ΠΟΛ. 1256 / 25.11.2013

Θέμα: Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δήμο.

Παροχή οδηγιών προς τις Δ.Ο.Υ. για ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων που εκκρεμούν τίτλοι πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας από Δήμους.

Α. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Στην περίπτωση εξόφλησης τίτλων πληρωμής στις Δ.Ο.Υ., εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 83 του Κ.Ε.Δ.Ε. περί συμψηφισμού, όπως ισχύουν, και δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134 Β'/1999), όπως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο λόγω δέσμευσης του από Δήμο για χρέη προς αυτόν (παρ. 6 άρθρου 26 ν.1882/90) κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. 45081/30.10.1997, ΦΕΚ1029Β', προσκομίζεται σχετική Βεβαίωση Οφειλής προς τον Ο.Τ.Α., στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής και με την προϋπόθεση ότι εξοφλείται το σύνολο αυτής όπως αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο.

Επειδή η σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο δεν επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας ούτε Βεβαίωσης οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ./Τελωνείο (σχετ.ΠΟΛ.1084/2013, ΦΕΚ1087Β'), για να είναι δυνατή η εξόφληση του τίτλου πληρωμής από τη Δ.ΟΥ. με βάση τα ανωτέρω, θα πρέπει στο ίδιο έντυπο της βεβαίωσης οφειλής προς το Δήμο, να ορίζεται ρητά η άρση της δέσμευσης του αποδεικτικού ενημερότητας (από τον Δήμο) λόγω ολικής εξόφλησης της οφειλής προς αυτόν.

Β. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

Η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο έχει διάρκεια ισχύος ενός μήνα από την έκδοσή της και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου και φέρει στρογγυλή σφραγίδα της Υπηρεσίας αυτής.

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Η Βεβαίωση Οφειλής προς τον Δήμο προσκομίζεται ή αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ. που διενεργεί την εκκαθάριση του τίτλου πληρωμής για την είσπραξη της οποίας απαιτείται η κατάθεση αποδεικτικού ενημερότητας. Την Βεβαίωση Οφειλής προς τον Δήμο δύναται να ζητήσει και η αρμόδια για την εκκαθάριση Δ.Ο. Υ.

Για κάθε τίτλο πληρωμής εκδίδεται χωριστή βεβαίωση οφειλής, από τον Δήμο στον οποίο είναι βεβαιωμένη η οφειλή, η οποία επισυνάπτεται στον τίτλο πληρωμής μαζί με αποδεικτικό ενημερότητας.

Με βάση τη βεβαίωση αυτή αποδίδεται από την Δ.Ο.Υ. το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής, στον εκδόντα τη βεβαίωση Δήμο, εντός δέκα (10) ημερών από την εξόφληση του τίτλου πληρωμής και όχι πέραν των τριών (3) εργάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ισχύος της βεβαίωσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστολής εντολής μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, αναγράφεται πάνω στο σώμα αντιγράφου της Βεβαίωσης Οφειλής προς το Δήμο σχετική επισημειωματική πράξη με τα στοιχεία της εντολής μεταφοράς, στρογγυλή σφραγίδα και υπογραφή Προϊσταμένου Δ.Ο. Υ. και αποστέλλεται μέσω τηλεομοιοτυπίας στον αρμόδιο Δήμο.

Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Σε περίπτωση που η βεβαίωση οφειλής προς τον Δήμο αποστέλλεται σε Δ.Ο.Υ. άλλη από αυτήν στην οποία έχει γίνει η δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας, αναλογικά με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 45081/30.10.1997 περί αποδεικτικού ενημερότητας, η Δ.Ο.Υ. στην οποία έχει αποσταλεί η βεβαίωση οφειλής προς το Δήμο ενημερώνει τη Δ.Ο.Υ. που έχει δεσμεύσει το αποδεικτικό για την εξόφληση του ποσού.

Σε περίπτωση που η ολική εξόφληση οφειλής προς τον Δήμο πραγματοποιείται όχι με έναν τίτλο πληρωμής που εκκαθαρίζεται από Δ.Ο.Υ. αλλά ταυτόχρονα και συνδυαστικά από περισσότερους τίτλους που εκκαθαρίζονται από την ίδια Δ.Ο.Υ., θα πρέπει η ενδιαφερόμενη Δ.Ο.Υ. να επικοινωνεί με τον Δήμο ο οποίος έχει προβεί στη δέσμευση του αποδεικτικού ενημερότητας προκειμένου να αποσταλεί από αυτόν μία βεβαίωση οφειλής ανά τίτλο πληρωμής, κατά παρέκκλιση των αναγραφόμενων στο σώμα της Βεβαίωσης οφειλής προς τον Δήμο «...Με την παρούσα βεβαίωση αίρεται και η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας, η οποία γνωστοποιήθηκε προς τη Δ.Ο.Υ. ........ με το ..........έγγραφο μας, αποκλειστικά για την ολική εξόφληση του ποσού της οφειλής προς το δήμο μας με τον ανωτέρω τίτλο πληρωμής».

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας 

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων

Θ. Θεοχάρης