Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5041885 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α.

ΣΧΕΤ.: Η αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5040786 ΕΞ 2013 / 22.11.2013 Δ.Υ.Ο.

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Δ.Υ.Ο., σας γνωρίζουμε ότι από την Τετάρτη 11.12.2013 και για το υπόλοιπο του μηνός Δεκεμβρίου 2013, η τιμή αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για το παρακάτω νόμισμα έναντι του ΕΥΡΩ, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας, για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι :

1 Ευρώ = 3,2274 Brasilian real (BRL)

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ