Το δίκαιο των προσωπικών εταιρειών  αποτελεί έναν από τους  σπουδαιότερους τομείς δικαίου στην ελληνική επικράτεια διότι είναι η κατεξοχήν εταιρικές μορφές που επιλέγονται στην πράξη. Η σχετική ευκολία με την οποία συστήνονται αυτές οδηγεί  σε  δυσεπίλυτα προβλήματα. Το παρόν  έργο επιχειρεί να αναλύσει στην  πράξη των νέο νόμο 4072/2012, ο οποίος επιχείρησε να οριοθετήσει καλύτερα το δίκαιο των ομορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών, των ετερορρύθμων εταιρειών κατά μετοχές, της αφανούς εταιρείας και της κοινοπραξίας. Βέβαια ο πρακτικός που θα ασχοληθεί με τις εταιρείες αυτές λογιστής ή νομικός, πρέπει οπωσδήποτε να λάβει υπόψη του και τον νόμο 3853/2010 «Περί απλοποίησης διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλων διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με τους 4072/2012 και 4093/2012, όπως και το νόμο 3419/2005 περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου «ΓΕ.ΜΗ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από τους νόμους 4038/2012, 4072/2012, 4155/2013.

Το παρόν εγχειρίδιο επιχειρεί να προσεγγίσει το νέο νόμο σε κατ’ άρθρο ερμηνεία προκειμένου να προσφέρει στον αναγνώστη και στην πράξη την δυνατότητα άμεσης και νόμιμης εφαρμογής του. Αυτό διότι αν και στην πράξη συντάσσονται  και δημοσιεύονται δεκάδες καταστατικά κυρίως ομορρύθμων εταιρειών, η πορεία της νομολογίας των ελληνικών  και ευρωπαϊκών δικαστηρίων και η θεωρία  των μεγάλων δασκάλων του εμπορικού δικαίου έχει δείξει ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην σύνταξη των καταστατικών των εμπορικών εταιρειών.  Πέραν του ότι αυτά περιλαμβάνουν  διατάξεις που θα καθορίσουν  για πολλά χρόνια  τις σχέσεις των εταίρων μεταξύ τους, με την εταιρεία και με τους τρίτους συναλλαχθέντες, θα ρυθμίσουν κυρίως την ανάληψη δεσμεύσεων και υποχρεώσεων με οικονομικά αποτελέσματα. Συνεπώς οι εταιρικές συμβάσεις  θα θέσουν , και πρέπει να τεθούν εξ αρχής όροι  για το όσο το δυνατόν πιο εύρυθμη εσωτερική και εξωτερική λειτουργία των προσωπικών εταιρειών.

Το παρόν εγχειρίδιο που πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα αποτελεί  έναν πρακτικό οδηγό που δεν πρέπει να λείπει από κανένα γραφείο εφαρμοστή του εμπορικού δικαίου, αλλά και από κανένα εταίρο εμπορικής εταιρείας διότι αποτελεί την αναλυτική και πρακτική εφαρμογή του νέου νόμου 4072/2012.

Η επιστημονική ομάδα της ASTbooks