Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. αρ. 67 / 28.11.2013

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ..

 

Σχετικά:  1. Η με αριθμ. Δ6Γ 1101278 ΕΞ2013 /17-6-2013 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

2. Η με αριθμ. Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013 (ΦΕΚ 1368 /Β΄/5-6-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών

 

Σας   διαβιβάζουμε   φωτοαντίγραφο   της   υπ’   αριθμ.   Δ6Γ   1101278 ΕΞ2013/17-6-2013 εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία κοινοποιείται η αριθμ.  Δ6Γ 1091609 ΕΞ 2013/5-6-2013(ΦΕΚ 1368 /Β΄/5-6-2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με το θέμα ‘’Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.’’

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 34 του Ν.4141/2013 (ΦΕΚ 81/Α΄/2013), «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», με την οποία ρυθμίζονται τα κατωτέρω:

Από   5   Ιουνίου   20 13    οι  Δ.Ο.Υ.  εκδίδουν  μόνο  τα  πιστοποιητικά  και   τις βεβαιώσεις που ορίζονται στην ανωτέρω σχετική απόφαση.

Στην ίδια απόφαση, προσδιορίζονται τα διοικητικά και ιδιωτικά έγγραφα που εκδίδουν   οι   υπηρεσίες   του   Υπουργείου   Οικονομικών,   τα   οποία   γίνονται αποδεκτά από τις διοικητικές αρχές, όταν υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ως δικαιολογητικά για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, και έχουν πλήρη αποδεικτική ισχύ ως προς το περιεχόμενό τους, όσα εξ αυτών  συνυποβάλλονται με  την  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π..

Στις περιπτώσεις, που από τις ερμηνευτικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τις εγκυκλίους της Διοίκησης, προβλέπεται η  προσκόμιση των ορισθέντων στην υπουργική απόφαση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων ή υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1599/1986, από  τους  πολίτες για  την απόδειξη φορολογικών στοιχείων, οι υπηρεσίες μας οφείλουν, προκειμένου να διεκπεραιώνουν τις ασφαλιστικές υποθέσεις των πολιτών, να αποδέχονται τα υποβαλλόμενα έγγραφα, κατά τον ακόλουθο τρόπο:

1α. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων  και το εκκαθαριστικό σημείωμα  Ενιαίου  Τέλους  Ακινήτων  (Ε.Τ.Α.Κ.),  που  αποστέλλονται, από  τη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), ταχυδρομικώς, στους φορολογούμενους είναι διοικητικά έγγραφα και όπου απαιτείται η υποβολή των εν λόγω δικαιολογητικών, από τους ενδιαφερόμενους πολίτες στις υπηρεσίες μας για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, γίνονται αποδεκτά:

  • είτε αντίγραφά τους, που έχουν επικυρωθεί από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις παρ. 1 του άρθρου 11 του Ν.2690/1999- (ΦΕΚ  45/Α΄),  όπως  συμπληρώθηκαν με  την  παρ.  3  του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138/Α΄).
  • είτε απλές φωτοτυπίες αυτών συνοδευόμενες από την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α΄), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 όπως ισχύει, στην οποία ο ενδιαφερόμενος  βεβαιώνει  την  ακρίβεια  των  δηλουμένων  στις φωτοτυπίες στοιχείων, κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 6 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005.

 

1β. Τα   ηλεκτρονικά   χορηγούμενα,   ως   άνω,   εκκαθαριστικά   σημειώματα,   μέσω   του TAXISNET, έχουν ισχύ ακριβών αντιγράφων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 της αριθ. 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β΄) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και γίνονται αποδεκτά, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσης.

 

2α. Τα ιδιωτικά έγγραφα, όπως, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ( έντυπα Ε1, Ε2, Ε3, Ε5), η δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), οι Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.(έντυπο Φ2 TAXIS & Φ3 TAXIS) και η Εκκαθαριστική Δήλωση (έντυπο Φ1 TAXIS) που αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISNET, γίνονται αποδεκτά, εφόσον εκτυπωθούν από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. και συνυποβληθούν από τον ενδιαφερόμενο, με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο η ακρίβεια των στοιχείων, κατά τα ανωτέρω.

2β. Όταν τα παραπάνω έγγραφα έχουν υποβληθεί χειρόγραφα στις Δ.Ο.Υ., αντίγραφα   αυτών   γίνονται   αποδεκτά   από   τις   αρμόδιες   υπηρεσίες:   α) επικυρωμένα από τα πρωτότυπα, όπου φυλάσσονται στην οικεία Δ.Ο.Υ., (δηλ. ακριβή  αντίγραφα  πρωτοτύπων  εντύπων)  β)  επικυρωμένα  από  διοικητικές αρχές ή τα Κ.Ε.Π. αντίγραφα ακριβών αντιγράφων που έχουν εκδοθεί και επικυρωθεί πρώτα από την οικεία Δ.Ο.Υ. γ)απλά φωτοαντίγραφα αυτών, εφόσον συνοδεύονται με την υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/86, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των στοιχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις 1, 2 και 5 του Πίνακα της αριθμ. 1008564/110/0006Δ/25/1/2006 (ΦΕΚ 163/Β΄) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και    Οικονομίας    και    Οικονομικών,    όπως    τροποποιήθηκε    με    την    αριθ. 1100135/1219/0006Δ/13-11-2006(ΦΕΚ 1718/Β΄), ομοίως.

(εγκ. 27/2006 της Διεύθυνσής μας με θέμα, «Εξαίρεση εγγράφων και διαδικασιών αρμοδιότητας του  Υπ.  Οικονομίας  και  Οικονομικών  από  τις  ρυθμίσεις  που  αφορούν  στην επικύρωση αντιγράφων εγγράφων»).

3α. Τα μισθωτήρια συμβόλαια, εφόσον ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή, η οποία και τα έχει εκδώσει, είναι διοικητικά έγγραφα και δεν υπόκεινται στη διαδικασία θεώρησης του άρθρου 77 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α΄), αλλά παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ., επικυρωμένα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο μισθωτηρίων συμβολαίων ή απλά αντίγραφα συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση άρθ. 8 του Ν.1599/86, στην οποία δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο, η ακρίβεια των στοιχείων κατά τα οριζόμενα στο Δ6Δ 1172750 ΕΞ 2012/14.12.2012 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3β. Η θεώρηση των ιδιωτικών εγγράφων μίσθωσης (μισθωτηρίων συμβολαίων) γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.2238/1994, αστικών ασχέτως ποσού μισθώματος ή γεωργικών ακινήτων, εφόσον το μίσθωμα είναι ανώτερο των εκατό (100) ευρώ κατά μήνα, και προσκομίζονται από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή για θεώρηση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σύνταξή τους, στον προϊστάμενο οποιασδήποτε δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Τα έγγραφα αυτά υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα, από τα οποία το ένα επιστρέφεται θεωρημένο σε αυτόν που τα προσκόμισε και το άλλο παραμένει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία ή σε περίπτωση αναρμοδιότητας, διαβιβάζεται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του εκμισθωτή, μέχρι την ένταξη της διαδικασίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Στην περίπτωση που ο αρμόδιος φορέας ζητά αντίγραφα των προαναφερθέντων εγγράφων, πρέπει να τα κάνει αποδεκτά με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, αρκεί να δηλώνεται η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

 

Επίσης οι υπηρεσίες:

4α. κάνουν αποδεκτές και απλές φωτοτυπίες των,

  • εβαιώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ.
  • βεβαιώσεων μεταβολής ατομικών στοιχείων,
  • βεβαιώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών και διακοπής εργασιών,

οι οποίες θα συνοδεύονται από την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει την ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων. Επισημαίνεται, ότι  στην  περίπτωση  που  κατατίθεται,  φωτοτυπία  βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών, επιπλέον θα δηλώνεται στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση  ότι  η  επιχείρηση  συνεχίζει  τη  λειτουργία  της  και  όταν  κατατίθεται φωτοτυπία  βεβαίωσης  διακοπής  εργασιών,  επιπλέον  θα  δηλώνεται,  ότι  η επιχείρηση δεν έχει υποβάλλει νέα δήλωση έναρξης εργασιών σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

 

4β. για την απόδειξη του Α.Φ.Μ., μπορεί να κάνουν αποδεκτό, εκτός από την βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και οποιαδήποτε έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, στο  οποίο εμφανίζεται ο  Α.Φ.Μ. προεκτυπωμένος, όπως, ενδεικτικά, το εκκαθαριστικό σημείωμα, το αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, η φορολογική ενημερότητα.

4γ. στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μπορούν να εκτυπωθούν βεβαιώσεις έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών, γιατί έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την υποβολή των αντίστοιχων δηλώσεων και κυρίως αν έχουν υποβληθεί πριν από την εφαρμογή του TAXIS στις Δ.Ο.Υ., οι υπηρεσίες κάνουν αποδεκτές της υπεύθυνες δηλώσεις του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στις οποίες ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει για την αλήθεια των δηλουμένων στοιχείων.

Οποιοδήποτε άλλο έντυπο το οποίο αποστέλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του TAXISNET   και   δεν   περιλαμβάνεται   στις   αναφερθείσες   περιπτώσεις   της παρούσης  απόφασης  Δ6Γ  1091609  ΕΞ  2013/5-6-2013  (ΦΕΚ  1368  /Β΄/5-6-2013) γίνεται αποδεκτό, εφόσον εκτυπωθεί από τη διαδικτυακή εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ. και  συνυποβληθεί  από  τον  ενδιαφερόμενο με  την  υπεύθυνη  δήλωση (Ν.1599/86).

 

 

Επισημάνσεις

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, των οποίων ζητείται η προσκόμιση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς, δεν θεωρούνται από τις Δ.Ο.Υ., αλλά υποβάλλονται απευθείας στις παραπάνω υπηρεσίες, οι οποίες υποχρεούνται να προβαίνουν σε δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε επί της εκατό (5%) των δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, αποστέλλοντας τα διοικητικά ή ιδιωτικά έγγραφα συνοδευόμενα από την Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να γίνει ο σχετικός έλεγχος διασταύρωσης στοιχείων, για τη διαπίστωση της αλήθειας των δηλουμένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 και της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/ Α΄). Ψευδής δήλωση ή απόκρυψη των αληθινών γεγονότων τιμωρείται και η σχετική διοικητική πράξη ανακαλείται αμέσως (εγκ. 25/2013 της Διεύθυνσής μας).

Η υπεύθυνη δήλωση είτε υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο,   είτε από νόμιμα εξουσιοδοτούμενο τρίτο πρόσωπο, πρέπει να φέρει τη βεβαίωση του γνησίου υπογραφής του δηλούντος, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π., για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση λήψης διοικητικών ή ποινικών μέτρων εναντίον του υπεύθυνα δηλούντος.

Σημειωτέον, η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μπορεί να γίνει και από την υπηρεσία που ζητά τα ως άνω έγγραφα, για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών.

Τέλος, διευκρινίζεται, ότι η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής δεν απαιτείται, όταν οι πολίτες προσέρχονται οι ίδιοι στις υπηρεσίες με το δελτίο ταυτότητας ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους, προσκομίζοντας πρωτότυπα έγγραφα ή ακριβή αντίγραφα της διοικητικής αρχής που εξέδωσε τα πρωτότυπα, (άρθρο 11 του Ν.2690/1999, όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005).

 

Παρακαλούμε, για ενημέρωση  και εφαρμογή των νέων υφιστάμενων διατάξεων, δεδομένου ότι από την ανωτέρω ημερομηνία (5/6/2013), πρέπει να ισχύουν τα ως άνω οριζόμενα στη σχετική υπουργική απόφαση.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας