ΠΟΛ 1117 27 07 2010

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Ιουλίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΛ.1117

& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ.Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ.Κωδ. : 10672 ΑΘΗΝΑ

Πληροφορίες: Ευγ. Τέγα

Τηλέφωνο : 210-3644781

FAX : 210-3642251

e-mail: dttl@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 περί του ειδικού φόρου σε είδη πολυτελείας».

Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων από διάφορες μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις γουνοποιίας, των οποίων το αντικείμενο εργασιών συναρτάται με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ Α’ 40), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010, όπως αυτές ισχύουν, προβλέπεται ότι για τα είδη της παραγράφου 4 του ίδιου αυτού άρθρου του νόμου, που προέρχονται από άλλα Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή τα εγχωρίως παραγόμενα, ο φόρος αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της έδρας του επιτηδευματία. Υπόχρεος για την απόδοση του φόρου για μεν τα εγχωρίως παραγόμενα είναι ο παραγωγός των προϊόντων, για δε τα προερχόμενα από τα λοιπά Κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόσωπο που πραγματοποιεί την ενδοκοινοτική απόκτηση. Για τα εγχωρίως παραγόμενα είδη της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού του νόμου, δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας, εάν αυτά εξάγονται ή αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του ίδιου αυτού άρθρου του νόμου ορίζεται ότι, τα είδη της παραγράφου 4 που παραλαμβάνονται ως πρώτες ύλες για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων της ίδιας παραγράφου, απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας.

2. Εξάλλου, με τις διατάξεις της αριθμ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ 1338/30-12-1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, προβλέπεται η διαδικασία απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβαρύνει τις αγορές αγαθών που πραγματοποιούν μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες που αναχωρούν για χώρα εκτός Κοινότητας από την Ελλάδα ή μέσω άλλου Κ-Μ και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές τους αποσκευές. Τα αγαθά αυτά, που αγοράζονται στο πλαίσιο του λιανικού εμπορίου, προορίζονται να καλύψουν προσωπικές ή οικογενειακές ανάγκες του αγοραστή-ταξιδιώτη και περιλαμβάνονται στις προσωπικές αποσκευές αυτού, ανεξάρτητα αν αυτές συνοδεύονται ή όχι από τον ίδιο τον αγοραστή-ταξιδιώτη. Η εξαγωγή των αγαθών αποδεικνύεται με την προσκόμιση θεωρημένου φορολογικού στοιχείου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της Ελλάδος ή του Κ-Μ εξόδου των αγαθών από την Κοινότητα.

3. Περαιτέρω, από τα πραγματικά στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη της Υπηρεσίας μας, προκύπτει ότι, επιχειρήσεις γουνοποιίας με παραγωγική και καθαρά εξαγωγική δραστηριότητα δύναται να προβαίνουν περιστασιακά και σε ενδοκοινοτική απόκτηση ετοίμων ενδυμάτων από γουνοδέρματα της δασμολογικής κλάσης 43.03. Με βάση τα δεδομένα των οικονομικών συναλλαγών που πραγματοποιούν, τίθενται τα ακόλουθα ερωτήματα:

α) αν κατά την ενδοκοινοτική απόκτηση των ειδών της Δ.Κ. 43.03 επιβάλλεται ή μη φόρος πολυτελείας, εφόσον τα είδη αυτά περαιτέρω αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής.

β) αν για τα εγχωρίως παραγόμενα από την επιχείρηση είδη της Δ.Κ. 43.03 που προέρχονται από πρώτες ύλες που έχουν παραλειφθεί για την παραγωγή ετοίμων προϊόντων και τα οποία πωλούνται για λογαριασμό της επιχείρησης από άλλη επιχείρηση, η απόδοση του ειδικού φόρου που επιβάλλεται βαρύνει την επιχείρηση του «εντολέα» ή την επιχείρηση του πωλητή «εντολοδόχου».

γ) αν για τις λιανικές πωλήσεις γουναρικών που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα σε μη εγκατεστημένους στο εσωτερικό της χώρας ή στο εσωτερικό άλλου Κ-Μ της Κοινότητας ταξιδιώτες - αγοραστές, σε εφαρμογή των διατάξεων της αριθμ.1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ1338/30-12-1996 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, επιβάλλεται ή μη ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

δ) αν η αγορά από το εσωτερικό της χώρας ειδών γουνοποιίας (ύφασμα από αποκόμματα γουνοδερμάτων - βότις) καθώς και η αγορά ακέραιων γουνοδερμάτων από μεταποιητική επιχείρηση τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ενδυμάτων γούνας, υπόκειται σε φόρο πολυτελείας.

4. Με βάση τα ανωτέρω και σε απάντηση των σχετικών ερωτημάτων προκύπτουν τα εξής :

α) Στην αξία του κόστους κατά την ημερομηνία παραλαβής των ετοίμων ενδυμάτων από γουνοδέρματα της Δ.Κ. 43.03, κατά την ενδοκοινοτική απόκτησή τους από την επιχείρηση, επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας, χωρίς να εξετάζεται από τις διατάξεις του νόμου το εάν τα είδη αυτά περαιτέρω αποτελούν αντικείμενο ενδοκοινοτικής παράδοσης ή εξαγωγής ή θα πωληθούν στο εσωτερικό της χώρας.

β) Τα πωλούμενα από την επιχείρηση του «εντολοδόχου», εγχωρίως παραχθέντα από την επιχείρηση του «εντολέα» είδη της Δ.Κ 43.03, αποτελούν πωλήσεις της επιχείρησης του «εντολέα» και η απόδοση του ειδικού φόρου πολυτελείας που επιβάλλεται επί των πωλήσεων αυτών, βαρύνει την επιχείρηση αυτή, δηλαδή στις πωλήσεις αγαθών για λογαριασμό τρίτου το φόρο πολυτελείας αποδίδει ο κύριος των αγαθών και όχι αντιπρόσωπος.

γ) Τα εγχωρίως παραγόμενα είδη γουνοποιίας της Δ.Κ. 43.03, που πωλούνται περαιτέρω λιανικώς με βάση τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που ορίζονται στην αριθμ. 1138050/4885/1436/Α0014/ΠΟΛ1338/30-12-1996 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, συνιστούν εξαγωγή αγαθών και επί των πωλήσεων αυτών δεν επιβάλλεται ο ειδικός φόρος πολυτελείας.

δ) Οι αγορές που πραγματοποιούνται από μεταποιητική επιχείρηση στο εσωτερικό της χώρας, και αφορούν την προμήθεια πρώτων υλών που υπάγονται στη Δ.Κ. 43.03 για την παραγωγή προϊόντων της ίδιας αυτής δασμολογικής κλάσης, απαλλάσσονται του ειδικού φόρου πολυτελείας.

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ