ΘΕΜΑ:  «Αποτελέσματα δειγματοληπτικής μελέτης για το ποσοστό ανάκτησης μετά την έκδοση δικαστική απόφασης στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές»

 

ΣΧΕΤ:   Το με αρ. πρωτ. ΔΝΥ Δ 174943 ΕΞ 2013/8-11-2013, έγγραφο της Διεύθυνσης Παρακολούθησης Νομικών Υποθέσεων Ελέγχου και Αν. Είσπραξης

Αναφορικά με τα αποτελέσματα της στατιστικής μελέτης που διεξήχθη αναφορικά με το θέμα, σύμφωνα με στοιχεία που απέστειλαν οι Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία προκειμένου ακολούθως να δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. προς εκπλήρωση της υποχρέωσης που ανέλαβε η Γενική Γραμματεία  Δημοσίων  Εσόδων  στα  πλαίσια  της  σχετικής  υποχρέωσης  του  αναθεωρημένου Μνημονίου, αυτά διαμορφώθηκαν ως εξής:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΟ

Δ.Υ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ/ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 131 25.847.635,54 22.469.269,83 5.767.493,31 25,67%

 

ΤΕΛΩΝΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ/ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 104 37.567.487,57 35.009.403,24 9.980.933,87 28,51%

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΣ ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ (ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑ/ΕΠΙΔΙΚΑΣ ΘΕΝΤΑ ΠΟΣΑ)
ΣΥΝΟΛΟ 235 63.415.123,11 57.478.673,07 15.748.427,18 27,40%

 

Σημειώνεται ότι τα ως άνω τελικά αποτελέσματα εξήχθησαν από σύνολο 30 Δ.Ο.Υ. και 57 Τελωνείων. Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας, ώστε να δημοσιευτούν τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα και τα αντίστοιχα ποσοστά ανάκτησης.

                                           

Ο Γενικός Γραμματέας

Θεοχάρης Θεοχάρης