ΠΟΛ. 1255 / 03.12.2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8004/2/8/ιστ΄30.4.2013/(1071 Β΄).

 

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις της αναφερόμενης στο θέμα Κοινής Απόφασης, των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δημόσιας τάξης και Προστασίας του Πολίτη, με την οποία ανακαθορίζεται ο τρόπος είσπραξης του ποσοστού πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου των αγώνων ποδοσφαίρου, καλοθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης, για ενημέρωσή σας και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτής.

 

Ειδικότερα, επισημαίνουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 αυτής ορίζεται ότι, α) Τα αθλητικά σωματεία (Α.Σ.), τα τμήματα αμειβομένων αθλητών (Τ.Α.Α.) και οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (Α.Α.Ε.) καταβάλλουν ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του αντιτίμου του εισιτηρίου (ολικής αξίας) των αγώνων ποδοσφαίρου,  καλαθοσφαίρισης, πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και χειροσφαίρισης που προβλέπεται   από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 2725/1999 (Α΄121), όπως  ισχύουν, μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις  του άρθρου 1 του ν. 3057/2002 (Α΄239) στις κατά τόπους αρμόδιες για τον έλεγχο του αριθμού των διακινουμένων εισιτηρίων των αγώνων Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) με δήλωσή τους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α΄ του άρθρου 9 της ως άνω κοινή απόφασης.

Επίσης, ορίζεται ότι, η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και με αυτή δηλώνονται όλα τα εισιτήρια που πωλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, είτε για μεμονωμένους αγώνες, είτε για ορισμένο αριθμό αγώνων είτε για το σύνολο των αγώνων της αγωνιστικής περιόδου (εισιτήρια διαρκείας), καθώς επίσης και ότι το ποσοστό της προηγούμενης παραγράφου συμπεριλαμβάνεται στο  αντίτιμο του εισιτηρίου και καταχωρίζεται ως ξεχωριστή κράτηση στο  ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικού εισιτηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 6 του ν. 4049/2012 (Α΄35).

Με τις διατάξεις του άρθρου 2  ορίζεται η διαδικασία απόδοσης από τις  Δ.Ο.Υ. του ως άνω ποσοστού στον ΤΕΑΧ του ΤΕΑΠΑΣΑ καθώς και η αποστολή της μηνιαίας αναλυτικής κατάστασης απόδοσης ανά ΑΦΜ υπόχρεου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ότι, στην περίπτωση του ως άνω ποσοστού, το ασφαλιστικό ταμείο καταλογίζει το οφειλόμενο ποσό σε βάρος του υπόχρεου, τον ενημερώνει  και  αποστέλλει  στη  Δ.Ο.Υ.  το  σχετικό  τίτλο  για  βεβαίωση  και  είσπραξη διατάξεις του άρθρου 5 ορίζεται ότι, στην περίπτωση μη καταβολής του ως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 6 της απόφασης, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχει  υλοποιηθεί  η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου, θα ακολουθηθεί η προϊσχύσασα διαδικασία, δηλαδή πριν από τη θεώρηση των εισιτηρίων των αγώνων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., θα προσδιορίζεται από αυτές επί του αντιτίμου των εισιτηρίων (ολικής αξίας) το αναλογούν ποσό της κράτησης πέντε τοις εκατό (5%), που περιέρχεται ως πόρος υπέρ των τομέων ΤΕΑΕΧ ΚΑΙ ΤΕΑΥΑΠ ΤΟΥ ΤΕΑΠΑΣΑ.

Επίσης, με την περ. β΄ του ιδίου ως άνω άρθρου 6 ορίζεται ότι, πριν από τη θεώρηση των εισιτηρίων, πρέπει να κατατίθεται ισόποση παρακαταθήκη στη Δ.Ο.Υ. ή να παραδίδεται σ’ αυτή ισόποση εγγυητική επιστολή νόμιμου πιστωτικού ιδρύματος, που έχει από τις οικείες διατάξεις το δικαίωμα αυτό. Ο τύπος και το περιεχόμενο της εγγυητικής επιστολής έχουν όπως   το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β΄ του άρθρου 9 της ως άνω κοινή απόφασης. Περαιτέρω, στο τρίτο εδάφιο της ως άνω περ. β΄ του άρθρου 6, ορίζεται η διαδικασία επιστροφής της εγγυητικής επιστολής ή η κατάπτωσή της.

Στην παρ. γ΄ του ιδίου άρθρου ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις όπου τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 νομικά πρόσωπα εκδίδουν και προπωλούν, είτε εισιτήρια διαρκείας  για  το  σύνολο  των  αγώνων  της  αγωνιστικής  περιόδου,  είτε  εισιτήρια  για ορισμένο αριθμό αγώνων, υποχρεούνται να καταβάλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. το ποσοστό 5%  της  παρ.  1  του  άρθρου  1,  με  δήλωσή  τους,  σύμφωνα με το υπόδειγμα  του Παραρτήματος Α΄ του άρθρου 9. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους μέχρι το τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και με αυτή δηλώνονται τα εισιτήρια που πωλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω διαδικασίας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

Στην περ. δ΄ του άρθρου 6 ορίζεται ότι, μετά την κατά περίπτωση κατάθεση του ποσού στη ΔΟΥ ή την  κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, γίνεται εκκαθάριση και η κράτηση αποδίδεται στον τομέα ΤΕΑΧ του ΤΕΑΠΑΣΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2.

Τέλος, στην περ. ε΄ αυτού ορίζεται ότι, οι Δ.Ο.Υ. αποστέλλουν στον ΤΕΑΧ του ΤΕΑΠΑΣΑ εντός του επόμενου μηνός τη μηνιαία αναλυτική κατάσταση απόδοσης ανά ΑΦΜ υπόχρεου.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ