Αρ. Πρωτ. Φ.80000 / 32938 / 1094

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Φ.80000/οικ.23795/791/5-8-2013 Υπουργικής Απόφασης

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 101 του ν. 4172/2013 (Α, 167)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α, 221) και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (Α, 141), όπως ισχύει.

3. Το π.δ/γμα 213/1992 (Α, 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων»

4.  Το  υπ’  αριθμ.  86/2012  (Α,  141)  π.δ/γμα  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»

5. Την  αριθ.   Φ.80000/οικ.23795/791/5-8-2013  (Β,  2124)  απόφαση  του  Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών»

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό π.δ. 63/2005, Α 98), και το γεγονός ότι, από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, ούτε σε βάρος των προϋπολογισμών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ :

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το  προοίμιο της  Φ.80000/οικ. 23795/791/5-8-2013 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με τίτλο «Καθορισμός στοιχείων της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής για την είσπραξη καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2124/Τεύχος Β΄/28-8-2013, τροποποιείται ως εξής:

1. Μετά την παράγραφο 4, προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Τις γνώμες των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ)»

2. Η παράγραφος 5 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης αναριθμείται σε παράγραφο 6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ