Αρ. Πρωτ. Α02 / 1102 / 88 / 26.11.2013

ΘΕΜΑ : Ηλεκτρονική καταγραφή της διεύθυνσης κατοικίας ορισμένων κατηγοριών ασφαλισμένων του Ι.Κ.Α.  – Ε.Τ.Α.Μ. για την ταχυδρομική αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών ασφαλιστικής ικανότητας .

 

Η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ενημερώνει ότι, στους υπαλλήλους:

  • των  Υπουργείων  (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.),
  • των Ν.Π.Δ.Δ. - πλην Ο.Τ.Α. (εφόσον υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) και
  • των   επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, που διέκοψαν τη λειτουργία τους εντός του 2013,

η αποστολή των αυτοκόλλητων ετικετών ασφαλιστικής ικανότητας για τη θεώρηση των ατομικών βιβλιαρίων υγείας για το ασφαλιστικό έτος 2014 (1/3/2014 - 28/2/2015) θα γίνει με ταχυδρομική αποστολή στις διευθύνσεις κατοικίας τους και όχι στους εργοδότες τους.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή και έγκαιρη  αποστολή των ετικετών στους συγκεκριμένους δικαιούχους έχει  τεθεί στην διάθεση τους ηλεκτρονική υπηρεσία στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (www.ika.gr / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες / Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους - Συνταξιούχους / Ενημέρωση Στοιχείων Διεύθυνσης Ασφαλισμένου), στην οποία καλούνται με τη χρήση του Α.Μ.Α., του Α.Μ.Κ.Α. και του Α.Φ.Μ. τους, να καταχωρήσουν  τη  διεύθυνση  κατοικίας τους το αργότερο μέχρι 8/12/2013.

 

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην υπηρεσία, οι ανωτέρω ενδιαφερόμενοι να  απευθύνονται στο  Τμήμα  Μητρώου Ασφαλισμένων οποιουδήποτε  Υποκαταστήματος του  Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου  να καταχωρηθούν τα ορθά ατομικά τους στοιχεία στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ιδρύματος.

Μετά την πάροδο της ημερομηνίας αυτής η ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θα είναι διαθέσιμη, διότι θα πραγματοποιείται επεξεργασία των υποβληθέντων στοιχείων. Όσοι δεν την χρησιμοποιήσουν θα λάβουν τις ετικέτες στη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Φορολογουμένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (TAXIS).

 

Οι λοιπές κατηγορίες ασφαλισμένων  δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, αφού η αποστολή σε αυτούς των αυτοκόλλητων ετικετών ανανέωσης ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2014 θα γίνει με τον ίδια διαδικασία που γινόταν κατά τα προηγούμενα έτη.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ