Αρ. Πρωτ. Δ6Α 1181084 ΕΞ 2013

Θέμα: Διευκρινίσεις σχετικά με την αρμοδιότητα για την υποβολή ερωτημάτων προς το  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και την αποδοχή των γνωμοδοτήσεων αυτού και από τον Υπουργό Οικονομικών.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) της  υποπαραγράφου  Ε.2 της  παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου  Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής  2013−2016» και ειδικότερα της περίπτωσης 2 και της  υποπερίπτωσης  β΄ της  περίπτωσης  4 αυτής, όπως τροποποιήθηκε με  την  παρ. 3 του  άρθρου  35 του  ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες  διατάξεις»  και συμπληρώθηκε με την  υποπαράγραφο  Β.1.  της  παραγράφου Β΄ του  ν. 4152/2013 (Α΄ 107) «Επείγοντα μέτρα  εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ισχύει.

β) της  παρ. 9 του  άρθρου  13 του  ν. 4111/2013 (Α΄18) «Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  τροποποιήσεις  του ν. 4093/2012, ... και άλλες  επείγουσες ρυθμίσεις»,

γ) των  άρθρων  41, 50, 51,  52, 54 και  90 του  Κώδικα νομοθεσίας για  την  Κυβέρνηση  και  τα  Κυβερνητικά όργανα,  ο οποίος  κυρώθηκε  με το  άρθρο  πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα»,

δ) του π.δ. 185/2009  (Α΄ 213) «Ανασύσταση του Υπουργείου  Οικονομικών, συγχώνευση  του Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου  και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας−Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας−Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της  Γενικής  Γραμματείας Μακεδονίας−Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής»,

ε) του π.δ. 189/2009 (Α΄ 221) «Καθορισμός και ανακατανομή  αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»,

στ) του π.δ. 284/1988 (Α΄ 128) «Οργανισμός του Υπουργείου  Οικονομικών», όπως ισχύει,

ζ) του  άρθρου  81 του  ν. 1892/1990 (Α΄ 101) «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες  διατάξεις».

 

2. Την αριθ. 1086421/2042/0006/30.11.1990 (Β΄ 756) απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Εξαίρεση διοικητικών  πράξεων ή εγγράφων του Υπουργείου  Οικονομικών από τον περιορισμό  των υπογραφών της παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 1892/1990».

 

3. Το π.δ. 90/2012 (Α΄ 144) «Διορισμός  Υπουργού και Υφυπουργών».

 

4. Την αριθ. Δ6Α1015213ΕΞ2013/28.1.2013 (Β΄130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Δ6Α 1125239 ΕΞ 2013/8.8.2013 (Β΄2003) όμοια.

 

5. Την αριθμ. Δ6Α 1145867 ΕΞ2013/25.9.2013  (Β΄ 2417) απόφαση  του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον  Γενικό  Γραμματέα της  Γενικής Γραμματείας Δημοσίων  Εσόδων του  Υπουργείου  Οικονομικών», όπως  τροποποιήθηκε με  την  αριθ.  Δ6Α 1160282ΕΞ2013/21−10−2013 (Β΄ 2666) όμοια.

 

6. Το άρθρο 1 του, σε εκτέλεση του άρθρου 100Α του Συντάγματος, εκδοθέντος ν. 3086/2002 (Α΄ 324), σύμφωνα με το  οποίο το  Νομικό Συμβούλιο του  Κράτους (Ν.Σ.Κ.) αποτελεί ενιαία ανώτατη  Αρχή του Κράτους και υπάγεται  απευθείας  στον Υπουργό Οικονομικών.

 

7. Την ανάγκη  να διευκρινιστεί ότι, στο  πλαίσιο  της απευθείας υπαγωγής του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στον Υπουργό Οικονομικών και της αρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών να προσδιορίζει την πολιτική του Υπουργείου  και να συντονίζει και να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις υπηρεσίες  του Υπουργείου, ερωτήματα προς  το  Νομικό  Συμβούλιο  του  Κράτους υποβάλλει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αποδέχεται τις γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους  επί των ερωτημάτων που υποβάλλει.

8. Το γεγονός ότι, από τις  διατάξεις της  απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ερωτήματα  προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους υποβάλλει  και  ο Υπουργός  Οικονομικών,  στο  πλαίσιο της  αρμοδιότητάς του  να προσδιορίζει την  πολιτική του  Υπουργείου και  να συντονίζει και  να εποπτεύει την εφαρμογή της από τις Υπηρεσίες  του Υπουργείου, ο οποίος  αποδέχεται τις  γνωμοδοτήσεις του  Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους επί  των  ερωτημάτων  που υποβάλλει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ