Αρ. Πρωτ. Φ. 10060 / 39510 / 143

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση Προϋπολογισμού του ΕΤΑΑ Οικονομικού Έτους  2013

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπ΄ όψη:

1.  Τις διατάξεις των άρθρων 25 & 136 του Ν. 3655/2008

2.  Το αρ. πρωτ. 245180/19-11-2013 έγγραφο με το οποίο διαβιβάστηκαν   τα αποσπάσματα πρακτικών των υπ’ αριθ. 256/24-10-2013, 258/7-11-2013 και 259/14-11-2013 συνεδριάσεων του Δ.Σ του Ταμείου και τις Αιτιολογικές Εκθέσεις.

3. Το  Π.Δ.    86/2012  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών  και  Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του προϋπολογισμού:

Των Δαπανών Διοίκησης και Λειτουργίας του ΕΤΑΑ οικονομικού έτους 2013, όπως εμφανίζεται αναλυτικά στα φύλλα μεταβολών με αριθμό -8-, -9-, -10- για την την τακτοποίηση εισπράξεων και την αντιμετώπιση των δαπανών που αναφέρονται στα αποσπάσματα πρακτικών των υπ’ αριθ. 256/24-10-2013, 258/7-11-2013 και 259/14-11-2013 συνεδριάσεων του Δ.Σ. του Ταμείου.

Η πίστωση του Κ.Α.Ε 0439, κατά το μέρος που αφορά στην αμοιβή για το κλείσιμο λογιστικών βιβλίων, τη ψηφιοποίηση αρχείων, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης και  λοιπών  μελετών,  την  ανάθεση  σε  τρίτους  της  κατάρτισης  Απολογισμών - Ισολογισμών, τη συμφωνία πιστωτικών υπολοίπων εργοδοτών, θα χρησιμοποιηθεί μετά την απαιτούμενη διοικητική έγκριση

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΙΩΑΝ.   ΒΡΟΥΤΣΗΣ