Α) Εξόφληση επιταγής εισπρακτέας

Η πρώτη επιταγή εξοφλείται κανονικά και η εγγραφή είναι η εξής:

i4

 

Β) Μεταβίβαση επιταγής εισπρακτέας στον προμηθευτή

Η δεύτερη επιταγή οπισθογράφεται και παραδίδεται για εξόφληση υποχρέωσής της εταιρείας ΑΛΦΑ στον προμηθευτή Γ την 30/11/2012. Η εγγραφή είναι η εξής:

4

 

Γ) Επιταγή εισπρακτέα σε καθυστέρηση - Σφράγιση αυτής

Η τρίτη επιταγή κατατίθεται εμπρόθεσμα στην τράπεζα, αλλά δεν πληρώνεται. Μετά την απαιτούμενη προθεσμία, η εταιρεία αποφασίζει να σφραγίσει την επιταγή και να την παραδώσει σε δικηγόρο προκειμένου να διεκδικήσει νομικά την πληρωμή.

5

 

Δ) Επιταγή εισπρακτέα σε καθυστέρηση - Μη σφράγιση αυτής

Η τέταρτη επιταγή κατατίθεται εμπρόθεσμα στην τράπεζα, αλλά επίσης δεν πληρώνεται. Η εταιρεία ΑΛΦΑ συμφωνεί με τον πελάτη να του επιστρέψει την επιταγή ασφράγιστη και αυτός σε αντάλλαγμα θα πληρώσει σε 4 ισόποσες δόσεις το χρωστούμενο ποσό των 20.000 € της επιταγής. Οι δόσεις θα ξεκινήσουν να πληρώνονται την 1/1/2013.

789

 

Ε) Επιταγή εισπρακτέα σε εγγύηση για λήψη δανείου

Την 1/11/2012 η πέμπτη επιταγή δίνεται για εγγύηση στην τράπεζα Ω προκειμένου η ΑΛΦΑ να λάβει δάνειο. Η επιταγή συμπεριλαμβάνεται σε πινάκιο συνολικής αξίας 300.000 €, εξ' αιτίας του οποίου η ΑΛΦΑ θα λάβει δάνειο το 80% αυτής της αξίας (δηλαδή 240.000 €), όπως προβλέπει η συμφωνία που έχει συνάψει με την τράπεζα Ω.

10

Παρομοίως με την εγγραφή (10) θα γίνουν και οι εγγραφές για τις υπόλοιπες επιταγές του πινακίου. Η εγγραφή του δανείου είναι η εξής:

11

 

Επί του πινακίου θα υπολογιστεί τέλος χαρτοσήμου 3%ο, δηλαδή 900€. Το επιτόκιο και τα λοιπά έξοδα υποθέτουμε ότι είναι 5% επί του δανείου, δηλαδή 240.000 * 5% = 12.000 €. Τα έξοδα αυτά πέφτουν στο δανειακό λογαριασμό και απεικονίζονται λογιστικά ως εξής:

12

 

Σ.σ. Για λόγους ευκολίας υποθέτουμε ότι όλα τα έξοδα και οι τόκοι χρεώνονται ταυτόχρονα στην εταιρεία την 1/11.

1η περίπτωση: Η επιταγή εξοφλείται κανονικά

13

 

Παρομοίως με την εγγραφή (13) θα τακτοποιηθούν και οι υπόλοιπες επιταγές του πινακίου ανάλογα με την ημερομηνία λήξης τους.

2η περίπτωση: Η επιταγή δεν εξοφλείται την 31/12 και η εταιρεία ΑΛΦΑ αποφασίζει να τη σφραγίσει. Επειδή έχει υποχρέωση στην Τράπεζα Ω σε σχέση με το δάνειο που έχει λάβει, καταθέτει σ' αυτή ποσό ίσο με της επιταγής, δηλαδή 20.000 €.

1415

Σε περίπτωση που η εταιρεία ΑΛΦΑ δεν επιθυμεί να σφραγίσει την επιταγή, δύναται να ακολουθήσει τη διαδικασία που παρατίθεται στην περίπτωση Δ.

 

6. Επισφαλείς απαιτήσεις

6.1 Επισφαλείς απαιτήσεις – Λογιστικός χειρισμός

Στην ενότητα αυτή παρατίθεται ο λογιστικός χειρισμός των επισφαλών απαιτήσεων, ενώ στις 6.2.1, 6.2.2 παρατίθεται ο υπολογισμός τους σύμφωνα με τους Ν.2238/1994 και 4172/2013 αντίστοιχα.

Α) Σχηματισμός πρόβλεψης

Η εταιρεία ΒΗΤΑ την 31/5/2013 σχηματίζει πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 15.000 € (10.000 € από το λ/μό 30.00 και 5.000 € από λ/μό 33.91) σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται στις επόμενες παραγράφους 6.2.1 και 6.2.2.

Για το ποσό αυτό διενεργείται σχετική πρόβλεψη.

 1b

 

Στο λογαριασμό 30.97 «πελάτες επισφαλείς» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις κατά πελατών που η είσπραξή τους γίνεται επισφαλής (αμφίβολης ρευστοποιήσεως), οι οποίες μεταφέρονται στο λογαριασμό αυτό από τους οικείους υπολογαριασμούς του 30.

Επίσης, στο λογαριασμό αυτό μεταφέρονται, όταν καταστούν ανεπίδεκτα εισπράξεως, και τα υπόλοιπα των λογαριασμών:

31.03 Γραμμάτια σε καθυστέρηση

31.10 Γραμμάτια σε Ξ.Ν. σε καθυστέρηση

33.91 Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες) (Γνωμ. 26/971/1988)

Σύμφωνα με την παρ. 2.2.405 του ΕΓΛΣ (υποπαρ. 5, περ. ε΄), οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίζονται με χρέωση του λογαριασμού 83.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» και πίστωση του λογαριασμού 44.11. Ο Λογαριασμός 44.11 χρεώνεται με το ποσό της σχηματισμένης προβλέψεως, με πίστωση του λογαριασμού της οικείας απαιτήσεως, οπότε αυτή χαρακτηρίζεται, για το σύνολο η μέρος, σαν ανεπίδεκτη εισπράξεως. Το υπόλοιπο της απαιτήσεως, που τυχόν μένει ακάλυπτο, μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 81.02.06 «ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις».

Σ.σ. Κατά την γνώμη μας, οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις δε θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ανόργανο έξοδο, αλλά ως οργανικό, διότι είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πωλήσεις. Έτσι, θα πρέπει να καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 68 “Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως” κατά το χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι πωλήσεις.

 2b

ή κατά την άποψή μας:

2bb

Β) Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης απαιτήσεων

Εάν κατά το κλείσιμο του ισολογισμού τα 5.000 € κρίνονται ανεπίδεκτα είσπραξης, η εγγραφή είναι η εξής:

 3b

Η ομάδα της ASTbooks

Τέλος δεύτερου μέρους. Το επόμενο μέρος θα δημοσιευθεί στης 03/12/2013