Αρ. Πρωτ. Δ12Α 1181020 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Βεβαίωση και καταβολή   φόρου εισοδήματος μετά από απόφαση διοικητικού δικαστηρίου.

 

Με τις διατάξεις των περιπτ. α, β και δ της παραγρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, επήλθαν τροποποιήσεις  στις  διατάξεις  του  άρθρου  74  του  ν. 2238/1994 οι οποίες ισχύουν από 1/8/2013 και μετά.

1. Συγκεκριμένα, τα φύλλα ελέγχου οριστικοποιούνται κατά την διοικητική επίλυση  της  διαφοράς  με  την  υπογραφή  πρακτικού  αποδοχής  ή  με  την ενδικοφανή προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 70Β ή με την μη άσκηση ή άσκηση εκπρόθεσμης προσφυγής.

Περαιτέρω, ο φόρος που βεβαιώνεται:

  • α) με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν,
  • β) με βάση πρακτικό αποδοχής και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν και
  • γ) με βάση απόφαση δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των δύο δόσεων που ίσχυε πριν.

Τέλος, ο φόρος που βεβαιώνεται βάση προσωρινού φύλλου ελέγχου και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυε πριν.

2.   Με τις διατάξεις της περιπτ. ε της παραγρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013  ορίζεται  ότι,  οι  πιο  πάνω  τροποποιήσεις  ισχύουν  από  την  1η Αυγούστου 2013 και αφορούν σε πράξεις που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2013 .

3.   Με τον όρο «πράξεις», διευκρινίζεται ότι νοούνται οι πράξεις της φορολογικής διοίκησης, όπως είναι η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, η παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, η έκδοση φύλλων ελέγχου, οι οίκοθεν βεβαιώσεις της Φορολογικής Διοίκησης βάση λοιπών στοιχείων που διαθέτει κλπ και όχι οι δημοσιεύσεις των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.

4.     Μετά  από  όσα  αναφέρθηκαν  πιο  πάνω  συνάγεται  ότι,  ο  φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται με βάση απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και αφορά σε φύλλα ελέγχου που εκδόθηκαν πριν από την 1η  Αυγούστου 2013, καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.

 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Π. ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ