Αρ. Πρωτ. Γ 32 / 562 / 29.11.2013

ΘΕΜΑ : Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης

 

ΣΧΕΤΙΚΟ : «Το υπ’ αριθμόν 80 Προεδρικό Διάταγμα [ΦΕΚ 68 τ. Α΄ 08 Μαΐου 1997]

Με το Προεδρικό Διάταγμα του σχετικού καθορίζεται το περιεχόμενο και ο χρόνος ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Από

01/01/2014 το λογιστικό σχέδιο της Διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα πρέπει να εναρμονιστεί με τις διατάξεις του ως άνω Προεδρικού Διατάγματος, και για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να ανασταλούν  οι  ταμειακές  και  οικονομικές  κινήσεις  των  εν  λειτουργία  Παραρτημάτων , τελευταία δε ημέρα των κινήσεων αυτών ορίζεται η 13η Δεκεμβρίου 2013 (ημέρα Παρασκευή).

Από την ημέρα Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2013 και μετέπειτα, δεν θα γίνεται καμία ταμειακή κίνηση (συναλλαγή, δηλ. καταβολή ή είσπραξη πάσης φύσεως χρηματικής παροχής, π.χ. πληρωμή  παροχών, είσπραξη εσόδων κ.λπ.) από τα Παρατήματα προκειμένου να κλείσουν όλες οι οικονομικές τους εκκρεμότητες. Το υπό αναστολή Παράρτημα, θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες με ευθύνη του Διευθυντή του Τοπικού Υποκαταστήματος και του Προϊσταμένου του Τμήματος :

Εκτύπωση ισοζυγίου του Παρατήματος προκειμένου να γίνει ο έλεγχος και συμφωνία των λογαριασμών ισοζυγίου γενικής λογιστικής και συγκεκριμένα :

1. Να συμφωνήσουν οι ομάδες λογαριασμών 036…, τα 037… και 055… που έχουν κινηθεί από το Παράρτημα πραγματοποιώντας τις ανάλογες λογιστικές εγγραφές (χρεωπιστώνοντας τους κωδικούς που πρέπει να κινηθούν). Για διευκόλυνση στη συμφωνία των παραπάνω λογαριασμών απαιτείται η εκτύπωση του αναλυτικού καθολικού.

2. Να ελεγχθούν από το ισοζύγιο τα υπόλοιπα των υπολόγων διαχειριστών του Παρατήματος προκειμένου να συμφωνηθούν και να γίνουν οι ανάλογες αποδόσεις, ώστε να  μηδενίσουν οι κωδικοί Λογιστικής άμεσα.

Ανάλογες κινήσεις συμφωνίας πρέπει να γίνουν και για το κλείσιμο του μικρού ταμείου και των Ταχυδρομικών Τελών.

Οι υποχρεώσεις ή απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν μέχρι την ημερομηνία παύσης των εργασιών του Παραρτήματος και δεν εκτελεστούν μέχρι την ημερομηνία  αναστολής, θα  ακυρωθούν,  και θα εκδοθούν  εκ νέου  από  το Υποκατάστημα υποδοχής.

3.  Απαιτείται η συμφωνία των extraits των τραπεζών με τα υπόλοιπα του Αναλυτικού Καθολικού.

Οι λογαριασμοί των τραπεζών θα πρέπει να παραμείνουν ενεργοί προκειμένου να εξυπηρετηθούν ανειλημμένες υποχρεώσεις (π.χ. εκδοθείσες επιταγές ή εσφαλμένες καταβολές παροχών κ.λπ.).

4. Οι αποφάσεις παροχών που δεν εκτελέστηκαν ταμειακά από το Παράρτημα και εκκρεμούν θα πρέπει να ακυρωθούν και να εκδοθούν εκ νέου από στα Υποκαταστήματα υποδοχής, ώστε να  είναι  δυνατή  η  εξόφλησή  τους  από  το  ταμείο  (βάση  οδηγιών  που  δόθηκαν  από  τη Διεύθυνση Παροχών).

5. Τέλος, την τελευταία ημέρα συναλλαγής (13/12/2013) πρέπει ο ταμίας να συμφωνήσει το ταμείο του και να προβεί στις παρακάτω ενέργειες :

  • α) Να μηδενίσει όλους τους υπαλλήλους που έχουν ρόλο υποταμία στο υπό αναστολή Παράρτημα και τα υπόλοιπά τους να μεταφερθούν στον Κεντρικό Ταμία του Υποκαταστήματος.
  • β) θα καταθέσει το υπόλοιπο στην τράπεζα χρεώνοντας το 011 … της τράπεζας.

Αυτονόητο είναι, ότι κατά την απόδοση των διαθεσίμων των υπό αναστολή Παρατημάτων στα Υποκαταστήματα υποδοχής θα πρέπει να παραδοθεί και το Δελτίο Συμφωνίας Ταμείου – Λογιστηρίου για τον έλεγχο και την ορθότητα των στοιχείων.

6. Τέλος, πρέπει να παραδοθούν τα χρονολογικά σήμαντρα του Ταμείου του Παρατήματος καθώς και το αρχείο διαχείρισης ταξινομημένο κατ΄ έτος και σειρά συνέχειας.

Η τήρηση των οδηγιών αυτών, πρέπει να ελέγχεται από τον Διευθυντή του Υποκαταστήματος υποδοχής κατά την παραλαβή του Παρατήματος και να καταγράφονται οι εκκρεμότητες στο πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.

Οι εκκρεμότητες του Οικονομικού Τμήματος του Παρατήματος του οποίου η λειτουργία αναστέλλεται θα διεκπεραιώνονται από το Υποκατάστημα υποδοχής με ευθύνη του Διευθυντή του, ο οποίος θα κατανέμει σχετικούς ρόλους σε υπαλλήλους για την τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων   σε  συνεννόηση  πάντα  με  τη  Διεύθυνση   Οικονομικών   Υπηρεσιών  της Διοίκησης.

  • Μετάπτωση των εγγραφών στο Λογιστικό Σχέδιο του Τοπικού Υποκαταστήματος ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013 (ημέρα Τρίτη).

Τέλος, για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας και προβλήματος που ενδεχομένως να ανακύψουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρακαλούνται να απευθύνονται στους συναδέλφους στα παρακάτω τηλέφωνα της Διεύθυνσης

1.   210 5291 760   κ. Βαλάρη Παντελή,

2.   210 5215 125   κα. Σπανού Φωτεινή

3. 210 5291 756 κα. Καραμήτρου Βάγια

4. 210 5215 397 κ. Ληξουριώτη Αθανάσιο

5. 210 5215 395 κ. Καριώτη Κων/νο

 

 

Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΚΙΑΔΑΣ ΧΡ.

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης & Διοικητικής Μέριμνας

κ. Κορδέλλου Έλλη