ΠΟΛ. 1251 / 25.11.2013

ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων με αριθμό Κ1-802/2011 και ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ2013.

 

Κοινοποιούμε τα Φύλλα Εφημερίδας Κυβερνήσεως ΦΕΚ 470 Β / 24-3-2011 και ΦΕΚ 2495 Β / 4-10-2013, για την ενημέρωσή σας, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

 

Ειδικότερα:

1.  Το ΦΕΚ 470 Β / 24-3-2011, με το οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. Κ1-802/23-3-2011 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Οικονομικών - Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας - Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αφορά «Καθορισμό διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών», καθώς και

2. το ΦΕΚ  2495 Β / 4-10-2013, με το οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΠΕΙΣ  Δ 1145701 ΕΞ2013 /11-9-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και αφορά τροποποίηση της αριθμ. Κ1-802 ΚΥΑ.

 

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα, ώστε να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο να γίνονται δεκτές δηλώσεις καταβολής Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (Φ.Σ.Κ.) στις περιπτώσεις σύστασης κεφαλαιουχικών εταιρειών για τις οποίες, βάσει των διατάξεων του ν.3853/2010 (90 Α) και των ως άνω ΚΥΑ, οι σχετικές Δηλώσεις Φ.Σ.Κ. υποβάλλονται στις Υπηρεσίες μιας στάσης και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ στις ως άνω Υπηρεσίες μιας στάσης, άνω δε του ποσού αυτού σε τραπεζικό λογαριασμό της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (με τραπεζική επιταγή ή κατάθεση).

Στην περίπτωση πάντως που εκ παραδρομής παραληφθεί και εισπραχθεί δήλωση από τη Δ.Ο.Υ. αυτή θεωρείται ως «εκ παραδρομής παραληφθείσα» και διαγράφεται από το αρμόδιο τμήμα.

Τα εκ παραδρομής δε καταβληθέντα ποσά, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου επιστρέφονται στο δικαιούχο κατά τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και του άρθρου 26 του ν.1882/90 (43 Α) μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του Α.Φ.Μ. σύμφωνα με την ΚΥΑ Κ1-802/23-3-2011 και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόδοσης του αναλογούντος Φ.Σ.Κ. όπως ορίζεται στο μέρος Δ άρθρο 14Α στην περίπτωση 12 της ως άνω ΔΠΕΙΣ Δ 1145701 ΕΞ2013/11-9-2013 απόφασης.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ

Θ. ΘΕΟΧΑΡΗΣ