Αρ. Πρωτ. Φ80000 / οίκ.34658 / 2045

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1-4 της με αρ.Δ18Α 5038263 (ΦΕΚ 2710/τ.Β΄/24-10-2013) ΚΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών.

 

Με τις διατάξεις της αρ.Δ18Α5038263 (ΦΕΚ 2710 Β΄/24-10-2013) κοινής απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και του Υφυπουργού Οικονομικών, ορίζεται η διαδικασία ιατρικής εξέτασης από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες του άρθρου 16 παρ.1 του ν.1798/1988 (ΦΕΚ 166Α΄) για τη χορήγηση απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης και τα τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παρ.2 του άρθρου 18 του ν.4110/2013 (ΦΕΚ 17Α΄/23-1-2013). Για την εφαρμογή της  ανωτέρω  απόφασης παρέχονται οι  ακόλουθες  διευκρινιστικές οδηγίες, κατά άρθρο:

 

 Άρθρο  1

Με  τις  διατάξεις του  άρθρου αυτού ορίζεται  το  πεδίο  εφαρμογής της σχετικής ΚΥΑ, που αφορά στην υποχρεωτική εξέταση από τα ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο

2 της ίδιας απόφασης, προκειμένου να υπαχθούν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει, για να τύχουν απαλλαγής: α) από το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων και β) από τα τέλη κυκλοφορίας.

Στο  πλαίσιο  αυτό  εντάσσονται  τόσο  οι  περιπτώσεις  ατόμων  για  τους οποίους δεν έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές όσο και οι περιπτώσεις που εκκρεμούν στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για τη χορήγηση των ανωτέρω απαλλαγών, για τις οποίες έχει ήδη εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις υγειονομικές επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

 

 Άρθρο  2

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικασία εξέτασης από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕ.Π.Α. των ατόμων με αναπηρίες που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1.

Ειδικότερα :

  • α) Για όσους αιτούνται πιστοποίηση αναπηρίας, προκειμένου να τύχουν των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 της ΚΥΑ απαλλαγών, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το αρμόδιο ΚΕΠΑ επισυνάπτοντας στην αίτησή τους τα υποδείγματα Ι και ΙΙ της εν λόγω ΚΥΑ.

Η  εκάστοτε  τριμελής  επιτροπή  του  ΚΕΠΑ  προβαίνει  στην  αυτοπρόσωπη εξέταση του αιτούντος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος ΙΙ της ΚΥΑ για την αντιστοίχιση των παθήσεων της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.1798/88 με τις παθήσεις και τα ποσοστά αναπηρίας του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (Ε.Π.Π.Π.Α.) και συμπληρώνει σχετικά τη γνωμάτευσή της .

  • β) Ειδικά και μόνο για όσους έχει εκδοθεί οριστική γνωμάτευση από τις αρμόδιες  υγειονομικές  επιτροπές  μέχρι  και  την  ημερομηνία ανάρτησης  στη Διαύγεια, απαιτείται η υποβολή μιας απλής αίτησης στο ΚΕΠΑ (επισυναπτομένου  σ’   αυτήν  αντιγράφου  της   οριστικής  γνωμάτευσης  της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής), με την οποία   ζητείται η αντιστοίχιση της πάθησής τους (όπως αυτή καταγράφεται στην οριστική γνωμάτευση) με  τις παθήσεις του άρθρου 16 του ν.1798/1988, όπως ισχύει.

Στη συνέχεια, η  τριμελής υγειονομική επιτροπή του ΚΕΠΑ προβαίνει στην ανωτέρω αντιστοίχιση και συμπληρώνει το Παράρτημα ΙΙΙ της ΚΥΑ.

 

 Άρθρο  3

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού θεσμοθετείται ο έλεγχος από τις αρμόδιες για τη χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1 υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών των αποφάσεων «Γνωστοποίησης Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας» που τους προσκομίζουν οι αιτούμενοι τις σχετικές απαλλαγές, με την ανάκτηση αυτών μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας του ΟΠΣ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στις 12/11/2013.

 

 

 Άρθρο  4

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται η προηγούμενη σχετική ΚΥΑ (αρ.Γ4α/Φ.15/1078/20-6-1990/ΦΕΚ 381Β)  των  Υπουργών Οικονομικών, Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης της ΚΥΑ η ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, δηλαδή η 24/10/2013.

 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ