.8.: α. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14), μετά από τη λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και μετά από τη φράση «οποιουδήποτε επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές».

β. Στην υποπαράγραφο α΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2012 (Α΄180), μετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπαγόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο».

γ.Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται και ανακαθορίζονται μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές μονάδες, στις οποίες κατανέμονται και ανακατανέμονται αυτές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν με την επιφύλαξη των οριζομένων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

Άρθ.34., Παρ.9.: α. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τη συγκρότηση οργάνου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονομικών, σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει μετονομασία ή μεταβολή στην οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα, από την οποία προβλέπεται για τη νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου η συμμετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους.

β. Όπου για τη συμμετοχή προέδρων ή συντονιστών μελών, εισηγητών ή γραμματέων σε συλλογικό όργανο κάθε μορφής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή Α΄ ή Β΄ βαθμού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Δ΄ ή Ε΄ , αντίστοιχα, βαθμού.

γ. Όπου για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συμμετοχή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, με απόφαση του οργάνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση αυτού, ορίζεται στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο συλλογικό όργανο και μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθ.34., Παρ.10.: Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 1882/1990 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος εκδίδονται εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεώς του.»

Άρθ.34., Παρ.11.: Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 (Α΄ 149) και της με αριθμό 139491/ 16.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, δεν συμμετέχουν, από της δημοσιεύσεως της παρούσας διάταξης, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ..

Άρθ.34., Παρ.12.: Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 25231997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που αποκρύφτηκαν ή τη διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ’ αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.»

Άρθ.34., Παρ.13.: Το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) εφαρμόζεται και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος.

ΠΟΛ.1159/22.7.2011 : Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174).

ΠΟΛ.1086/30.3.2012 : Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ Β΄1657) καθώς και παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης

ΠΟΛ.1168/31.7.2012 : Παράταση της προθεσμίας που προβλέπεται από το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1159/2011 για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που έχουν λάβει για την περίοδο 01.01.2011 − 31.12.2011 παράταση δημοσίευσης των ετήσιων οικονομικών εκθέσεων.

Δ6Α1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 : Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ και Β΄ Τάξεως.

Δ6Α 1148245 ΕΞ 2011/31.10.2011 : Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2187)

Δ6Α 1166057 ΕΞ 2011/30.11.2011 : Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, καθώς και της αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β' 2187)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Δ6Α 1131253 ΕΞ 2011/20.9.2011 : Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1133062 ΕΞ 2011/21.9.2011 : Αναστολή λειτουργίας συστεγαζόμενων Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1159129 ΕΞ 2011/21.11.2011 : Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1133220 ΕΞ 2012/24.02.2012 : Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 : Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1144678 ΕΞ 2012/19.10.2012 : Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20−9−2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

Δ6Α 1144680 ΕΞ 2012/19.10.2012 : Αναστολή λειτουργίας Δ.Ο.Υ.

Δ6Α 1004645 ΕΞ 2013/10.1.2013 : Τροποποίηση των υπ' αριθμ. Δ6Α 1144678ΕΞ2012/19-10-2012 (Β' 2828) και Δ6Α 1000737ΕΞ2013/3-1-2013 αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν

Δ6Α 1044519 ΕΞ 2013/12.3.2013 : Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1144678 ΕΞ2012/19−10−2012 (Β΄ 2828) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί αναστολής λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ και τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1130258 ΕΞ 2012/20.9.2012 (Β΄ 2552) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει

Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 : Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21−9−2011 (Β΄ 2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ και Β΄ Τάξεως.

Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21.9.2011 : Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και ανακαθορισμός καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ και Β΄ Τάξεως.

Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 : Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών


(Σ.Σ. Νόμιμοι ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, που είναι εγγεγραμμένοι στο δημόσιο μητρώο του Ν.3693/2008 (Α΄ 174) και διενεργούν υποχρεωτικούς ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και σε υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων, υποχρεούνται στην έκδοση ετήσιου πιστοποιητικού. Το πιστοποιητικό αυτό εκδίδεται μετά από έλεγχο που διενεργείται, παράλληλα με τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης, ως προς την εφαρμογή των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Φορολογικές παραβάσεις, καθώς και μη απόδοση ή ανακριβής απόδοση φόρων που διαπιστώνονται από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία, κατά τη διενέργεια του διαχειριστικού ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στο πιστοποιητικό αυτό. Αν το πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνει παρατηρήσεις και διαπιστώσεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας, δεν διενεργείται τακτικός φορολογικός έλεγχος, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 80 του ν.3842/2010(ΦΕΚ 58 Α΄). Αν από το πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογικά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρεία με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια ελεγκτική φορολογική αρχή, το εν λόγω πιστοποιητικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της ως άνω αρχής. Τα πιο πάνω πρόσωπα διώκονται και τιμωρούνται για κάθε παράλειψη των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 3693/2008.

Στις Ανώνυμες Εταιρίες (A.E.) και στις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω, διενεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος από την αρμόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση πρόστιμο από 10.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 ανάλογα με τα ακαθάριστα έσοδα που έχουν πραγματοποιήσει κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική περίοδο)


(Σ.Σ. α) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της ΕΛΤΕ, καθορίζονται τα συγκεκριμένα επί μέρους φορολογικά αντικείμενα του ελέγχου αυτού, το ειδικότερο περιεχόμενο του πιστοποιητικού που εκδίδεται, ο τρόπος, ο χρόνος και η διαδικασία υποβολής του και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Πέραν της εφαρμογής του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5, στους νόμιμους ελεγκτές και στα ελεγκτικά γραφεία που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 5 και της κανονιστικής απόφασης που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν.2523/1997 )

(Σ.Σ. Με Θέμα : Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που θα εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008 (ΦΕΚ Α' 174) και απόφαση :

Άρθρο 1
Πιστοποιητικό φορολογικού ελέγχου και πρόγραμμα ελέγχου
1. Το «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ.5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994, αφορά τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία και εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008.

2. Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται επί συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, που προσδιορίζονται σε ειδικό πρόγραμμα ελέγχου, σύμφωνα με το Παράρτημα III της παρούσας, το οποίο εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), αναβαθμίζεται σε ετήσια βάση και είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

Άρθρο 2
Υπεύθυνοι για τη σύνταξη και την αλήθεια των φορολογικών εγγράφων
1. Υπεύθυνες για τη σύνταξη όλων των φορολογικών εγγράφων των ελεγχόμενων εταιρειών είναι οι διοικήσεις τους. Ο προσδιορισμός των φορολογικών αναμορφώσεων των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται, θα πρέπει να προκύπτει αναλυτικά από τα τηρούμενα βιβλία. Ο προσδιορισμός και η οριστικοποίηση των αναμορφώσεων πρέπει να γίνεται είτε άμεσα από τους καταχωρητές των εγγραφών ή το αργότερο μέχρι την οριστικοποίηση των λογιστικών εγγραφών κάθε μήνα.

2. Όλα τα φορολογικά έγγραφα της εταιρείας, υπογράφονται από «λογιστή φοροτεχνικό», κάτοχο ειδικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του ν. 2515/1997, όπως ισχύει.

Άρθρο 3
Περιεχόμενο Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού
1. Το «Ετήσιο φορολογικό Πιστοποιητικό» των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων, διακρίνεται σε δύο τμήματα, στην «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στο «Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων».

2. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συντάσσεται σύμφωνα με τα υποδείγματα που επισυνάπτονται στο παράρτημα I της παρούσας και διέπεται από το πλαίσιο που προβλέπεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Έργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

3. Η ως άνω Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης καλύπτει όλα τα αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, κατά την διενέργεια του ως άνω φορολογικού ελέγχου, υποχρεούνται να εκτελέσουν όλες τις εργασίες που αναλύονται στο πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος HI.

4. Ελεγκτικά ζητήματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα απόφαση και το πρόγραμμα ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με το πλαίσιο που προδιαγράφεται από το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Εργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης».

5. Αναπόσπαστο μέρος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης αποτελεί το Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων που επισυνάπτεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας. Στο εν λόγω προσάρτημα περιλαμβάνονται πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόμενη εταιρεία καθώς επίσης και ανάλυση των ευρημάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο της φορολογικής συμμόρφωσης.

6. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

7. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών από τους Νόμιμους Ελεγκτές και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων που τηρεί η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ), έως την 10η ημέρα του έβδομου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 30.6.2011 η προθεσμία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ παρατείνεται έως την 30.4.2012.
(Η παράγραφος 7 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1011/10.1.2012 και τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1086/30.3.2012)
(Η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 για τις εταιρείες που έκλεισαν ισολογισμό την 31.12.2011 παρατείνεται έως την 31.07.2012, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1155/5.7.2012)
(Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1168/31.7.2012 ορίστηκε ότι για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 παρατείνεται έως την 10.10.2012)
(Με την ΠΟΛ.1153/26.6.2013 ορίζεται ότι η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3, για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 2238/1994, όπως ισχύει, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012, παρατείνεται έως και την 31.07.2013)
(Με την ΠΟΛ.1187/26.7.2013 ορίζεται ότι η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 3 για τα νομικά πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν.2238/1994, με διαχειριστική περίοδο που έληξε την 31.12.2012, παρατείνεται έως και την 30/09/2013)

8. Στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων βεβαιώνεται ότι τα δεδομένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις σχετικές παρατηρήσεις της.

Άρθρο 4
Τεκμηρίωση φορολογικού ελέγχου από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία
1. Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικού φακέλου τεκμηρίωσης του ειδικού φορολογικού ελέγχου. Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί υποχρεωτικά το Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, στο οποίο αναλύονται και τεκμηριώνονται συγκεντρωτικά τα ευρήματα που περιλαμβάνονται στηνΈκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, καθώς επίσης και η εκτελεσθείσα εργασία.

2. Στην αναλυτική έκθεση τεκμηρίωσης περιγράφεται αναλυτικά η ελεγκτική εργασία των Νόμιμων Ελεγκτών, με τεκμηρίωση για κάθε φορολογικό αντικείμενο που εξετάζεται των ευρημάτων του ελέγχου, είτε αυτά αφορούν πλήρη συμμόρφωση της εταιρείας με τη φορολογική νομοθεσία ή αφορούν παραβάσεις σε επιμέρους τομείς.

3. Μέρος της ελεγκτικής τεκμηρίωσης αποτελεί και το συμπληρωμένο πρόγραμμα ελέγχου το οποίο θα πρέπει να έχει υπογραφεί από τον υπεύθυνο Νόμιμο Ελεγκτή. Για κάθε ελεγκτικό βήμα, που περιγράφεται στο πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή στο φάκελο ελέγχου όπου να αναλύονται τουλάχιστον τα ακόλουθα:

 • α) Μεθοδολογία επιλογής δείγματος (αν δεν ορίζεται από το πρόγραμμα),
 • β) Αναλυτική περιγραφή εκτελεσθείσας εργασίας,
 • γ) Ευρήματα που προέκυψαν από την ελεγκτική εργασία,
 • δ) Τελικό συμπέρασμα ελέγχου.

4. Η τεκμηρίωση των ανωτέρω θα πραγματοποιείται στο γενικότερο πλαίσιο του Διεθνούς Πρότυπου Εργασιών Διασφάλισης 3000, «Εργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης». Σε κάθε περίπτωση η τεκμηρίωση θα πρέπει κατ' ελάχιστο να δίνει την δυνατότητα σε έναν τρίτο έμπειρο ελεγκτή να μπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συμπέρασμα.

5. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία υποχρεούνται να διατηρούν τον αναλυτικό φάκελο τεκμηρίωσης για χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) ετών από την ημερομηνία που υποβάλλεται η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ και υποχρεούνται να παρέχουν το σχετικό φάκελο τεκμηρίωσης οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
(Η παράγραφος 5 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1011/10.1.2012)

6. Η τεκμηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή της Εκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Άρθρο 5
Δειγματοληπτικός έλεγχος από τη φορολογική αρχή
1. Από τις εταιρείες που ελέγχονται από Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, επιλέγεται δείγμα τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο, με κριτήρια που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010.

2. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012, έως και την 30/4/2014. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012 οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται και ολοκληρώνονται σε διάστημα δεκαοχτώ (18) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
(Η παράγραφος 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1236/18.10.2013)

3. Οι έλεγχοι από τις αρμόδιες φορολογικές ελεγκτικές υπηρεσίες καλύπτουν όλα τα φορολογικά αντικείμενα που ορίζονται στο πρόγραμμα ελέγχου. Με την ολοκλήρωσή τους συντάσσονται Εκθέσεις Ελέγχου.

4. Εκτός των εταιριών που ελέγχονται στο πλαίσιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, το Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να διενεργεί τακτικούς ελέγχους σε πρόσθετο αριθμό εταιριών, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής και έγκριση από επιτροπή η οποία αποτελείται από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, το Γενικό Διευθυντή Φορολογίας και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, βάσει των ειδικών κριτηρίων που ακολουθούν:
(Ο πρώτος στίχος της παραγράφου 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1155/5.7.2012)

 • α) Λήψη ή έκδοση πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων, συναλλαγές με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και περιπτώσεις για τις οποίες προέκυψαν παραβάσεις του άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 (transfer pricing), στοιχεία ή ενδείξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση ή επεξεργασία δεδομένων, μη έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία στις ημερομηνίες που ορίζονται σαν καταληκτικές για τη χορήγησή της, αναφορά από τους Νόμιμους Ελεγκτές ότι δεν τους δόθηκαν οι αναγκαίες πληροφορίες σε ότι αφορά το φορολογικό έλεγχο που διενήργησαν και περιπτώσεις ελέγχων εταιρειών κατά τους οποίους έχουν προκύψει στοιχεία για παράβαση των διατάξεων του ν. 3693/2008 από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία.
 • β) Άσκηση δίωξης μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
 • γ) Συγκέντρωση του ελέγχου σε ποσοστό πάνω από εβδομήντα τοις εκατό (70%) του κλάδου από το ίδιο ελεγκτικό γραφείο μετά από απόφαση της επιτροπής και της διαδικασίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
 • δ) Ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου, για τον οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 7 της παρούσας.

5. Όλοι οι τακτικοί έλεγχοι, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο, διενεργούνται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

6. Εξαιρετικά οι τακτικοί έλεγχοι που διενεργούνται εξ' αιτίας της άσκησης δίωξης κατά μελών του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, της λήψης ή έκδοσης πλαστών - εικονικών στοιχείων, συναλλαγών με ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες και για τις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκαν παραβάσεις τουτου άρθρου 39 και 39Α του Ν. 2238/1994 (transfer pricing) δύναται να γίνουν μέχρι την ημερομηνία παραγραφής της χρήσης.

7. Σε περίπτωση που οι λογιστικές διαφορές που προσδιορίζονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και αφορούν αποκλειστικά την παραγωγικότητα των δαπανών είναι μικρότερες του 0,5% των ακαθαρίστων εσόδων, η υπόθεση παραπέμπεται για έλεγχο της παραγωγικότητας των δαπανών από τη φορολογική αρχή, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ελεγκτικής υπηρεσίας και απόφαση της επιτροπής της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Τύπος και Ισχύς Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης
1. Ανάλογα με τον τύπο του συμπεράσματος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • α) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.

Στην περίπτωση που από τους Νόμιμους Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία εκδοθεί Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη, τότε σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης στο Υπουργείο Οικονομικών, αποστέλλεται στην ελεγχόμενη εταιρεία επιστολή στην οποία αναφέρεται το γεγονός ότι σύμφωνα με τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών δεν προέκυψαν παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας από την πλευρά της εταιρείας, ότι αυτό γίνεται καταρχήν δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών και ότι οι φορολογικές εγγραφές θα οριστικοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση των δειγματοληπτικών ελέγχων που θα διενεργηθούν από το Υπουργείο Οικονομικών. Οι ως άνω έλεγχοι, για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που έληξαν έως και την 31.03.2012 ολοκληρώνονται μέχρι την 30/4/2014. Μετά την ημερομηνία αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης. Για τις επιχειρήσεις με διαχειριστικές περιόδους που λήγουν μετά την 31.03.2012, σε δεκαοχτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη στη βάση δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ. και υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν εντοπιστεί φορολογικές παραβάσεις από τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών, θεωρείται περαιωμένη η συγκεκριμένη χρήση και δυνατότητα άλλου ελέγχου υπάρχει μόνο στην περίπτωση στοιχείων ή ενδείξεων για παραβάσεις, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 της παρούσας και οι οποίες δεν εντοπίστηκαν από το διενεργηθέντα έλεγχο φορολογικής συμμόρφωσης.

(Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α', τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε και προστέθηκαν εδάφια τρίτο και τέταρτο με την ΠΟΛ.1236/18.10.2013)

 • β) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με θέματα έμφασης.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτουν θέματα για τα οποία αμφισβητείται η φορολογική τους μεταχείριση, αυτά επισημαίνονται ως θέματα έμφασης σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Ι της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέματα έμφασης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να ολοκληρωθεί στα χρονικά όρια που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 6 περίπτωση α της παρούσας. Στην περίπτωση αυτή η περαίωση της παραγράφου 1 του άρθρου 6 περίπτωση α ισχύει μετά τη βεβαίωση των τυχόν φόρων.

 • γ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με επιφύλαξη.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης των Νόμιμων Ελεγκτών, προκύψουν συμπεράσματα με επιφύλαξη, τότε εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Εάν υπάρχουν διαφορές που θα ήταν δυνατόν να καταλογισθούν από τις φορολογικές αρχές με τον έλεγχο μόνο ειδικών αντικειμένων, εκδίδεται από την αρμόδια φορολογική αρχή εντολή ελέγχου για τα αντικείμενα αυτά. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να ζητήσει από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο κάθε έγγραφο που κρίνεται απαραίτητο για την σύνταξη της έκθεσης ελέγχου.

 • δ) Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους Νόμιμους Ελεγκτές, προκύπτει αδυναμία έκφρασης συμπεράσματος ή αρνητικό συμπέρασμα, εκδίδεται εντολή ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Εφόσον οι παραβάσεις της νομοθεσίας έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, στο Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων, περιλαμβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρείας και του λογιστή - φοροτέχνη που υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν εντόπισε την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011.

Εφόσον οι παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας, εντοπιστούν για πρώτη φορά από τον έλεγχο της φορολογικής αρχής, στην έκθεση ελέγχου της περιλαμβάνονται και οι απόψεις των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων που έλεγξαν την εταιρεία, αναφορικά με τις διαπιστώσεις του ανωτέρω ελέγχου, οι οποίοι πρέπει να αιτιολογήσουν γιατί δεν εντόπισαν την παράβαση, εφαρμοζομένων αναλόγως στη συνέχεια, των διατάξεων του ν. 3693/2008 και των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. ν. 2523/1997 όπως αυτό συμπληρώθηκε με τις διατάξεις τουάρθρου 26 παρ 3 του ν. 3943/2011.Στην ίδια έκθεση περιλαμβάνονται και οι απόψεις του φοροτέχνη - λογιστή.

Άρθρο 7
Ποιοτικός έλεγχος του έργου των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων
1. Οι έλεγχοι που διενεργούν οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία για την φορολογική συμμόρφωση, υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, ο οποίος είναι ανεξάρτητος από τον έλεγχο που διενεργείται από τη φορολογική αρχή.

2. Ο ποιοτικός έλεγχος για το φορολογικό πιστοποιητικό διενεργείται από συνεργεία στελεχών της ΕΛΤΕ και με την συμμετοχή ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών και καλύπτεται σε ότι αφορά τη διαδικασία, από τις διατάξεις περί ποιοτικού ελέγχου του ν. 3693/2008.

3. Το δείγμα φακέλων που θα ελεγχθεί, επιλέγεται με κριτήρια που καθορίζονται από την ΕΛΤΕ, στα οποία κριτήρια περιλαμβάνεται ο έλεγχος ενός φακέλου για κάθε Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο, τουλάχιστον μία φορά σε κάθε τριετία και ο έλεγχος σε κάθε ελεγκτική εταιρεία, για έναν ή περισσότερους φακέλους, κάθε έτος.

4. Ο ποιοτικός έλεγχος γίνεται στους φακέλους τεκμηρίωσης των Νόμιμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ελεγκτές.

5. Από τους ποιοτικούς ελέγχους μπορεί να προκύψουν ευρήματα, με βάση τα οποία μπορεί κατά περίπτωση ή να γίνουν παρατηρήσεις για βελτίωση του τρόπου άσκησης του έργου των Νομίμων Ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων, ή να γίνει παραπομπή υποθέσεων στα πειθαρχικά όργανα της ΕΛΤΕ και εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3148/2003 εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

6. Σύνοψη των διαπιστώσεων των ποιοτικών ελέγχων για κάθε ελεγκτική εταιρεία, που αφορούν τη χορήγηση των φορολογικών πιστοποιητικών, δημοσιοποιείται στο διαδίκτυο, με βάση τις υποχρεώσεις για δημοσιότητα που ορίζονται από το ν. 3693/2008.

7. Με κανονιστική πράξη που θα εκδοθεί από την ΕΛΤΕ και θα υπογραφεί από τον Υπουργό Οικονομικών ορίζεται η συμμετοχή των ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών στα συνεργεία της ΕΛΤΕ.

Άρθρο 8
Οργανωτικό πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθησης των ελέγχων
1. Αρμόδια για το πλαίσιο της άντλησης πληροφόρησης, της επικοινωνίας των εμπλεκόμενων και της επεξεργασίας των δεδομένων που αφορούν τους φορολογικούς ελέγχους στις εταιρείες για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό πιστοποιητικό από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

2. Αρμόδια για την εποπτεία των ελέγχων που διενεργούν οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την εκτέλεση τους, από την ανάθεση του ελέγχου μέχρι την έκδοση των «Φύλλων Ελέγχου» και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, είναι η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων αναπτύσσει ειδική εφαρμογή παρακολούθησης αυτών των ελέγχων, που αρχίζει να λειτουργεί το αργότερο μέχρι την 30.11.2011.

4. H εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των Νόμιμων ελεγκτών που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και η αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται.
(Η παράγραφος 4, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1086/30.3.2012)

5. Στην εφαρμογή, η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης από τους ελέγχους των Νόμιμων ελεγκτών και ελεγκτικών γραφείων είναι διαθέσιμη σε μελλοντικούς ελέγχους από άλλον Νόμιμο Ελεγκτή και ελεγκτικό γραφείο.

6. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τα πρότυπα ασφάλειας της Γ.Γ.Π.Σ και οι χρήστες Νόμιμοι Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, έχουν πρόσβαση μόνο στις πληροφορίες που αφορούν τις εταιρείες που οι ίδιοι ελέγχουν.

7. Η διαδικασία ενημέρωσης της εφαρμογής για έναν τυπικό φορολογικό έλεγχο, σε ότι αφορά την επικοινωνία με το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο έχει ως εξής:
Ο Νόμιμος Ελεγκτής και το Ελεγκτικό Γραφείο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανάληψη του διαχειριστικού ελέγχου, ο οποίος περιλαμβάνει και τη χορήγηση του «ετήσιου πιστοποιητικού», υποχρεούται να ενημερώσει ηλεκτρονικά την εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ για το γεγονός και για το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του ελέγχου. Ειδικά για τις εταιρείες που κλείνουν ισολογισμό μέχρι 31.12.2011 η ανωτέρω ενημέρωση θα γίνει μέχρι την 30.4.2012.
(Η παράγραφος 7 τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1011/10.1.2012 και τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1086/30.3.2012)

8. Για την υλοποίηση των παραπάνω η Γ.Γ.Π.Σ θα διαθέτει υπηρεσίες ιστού (web services) με τις οποίες θα δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης και ανάκτησης των Εκθέσεων Φορολογικής Συμμόρφωσης καθώς και των πληροφοριών της πορείας του εκάστοτε φορολογικού ελέγχου. Η δημιουργία των αρχείων XML που θα υποβάλλονται στην Γ.Γ.Π.Σ καθώς και το λογισμικό πελάτες (client) που θα χρησιμοποιηθεί για την υποβολή δεν αποτελεί αντικείμενο του έργου της Γ.Γ.Π.Σ και μπορεί να αναπτυχθεί από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο. Στο Παράρτημα IV επισυνάπτεται το XML σχήμα της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης το οποίο περιγράφει τη δομή του αρχείου XML που θα υποβάλλεται στην Γ.Γ.Π.Σ.

Άρθρο 9
Περιεχόμενο Εκθέσεων Ελέγχου
1. Η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης θα αναφέρει τα στοιχεία που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

2. Τα ειδικά φορολογικά αντικείμενα που θα ελέγχονται από τους Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, εφόσον έχουν εφαρμογή σε μία ελεγχόμενη εταιρεία, ορίζονται κάθε φορά από το πρόγραμμα ελέγχου, όπως ορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας. Το πρόγραμμα ελέγχου περιλαμβάνει τα πιο κάτω κεφάλαια:

 • Α. Προϋποθέσεις - Περιορισμοί διενέργειας του ελέγχου.
 • Β. Πληροφοριακά στοιχεία ελεγχόμενης εταιρείας.
 • Γ. Έλεγχος Φορολογίας Εισοδήματος.
 • Δ. Έλεγχος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
 • Ε. Έλεγχος Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
 • ΣΤ. Έλεγχος φορολογίας ακινήτων.
 • ΣΤ.1 Έλεγχος Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ).
 • ΣΤ.2 Έλεγχος Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9).
 • ΣΤ.3 Έλεγχος Φόρου υπεραξίας από αναπροσαρμογή ακινήτων (Ν. 2065/1992).
 • Ζ. Έλεγχος Τέλους χαρτοσήμου.
 • Η. Υποχρεώσεις παρακρατούμενων φόρων.
 • Θ. Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων.
 • Ι. Ενδοομιλικές Συναλλαγές.
 • Κ. E-Commerce.

Άρθρο 10
Λοιπά θέματα
1. Οι αμοιβές των Νόμιμων Ελεγκτών και των ελεγκτικών γραφείων για τους ελέγχους που αφορούν τη φορολογική συμμόρφωση είναι διακριτές στο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών που εκδίδουν στην ελεγχόμενη εταιρεία, προσδιορίζονται με βάση τα δεδομένα της αγοράς με ελεύθερη διαπραγμάτευση και εκπίπτονται από τα φορολογητέα έσοδα.

2. Για την εξασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου και της διαφάνειας στη διαδικασία ανάθεσης της εντολής, συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, τον Προϊστάμενο του αρμόδιου τμήματος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, έναν εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε. και έναν εκπρόσωπο του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), οι οποίοι θα αποφαίνονται για τις διαφοροποιήσεις των αμοιβών που αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη. Οι υποθέσεις για τις οποίες οι διαφοροποιήσεις των αμοιβών κρίνονται από την επιτροπή «αφύσικες», παραπέμπονται για τακτικό έλεγχο.
(Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1155/5.7.2012)

3. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία μπορούν να υποβάλλουν γραπτά ερωτήματα, επί ειδικών θεμάτων τεχνικής φύσης που ανακύπτουν κατά τον έλεγχό τους, στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων, ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής εφαρμογής. Η Διεύθυνση απευθύνεται στις αρμόδιες διευθύνσεις του Υπουργείου και οι σχετικές γνωμοδοτήσεις κοινοποιούνται σε αυτόν που υπέβαλε το ερώτημα και καταχωρούνται στην εφαρμογή. Τυχόν καθυστέρηση απάντησης σε ερώτημα δεν αποτελεί λόγο καθυστέρησης ολοκλήρωσης των ελέγχων από τους Νόμιμους Ελεγκτές. Σε περίπτωση που για κάποιο θέμα υπάρχει σοβαρή αμφιβολία για την αντιμετώπισή του από τον Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο, αυτή η αμφιβολία θα εκφραστεί σαν έμφαση στην έκθεσή του.

4. Για τις περιπτώσεις που μία Ανώνυμη Εταιρεία ή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, παρότι πληροί τα κριτήρια για τον υποχρεωτικό της έλεγχο από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, δεν τους επιλέγει για τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης και κατά συνέπεια για τον έλεγχο της φορολογικής της συμμόρφωσης, ελέγχεται άμεσα από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

5. Σε κάθε περίπτωση η άσκηση του φορολογικού ελέγχου από Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό γραφείο σε Ανώνυμη Εταιρεία, είναι ασυμβίβαστη με το έργο του Λογιστή - Φοροτεχνικού που υπογράφει τις καταστάσεις.

6. Οι Νόμιμοι Ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, πέραν των διοικητικών ή ποινικών συνεπειών που συνεπάγεται η μη ορθή εκπλήρωση των καθηκόντων τους, φέρουν αλληλέγγυα, περιορισμένη ευθύνη, για τις περιπτώσεις που δεν συνιστούν δόλο από την πλευρά τους και υπήρξε απώλεια για τα έσοδα του δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 3693/2008.

7. Την ευθύνη για την καταβολή διαφυγόντων φόρων, τελών, επιβαρύνσεων και προστίμων, φέρει η ελεγχόμενη εταιρεία. Οι επιπλέον υποχρεώσεις της εταιρείας μπορεί να προκύψουν αφενός κατά τον έλεγχο των Νόμιμων Ελεγκτών και αφετέρου κατά τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών.

8. Εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής αρχής προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις, σε σχέση με τα φορολογητέα αντικείμενα του προγράμματος φορολογικής συμμόρφωσης του παραρτήματος ΙΙΙ, επιβάλλεται στο Νόμιμο Ελεγκτή πρόστιμο από 10.000 € έως 100.000 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 παράγραφος 4, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του ν. 3943/2011, ανεξάρτητα αν οι πρόσθετες επιβαρύνσεις θα καταβληθούν από την ελεγχόμενη εταιρεία.

9. Το πιο πάνω πρόστιμο επιβάλλεται και στο ελεγκτικό γραφείο στο οποίο ανήκει ο Νόμιμος Ελεγκτής. Αρμόδια αρχή για την επιβολή του προστίμου είναι η ελεγκτική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στην οποία υπάγεται το ελεγκτικό γραφείο.

10. Τα πρόστιμα, με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου με αναφορά στο ύψος του προστίμου, την ελεγχόμενη εταιρεία, το Νόμιμο Ελεγκτή και το ελεγκτικό Γραφείο που αφορούν.

11. Σε ότι αφορά τις Διοικητικές Ευθύνες ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 3693/2008.

Άρθρο 11
Μεταβατικές ρυθμίσεις για το έτος 2011
1. Οι Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία υπάγονται στις διαδικασίες αυτής της απόφασης, για τους ισολογισμούς που κλείνουν από 30.06.2011 και μετά.

2. Η παρούσα θα έχει εφαρμογή μετά την δημοσίευση της κανονιστικής πράξης της ΕΛΤΕ που θα εντάσσει το ελεγκτικό πρότυπο 3000 «Εργα Διασφάλισης πέραν ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» ως το πρότυπο που θα εφαρμόζεται για τον φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων που ελέγχονται υποχρεωτικά από τους Νόμιμους Ελεγκτές.

Η απόφαση αυτή, μαζί με τα παραρτήματα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)


(Σ.Σ. Με απόφαση : 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«H εφαρμογή περιλαμβάνει μητρώα των φορολογούμενων εταιρειών, των ελεγκτικών εταιρειών και των Νόμιμων ελεγκτών που διενεργούν φορολογικούς ελέγχους και σε αυτήν αποθηκεύονται, κατά ελεγχόμενη εταιρία και διαχειριστική χρήση, όλες οι εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, καθώς και η αλληλογραφία που αφορά κάθε έλεγχο που διενεργείται».

2. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 30/4/2012.

3. Η προθεσμία που προβλέπεται από το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 30/4/2012.

Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της Α.Υ.Ο ΠΟΛ.1159/22.7.2011, (Φ.Ε.Κ Β΄1657) ισχύουν ως έχουν.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)


(Σ.Σ. Με απόφαση : Για τα πιστωτικά ιδρύματα με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις θυγατρικές αυτών που δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα, η προθεσμία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 3 της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1159/22.7.2011, όπως αυτή ισχύει, παρατείνεται έως την 10.10.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)


(Σ.Σ. Άρθ.34., Παρ.1. α. Συνιστάται ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου επιπέδου Διεύθυνσης, με τίτλο «Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Η Υποδιεύθυνση Γ΄ και έξι Εποπτείες Ελέγχου, επιπέδου τμήματος, αποσπώνται από το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών, μετονομάζονται και μεταφέρονται στην υπηρεσία του προηγούμενου εδαφίου, στην οποία συνιστάται μία ακόμη Υποδιεύθυνση και έξι επιπλέον οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος
Στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου μεταφέρονται οι κατωτέρω αρμοδιότητες για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου όλης της Επικράτειας:

 • αα) Οι αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211), όπως ισχύει, και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄203), όπως ισχύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας του το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των υποθέσεων που προβλέπονται από την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1039/2012 (Β΄342), όπως ισχύει μετά από την τροποποίησή της με την όμοια απόφαση 1202/2012 (Β΄3007), των υποθέσεων που έχουν ανατεθεί στο ΔΕΚ Αθηνών με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών αριθ. ΔΕΛ Α 1139975 ΕΞ 2012/10.10.2012 (Β΄2756), καθώς και των αλλοδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, για τις οποίες δεν προκύπτει το φυσικό πρόσωπο ή των ημεδαπών εταιρειών εκμετάλλευσης ακινήτων, στις οποίες συμμετέχει αλλοδαπή εταιρεία χωρίς να εμφανίζεται το φυσικό πρόσωπο.
 • ββ) Οι αρμοδιότητες που αφορούν στη βεβαίωση και στην αναγκαστική είσπραξη για τα έσοδα που προέρχονται από ενέργειες του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., για τους φορολογουμένους μεγάλου πλούτου.

Οι φορολογούμενοι μεγάλου πλούτου καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δώδεκα (12) Τμήματα, από τα οποία δύο αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:
αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄ ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄

 • γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π υπάγονται, απευθείας:
  • i. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 • αα) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

 • ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως επίσης τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ιδίων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., που διενεργούνται από την έναρξη της λειτουργίας του και εξής.

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

 • γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα έχει την αρμοδιότητα της διοικητικής και μηχανογραφικής υποστήριξης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.

 • γ. Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., εκκρεμείς υποθέσεις φορολογουμένων μεγάλου πλούτου του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών ολοκληρώνονται από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., στο οποίο μεταφέρονται οι αρμοδιότητες της υποπαραγράφου α΄ της παρούσας παραγράφου γι’ αυτές, μαζί με το σχετικό αρχείο. Ο έλεγχος των υποθέσεων αυτών θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί, χωρίς να απαιτείται η έκδοση νέας εντολής, από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές, στους οποίους έχει ανατεθεί, οι οποίοι μετακινούνται για αυτόν το σκοπό στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π..

Το ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για την έκδοση των φύλλων ελέγχου των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και των λοιπών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν τις εν λόγω εκκρεμείς υποθέσεις, καθώς και για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης των φορολογικών διαφορών και βεβαίωσης των καταλογιζόμενων διαφορών φόρων, πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, τελών, εισφορών και προστίμων κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Από το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ασκείται επίσης η εκπροσώπηση της φορολογικής αρχής στα δικαστήρια για τις υποθέσεις αυτές.
Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθ.34., Παρ.2. α. Η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων (παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4002/2011/Α΄ 180) μετατρέπεται σε ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία φορολογικού ελέγχου, που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, μετονομάζεται σε «Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)», έχει έδρα στο Δήμο Αθηναίων και η κατά τόπον αρμοδιότητά του εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Το Κέντρο του προηγούμενου εδαφίου έχει τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄ 203), όπως ισχύουν και τις αρμοδιότητες της βεβαίωσης και της αναγκαστικής είσπραξης εσόδων που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις όλης της Επικράτειας, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους της υπηρεσίας αυτής.

Ως προς τον έλεγχο, το Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ. έχει αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου, σε:

 • αα) Φορολογούμενους, γενικά, με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009. Ειδικά για τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία λειτουργούν, καθώς και όλες τις ανώνυμες εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το όριο του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε δέκα εκατομμύρια (10.000.000) ευρώ.
 • ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε εκατομμύρια (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009.
 • γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης αα΄.

Οι μεγάλες επιχειρήσεις καθορίζονται ή ανακαθορίζονται, με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

β.1. Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις, δεκατρία (13) Τμήματα, από τα οποία τρία αυτοτελή και ένα Γραφείο, ως εξής:

 • αα) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
 • ββ) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
 • γγ) Στον Προϊστάμενο του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ., υπάγονται, απευθείας:
  • i. Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ii. Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.
  • iii. Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών.

 

β.2. Οι αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 • αα) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄.
 • Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..
 • ββ) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του Κ.Ε. ΜΕ.ΕΠ.. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με το Τμήμα Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και, επίσης, παρακολουθεί τα βεβαιωθέντα στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων έσοδα.

 

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

 • γγ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

Το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ..

 • δδ) Αυτοτελές Τμήμα Φορολογικών Διαδικασιών

Το Τμήμα παραλαμβάνει όλες τις τροποποιητικές – συμπληρωματικές δηλώσεις για την περίοδο που λειτουργούσε η Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων και η Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών, καθώς και συναφή θέματα που θα καθορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοια απόφαση ορίζεται η ημερομηνία παύσης λειτουργίας του Τμήματος.

 

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΑΥΟ ΠΟΛ 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Εξαιρετικά για τις υποθέσεις ελεγκτικής αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, σύμφωνα με την εν λόγω ΑΥΟ, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί από τον ίδιο ή τους ίδιους ελεγκτές χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής από το ΚΕ.ΜΕ.Π.. Το ΚΕ.ΜΕ.Π. είναι αρμόδιο για τις ως άνω υποθέσεις και για τη μετ’ έλεγχο διαδικασία.

Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες, η διαδικασία και ο τρόπος μεταφοράς των υποθέσεων και κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας.

δ. Από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. μεταφέρονται όλες οι αρμοδιότητες, που αφορούν στις μεγάλες επιχειρήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου, από τη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων στις κατά τόπον αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και στις Φ.Α.Ε. Ανωνύμων Εταιρειών.

Άρθ.34., Παρ.3. α. Στα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, εκτός από τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211) και της παρ. 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 (Α΄203), όπως ισχύουν, μεταφέρονται από τις Δ.Ο.Υ., κατά λόγο της καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητάς τους και οι αρμοδιότητες που αφορούν την αναγκαστική είσπραξη των βεβαιωμένων από αυτά οφειλών, από την έναρξη λειτουργίας αυτών με τη νέα τους συγκρότηση.

Ως προς τον έλεγχο, τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα έχουν αρμοδιότητα τακτικού (οριστικού) φορολογικού ελέγχου σε:

 • αα) Φορολογούμενους με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ και μέχρι είκοσι πέντε εκατομμυρίων (25.000.000) ευρώ για τη διαχειριστική περίοδο που έκλεισε εντός του έτους 2009, χωρικής αρμοδιότητάς τους.
 • ββ) Συνδεδεμένες επιχειρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε του Κώδικα Ανωνύμων Εταιρειών που υποχρεούνται να καταρτίζουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 90 του ως άνω Κώδικα ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα έστω μιας των ως άνω επιχειρήσεων εμπίπτουν στα όρια της ως άνω περίπτωσης αα΄.
 • γγ) Υποθέσεις επιχειρήσεων που αφορούν ανέλεγκτες χρήσεις πριν από οποιασδήποτε μορφής μετασχηματισμό που έγινε μέχρι το έτος 2011 ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους και την κατά τόπο αρμοδιότητα ΔΟΥ για τη φορολογία του εισοδήματός τους, εφόσον η επιχείρηση ή κάποια από τις επιχειρήσεις που προήλθαν από το μετασχηματισμό υπάγονται στη ελεγκτική αρμοδιότητα των ΔΕΚ σύμφωνα με τα όρια της περίπτωσης αα΄.

Α.i. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε δύο (2) Υποδιευθύνσεις και έντεκα (11) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:

 • α) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Α΄ Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ε΄
 • β) Υποδιεύθυνση Ελέγχων Β΄ Τμήματα Ελέγχου ΣΤ΄ έως και Ι΄
 • γ) Στον Προϊστάμενο του Δ.Ε.Κ. Αθηνών υπάγονται, απευθείας:
  • αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

 

ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών κατανέμονται στις οργανικές του μονάδες, ως ακολούθως:

 • α) Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄

Κάθε Τμήμα Ελέγχου ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ. 280/1997 επί των υποθέσεων που ανατίθενται σε αυτό με πράξη του Προϊσταμένου του Δ.Ε.Κ..

 • β) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης

Το Τμήμα έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τις αρμοδιότητες των εδαφίων α΄ έως και ε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997 και τη νομική υποστήριξη του ΔΕΚ. Επίσης, έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με αυτές του Τμήματος Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξεως, μετά από τη μεταφορά σε αυτό των αρμοδιοτήτων του Τμήματος «Λογιστικό» των ίδιων Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για τα έσοδα που προέρχονται από τους ελέγχους του Δ.Ε.Κ., που λαμβάνουν χώρα από την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος.

 

Στο Τμήμα λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων, στο οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος, που περιγράφονται στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης.

 • γ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης

Το Γραφείο αναλαμβάνει τη διοικητική και μηχανογραφική υποστήριξη του ΔΕΚ.

 

Βi. Το Διαπεριφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο (Δ.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης ανασυγκροτείται και διαρθρώνεται σε μία (1) Υποδιεύθυνση, πέντε (5) Τμήματα, από τα οποία ένα αυτοτελές και δύο Γραφεία, ως εξής:

 • α) Υποδιεύθυνση Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Δ΄
 • β) Στον Προϊστάμενο του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης υπάγονται απευθείας :
  • αα) Αυτοτελές Τμήμα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, στο οποίο λειτουργεί Γραφείο Βεβαίωσης και Είσπραξης Εσόδων.
  • ββ) Γραφείο Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης.

ii. Οι αρμοδιότητες του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων και Γραφείων του και είναι ίδιες με τις αρμοδιότητες των ομώνυμων Τμημάτων και Γραφείων του ΔΕΚ Αθηνών.

 

Βiii. Η παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3259/2004 (Α΄149) παύει να ισχύει δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
β. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητες των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, ορίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τις εκκρεμείς υποθέσεις αυτών, καθώς και για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

γ. Υποθέσεις για τις οποίες έχει αρχίσει ο έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση με αριθμό 1039/2012 όπως ισχύει, μέχρι την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη νέα τους συγκρότηση, ελέγχονται από αυτές, εκτός των υποθέσεων που μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου.

Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη λειτουργίας των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης με τη νέα τους συγκρότηση, εκκρεμείς υποθέσεις, που έχουν ανατεθεί: i. στις υφιστάμενες Εποπτείες Ελέγχου του ΔΕΚ Αθηνών και ii. στα υφιστάμενα Τμήματα Ελέγχου του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, ανατίθενται με πράξη του Προϊσταμένου εκάστου ανασυγκροτημένου ΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 280/1997, στα Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Ι΄ του ΔΕΚ Αθηνών και στα Τμήματα Ελέγχου Α΄ έως και Γ΄ του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, πλην όσων μεταφέρονται στο Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, αυτός μπορεί να συνεχιστεί από τους ίδιους υπαλλήλους, στους οποίους έχει ανατεθεί με την αρχική εντολή ελέγχου, ανεξάρτητα αν οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τοποθετηθεί σε άλλο Τμήμα ελέγχου χωρίς να απαιτείται έκδοση νέας εντολής. Κατά το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του ελέγχου, ο υπάλληλος θεωρείται ότι υπηρετεί στο Τμήμα ελέγχου που είναι αρμόδιο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Άρθ.34., Παρ.4. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και ΔΕΚ είναι υπόλογοι έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6).

Άρθ.34., Παρ.5. α. Των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Υποδιευθύνσεων και των Τμημάτων αυτών, πλην των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής υποστήριξης και Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, προΐστανται υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Υποδιευθύνσεων, Εποπτειών Ελέγχου και Τμημάτων Ελέγχου των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

β. Των Τμημάτων Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ΜΕ.ΕΠ. και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών, με τα προσόντα και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης υποπαραγράφου της παρούσας παραγράφου, κατά προτεραιότητα με πτυχίο νομικών σπουδών ή αντίστοιχη εμπειρία.

γ. Των Τμημάτων Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και ΜΕ.ΕΠ. προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ του κλάδου Εφοριακών και των αντίστοιχων προσωρινών.

Άρθ.34., Παρ.6. Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και Μεγάλων Επιχειρήσεων, της Υποδιεύθυνσης του ΔΕΚ Θεσσαλονίκης, καθώς και των νέων τμημάτων και γραφείων των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ο χρόνος παύσης λειτουργίας της Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων ορίζεται σε δύο μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθ.34., Παρ.7. Με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται και ανακαθορίζονται:

 • α. Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου, του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και των ΔΕΚ Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και οι θέσεις Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους του άρθρου 4 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66).
 • β. Η κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητα των ανωτέρω Υπηρεσιών, η περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων και η κατανομή τους στις οργανικές μονάδες των προηγούμενων παραγράφων, καθώς και κάθε άλλο θέμα, που προκαλείται από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων ή αφορά στην εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου και στη λειτουργία των παραπάνω υπηρεσιών.
 • γ. Ο κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Ελέγχου, των Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων και των Δ.Ο.Υ., ο κανονισμός καθηκόντων του προσωπικού τους και η περιγραφή των θέσεων εργασίας αυτών.
 • δ. Η καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα, καθώς και η έδρα και ο τίτλος των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
 • ε. Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας συνιστώμενων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και η ημερομηνία παύσης λειτουργίας καταργούμενων οργανικών μονάδων αυτής.

Άρθ.34., Παρ.8. α. Στην υποπαράγραφο β΄ της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α΄14), μετά από τη λέξη «καταργούνται» τίθενται οι λέξεις «ή να αναστέλλεται η λειτουργία» και μετά από τη φράση «οποιουδήποτε επιπέδου» τίθενται οι λέξεις «ή επιμέρους οργανικών μονάδων υπαγόμενων σε αυτές».

 

β. Στην υποπαράγραφο α΄ της παρ. 15 του άρθρου 55 του ν. 4002/2012 (Α΄180), μετά από τις λέξεις «Αυτοτελές Γραφείο» τίθενται οι λέξεις «ή από Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος σε Υποδιεύθυνση ή Τμήμα υπαγόμενο σε Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο».

γ.Οι οργανικές θέσεις προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθορίζονται και ανακαθορίζονται μεταξύ των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με όμοιες αποφάσεις καθορίζεται και ανακαθορίζεται ο αριθμός των θέσεων των Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους και οι οργανικές μονάδες, στις οποίες κατανέμονται και ανακατανέμονται αυτές, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3943/2011. Τα προηγούμενα εδάφια ισχύουν με την επιφύλαξη των οριζομένων της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

Άρθ.34., Παρ.9. α. Με αποφάσεις του αρμόδιου για τη συγκρότηση οργάνου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ανασυγκροτούνται συλλογικά όργανα (επιτροπές, συμβούλια, ομάδες εργασίας ή έργου) του Υπουργείου Οικονομικών, σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει μετονομασία ή μεταβολή στην οργάνωση των Γενικών ή Ειδικών Γραμματειών αυτού, στις Γενικές Διευθύνσεις ή σε οποιαδήποτε οργανική μονάδα, από την οποία προβλέπεται για τη νόμιμη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου η συμμετοχή υπαλλήλου, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους.

β. Όπου για τη συμμετοχή προέδρων ή συντονιστών μελών, εισηγητών ή γραμματέων σε συλλογικό όργανο κάθε μορφής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, απαιτείται ως τυπική προϋπόθεση η κατοχή Α΄ ή Β΄ βαθμού, στο εξής απαιτείται η κατοχή τουλάχιστον Δ΄ ή Ε΄ , αντίστοιχα, βαθμού.

γ. Όπου για τη νόμιμη συγκρότηση συλλογικού οργάνου προβλέπεται η συμμετοχή Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ως προέδρου, συντονιστή ή μέλους, σε περίπτωση που δεν υφίσταται ή ελλείπει αυτός, με απόφαση του οργάνου το οποίο είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση αυτού, ορίζεται στη θέση του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης στο συλλογικό όργανο και μέχρι την πλήρωση της θέσης αυτού στη Γενική Διεύθυνση, ένας προϊστάμενος Διεύθυνσης ή υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθ.34., Παρ.10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 33 του ν. 1882/1990 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι Δ.Ο.Υ. εκδίδουν μόνο τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις, που περιλαμβάνονται σε αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή σε κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, οι οποίες κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος εκδίδονται εντός διμήνου, από της δημοσιεύσεώς του.»

Άρθ.34., Παρ.11. Στις Ειδικές Επιτροπές Κοινωνικής Αρωγής του ν. 57/1973 (Α΄ 149) και της με αριθμό 139491/ 16.11.2006 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύουν, που λειτουργούν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι οποίες ανασυγκροτούνται με όμοια κοινή υπουργική απόφαση, δεν συμμετέχουν, από της δημοσιεύσεως της παρούσας διάταξης, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών. Τα στοιχεία που απαιτούνται για τη λειτουργία των Επιτροπών ζητούνται εγγράφως από αυτές και χορηγούνται, επίσης εγγράφως ή ηλεκτρονικά, από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τη Γ.Γ.Π.Σ..

Άρθ.34., Παρ.12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 25231997 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Στις δίκες που αφορούν αδικήματα των άρθρων 17 και 18 του παρόντος νόμου, η εμφάνιση του μάρτυρα στο ακροατήριο δεν είναι υποχρεωτική, εφόσον έχει λάβει χώρα έγγραφη ενημέρωση του αρμόδιου εισαγγελέα ή του δικαστηρίου εκ μέρους του Προϊσταμένου της Αρχής που διενήργησε τον έλεγχο σχετικά με τη διάρκεια της απόκρυψης των εισοδημάτων που αποκρύφτηκαν ή τη διάρκεια της μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης ή διακράτησης του μη αποδοθέντος ή ανακριβώς αποδοθέντος ή διακρατηθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, καθώς και των παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων, τελών ή εισφορών και την πληρωμή τέτοιων φόρων, τελών και εισφορών με τις κάθε είδους προβλεπόμενες προσαυξήσεις, τέλη και πρόστιμα επ’ αυτών, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη δικάσιμο.»

Άρθ.34., Παρ.13. Το εδάφιο δ΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) εφαρμόζεται και για τη διενέργεια ελέγχων από τα όργανα της παραγράφου 2 του παρόντος.)


(Σ.Σ. Με απόφαση : Α. Καταργούμε, από 01−01−2012:

(Η ημερομηνία της παραγράφου Α, τέθηκε όπως παρατάθηκε από 01-11-2011 σε 01-12-2011 με την απόφαση Δ6Α 1148245 ΕΞ31.10.2011)

(Η ημερομηνία της παραγράφου Α, τέθηκε όπως παρατάθηκε από 01-12-2011 σε 01-01-2012 με την απόφαση Δ6Α 1166057 ΕΞ 30.11.2011)

α. Τα Τμήματα «Ελέγχου» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους στα Τμήματα «Ελέγχου», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα.

β. Τα Γραφεία «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους στα Τμήματα «Ελέγχου» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 του ίδιου πίνακα.

Β. Αναστέλλουμε, από 01−01−2012, τη λειτουργία των Τμημάτων «Δικαστικό» των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του κατωτέρω πίνακα και μεταφέρουμε τις αρμοδιότητές τους στα Τμήματα «Δικαστικό», αντίστοιχα, άλλων Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 του πίνακα.

(Η ημερομηνία της παραγράφου Β, τέθηκε όπως παρατάθηκε από 01-11-2011 σε 01-12-2011 με την απόφαση Δ6Α 1148245 ΕΞ31.10.2011)

(Η ημερομηνία της παραγράφου Β, τέθηκε όπως παρατάθηκε από 01-12-2011 σε 01-01-2012 με την απόφαση Δ6Α 1166057 ΕΞ 30.11.2011)

Γ. Μεταφέρουμε, από 01−01−2012, τις αρμοδιότητες που αφορούν :

(Η ημερομηνία της παραγράφου Γ, τέθηκε όπως παρατάθηκε από 01-11-2011 σε 01-12-2011 με την απόφαση Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011)

(Η ημερομηνία της παραγράφου Γ, τέθηκε όπως παρατάθηκε από 01-12-2011 σε 01-01-2012 με την απόφαση Δ6Α 1166057 ΕΞ 30.11.2011)

α. στο Δικαστικό του Τμήματος «Δικαστικό και Λογιστικό» και «Λογιστικό και Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στα Τμήματα «Δικαστικό» άλλων Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στη στήλη 4 αυτού και αναστέλλουμε από την ίδια ημερομηνία τη λειτουργία των Τμημάτων, από τα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες.

β. στο Δικαστικό του Τμήματος «Δικαστικό & Λογιστικό» της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών (Α΄ Τάξεως), στο Τμήμα «Εσόδων & Δικαστικό» της Δ.Ο.Υ Πολυγύρου (Α΄ Τάξεως) και αναστέλλουμε από την ίδια ημερομηνία, τη λειτουργία του προαναφερθέντος Τμήματος της Δ.Ο.Υ. Νέων Μουδανιών.

γ. στο Δικαστικό του Τμήματος «Εσόδων & Δικαστικό» Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στα Τμήματα «Δικαστικό» άλλων Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως του ίδιου Νομού, όπως καταγράφονται στην στήλη 4 του πίνακα και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα Τμήματα, από τα οποία μεταφέρονται οι αρμοδιότητες σε Τμήματα «Εσόδων».

δ. στο Δικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό – Δικαστικό − Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως: i) Δεσκάτης, ii) Παραμυθιάς, iii) Φιλιατών, iv) Κασσάνδρας, και v) Αρναίας, στο Τμήμα «Εσόδων & Δικαστικό» των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 4 του πίνακα και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία σε Γραφεία «Γραμματείας».

ε. στο Δικαστικό του Γραφείου «Λογιστικό – Δικαστικό − Γραμματείας» των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στη στήλη 2 του πίνακα, στο Τμήμα «Δικαστικό» Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως του ίδιου Νομού, που αναφέρονται στη στήλη 4 και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία τα προαναφερθέντα Γραφεία, σε Γραφεία «Γραμματείας».

στ. στον Έλεγχο του Τμήματος «Ελέγχου & Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων» της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων (Α΄ Τάξεως), στο Τμήμα Ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων και μετονομάζουμε από την ίδια ημερομηνία το προαναφερθέν Τμήμα της Δ.Ο.Υ. Άνω Λιοσίων σε Τμήμα «Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων».

ΠΙΝΑΚΑΣ (παραγράφων Α', Β' και Γ')

Δ. Μετονομάζουμε, από της δημοσιεύσεως της παρούσας, τα κατωτέρω Τμήματα των Δ.Ο.Υ., Α΄ Τάξεως, αντίστοιχα, ως εξής:
1. Το Τμήμα «Λογιστικό & Δικαστικό» της Δ.Ο.Υ Πλοίων Πειραιά (Α΄ Τάξεως) σε Τμήμα «Δικαστικό».
2. Το Τμήμα «Δικαστικό & Λογιστικό» της Δ.Ο.Υ. Κω (Α΄ Τάξεως) σε Τμήμα «Δικαστικό».

E. Οι υφιστάμενες, μέχρι την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εκκρεμείς υποθέσεις, που αφορούν στο Δικαστικό και στον Έλεγχο των Δ.Ο.Υ. Α΄ και Β΄ Τάξεως, των οποίων Τμήματα ή Γραφεία καταργούνται ή αναστέλλεται η λειτουργία των Τμημάτων αυτών ή μεταφέρεται μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ολοκληρώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως, στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες αυτές. Από τις ίδιες Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρονται οι αρμοδιότητες ασκείται, επίσης, η εκπροσώπηση στα Δικαστήρια για τις προαναφερθείσες υποθέσεις και σε αυτές μεταφέρεται το σχετικό αρχείο.

ΣΤ. Στις Δ.Ο.Υ. Ι΄ Θεσσαλονίκης, Β΄ Πατρών και Αγίου Αθανασίου, τα Τμήματα που υπάγονται στις Υποδιευθύνσεις Ελέγχου και Φορολογίας, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 και 5, εδ. γ΄ του άρθρου 60 του Ν. 3283/2004 (Α΄ 210), υπάγονται, από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας απόφασης, στους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ. αυτών.

Ζ. Όλα τα μέτρα είσπραξης (διοικητικά, αναγκαστικά, ποινικά) λαμβάνονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες παραγράφους, τα παραγόμενα όμως μηχανογραφικά έντυπα, που επισυνάπτονται στις σχετικές εντολές θα αναγράφουν τη Δ.Ο.Υ., από την οποία μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)


(Σ.Σ. Με Θέμα : Παράταση της ημερομηνίας κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου των Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, καθώς  και της  αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού των Δ.Ο.Υ. Α΄Τάξεως  και της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων που αφορούν στο Δικαστικό  των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, που αναφέρονται στην αριθμ. Δ6Α 1133106/ΕΞ 2011/21.9.2011 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄2187) και απόφαση : Ι.- Τροποποιούμε την αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 απόφασή μας (Β΄2187), περί κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β΄ Τάξεως, αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α΄ Τάξεως  και ανακαθορισμού  καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και  Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α΄ & Β΄ Τάξεως, παρατείνοντας την ημερομηνία  των παρ. Α, Β και Γ και κάθε ενέργειας που συνεπάγονται αυτές, από 1/11/2011 σε 1/12/2011, λόγω των αναγκών που προκύπτουν από την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν.3888/2010, της υποβολής δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.4002/2011, της καταβολής φόρου εισοδήματος που λήγει στις 31.10.2011, των εισφορών και τέλους επιτηδεύματος των άρθρων 29-31 του Ν.3986/2011, καθώς και της υποβολής αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση της παρ.5α του άρθρου 18 του Ν.4002/2011.

ΙΙ.- Κατά  τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 απόφασή μας.

ΙΙΙ.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)


(Σ.Σ. Με απόφαση : Ι.- Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011 απόφασή μας (Β' 2187), περί κατάργησης των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολής λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμού καθ' ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2569) ομοία, παρατείνοντας την ημερομηνία των παρ. Α, Β και Γ και κάθε ενέργειας που συνεπάγονται αυτές, από 1/12/2011 σε 1/1/2012, λόγω των αναγκών που προκύπτουν από την παράταση της προθεσμίας υποβολής των εκκαθαριστικών σημειωμάτων για την περαίωση υποθέσεων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του Ν. 3888/2010 (Α' 175) και υποβολής οφειλόμενων δηλώσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4002/2011 (Α' 180).

ΙΙ.- Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. Δ6Α 1133106 ΕΞ 21.9.2011(Β' 2187) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.Δ6Α 1148245 ΕΞ 31.10.2011 (Β' 2569) ομοία, καθώς και η αριθμ. Δ6Α 1159129 ΕΞ 21.11.2011 απόφασή μας «Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.».

ΙΙ.α- Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της.

III.- Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.)


(Σ.Σ. Με Θέμα : Καθορισμός των ελεγκτικών εργασιών για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού (άρθρου 82 παρ. 5 του Ν. 2238/1994, ως ισχύει) ως υποχρεωτικών ελέγχων, εφαρμογή του Διεθνούς Προτύπου Εργασιών Διασφάλισης 3000: «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» και ειδικά θέματα διενέργειας ποιοτικών ελέγχων» και απόφαση : 1. Πέραν των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3693/2008 και των διατάξεων της κανονιστικής πράξης υπ’ αριθ. 005/2010 της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων («Ε.Λ.Τ.Ε.») «Καθορισμός περαιτέρω ελεγκτικών εργασιών ως “υποχρεωτικών έλεγχων”», για τους σκοπούς των νόμων αυτών και κάθε νομοθετικής ρύθμισης που διέπει τον ελεγκτικολογιστικό θεσμό, ως «υποχρεωτικός έλεγχος» καθορίζεται και κάθε ελεγκτική εργασία που αναλαμβάνεται και διενεργείται για την έκδοση Ετήσιου Πιστοποιητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 του ν. 2238/1994 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. ΠΟΛ.1159/22.1.2011 (ΦΕΚ Β΄ 1657) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα των παραγράφων 2 έως 8 του άρθρου 2 του ν.3693/2008.

2. Ως προς τους υποχρεωτικούς ελέγχους της παραγράφου 1 της παρούσας εφαρμόζεται το Διεθνές Πρότυπο Εργασιών Διασφάλισης 3000 «Έργα Διασφάλισης Πέραν Ελέγχου ή Επισκόπησης Ιστορικής Οικονομικής Πληροφόρησης» .

3. Για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων από το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου («Σ.Π.Ε.») της Ε.Λ.Τ.Ε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την κανονιστική πράξη της Ε.Λ.Τ.Ε «Ρύθμιση του περιεχομένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέματος» (007/2010/Ε.Λ.Τ.Ε.), το Δ.Σ. της ΕΛΤΕ, κατόπιν εισήγησης του Σ.Π.Ε., δύναται να ορίζει ως «εντεταλμένους ελεγκτές» κατά την έννοια του άρθρου 3 της ως άνω υπ’ αριθμ. 007/2010 κανονιστικής πράξης της Ε.Λ.Τ.Ε. και υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, ειδικούς σε φορολογικά θέματα. Η συμμετοχή των εν λόγω προσώπων στη διενέργεια ποιοτικού ελέγχου από το Σ.Π.Ε. θα περιορίζεται μόνο επί των ελεγκτικών εργασιών της παραγράφου 1 της παρούσας.

4 Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

5. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως)