ΠΟΛ 1113 19 07 2010

Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α΄) - Παράταση προθεσμιών

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Αθήνα 19-07-2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   ΠΟΛ. 1113

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, B΄, ΦΜΑΠ

2. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8 ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.
Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375872
FAX: 210 3375834

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν 3862 /2010 (ΦΕΚ 113Α΄) - Παράταση προθεσμιών

Σας κοινοποιούμε τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις Οδηγίες 2007/64/ΕΚ, 2007/44/ΕΚ και 2010/16/ΕΕ που αφορούν υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, προληπτική αξιολόγηση προτάσεων απόκτησης συμμετοχής σε επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 113 Α΄/13-7-2010), η οποία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 94 του ίδιου νόμου, ισχύει από 1ης Ιουνίου 2010, και σας γνωρίζουμε ειδικότερα τα ακόλουθα:

Ι. ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ. α της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι 30 Ιουνίου 2010 οι προθεσμίες των άρθρων 66 και 84 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄).

Με τις διατάξεις των άρθρων αυτών είχε δοθεί το δικαίωμα για καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών με έκπτωση επί των προστίμων και προσαυξήσεων και για την υποβολή αρχικών και συμπληρωματικών δηλώσεων για εισοδήματα έως το 2009 και λοιπών φόρων, τελών ή εισφορών υπέρ του Δημοσίου, χωρίς την καταβολή πρόσθετου φόρου και προστίμων, μέχρι 31 Μαΐου 2010.

Ήδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη έγινε νομοτεχνική τακτοποίηση της παράτασης της προθεσμίας που έληξε στις 31 Μαΐου 2010.

ΙΙ. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟY

Με τη διάταξη του άρθρου 10 του ν.3790/2009 (ΦΕΚ 143 Α΄) παρατάθηκε, μέχρι 30.6.2010, η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε στις 31.12.2009.

Με τη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 82 του ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄) η πιο πάνω προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων, τελών και εισφορών, που έληγε στις 30.6.2010, παρατάθηκε, μέχρι 31.12.2010. Με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου του ίδιου πιο πάνω άρθρου 82 ορίσθηκε ότι η παράταση της παραγραφής δεν ισχύει για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 ? 17 του ν. 3091/2002).

Ήδη, με την κοινοποιούμενη διάταξη της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 92 του ν. 3862/2010, ορίζεται ότι το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 82 του ν. 3842/2010 καταργείται. Συνεπώς, και η προθεσμία παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρων για υποθέσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών, κερδών από λαχεία, μεταβίβασης ακινήτων, φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας (Φ.Μ.Α.Π.) και ειδικού φόρου επί των ακινήτων (άρθρα 15 - 17 του ν. 3091/2002) λήγει στις 31.12.2010.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας