Αρ. Πρωτ. Δ17 Ε 5041255 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Περάτωση διαδικασίας κατά των επιδοτήσεων.

 

ΣΧΕΤ. : α) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5014299 ΕΞ 2013/ 04.04.2013 Δ.Υ.Ο

β) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013134 ΕΞ 2013/ 04.04.2013 Δ.Υ.Ο

 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1198/2013 της Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 315/26.11.2013), ο οποίος  ισχύει από 27.11.2013, σύμφωνα με τον οποίο η διαδικασία κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές μονοαλκυλεστέρων λιπαρών οξέων και/ή παραφινικών πετρελαίων εσωτερικής καύσης (gas oils) που προέρχονται από σύνθεση και/ή υδρογονοκατεργασία, μη ορυκτής προέλευσης, σε καθαρή μορφή ή σε μορφή μείγματος, καταγωγής Αργεντινής και Ινδονησίας, οι οποίες επί του παρόντος κατατάσσονται στους κωδικούς , ΣΟ ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 90 97, 3826 00 10 και ex 3826 00 90   περατώνεται, λόγω απόσυρσης της καταγγελίας βάσει της οποίας κινήθηκε η σχετική διαδικασία.

Ως εκ τούτου, καλούνται οι Τελωνειακές Αρχές να διακόψουν την καταγραφή των εισαγωγών που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 330/2013 της Επιτροπής ( α΄σχετική), ο οποίος καταργείται.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται :

1.  Οι  Προϊστάμενοι  των  Τελωνειακών  Περιφερειών  για  την  άμεση  ενημέρωση  των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν τον πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης ( β΄σχετική), με τον αποστελλόμενο.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ