Κ.Υ.Α. Αρ. Πρωτ. 4435 / 144452

Θέμα: Τροποποίηση  και αντικατάσταση της  αριθ. 132480/386/10−03−2011 (ΦΕΚ Κ.Υ.Α. 850/τ.Β΄/16−05−2011)  σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής αιτήσεων ενίσχυσης  μεταποίησης και εμπορίας  γεωργικών  προϊόντων  σε προγράμματα ενίσχυσης για  την  περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 1187/38812/28−03−2013 (ΦΕΚ 731/τ. Β΄/29−03−2013).

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις του  Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45 Α΄/1999), Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 992/1979 «περί οργανώσεως των διοικητικών Υπηρεσιών δια  την  εφαρμογή της Συνθήκης προσχωρήσεως της Ελλάδος εις τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως  συναφών θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων» (ΦΕΚ 280/Α).

3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή  αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική  περίοδο 2007−2013 (ΦΕΚ/267/Α) και ιδίως του άρθρου 37 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο

10 παρ. 22 του Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του  Εθνικού  Στρατηγικού Πλαισίου  Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ 53/Α).

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας  για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α).

5. Τα άρθρα 13−29 του Ν. 2637/98 περί Σύστασης  Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου  Κοινοτικών  Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

6. Τον Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του  Συμβουλίου  της  20ης Σεπτεμβρίου 2005 για την στήριξη  της  αγροτικής ανάτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ), όπως τροποποιημένος ισχύει.

7. Τον Καν. (Ε.Κ.) 1974/2006 της  Επιτροπής  της  15ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών  κανόνων εφαρμογής του Καν.(Ε.Κ.) 1698/2005 του Συμβουλίου για την στήριξη  της  αγροτικής ανάπτυξης  από το ΕΓΤΑΑ», όπως τροποποιήθηκε από τον  εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 679/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  14ης Ιουλίου  2011 «σχετικά με την τροποποίηση  του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1974/2006 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ΕΓΤΑΑ» και ισχύει.

8. Τον Καν.(Ε.Κ.) αριθ. 1975/2006 της Επιτροπής της 7ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση λεπτομερών διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με τα μέτρα  στήριξης  της αγροτικής ανάπτυξης».

9. Τον κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 65/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  27ης Ιανουαρίου  2011 «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή  διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολλαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα  στήριξης  της αγροτικής ανάπτυξης».

10. Τον Καν.(Ε.Κ.) 1320/2006 για τη θέσπιση μεταβατικών κανόνων  όσον αφορά  τη  στήριξη  της  αγροτικής ανάπτυξης που προβλέπεται από τον Κανονισμό 1698/2005 του Συμβουλίου.

11.  Τον Καν. (ΕΚ) 1290/2005 του  Συμβουλίου  της  21ης Ιουνίου 2005, για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής, όπως τροποποιημένος ισχύει.

12. Τον Καν.(Ε.Κ.) 885/2006 της Επιτροπής σχετικά με τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Καν. (Ε.Κ.) 1290/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά  την τήρηση  των λογαριασμών των Οργανισμών Πληρωμών, τις δηλώσεις  δαπανών και εσόδων και τους  όρους επιστροφής των δαπανών στο πλαίσιο  του  Ευρωπαϊκού Γεωργικού  Ταμείου  Εγγυήσεων και του  Ευρωπαϊκού Γεωργικού  Ταμείου  Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε από τον  εκτελεστικό κανονισμό  (ΕΕ) αριθ. 375/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της  2ας Μαΐου 2012 «περί τροποποιήσεως του  κανονισμού  (ΕΚ) αριθ.  885/2006  για  τη  θέσπιση  λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του  κανονισμού (ΕΚ) αριθ.  1290/2005 του Συμβουλίου σχετικά με τη διαπίστευση των οργανισμών πληρωμών και άλλων  οργανισμών  και την  εκκαθάριση των λογαριασμών  του ΕΓΤΠΕ και του ΕΓΤΑΑ» και ισχύει.

13. Τη Σύσταση  2003/361/ΕΚ της  Επιτροπής  σχετικά με τον  ορισμό  των  πολύ μικρών, των  μικρών και  των μεσαίων επιχειρήσεων,

14. Τον Καν. (ΕΚ) 229/2013 του Συμβουλίου  σχετικά με τον καθορισμό ειδικών μέτρων για τη γεωργία στα μικρά νησιά του Αιγαίου και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1405/2006 του Συμβουλίου (ΕΕ L78 της 20/03/2013).

15.  Την Οδηγία  85/148/ΕΟΚ του  Συμβουλίου  της  29ης Ιανουαρίου 1985 για την τροποποίηση της οδηγίας 81/645/ ΕΟΚ περί του  κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/ ΕΟΚ (Ελλάδα) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 94/516/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1994 που τροποποιεί τα όρια των μειονεκτικών περιοχών στην Ελληνική Δημοκρατία στα  πλαίσια  της  οδηγίας 75/268/ ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

16. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29.11.2007 Απόφαση της Επιτροπής Ε.Κ. για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο  προγραμματισμού  2007−2013.

17. Το Μέτρο  123 Α «Αύξηση της αξίας  των Γεωργικών Προϊόντων» του Άξονα 1  του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  2007−2013.

18. Το Π.Δ. 344/29−12−2000 για άσκηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιημένο ισχύει.

19. Το Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» όπως τροποποιημένο ισχύει σήμερα.

20. Τις διατάξεις του Ν. 3698/08 ΦΕΚ 198 2/10/08 Τεύχος Α΄ «περί ρυθμίσεων θεμάτων  κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις»  και ειδικότερα του άρθρου 35 αυτού.

21. Το Π.Δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/3−5−2007) με θέμα «Αναγκαία  συμπληρωματικά  μέτρα  εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων  στα προϊόντα  αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας  και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση  της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθ. 2004/41/ΕΚ οδηγία  του  Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου»

22. Την αριθ. 15523/30−08−06 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1187/31−08−06 τ.Β΄) με θέμα «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα  εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου όσον αφορά  τους  κανόνες υγιεινής για  τα  τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων  στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας  και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση  της  κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ’ αριθ. 2004/41/ΕΚ οδηγία  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

23. Την υπ’ αριθ. 282966/9−7−2007 (ΦΕΚ 1205/Β/2007) κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας  και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την  επωνυμία  Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών  Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) των ενισχύσεων που βαρύνουν τον ΕΛΕΓΕΠ», όπως αυτή ισχύει.

24. Την υπ’ αριθ. 37501/4−3−2009 (ΦΕΚ 485/Β/2009) κοινή Απόφαση  των  Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, με θέμα  «Μεταφορά  της  Δημόσιας  Δαπάνης  στον  Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την  πληρωμή των μέτρων  του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  και του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) περιόδου  2007−2013 από το πρόγραμμα Δημοσίων  Επενδύσεων και ρύθμιση σχετικών  θεμάτων για την εφαρμογή του».

25. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοί− κησης και της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης−Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/7−6−10 τ.Α΄) και ειδικότερα το άρ− θρο 186 παράγραφος ΙΙ κεφάλαιο Α/αριθ. 5 & κεφάλαιο Β, υποτομέας α καθώς και την παράγραφο  ΙΧ.

26. Το  Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση  του  Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση  του  Υπουργείου  Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία  Ανάπτυξης  και Εμπορικής  Ναυτιλίας,  Αιγαίου  και Νησιωτικής  Πολιτικής και μετονομασία τους  σε Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,  μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας  − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας  − Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου  και Νησιωτικής  Πολιτικής» (Α΄213).

27. Το Π.Δ. 189/2009  (ΦΕΚ 221/τ.Α/5.11.2009) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/15.4.2010) και το Π.Δ. 28/2010 (ΦΕΚ 64/τ.Α/6.5.2010).

28. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄141).

29. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄141).

30. Το Π.Δ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄/27.6.2011) «Διάσπαση του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο  Υπουργείο  Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό  των  Γενικών  Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο  Παιδείας,  Δια Βίου Μάθησης  και Θρησκευμάτων της  Γενικής  Γραμματείας Νέας Γενιάς».

31. Την αριθ. Υ48/09−07−2012 (ΦΕΚ 2105/τ.Β) απόφαση Πρωθυπουργού περί  «Καθορισμού  αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή  Υπουργού Οικονομικών Χρήστου  Σταϊκούρα».

32. Την υπ’ αριθ. 10293/24−07−2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και του  Υπουργού  Αγροτικής Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  με την  οποία  τοποθετήθηκε ο Μόσχος Κορασίδης στη θέση του Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 348/ τ. ΥΟΔΔ/25−07−2012).

33. Τα άρθρα  7 και  9 του  Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ.Α/ 15−03−2010) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΠEΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ».

34. Το Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.A΄/27−10−2011)  «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο –  βαθμολόγιο, εργασιακή  εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015 και ιδιαίτερα το άρθρο 21 αυτού.

35. Το Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ειδικότερα τη Σ.Α.Ε. 082/8.

36. Το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΠΑΑ 2007 2013 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. (ΦΕΚ 1147/τ.Β/13−05−2013).

37. Την αριθ. 132480/386/10.3.2011 (τροποποίηση και αντικατάσταση της αριθ. 292313/2622/3−7−2009 κοινής υπουργικής  απόφασης), κοινή απόφαση  Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υφυπουργού Οικονομικών, Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης  και Τροφίμων που αφορά  «Καθορισμό διαδικασίας υπαγωγής  Αιτήσεων  Ενίσχυσης  Μεταποίησης και Εμπορίας γεωργικών προϊόντων σε προγράμματα ενίσχυσης για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους» (ΦΕΚ 850/16.5.2011 τ.Β΄), όπως τροποποιήθηκε με την με Α.Π. 1187/38812/28−03−2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β΄/29−03−2013) κοινή απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών  Υποδομών και Δικτύων και Υπουργού Αγροτικής  Ανάπτυξης.

38. Την αριθ. 165386/1386/28−07−11 (ΦΕΚ 1858/22−08−11/τ.Β) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής και άλλες  διατάξεις του  Μέτρου  123Α «Αύξηση της  αξίας  των γεωργικών  προϊόντων» του  Άξονα 1  του  Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΠΑΑ) περιόδου  2007−2013, όπως τροποποιήθηκε με την  με Α.Π. 547/17711/12−02−2013 (ΦΕΚ 731/τ.Β΄/29−03−2013) υπουργική απόφαση.

39. Την με αριθ. 1941/45325/11/04/12 «Αξιολογητές Αιτήσεων Ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων του Μέτρου 123 Α του Π.Α.Α. 2007−2013». (ΦΕΚ 210/ΥΟΔΔ/27−04−2012),  όπως τροποποιήθηκε με την  με Α.Π 2525/78661 /25−06−2013 (ΦΕΚ 350/τ. ΥΟΔΔ/ 27−05−2013)

40. Την αριθ. 2/83461/0022/02−01−2013 (ΦΕΚ 22/τ. ΥΟΔΔ/21−01−2013) κοινή απόφαση Υπουργού Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων  περί «Καθορισμoύ αποζημιώσεων  του  Προέδρου,  των  Μελών, Εισηγητών−  Αξιολογητών και  της  Γραμματειακής υποστήριξης −διαχείρισης των Γνωμοδοτικών  Επιτροπών του Μέτρου 123Α και του Μέτρου  2.1, των αξιολογητών του άρθρου 13 της 132480/386/10.3.2011 κοινής υπουργικής απόφασης, των  εισηγητών των  καθέτων Δ/νσεων  και των  Μελών των Επιτροπών Παρακολούθησης  στα πλαίσια του Π.Α.Α. 2007−2013 και του Μέτρου 2.1 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη − Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000−2006».

41. Το γεγονός  ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη  δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

42. Τα Π.Δ.  116, 117 (ΦΕΚ Α΄ 151/25−06−2013) «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών», «Αποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

43. Το Π.Δ. 119 (ΦΕΚ  Α΄ 153/25−06−2013) «Διορισμός Αντιπροέδρου  της  Κυβέρνησης,  Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

44.  Τη   με   αριθ.   6792/1022229 (ΦΕΚ  410/τ.ΥΟΔΔ/26−08−2013) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, με την οποία διορίσθηκε στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων με βαθμό 2ο της  κατηγορίας ειδικών  θεμάτων,  ο Δημήτριος Ιατρίδης  του Μιχαήλ.

45. Την με αριθ. 391/90092/19−07−2013 (ΦΕΚ 1778/τ.Β΄/ 23−07−2013) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τη μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Προϊστάμενους Γενικής Δ/νσης, Προϊστάμενους Δ/νσης και Προϊστάμενους Τμήματος του δικαιώμαος  να υπογράψουν με «εντολή Υπουργού».

46. Τις  αριθ.  Υ305/1−7−13(ΦΕΚ  1628/τ.Β/01−07−13) και Υ385/28−08−13 (ΦΕΚ 2164/τ.Β΄/30−08−13) υπουργικές  αποφάσεις, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων  του Αναπληρωτή Υπουργού  Εσωτερικών,  Λεωνίδα  Γρηγοράκου, αποφασίζει: Την τροποποίηση−αντικατάσταση της αριθ. 132480/386/10−03−2011 κοινής  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/16−05−2011) σχετικά με τον «Καθορισμό διαδικασίας υπα− γωγής  αιτήσεων  ενίσχυσης  μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών  προϊόντων  σε προγράμματα ενίσχυσης  για την περίοδο 2007−2013 καθώς και της διαδικασίας κατα− βολής των ενισχύσεων  στους  δικαιούχους», όπως τρο− ποποιήθηκε  με την  υπ’αριθ. 1187/38812/28−03−2013  (ΦΕΚ731/τ.Β/29−03−2013) κοινή υπουργική απόφαση ως εξής:

 

Άρθρο 1

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.  Η παρούσα  Απόφαση  καθορίζει τους  κανόνες οι οποίοι  διέπουν  την  υπαγωγή  επενδύσεων  στο  Μέτρο 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», εφεξής καλούμενου Μέτρου,  του  Άξονα  1:  «Βελτίωση  της ανταγωνιστικότητας του  τομέα  της  γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της  Ελλάδας  2007−2013, εφεξής  καλούμενου  Προγράμματος  και τις  διαδικασίες καταβολής των  ενισχύσεων στους  δικαιούχους.  Στην παρούσα Απόφαση υπάγονται οι επενδύσεις στον τομέα της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, τα οποία καλύπτονται από το παράρτημα  Ι της Συνθήκης, εξαιρουμένων  των αλιευτικών, όταν  από τη  μεταποίηση−τυποποίησή τους  προκύπτει επίσης γεωργικό  προϊόν. Οι επενδύσεις  αυτές  πρέπει να συμβάλλουν στη βελτίωση  της κατάστασης του συγκεκριμένου  βασικού κλάδου  γεωργικής παραγωγής,  στην αύξηση  της  προστιθέμενης αξίας  των  προϊόντων  των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων  επιχειρήσεων,  με την στήριξή  τους  σε θέματα ανάπτυξης καινοτομιών, στη βελτίωση της  ποιότητας, της  υγιεινής,  της  ασφάλειας των προϊόντων τους και προστασίας  του περιβάλλοντος, να παρέχουν  δε  επαρκή  αποδεικτικά στοιχεία για  τη δυνατότητα εξεύρεσης κανονικών  διεξόδων  στην  αγορά για  τα  σχετικά προϊόντα  λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς  στην  παραγωγή  ή τα  ανώτερα  όρια  της κοινοτικής στήριξης στο πλαίσιο των κοινών οργανώσεων αγοράς.  Πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ικανοποιητική συμμετοχή των παραγωγών των βασικών προϊόντων στα οικονομικά  οφέλη  που προκύπτουν από την επένδυση.

2. Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης, που απαιτείται για την υλοποίηση του Μέτρου  ανέρχεται σε 250.015.260 €, η οποία  κατανέμεται ενδεικτικά στα  έτη  2010−2015 ως ακολούθως: για το έτος  2010 0 εκ. €, για το έτος  2011  1 εκ. €, για το έτος  2012 6 εκ. €, για το έτος  2013 36 εκ. €, για το έτος  2014 62 εκ. € και για το έτος  2015 145.015.260 €, με δυνατότητα μεταφοράς σε επόμενα έτη  μέχρι  τη λήξη του Προγράμματος.

3. Οι δαπάνες της Απόφασης βαρύνουν το Π.Δ.Ε.  – Σ.Α.Ε. 082/08.

4. Το Μέτρο  συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

 

Άρθρο 2

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ

1. Ενισχύονται  οι επενδύσεις:

 • α) που βελτιώνουν τις  συνολικές επιδόσεις των  επιχειρήσεων  που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, συμβάλλοντας στην  αύξηση  της  ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας  τους,
 • β) που αφορούν στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων: I. τη  βελτίωση της  ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής  (π.χ. μέσω της  κάλυψης  της  ελλειμματικότητας στη  μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών  συμφωνητικών με παραγωγούς  κ.λπ.),

II. την αύξηση της  προστιθέμενης αξίας  των παραγόμενων προϊόντων  των  στηριζόμενων επιχειρήσεων,  με την εισαγωγή  νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων  για την προστασία του  καταναλωτή καθώς  και με την  προώθηση της  χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων,

III. την παραγωγή προϊόντων ποιότητας, προϊόντων που φέρουν χρήση σήμανσης “νησιωτικό” ή “ορεινό”, φέρουν εθνικά  σήματα  πιστοποίησης,  παράγονται με σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης, από επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών, ΠΟΠ, ΠΓΕ, ζωικών προϊόντων προερχομένων από ειδικές εκτροφές,

IV. τη βελτίωση  της  προστασίας του  περιβάλλοντος, τη  βελτίωση της  δημόσιας  υγείας,  στη  βελτίωση της υγιεινής  και προστασίας του καταναλωτή,

V. τη  βελτίωση και  την  παρακολούθηση των  υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης  των ζώων. VI. τη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση  πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για  τα γεωργικά  προϊόντα,  λαμβάνοντας υπόψη τους  περιορισμούς στην παραγωγή ή τα ανώτερα όρια της κοινοτικής στήριξης  στο πλαίσιο της ΚΟΑ.

 • γ) προϋπολογισμού  αίτησης ενίσχυσης  από 100.000 € μέχρι 5.000.000 € για το 80% των πόρων του προγράμματος,  ενώ το  20% των  πόρων θα διατεθεί για  επενδύσεις  προϋπολογισμού μεγαλύτερου  των  5.000.000 € μέχρι  10.000.000 €. Η διάθεση του  20% των  πόρων του προγράμματος για επενδύσεις  από 5.000.000 € έως 10.000.000 € να πραγματοποιείται εφόσον  συντρέχουν οι προϋποθέσεις και, σε αντίθετη περίπτωση, διατίθενται στις  λοιπές κατηγορίες.

2. Δεν ενισχύονται οι επενδύσεις:

 • α) Για τη  μεταποίηση ή την  εμπορία  προϊόντων  που προέρχονται από Χώρες  εκτός Ε.Ε.,  εκτός των  περιπτώσεων προϊόντων  που δεν παράγονται σε αυτές  και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βελτιστοποιημένου τελικού  προϊόντος συνολικά ή μεμονωμένα και μέχρι ποσοστού 20% της συνολικής προτεινόμενης  επεξεργασίας πρώτων υλών.
 • β) Για παρασκευή και εμπορία προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων και του μελιού.
 • γ) Στο επίπεδο λιανικού εμπορίου.
 • δ) Που αφορούν γενετικά τροποποιημένα προϊόντα.
 • ε) Των οποίων  ο προϋπολογισμός της  αίτησης ενίσχυσης  είναι  μικρότερος των 100.000€ ή μεγαλύτερος των 10.000.000€, με τους περιορισμούς που αναφέρονται ανωτέρω.
 • στ) Οι οποίες έχουν ενισχυθεί  ή προβλέπεται η ενίσχυσή τους στα πλαίσια της ΚΟΑ όπως αυτές εξειδικεύονται κατωτέρω στους  αντίστοιχους τομείς ενίσχυσης του Μέτρου,  με την  επιφύλαξη  των εξαιρέσεων,  που καθορίζονται σε αυτούς  (Παράρτημα  Α της  παρούσας). Με στόχο  την  εξασφάλιση της  συμπληρωματικότητας και της βέλτιστης αξιοποίησης της κοινοτικής  χρηματοδότησης καθώς και την αποφυγή οποιασδήποτε επικάλυψης μεταξύ  πυλώνα I & II, θεσπίστηκαν διοικητικοί κανόνες οι οποίοι  περιλαμβάνονται στο  ΠΑΑ, όπως αυτό  ισχύει κάθε φορά.
 • ζ) Που αφορούν, στο σύνολο ή στο μεγαλύτερο μέρος τους, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για χρήση πέραν της ιδιοκατανάλωσης.
 • η) Υφιστάμενης δραστηριότητας σχετικής με την προ− τεινόμενη επένδυση οι οποίες στερούνται νομιμοποιητικών εγγράφων λειτουργίας.

3. Οι επιλέξιμες κατά τομέα  δράσεις  αναφέρονται στο Παράρτημα  Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο  τμήμα της  παρούσης και δύναται  να ενισχυθούν  στα  πλαίσια του προγράμματος.

 

Άρθρο 3

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Δικαιούχοι ενίσχυσης  είναι:

 • πολύ μικρές, μικρές  και μεσαίες επιχειρήσεις, κατά την  έννοια  της  “Σύστασης  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής της  6ης Μαΐου 2003” σχετικά με τον  ορισμό  των πολύ μικρών, των  μικρών και  των  μεσαίων  επιχειρήσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην  Επίσημη Εφημερίδα  της  Ε.Ε. L124/36/20−5−03
 • οι επιχειρήσεις, που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. €, για τις οποίες προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ του  μέγιστου ποσοστού  του  άρθρου  3, παράγραφος 1 της παρούσας.
 • οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτου μεγέθους,  στα  μικρά νησιά του  Αιγαίου  κατά  την έννοια  του  Καν. (ΕΕ) αριθ. 229/2013, για τις  οποίες  προβλέπεται το μέγιστο ποσοστό στήριξης.

Οι δικαιούχοι  ενίσχυσης  πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις  ακόλουθες μορφές  επιχειρήσεων:  ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε.,  Ε.Π.Ε.,  Α.Ε., Ι.Κ.Ε., προσωπικές εταιρείες του εμπορικού νόμου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις  κάθε βαθμίδας, Συνεταιριστικές  Επιχειρήσεις,  Δημοτικές Επιχειρήσεις,  οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της εμπορικής και φορολογικής νομοθεσίας,  που τελικά επιβαρύνονται με το κόστος  της πραγματοποίησης του σχεδίου.

2. Οι δικαιούχοι  ενίσχυσης  πρέπει:

 • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση  ενίσχυσης για παραβάσεις  σε ομοειδείς δραστηριότητες
 • να μην είναι  προβληματικές επιχειρήσεις κατά  την έννοια  των κοινοτικών  κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για την διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων  (Ε.Ε. C 244/1−10−04).
 • να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να δεσμευτούν ότι  τα  επενδυτικά τους  σχέδια  δεν έχουν υποβληθεί  για ένταξη  και δεν θα υποβληθούν σε άλλο  πρόγραμμα  που χρηματοδοτείται από εθνικούς  ή κοινοτικούς πόρους,
 • τα αυτόνομα  και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια  με ολοκληρωμένο χαρακτήρα.  Για τον  ολοκληρωμένο χαρακτήρα των  επενδυτικών σχεδίων  ισχύει  η ανωτέρω δέσμευση,
 • των οποίων μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική  βιωσιμότητα
 • που περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της  ιδίας  συμμετοχής,  με ίδια  κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους  πραγματοποίησης της επένδυσης.

3. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής δεν έχουν εφαρμογή σε επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό την μορφή της  κοινωνίας,  της  εταιρείας αστικού  δικαίου  και κοινοπραξίας.

4. Αιτήσεις εταιριών  υπό ίδρυση  δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

 

Άρθρο 4

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

1. Οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις κατά την  έννοια  της  σύστασης 2003/361/ΕΚ της  Επιτροπής, ενισχύονται με:

 • 50% του  ποσού των  επιλέξιμων επενδύσεων  στις περιφέρειες που είναι επιλέξιμες για το στόχο σύγκλισης.
 • 40%  του  ποσού των  επιλέξιμων επενδύσεων  στις περιφέρειες που είναι  επιλέξιμες για  το  στόχο  μη σύγκλισης.
 • 65% του  ποσού  των  επιλέξιμων επενδύσεων στα μικρά νησιά του Αιγαίου κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93.

2. Οι επιχειρήσεις που έχουν μέχρι 750 υπαλλήλους  ή έχουν κύκλο εργασιών μέχρι 200 εκατ. Ευρώ, ενισχύονται με το  μισό του  μέγιστου ποσοστού  που προβλέπεται σύμφωνα με το παράρτημα  του Καν. 1698/2005.

Δεν  ισχύουν  οι περιορισμοί μεγέθους επιχειρήσεων, ως προς το μέγιστο  ποσοστό στήριξης, στο έδαφος  των μικρών νησιών του Αιγαίου.

3. Αν στο  εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο  προβλέπεται δανεισμός  για την κάλυψη της ιδίας  συμμετοχής,  το σχετικό  δάνειο  θα πρέπει:

 • α) να συνάπτεται με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα  (όροι, ύψος, διάρκεια,  σκοπός, επιτόκιο),
 • β) να λαμβάνεται για το επενδυτικό σχέδιο  και να γίνεται  σχετική  μνεία στην δανειακή  σύμβαση,
 • γ) να προσκομίζονται η δανειακή σύμβαση και οι τυχόν εκταμιεύσεις.

Το επενδυτικό δάνειο  μπορεί  να λαμβάνεται και  σε συνάλλαγμα. Το δάνειο που θα  χρησιμοποιηθεί είναι δυνατόν  να υποστηρίζεται και από τα  χρηματοδοτικά εργαλεία του  ΠΑΑ, όπως το  Ταμείο  Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το δάνειο έχει χορηγηθεί κάνοντας  χρήση του χρηματοδοτικού εργαλείου της ΕΤΕΑΝ και εμπεριέχει Ακαθάριστο Ισοδύναμο Επιχορήγησης (ΑΙΕ), αυτή θα συνυπολογισθεί κατά την πληρωμή της τελικής δόσης της Δημόσιας Δαπάνης, ώστε η συνολικά καταβληθείσα ενίσχυση να είναι σύμφωνη με τις κοινοτικές και εθνικές  διατάξεις.

4. Η ενίσχυση  καταβάλλεται απευθείας  σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου και δεν επιτρέπεται η εκχώρησή της σε τρίτους.

 

Άρθρο 5

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.  Οι επιλέξιμες δαπάνες  για  τις  οποίες  δύναται να παρέχεται ενίσχυση  αφορούν:

 • α) Τη διαμόρφωση  του περιβάλλοντος χώρου.
 • β) Την κατασκευή ή τη βελτίωση  ακινήτων.
 • γ) Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις  εθνικές  διατάξεις.
 • δ) Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων  όχι ως μεμονωμένη  δράση  αλλά  ως τμήμα  της  συνολικής παραγωγικής  επένδυσης.
 • ε) Την αγορά  καινούργιων οχημάτων –  ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον  χώρο τυποποίησης  –  μεταποίησης, καθώς  και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου  και του Ιονίου Πελάγους.
 • στ) Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία (Καν.1069/09 και Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση  και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • ζ) Τα γενικά  έξοδα  μέχρι  5% του συνόλου του προϋπολογισμού,  όπως αμοιβές  μηχανικών, συμβούλων, και άδειες  πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • η) Τα απρόβλεπτα  ενισχύονται μέχρι 5% του συνόλου του  προϋπολογισμού της  αίτησης ενίσχυσης εφόσον αφορούν επιλέξιμες δαπάνες.
 • θ) Δαπάνες  για  μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες  για τη  δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος,  απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για  τη  διαμόρφωση της  εικόνας  του  προϊόντος (συσκευασία, σήμανση)  καθώς  και  οι δαπάνες κατασκευής και ανάρτησης επεξηγηματικής πινακίδας ή διαφημιστικού πλαισίου  στην  τοποθεσία υλοποίησης της επένδυσης.
 • ι) Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κλπ).
  • ια) Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών  υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
  • ιβ) Την κατασκευή της  κατοικίας φύλαξης  των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000 €.
  • ιγ) Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες  της μονάδας.
  • ιδ) Στο  πλαίσιο  των δράσεων  που αφορούν  σε ιδρύσεις  σφαγείων ή / και εκσυγχρονισμού – συμπλήρωσης υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής και δεδομένης της υποχρεωτικής ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου με βάση κοινοτική κλίμακα  ταξινόμησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της  Επιτροπής αριθ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η προμήθεια  μηχανολογικού εξοπλισμού  για την εφαρμογή της σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της  17/07/89 αριθ. 89/449/ΕΟΚ και της  25ης /10/10 αριθ. 2010/642/ΕΕ.

2. Οι μη επιλέξιμες δαπάνες  και  για  τις  οποίες  δεν καταβάλλεται ενίσχυση  αφορούν:

 • α) Αγορά οικοπέδου.
 • β) Αγορά  ή μίσθωση κτιριακών  εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα αν πρόκειται για  παλιές  ή καινούργιες και με την πιθανή προηγούμενη  χρήση τους.
 • γ) Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • δ) Η ασφάλιση  του μηχανολογικού εξοπλισμού.
 • ε) Προσωρινά  έργα  μη αμέσως  συνδεόμενα με  την εκτέλεση της πράξης (π.χ. προσωρινό υπόστεγο  για την φύλαξη υλικών, κλπ).
 • στ)  Εργασίες πράσινου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λ.π.) καθώς και έργα διακόσμησης.
 • ζ) Έργα οδοποιίας εκτός των  ορίων  του  οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας  πέραν των απολύτως ανα− γκαίων για την εξυπηρέτηση της μονάδας.
 • η) Συμβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και  δημοσιονομικές επιβαρύνσεις του  δικαιούχου της επένδυσης.
 • θ) Εξοπλισμός αναψυχής (όπως εξοπλισμός  αναπαραγωγής ήχου και εικόνας  κλπ).
 • ι) Αγορά οχημάτων  εν γένει  εκτός
  • των ειδικών και αναγκαίων  όπως αναφέρονται στην προηγούμενη  παράγραφο  καθώς και
  • της εσωτερικής για τις ανάγκες  της επένδυσης (περονοφόρα, ανυψωτικά κλπ).
 • ια) Λοιπός εξοπλισμός γραφείων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.) εκτός των αναφερομένων στην προηγούμενη  παράγραφο  1 εδάφιο  ια.
 • ιβ) Αγορά υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια  μικρότερη του έτους.
 • ιγ) Μη φυσικές επενδύσεις  συμπεριλαμβανομένων  των δημοσιονομικών επιβαρύνσεων  κάθε  είδους σε βάρος των δικαιούχων.
 • ιδ) Αποζημιώσεις που πληρώνονται  από τους δικαιούχους σε τρίτους για απαλλοτριώσεις, εκκρεμότητες κ.λπ. ιε) Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) των δαπανών της επένδυσης.
 • ιστ)  Αγορά  μεταχειρισμένων μηχανημάτων και  εξοπλισμού.
 • ιζ) Αμοιβές  προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων  της  κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο  στο προσωπικό του, εκτός  εάν αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης  και να απολυθεί  με την ολοκλήρωσή του.

Η εκπαίδευση  του  προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση εκτός  της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (π.χ. HACCP) σε νέες τεχνολογίες.

 • ιη) Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών  προϊόντων.
 • ιθ) Δαπάνες  που αφορούν την απλή αντικατάσταση.
 • κ) Δαπάνες  αποξήλωσης  και καθαίρεσης γενικότερα και ιδιαίτερα, δαπάνες  για  τον  καθαρισμό  της  αρχικής θέσης  σε  περιπτώσεις μετεγκατάστασης  και  κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση.
 • κα) Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και της  δημιουργίας εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.
 • κβ) Επιλέξιμες  θεωρούνται οι δαπάνες, που πραγματοποιούνται μετά  την  ημερομηνία της  υποβολής  της αίτησης ενίσχυσης.
 • κγ) Δαπάνες εργασιών που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης, δεν είναι επιλέξιμες. Εξαιρούνται οι δαπάνες για την διαδικασία έκδοσης  οικοδομικής άδειας, προπαρασκευαστικών μελετών (εδαφοτεχνική, προστασία περιβάλλοντος κλπ), μελετών  κατασκευής (αρχιτεκτονική, στατική μελέτη κλπ), των δαπανών της οικονομοτεχνικής μελέτης, δαπανών γεώτρησης και εργασίες διαμόρφωσης  και περίφραξης  οικοπέδου, όπου έχουν πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία  δημοσίευσης της  1ης πρόσκλησης  του μέτρου  για το ΠΑΑ 2007−2013)

 

Άρθρο 6

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η αίτηση ενίσχυσης που υποβάλλει ο δικαιούχος πρέπει να έχει τη μορφή ολοκληρωμένης τεχνικοοικονομικής μελέτης.  σύμφωνα με προδιαγραφές που καθορίζονται με Απόφαση Υπουργού.

2. Η αίτηση ενίσχυσης θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • α) Αντίγραφο τελευταίου κωδικοποιημένου  καταστατικού  επιχείρησης ή αντίγραφο καταστατικού και των τροποποιήσεων  αυτού  για  τους  δικαιούχους με μορφή εταιρείας. Στις  περιπτώσεις δικαιούχων  των  οποίων η νομική μορφή είναι  Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. προσκομίζεται υποχρεωτικά  το  ΦΕΚ δημοσίευσης του αρχικού  καταστατικού και της τελευταίας τροποποίησής  του.
 • β) Τίτλους ιδιοκτησίας οικοπέδου ή και εγκαταστάσεων όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επένδυση,  είτε πρόκειται για νέα μονάδα  ή μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό ή επέκταση  ήδη υπάρχουσας  μονάδας  καθώς και πιστοποιητικό μεταγραφής και βαρών. Κατά την αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης γίνονται  αποδεκτές  και οι περιπτώσεις μίσθωσης οικοπέδων και εγκαταστάσεων με ιδιωτικό συμφωνητικό υπό την προϋπόθεση προσκόμισης της συμβολαιογραφικής πράξης και του πιστοποιητικού μεταγραφής, για χρονικό  διάστημα  τουλάχιστον είκοσι ετών από την υποβολή της αίτησης, με τα δικαιολογητικά αποδοχής της απόφασης Προέγκρισης από το δικαιούχο.
 • γ)  Ισολογισμοί και  αποτελέσματα  χρήσεως για  τα τρία  (3) προηγούμενα έτη  αυτού  της  αίτησης, καθώς επίσης και η υποβολή των αντιστοίχων εκκαθαριστικών σημειωμάτων  της Δ.Ο.Υ. ενός εκάστου  των εταίρων  που κατέχουν ποσοστό  ίσο ή άνω των 10%. Εάν πρόκειται για νεοσύστατη εταιρία υποβάλλονται μόνο τα εκκαθαριστικά  σημειώματα  της Δ.Ο.Υ. των τριών (3) τελευταίων ετών, ενός εκάστου  των παραπάνω μετόχων. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι:
  • είναι  υποχρεωμένοι  να δημοσιεύουν  ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης, απαιτείται η προσκόμιση επίσημου αντίγραφου της δημοσίευσής του στον τύπο ή στο αντίστοιχο ΦΕΚ
  • δεν είναι υποχρεωμένοι  να δημοσιεύουν  ισολογισμό και αποτελέσματα, απαιτείται η προσκόμιση αντίγραφου το οποίο πρέπει να είναι θεωρημένο από τους διορισμένους ελεγκτές.

Οι δικαιούχοι  που δεν είναι υποχρεωμένοι  να συντάσσουν και δημοσιεύουν ισολογισμό πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλουν αντίγραφα των εντύπων φορολογίας εισοδήματος  Ε3 και Ε5 που υπέβαλαν τα τρία (3) προηγούμενα έτη αυτού της αίτησης.

Στην περίπτωση που οι αιτήσεις ενίσχυσης  αναφέρονται σε μετεγκατάσταση ή εκσυγχρονισμό, θα πρέπει δια των  ισολογισμών ή των  εντύπων  φορολογίας εισοδήματος  Ε3 και Ε5 να αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητα της μονάδας  δεν είχε  διακοπεί  τα τρία  (3) τουλάχιστον τελευταία έτη.

Επενδύσεις που αναφέρονται σε εκσυγχρονισμό,  επέ− κταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων, αυτές πρέπει να λειτουργούν για  μια τριετία πριν την  υποβολή της αίτησης ενίσχυσης  για τον εκσυγχρονισμό τους, με εξαίρεση αυτές  που έχουν ενταχθεί στα πλαίσια προη− γούμενων προκηρύξεων του Μέτρου  123Α

 • δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι:
  • το  ίδιο  αντικείμενο της  επένδυσης δεν  έχει  προταθεί  ή οριστικά υπαχθεί  για  ενίσχυση  σε άλλο  μέτρο του Προγράμματος  ή σε άλλο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή στον  αναπτυξιακό νόμο. Σε περίπτωση  διαπίστωσης ότι το ίδιο αντικείμενο έχει  υποβληθεί  για ενίσχυση  και σε άλλο μέτρο  του ΠΑΑ ή σε άλλο Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  ή στον  αναπτυξιακό νόμο, η αίτηση  ενίσχυσης απορρίπτεται, ενημερώνεται εγγράφως ο φορέας  του άλλου  προγράμματος και ο δικαιούχος  της  επένδυσης δε δύναται  να υποβάλει άλλη αίτηση  στο ΠΑΑ πριν την παρέλευση  τριετίας από την ημερομηνία  απόρριψης.
  • τηρείται το άρθρου 8 του Καν. 1698/2005 περί «ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και έλλειψη διακρίσεων».
 • ε) Άδεια λειτουργίας υφιστάμενης μονάδας, όπου αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. Γίνονται  δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης  υφισταμένων μονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον με την προτεινόμενη αίτηση  ενίσχυσης  ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης.
 • στ) Άδεια  εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης κατάστασης. Είναι δυνατή η προσκόμισή του δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης  ενίσχυσης, μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή του από τις αρμόδιες  υπηρεσίες.
 • ζ) Τις απαραίτητες, κατά  κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναμα  απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάμενης και προβλεπόμενης κατάστασης, σύμφωνα με την  Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία,  που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών δύο μήνες μετά  την  υποβολή  της  αίτησης ενίσχυσης,  μόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκομίζεται αντίγραφο του αιτήματος του φορέα για έκδοσή των από τις αρμόδιες  υπηρεσίες.
 • η) Αναλυτικό  προϋπολογισμό κόστους κτιριακών εγκαταστάσεων (προμετρήσεις).
 • θ) Σε περίπτωση  επέκτασης –  εκσυγχρονισμού είναι υποχρεωτική η προσκόμιση  της  ήδη υπάρχουσας πολεοδομικής άδειας  θεωρημένης  (για την ηλεκτροδότηση του  κτιρίου),  ακόμη και στις  περιπτώσεις  που στην αίτηση ενίσχυσης δε  ζητείται ενίσχυση για  κτιριακές εγκαταστάσεις.
 • ια) Τεχνικά σχέδια: τοπογραφικό, διάγραμμα  κάλυψης και κατόψεις,  σχέδια  διάταξης μηχανολογικού εξοπλισμού με σχετικό  υπόμνημα, τόσο της  υφιστάμενης όσο και της προτεινόμενης κατάστασης, ανεξάρτητα από το είδος  της  επένδυσης, ακόμα και στις  περιπτώσεις  που αφορούν μόνο την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και λεπτομερής τεχνική  και λειτουργική περιγραφή  της προτεινομένης αίτησης ενίσχυσης. Είναι δυνατή  η αναζήτηση πρόσθετων τεχνικών σχεδίων από τον αιτούντα.
 • ιβ) Η προμήθεια του μηχανολογικού εξοπλισμού πρέπει να υποστηρίζεται από τουλάχιστον δύο (2) γραπτές προσφορές συνοδευόμενες από τα αντίστοιχα ενημερωτικά φυλλάδια  με αναφορά  στα τεχνικά χαρακτηριστικά του, για όλα τα στοιχεία των δαπανών για τα οποία ζητείται ενίσχυση.
 • ιγ) Η οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να υπογράφεται από Γεωτεχνικό μέλος  του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου με βεβαίωση οικονομικής  ενημερότητας από το ΓΕΩΤΕΕ για τους μελετητές−μέλη του και, στις περιπτώσεις  που το κόστος  της επένδυσης υπερβαίνει τα 500.000 €, από Οικονομολόγο μέλος  του Οικονομικού Επιμελητηρίου.

3. Πλήρης αίτηση ενίσχυσης θεωρείται αυτή στην οποία περιέχονται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων και της  άδειας  εγκατάστασης μηχανολογικού εξοπλισμού προβλεπόμενης  κατάστασης. Εξαιρούνται  τα  δικαιολογητικά  που προσκομίζονται μαζί με τα  δικαιολογητικά της Προέγκρισης.

4. Όσα  εκ  των  δικαιολογητικών προσκομίζονται σε αντίγραφα πρέπει να είναι ευκρινή και ευανάγνωστα.  Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμο δύναται αυτά να ζητηθούν από το φορέα  αρμοδίως  επικυρωμένα  ή πρωτότυπα.

 

Άρθρο 7

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1. Αρμόδια Υπηρεσία για την παραλαβή, των αιτήσεων, την υλοποίηση και την παρακολούθηση του Μέτρου είναι η Διεύθυνση  Προγραμματισμού & Γ.Δ. (εφεξής  Φορέας Εφαρμογής  – ΦΕ).

2. Οι δικαιούχοι  μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ενίσχυσης μετά από δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Μέτρο, που δημοσιεύεται 15 ημέρες  πριν την έναρξη κάθε περιόδου υποβολής, σε τρεις  τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας και ταυτόχρονα αναρτάται στις  ιστοσελίδες www. agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

3. Έχουν τη  δυνατότητα να υποβάλλουν  αίτηση  ενίσχυσης  και οι φορείς  που έχουν  εγκριθεί στα  πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου, για διαφορετικό φυσικό αντικείμενο.

4. Δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε περισσότερους του  ενός  τομείς για  την  ίδια  ή διαφορετική περιοχή, στα πλαίσια ενιαίας μελέτης.

5. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης ενίσχυσης, ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης, με ευθύνη του ΦΕ. Η αξιολόγηση των αιτήσεων  ενίσχυσης των δικαιούχων  γίνεται είτε  από αξιολογητές του  Φ.Ε., είτε  με τη χρήση πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών. Η επιλογή  της  πλέον  ενδεδειγμένης διαδικασίας αξιολόγησης  θα καθορίζεται με Απόφαση Υπουργού. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 της παρούσας, ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος και  υποχρεούται να ανταποκριθεί στην αποκλειστική προθεσμία  των δεκαπέντε  (15) ημερολογιακών ημερών από την ειδοποίηση. Μη προσκόμιση  του  συνόλου  των  στοιχείων, έως  την ταχθείσα προθεσμία, συνεπάγεται  μη περαιτέρω αξιολόγηση της αίτησης ενίσχυσης  η οποία διαβιβάζεται στην αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή με εισήγηση απόρριψης.

6. Κάθε  αίτηση ενίσχυσης, για  την  οποία  διαπιστώνεται  πληρότητα φακέλου,  προωθείται για αξιολόγηση εξετάζοντας την επιλεξιμότητα της  αίτησης ενίσχυσης και του  δικαιούχου σύμφωνα με τα  Κριτήρια επιλογής πράξεων, τη φερεγγυότητα και βιωσιμότητα  του δικαιούχου της επένδυσης, τη βιωσιμότητα του προτεινόμενου επενδυτικού  σχεδίου  και τη βαθμολόγηση  σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Κριτήρια  επιλογής  πράξεων.

7. Αιτήσεις ενίσχυσης  που κρίνονται ότι δεν είναι σύμφωνες με τις επιλέξιμες δράσεις του Μέτρου απορρίπτονται  με τη σύνταξη  αιτιολογημένης εισήγησης,  κατόπιν απόφασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής.

8. Ο αριθμός  των αιτήσεων  ενίσχυσης  που θα εγκρίνονται από το ΥΠ.Α.Α.Τ. για χρηματοδότηση στα πλαίσια του Μέτρου  123Α της  Δ΄ Προγραμματικής περιόδου, θα σχετίζεται με τις  διαθέσιμες πιστώσεις  και ο αριθμός τους θα εξαρτάται από τον αριθμό των υποβαλλόμενων αιτήσεων που θα πληρούν όλα τα προαναφερόμενα  στην παράγραφο  6 του παρόντος  άρθρου.

9. Οι επενδύσεις που πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης, κατατάσσονται σε πέντε  κατηγορίες επενδύσεων  για βαθμολόγηση,  ως εξής:

 • α) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση  άνω των  500.000 ΕΥΡΩ σε όλους  τους  Τομείς εκτός  αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο  δ) της ίδιας παραγράφου, στις οποίες εφαρμόζεται η βαθμολόγηση.
 • β) Ιδρύσεις νέων μονάδων ή επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση  ίσου ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ σε όλους  τους Τομείς εκτός αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο  ε) της ίδιας  παραγράφου.
 • γ) Μετεγκαταστάσεις −  Εκσυγχρονισμοί −  συμπληρώσεις  υφισταμένων εγκαταστάσεων χωρίς  αύξηση  της παραγωγικής  δυναμικότητας προϋπολογισμού κατά την αίτηση  άνω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους  τους  Τομείς εκτός  αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο  δ) της ίδιας παραγράφου.
 • δ) Ιδρύσεις  νέων μονάδων –  επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί – μετεγκαταστάσεις υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά  την αίτηση  άνω των 500.000€, στους  τομείς:  Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά  Φυτά.
 • ε) Ιδρύσεις νέων μονάδων – επεκτάσεις παραγωγικής δυναμικότητας υφισταμένων, προϋπολογισμού κατά την αίτηση  ίσων ή κάτω  των  500.000€, στους  τομείς:  Ζωοτροφές−Δημητριακά−Σπόροι−Άνθη−Φαρμακευτικά και Αρωματικά  Φυτά.

Εξαιρούνται  από την διαδικασία βαθμολόγησης:

 • α) Αιτήσεις ενίσχυσης  που αφορούν  Μετεγκαταστάσεις ή και εκσυγχρονισμούς υφισταμένων εγκαταστάσεων προϋπολογισμού  κατά  την αίτηση  ίσων ή κάτω των 500.000 ΕΥΡΩ, σε όλους τους Τομείς του Παραρτήματος Α της παρούσας.
 • β) Αιτήσεις ενίσχυσης:
  • που περιλαμβάνουν επενδύσεις προστασίας περιβάλλοντος ή βελτίωσης των υγειονομικών συνθηκών, άνω του 50% του συνολικού  κόστους,  όπως προσδιορίζεται από την εισήγηση  του ΦΕ, και αφορά  δαπάνες  για την εκπλήρωση των ανωτέρω  προκειμένου  να εκδοθούν  οι άδειες  λειτουργίας.
  • που αφορούν λειτουργούσες μονάδες οι οποίες είναι υποχρεωμένες δια  αποδεικτικών εγγράφων αρμόδιων υπηρεσιών να προβούν σε αναγκαστική  μετεγκατάσταση για λόγους  προστασίας περιβάλλοντος.

10. Οι αιτήσεις ενίσχυσης  του εδαφίου  αυτού δεν εξαιρούνται από την  εξέταση της  βιωσιμότητας της  πρότασης.

11.  Το αποτέλεσμα της  διαδικασίας αξιολόγησης της αίτησης ενίσχυσης τίθεται  υπόψη της  Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής έγκρισης  αιτήσεων ενίσχυσης, η σύσταση  και η συγκρότηση  της  οποίας καθορίζονται με απόφαση  Υπουργού, προκειμένου  για τη λήψη απόφασης. Στους  δικαιούχους των οποίων οι αιτήσεις ενίσχυσης έτυχαν  καταρχήν έγκρισης  από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και οι οποίες  βρίσκονται εντός  των πλαισίων δεσμεύσεων του Προγράμματος, αποστέλλεται από τον Πρόεδρο  της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής  απόφαση  Προέγκρισης, με τα  στοιχεία όπως διαμορφώθηκαν μετά την  εξέταση της  αίτησης,  με σκοπό να ετοιμάσουν τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 9, για την οριστική  ένταξή  τους.

12. Αιτήσεις ενίσχυσης  που κρίνεται ότι δεν είναι σύμφωνες με τα εγκεκριμένα κριτήρια  επιλογής του Μέτρου απορρίπτονται με απόφαση της Πρωτοβάθμιας  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής κατόπιν  αιτιολογημένης εισήγησης. Οι λόγοι  απόρριψης  γνωστοποιούνται γραπτώς  στους υποψήφιους επενδυτές, μετά την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης.

13. Οι δικαιούχοι των  οποίων  οι αιτήσεις ενίσχυσης απορρίφθηκαν  από την Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή, δύνανται  να υποβάλουν  ένσταση−αίτηση θεραπείας  επί του  αποτελέσματος, εντός 30 ημερών  από την  κοινοποίησή  του  σε αυτούς, με απόδειξη, προσκομίζοντας πρόσθετα  δικαιολογητικά ή νέα στοιχεία που δύναται  να επηρεάσουν  την  αρχική  απόφαση  της  Επιτροπής. Οι ενστάσεις−αιτήσεις θεραπείας θα εξετάζονται από Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή, η σύσταση και  συγκρότηση της  οποίας  καθορίζεται με απόφαση Υπουργού. Μετά  την  ολοκλήρωση της  διαδικασίας, οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται εγγράφως. Δεν προβλέπεται  η δυνατότητα υποβολής νέας  ένστασης−αίτησης θεραπείας επί του αρνητικού  αποτελέσματος.

14. Η διαδικασία υποβολής  των  αιτήσεων  ενίσχυσης, αξιολόγησης, οι συναρμόδιοι φορείς, τα κριτήρια  βαθμολόγησης  με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται με Απόφαση Υπουργού.

 

Άρθρο 8

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου. Η σύνθεση και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας  Γνωμοδοτικής Επιτροπής καθορίζεται με Απόφαση Υπουργού. Δίνεται η δυνατότητα  σύστασης  περισσότερων Γνωμοδοτικών  Επιτροπών, οι οποίες θα συνεδριάζουν  συγχρόνως, στην περίπτωση που πρέπει να εξετασθούν πολλές  αιτήσεις ενίσχυσης σε μικρό χρονικό διάστημα.

2. Έργο της  Πρωτοβάθμιας  Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:

 • Η γνωμοδότηση για  την  καταρχήν έγκριση ή την απόρριψη των αιτήσεων ενίσχυσης, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης  και τις εισηγήσεις− αξιολογήσεις των επενδυτικών  σχεδίων.
 • Η οριστικοποίηση του φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου  του έργου και βαθμολογίας των αιτήσεων  ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.
 • Η γνωμοδότηση επί τροποποιήσεων επενδυτικών σχεδίων όπου απαιτείται.
 • Η γνωμοδότηση για την απόρριψη προεγκεκριμένων ή ενταγμένων αιτήσεων ενίσχυσης, λόγω αδυναμίας  εκτέλεσής  τους  (παραίτηση  δικαιούχου,  κ.λ.π.) και η αντικατάστασή τους από άλλα έργα.
 • Η γνωμοδότηση  για την ανάκληση αποφάσεων ένταξης και την επιστροφή  των ενισχύσεων που τυχόν έχουν καταβληθεί, λόγω μη συμμόρφωσης με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της παρούσας.
 • Η γνωμοδότηση για την ακύρωση των προεγκρίσεων, λόγω μη προσκόμισης των δικαιολογητικών που αναφέρονται  στο άρθρο 9.
 • Η γνωμοδότηση επί θεμάτων μεταβίβασης των επιχειρήσεων ή μετοχών ή εταιρικών μεριδίων κατά το στάδιο υλοποίησης  των  επενδύσεων  ή μετά  την  ολοκλήρωσή τους καθώς και θέματα που αφορούν σε ενοικίαση επενδύσεων που έχουν επιδοτηθεί.
 • Οι γνωμοδοτήσεις της Πρωτοβάθμιας  Γνωμοδοτικής Επιτροπής πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες.
 • Η εξέταση θεμάτων  στα πλαίσια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων  του Μέτρου  2.1 Ε.Π.Α.Α.Υ. και αφορούν την τήρηση  των όρων υπαγωγής.

Β. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.  Για  τις  ανάγκες της  διαδικασίας υλοποίησης του Μέτρου  συγκροτείται, με απόφαση  Υπουργού, Δευτεροβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή  εξέτασης αιτήσεων θεραπείας.  Η σύνθεση  και λειτουργία της  καθορίζεται με απόφαση Υπουργού.

2. Έργο της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:

 • Η γνωμοδότηση για την αποδοχή ή μη των αιτήσεων θεραπείας,  λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις του ΦΕ.
 • Η οριστικοποίηση του φυσικού και οικονομικού  αντικειμένου  του έργου και βαθμολογίας των αιτήσεων  ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.
 • Η εξέταση θεμάτων  στα πλαίσια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων των δικαιούχων  του Μέτρου  2.1 Ε.Π.Α.Α.Υ. και αφορούν την τήρηση  των όρων υπαγωγής.

Οι γνωμοδοτήσεις της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένες.

Γ. Στον Πρόεδρο, στα μέλη με δικαίωμα ψήφου, στους γραμματείς και αναπληρωτές αυτών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, στους  εισηγητές των  θεμάτων και  στους αξιολογητές των  αιτήσεων ενίσχυσης, καταβάλλεται αποζημίωση,  σύμφωνα  με τα  προβλεπόμενα στην  υπ’ αριθ. 2/83461/0022/02−01−2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21−01−2013) κοινή  απόφαση  Υπουργού  Οικονομικών  και Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων,  όπως ισχύει  κάθε  φορά. Τα δικαιολογητικά για την καταβολή της αποζημίωσης καθορίζονται με απόφαση Υπουργού.

Δ. Η οριστική  έγκριση  των αιτήσεων  ενίσχυσης  και η αντίστοιχη ανάληψη  δέσμευσης πραγματοποιείται με την έκδοση της Απόφασης Ένταξης του έργου από τον Υπουργό Αγροτικής  Ανάπτυξης και Τροφίμων ή του εξουσιοδοτούμενου από τον Υπουργό οργάνου.

Ε. Οι Γνωμοδοτικές Επιτροπές  αιτήσεων ενίσχυσης μπορούν να αναβάλλουν την εξέταση κάποιων αιτήσεων ενίσχυσης  για επόμενη συνεδρίαση, όταν διαπιστώσουν ότι συντρέχουν  λόγοι διερεύνησης  ορισμένων στοιχείων που καλείται να προσκομίσει  ο δικαιούχος  και τα οποία χρήζουν περαιτέρω  εξέτασης.

ΣΤ. Δεν  μπορούν να συμμετέχουν στις  συνεδριάσεις των Επιτροπών μέλη που είναι σύμβουλοι ή συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στην διοίκηση  επιχειρήσεων  που έχουν  καταρτίσει ή συμμετέχουν στην κατάρτιση ή στην αξιολόγηση επενδύσεων ή αιτήσεων ενίσχυσης  δικαιούχων που υπάγονται  στο άρθρο 3 κατά την  τελευταία πενταετία ή υποβάλλουν  αίτηση  για  να υπαχθούν στις  διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

1.  Οι δικαιούχοι υποχρεούνται το  αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία  της απόφασης Προέγκρισης, να υποβάλουν  τα  κάτωθι  δικαιολογητικά στο  ΦΕ που είναι απαραίτητα για τη λήψη της οριστικής απόφασης:

 • α) Προσαρμογή των  στοιχείων της  αίτησης ενίσχυσης στα δεδομένα που έχουν εγκριθεί,  στην περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων της. Είναι δυνατή  η διαφοροποίηση των  επιμέρους  δαπανών του  εγγράφου Προέγκρισης, σε κλίμακα  μέχρι 10% ανά διακριτό τμήμα του προϋπολογισμού, με αιτιολογημένη πρόταση, η οποία εξετάζεται από το ΦΕ.

Συγκεκριμένα:  Νέο αναλυτικό προϋπολογισμό, τεχνικά σχέδια  και τους  πίνακες  Β1, Β2 και Β4 σύμφωνα με τα μεγέθη των επιμέρους εργασιών όπως αυτά εγκρίθηκαν από τη  Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης  Επενδυτικών Σχεδίων και περιγράφονται στο συνημμένο παράρτημα της απόφασης Προέγκρισης.

Τα προαναφερόμενα στοιχεία  χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής της επένδυσης και την καταβολή των ενισχύσεων, σφραγίζονται από το ΦΕ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του φακέλου των πράξεων. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε κάθε τροποποίησή  τους.

 • β) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 σημείο (β) του άρθρου 6, στην περίπτωση που δεν έχουν ήδη αποσταλεί.
 • γ) Πρόσφατη  φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα  που να καλύπτουν  την ημερομηνία  υποβολής της αίτησης.  Στην περίπτωση που δεν προσκομιστούν  είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή  τους από το ΦΕ.
 • δ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου, όπως προσδιορίζεται στο Καταστατικό της επιχείρησης, για τον ορισμό του υπευθύνου υλοποίησης της πράξης και τον αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλονται οι πληρωμές. Το ανωτέρω πρόσωπο είναι  το  μόνο αρμόδιο  για  την  υποβολή αιτήσεων  πληρωμής, τροποποιήσεων,  παρατάσεων  της αίτησης ενίσχυσης.
 • ε) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  του  νόμιμου εκπροσώπου της  εταιρείας. Στην  περίπτωση που δεν  προσκομιστεί,  είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τον ΦΕ.
 • στ) Πιστοποιητικό ότι  η επιχείρηση δε βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ούτε εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση καταβληθείσας δημόσιας επιχορήγησης. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί, είναι δυνατή η αυτεπάγγελτη αναζήτησή του από τον ΦΕ.

2. Μη συμμόρφωση με τους παραπάνω όρους, σημαίνει ακύρωση της  απόφασης Προέγκρισης και ο δικαιούχος έχει  το  δικαίωμα να υποβάλει  νέα  αίτηση ενίσχυσης στο  Μέτρο  μετά  τη συμπλήρωση διετίας από την προηγούμενη αίτηση, εφόσον υπάρξει νέα προκήρυξη. Είναι δυνατή  η χορήγηση παράτασης του  ανωτέρω χρονικού διαστήματος των δύο (2) μηνών της παραγράφου  1 του  παρόντος  άρθρου  με απόφαση  της  Γνωμοδοτικής Επιτροπής  μετά  από έγγραφο αίτημα του  δικαιούχου πλήρως αιτιολογημένο.

3. Στην περίπτωση  που δεν προσαρμοστούν  τα στοιχεία  της  αίτησης ενίσχυσης  στα  δεδομένα που έχουν εγκριθεί,  το έργο  θα παραλαμβάνεται από το Υπ.Α.Α.Τ. στο  σύνολό  του  με ενίσχυση μόνο  του  εγκεκριμένου φυσικού αντικειμένου.

4. Με την προϋπόθεση ότι πληρούνται  οι όροι του παρόντος άρθρου, ακολουθεί η οριστική  ένταξη  του έργου στο Μέτρο, με Απόφαση Υπουργού. Η ένταξη  του έργου ισοδυναμεί με την ανάληψη νομικής δέσμευσης  για συγχρηματοδότηση της πράξης από το ΕΓΤΑΑ.

5. Για τις αιτήσεις ενίσχυσης, οι οποίες εγκρίθηκαν με απόφαση της Δευτεροβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, επιλέξιμες θεωρούνται οι δαπάνες που πραγματοποιούνται  μετά  την  ημερομηνία της  υποβολής  της  αίτησης ενίσχυσης.

Ο δικαιούχος δύναται να ξεκινήσει τις  εργασίες για την  υλοποίηση  της  πράξης, πριν την  ανάληψη  νομικής δέσμευσης, αποκλειστικά με δική του ευθύνη.

 

Άρθρο 10

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

1. Η παρακολούθηση  της υλοποίησης των επενδύσεων ανατίθεται σε Επιτροπές Παρακολούθησης  Επενδυτικών Σχεδίων  οι οποίες  συστήνονται και συγκροτούνται με Απόφαση Υπουργού, μετά από πρόταση του ΦΕ, με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια ή Περιφερειακή Ενότητα υλοποίησης των επενδύσεων. Για κάλυψη αιτιολογημένων αναγκών ή αδικαιολόγητων καθυστερήσεων δύναται  να συγκροτηθεί Δευτεροβάθμια Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων, με απόφαση Υπουργού, με χωρική αρμοδιότητα το  σύνολο  της  χώρας, της  οποίας  έργο είναι η πιστοποίηση της πορείας του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των αιτήσεων ενίσχυσης, ο επιτόπιος έλεγχος με σύνταξη πρακτικού για την πρόοδο της υπό εξέταση  πράξεως, το οποίο και λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για  τον  υπολογισμό  των οικονομικών  ενισχύσεων, και η υποβολή  του  φακέλου των  δικαιολογητικών πληρωμής  στο  ΦΕ. Λεπτομέρειες για  τη  σύσταση  και τον  καθορισμό  αρμοδιοτήτων των εν λόγω Επιτροπών καθορίζονται με Απόφαση Υπουργού.

2. Αρμοδιότητες της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων είναι:

 • Η τακτική  παρακολούθηση των πράξεων με επιτόπιες μεταβάσεις.
 • Ο έλεγχος της πιστής εκτέλεσης των πράξεων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πράξη (αρχική  ή τροποποιημένη).
 • Ο έλεγχος της πιστότητας των στοιχείων που παρέχει ο δικαιούχος  προκειμένου να διαπιστωθεί η πρόοδος της πράξης.
 • Ο έλεγχος και οι τυχόν διορθώσεις  των συγκεντρωτικών και αναλυτικών  καταστάσεων δαπανών που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της πράξης.
 • Η χορήγηση  της βεβαίωσης  προόδου εργασιών  που είναι  απαραίτητη για  την  καταβολή των  οικονομικών ενισχύσεων.

3. Έργο της Επιτροπής είναι η πιστοποίηση  των εργασιών που έγιναν  και του κόστους  τους  σε σχέση με τις προβλεπόμενες εργασίες της  εγκεκριμένης μελέτης ή της αναμόρφωσής της. Η Επιτροπή κατά την πιστοποίηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, λαμβάνει υπόψη την  ανάλυση  που υπάρχει  στην  εγκεκριμένη μελέτη ή στην  τροποποίησή της.  Εάν η τεχνική περιγραφή της πράξης παρουσιάζει  ελλείψεις, η Επιτροπή καταφεύγει στην  αναζήτηση  των απαραίτητων τεχνικών  στοιχείων στις προσφορές που υπάρχουν στην εγκεκριμένη  μελέτη. Η Επιτροπή πιστοποιεί με ακρίβεια όλες  τις  εργασίες που πραγματοποιήθηκαν (προβλεπόμενες και  μη) και τις  αντιπαραθέτει με εκείνες που προβλέπονταν  στην εγκεκριμένη μελέτη ή στην τροποποίησή της. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθούν  διαφορές κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, ανεξαρτήτου αιτίας,  και αφορούν είτε  το φυσικό είτε  το οικονομικό αντικείμενο του έργου πραγματοποιούνται οι σχετικές διορθώσεις  επί των συγκεντρωτικών  και αναλυτικών καταστάσεων δαπανών, με τη σύμφωνη γνώμη και την αναπροσαρμογή της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, προκειμένου στη βεβαίωση προόδου εργασιών που χορηγείται από την Επιτροπή να αναφέρεται το αποδεκτό  από αυτήν ποσό.

Ο Δικαιούχος έχει  τη  δυνατότητα να  προβεί  στην προμήθεια του  μηχανολογικού εξοπλισμού από άλλη Εταιρεία από εκείνη  της  οποίας  την  προσφορά  περιελάμβανε η εγκεκριμένη μελέτη,  υπό την  προϋπόθεση ότι  δεν αλλάζει  η δυναμικότητα και ο εξοπλισμός  που του έχει  εγκριθεί.

4. Η Επιτροπή  Παρακολούθησης Πράξεων  πιστοποιεί  την  πράξη και  διατυπώνει τις  τυχόν  παρατηρήσεις της  για  οποιοδήποτε σχετικό θέμα  στο  πρακτικό  που συντάσσει ή στη  βεβαίωση  που χορηγεί. Η απόφαση τελικής πληρωμής της  πράξης επέχει  θέση απόφασης ολοκλήρωσης αυτής.

5. Η Επιτροπή Παρακολούθησης Πράξεων  θα πρέπει να ολοκληρώνει την εργασία της για κάθε αίτηση  πληρωμής το  αργότερο εντός  μηνός από την  ημερομηνία υποβολής της, υπό τον  όρο ότι  ο φάκελος των δικαιολογητικών είναι πλήρης και ο δικαιούχος  έχει παράσχει όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που του έχουν ζητηθεί. Μετά την λήξη της περιόδου αυτής κατά την οποία δεν προσκομίσθηκαν τα αιτηθέντα στοιχεία, η Επιτροπή επιστρέφει τον φάκελο  στον δικαιούχο, κοινοποιώντας  την ενέργεια αυτή στο ΦΕ.

6. Στα μέλη των Επιτροπών Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων των αιτήσεων ενίσχυσης Μεταποίησης και Εμπορίας Γεωργικών Προϊόντων καταβάλλεται αποζημίωση, και η διαδικασία θα καθοριστεί με Κ.Υ.Α..

7. Στο πλαίσιο υλοποίησης της επένδυσης, ο δικαιούχος υποχρεούται για τα παρακάτω:

 • α) Να υλοποιήσει την επένδυση σύμφωνα με όσα προβλέπονται  στην Απόφαση Ένταξης, ή όπως τροποποιημένη ισχύει, και να ενημερώσει την  αρμόδια  Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων  για την ακριβή ημερομηνία  έναρξης  των εργασιών  υλοποίησης.
 • β) Να παρέχει κάθε σχετική  πληροφόρηση, που αφορά στην υλοποίηση  της  επένδυσης  και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιαδήποτε παραστατικά ζητηούν, παρέχοντας πρόσβαση στα λογιστικά  του βιβλία σε όλες τις Ελεγκτικές υπηρεσίες του Κράτους  και της Ε.Ε.
 • γ) Να αναρτά  κατά  την διάρκεια  της  υλοποίησης  της επένδυσης  πινακίδα  στο  χώρο πραγματοποίησης των εργασιών,  όπου να επιδεικνύεται η συμβολή  του  αντί− στοιχου Προγράμματος ενίσχυσης της  Επένδυσης. Οι λεπτομέρειες καθορίζονται με Απόφαση Υπουργού.
 • δ)  Να  υποβάλλει στην  Επιτροπή  Παρακολούθησης την οριστική  μελέτη της  πράξης μαζί με την ισχύουσα οικοδομική άδεια  και τα  θεωρημένα,  από την  αρμόδια πολεοδομία, σχέδια, προκειμένου αυτή να διευκολύνεται στις  εργασίες παρακολούθησης της  πράξης. Η οικοδομική άδεια  πρέπει να υποβάλλεται με την  έναρξη  των εργασιών  και όχι αργότερα από την αίτηση  αποπληρωμής, τα δε αντίστοιχα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται με την έναρξη των εργασιών.
 • ε) Να τηρεί  το χρηματοδοτικό σχήμα, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση οριστικής έγκρισης  της  επένδυσης.
 • στ) Το αργότερο εντός  οκταμήνου (8) από την  ημερομηνία της οριστικής έγκρισης  της πράξης (νομική δέσμευση), ο δικαιούχος  θα πρέπει να έχει υποβάλλει στην οικεία Επιτροπή Παρακολούθησης  Επενδυτικών Σχεδίων αίτηση  πληρωμής που να αντιπροσωπεύει τις  δαπάνες (χωρίς Φ.Π.Α.) για τις εγκεκριμένες εργασίες.  Μη τήρηση του  παραπάνω όρου σημαίνει  αυτόματα ακύρωση της πράξης.

8. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος  αδυνατεί να υλοποιήσει την επένδυση, οφείλει να προβεί σε παραίτηση, υποβάλλοντας  αίτημα παραίτησης  πλήρως αιτιολογημένο. Η παραίτηση μπορεί να αφορά  το σύνολο ή μέρους της επένδυσης. Στην δεύτερη περίπτωση και εφόσον το μέρος  της  επένδυσης  που έχει  πραγματοποιηθεί, κριθεί ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτόνομα,  η πράξη απεντάσσεται και οι ενισχύσεις  που έχουν καταβληθεί ανακτώνται. Η λειτουργικότητα της  πράξης  διαπιστώνεται  από την Επιτροπή Παρακολούθησης Επενδυτικών Σχεδίων,  η οποία  συντάσσει και  αποστέλλει στο  ΦΕ βεβαίωση  περί λειτουργικότητας ή μη του  μέρους  της πραγματοποιηθείσας επένδυσης.

9. Οποιαδήποτε  υπέρβαση  του  αρχικού  προϋπολογισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται στην Απόφαση Ένταξης, αιτιολογημένη ή μη, επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο το δικαιούχο.

 

Άρθρο 11

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Για οποιαδήποτε παρέκκλιση−τροποποίηση, κατά τη διάρκεια  της  υλοποίησης  της  επένδυσης, απ’ όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης, ο δικαιούχος υποβάλλει ενυπόγραφο  αίτημα  τροποποίησης  στο ΦΕ, πλήρως αιτιολογημένο, σύμφωνα με υπόδειγμα που καθορίζεται με απόφαση  Υπουργού, συνοδευόμενο από την  απαραίτητη τεχνική  έκθεση  τεκμηρίωσης,  σε δύο (2) πλήρη αντίγραφα. Το αίτημα υποβάλλεται πριν ο δικαιούχος προβεί στην εν λόγω τροποποίηση.

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος  προβεί σε εργασίες που αναφέρονται στην τροποποίηση  πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης τότε η τροποποίηση δεν εγκρίνεται και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος.

2. Για τεχνικές τροποποιήσεις που αφορούν  αλλαγή άνω του  10% των εγκριθέντων κονδυλίων,  προωθείται εισήγηση στην  αρμόδια  Γνωμοδοτική Επιτροπή  προς έγκρισή  τους.

3. Τροποποιήσεις  που αφορούν  αλλαγές στα  σημεία που λήφθηκαν υπόψη για την βαθμολόγηση  της αίτησης ενίσχυσης  βάσει της οποίας εγκρίθηκε η επένδυση, δεν γίνονται δεκτές. Επίσης δεν γίνονται δεκτές τροποποιήσεις που αφορούν αλλαγές εγκεκριμένου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού  με άλλον  εξοπλισμό  ή εργασίες όταν η προμήθεια του εξοπλισμού για τον οποίο ζητούν αντικατάσταση αναφέρεται σε μεταχειρισμένο εξοπλισμό.

4. Κατηγορίες τροποποιήσεων  και απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • α) Τροποποίηση του  εταιρικού ή καταστατικού του δικαιούχου:
  • Απαιτείται Καταστατικό της νέας εταιρίας (ακριβές αντίγραφο),
  • Δημοσίευση του νέου καταστατικού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
 • β) Αλλαγή  δικαιούχου  της αίτησης ενίσχυσης. Απαιτούνται:
  • Παραίτηση του  αρχικού  δικαιούχου  από την πράξη και τις ενισχύσεις υπέρ του νέου (υποψηφίου) δικαιούχου,
  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη εκκαθάρισης και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση της παλαιάς εταιρίας.
  • Δήλωση  του  νέου δικαιούχου ότι  αναλαμβάνει την εκτέλεση της  πράξης  με τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην  απόφαση  έγκρισης της επένδυσης,
  • Καταστατικό (ή εταιρικό) του νέου δικαιούχου,
  • Ισολογισμοί και αποτελέσματα χρήσεως  των τριών (3) τελευταίων ετών, του νέου δικαιούχου  καθώς και τα εκκαθαριστικά σημειώματα της Οικονομικής Εφορίας των τριών (3) τελευταίων ετών αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή νεοσύστατη εταιρία (ενός εκάστου  των κυρίων μετόχων), τα οποία θα αποδεικνύουν την ικανότητα του νέου δικαιούχου  να εκτελέσει την πράξη,
  • Βεβαιώσεις φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του νέου δικαιούχου,
  • Τίτλοι  ιδιοκτησίας του οικοπέδου  στο οποίο ο νέος δικαιούχος  πρόκειται να υλοποιήσει  την επένδυση,
  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης,  μη εκκαθάρισης και μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση της νέας εταιρίας
  • Σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
 • γ) Αλλαγή  της  θέσης  της  επένδυσης,  υπό την  προϋπόθεση των όσων αναφέρονται στην παράγραφο  3 του παρόντος  άρθρου.

Απαιτούνται:

  • η σύμφωνη γνώμη των εμπλεκομένων  Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας  και Κτηνιατρικής υπηρεσιών των Περιφερειών ή Περιφερειακών Ενοτήτων,
  • λα τα δικαιολογητικά που αφορούν την νέα θέση – τίτλοι ιδιοκτησίας − περιβαλλοντικοί όροι κλπ. δ) Τεχνικές  αλλαγές.

Τροποποιήσεις  που συνίστανται σε καθαρώς τεχνικές αλλαγές απόλυτα αιτιολογημένες χωρίς  αύξηση  του εγκριθέντος  προϋπολογισμού και  χωρίς  αλλαγή του αποτελέσματος (π.χ. αλλαγή  τρόπου κατασκευής κτιρίων), δεν απαιτούν  την  έκδοση  νέας  απόφασης  τροποποιητικής  της  αρχικής.  Σε περίπτωση  αντικατάστασης μέρους  του  μηχανολογικού του  εξοπλισμού  απαιτείται προσκόμιση τουλάχιστον δύο (2) προσφορών των νέων μηχανημάτων,  αναλυτικά, όπου θα προσδιορίζεται και η τιμή  ανά  μηχάνημα.  Επίσης  απαιτείται προσκόμιση των  τεχνικών  χαρακτηριστικών του  νέου  μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε περίπτωση αλλαγής  της διάταξης ή της καλυπτόμενης επιφάνειας των κτιρίων  απαιτείται η προσκόμιση των νέων τεχνικών  σχεδίων και της αναθεωρημένης οικοδομικής άδειας.

 • ε) Αλλαγές στον αριθμό των δόσεων.

Εγκρίσεις  αύξησης δόσεων σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις  με τροποποίηση  της  απόφασης  έγκρισης της αίτησης ενίσχυσης.

 • στ) Αλλαγές  στο χρηματοδοτικό σχήμα της απόφασης έγκρισης  ως προς τη συμμετοχή των δικαιούχων με ίδια κεφάλαια δεν γίνονται δεκτές επί έλαττον.

5. Για  τροποποιήσεις που συνεπάγονται αύξηση  της δυναμικότητας  εφόσον επιτρέπεται από τα κριτήρια, πρέπει να ληφθεί  απόφαση από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Έγκρισης, μετά  από εισήγηση  του ΦΕ.

6. Αντικαταστάσεις μικρής κλίμακας επουσιωδών στοιχείων  της  επένδυσης  με άλλα  που κατά  τον  δικαιούχο κρίνονται απαραίτητα κατά  την  φάση  της  υλοποίησης του έργου, είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές,  μετά από επαρκή  αιτιολόγηση, που αξιολογείται από το  ΦΕ στο στάδιο  ολοκλήρωσής  της  και πιστοποιούνται κατά  την τελική  πληρωμή.

7. Το εγκεκριμένο ποσό της κατηγορίας των απροβλέπτων είναι δυνατόν να μεταφερθεί στις άλλες κατηγορίες δαπανών σε επόμενα της έγκρισης  στάδια.

8. Τροποποιήσεις  που δεν γίνονται δεκτές:

 • α) Αλλαγή  δικαιούχου  στις  περιπτώσεις  που δεν υπάγονται  στις κατηγορίες που προαναφέρθηκαν,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας.
 • β) Αλλαγή  της επηρεαζόμενης περιοχής
 • γ) Αλλαγή  του σχετικού τομέα
 • δ) Μείωση στο  ελάχιστο της  δαπάνης για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταφορά του ποσού σε άλλα  κονδύλια  κατά  περίπτωση  που θίγει  την βιωσιμότητα  και επιλεξιμότητα του έργου.
 • ε) Αδικαιολόγητες τεχνικές αλλαγές
 • στ) Αλλαγή  του στόχου  ή μεγάλη  μείωση των στόχων της αίτησης ενίσχυσης.
 • ζ) Τροποποιήσεις  που έρχονται σε αντίθεση με τους στόχους  και τις  δεσμεύσεις της  Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

9. Αιτήματα τεχνικών  τροποποιήσεων,  όπως περιγράφονται ανωτέρω,  μπορούν  να  υποβληθούν  από τους δικαιούχους και να εξεταστούν μέχρι  δυο φορές  συνολικά. Δεν θα εξετάζονται αιτήματα που υπερβαίνουν το ανωτέρω  όριο και οι αιτήσεις θα τίθενται στο αρχείο.

 

Άρθρο 12

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1.  Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους  δικαιούχους  καταβάλλεται από διαπιστευμένο οργανισμό πληρωμών. Ο χρόνος  καταβολής της  δημόσιας  χρηματοδότησης επηρεάζεται από την άμεση διαθεσιμότητα ή μη των αντίστοιχων πιστώσεων.

2. Ο δικαιούχος  δύναται  να αιτηθεί χορήγηση  προκαταβολής,  σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 56 του Καν(ΕΚ)1974/2006 της  Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η χορήγηση προκαταβολής είναι δυνατή μετά την Απόφαση Ένταξης.

3. Ο Δικαιούχος μετά τη λήψη της απόφασης οριστικής ένταξης της αίτησης ενίσχυσης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση  προς τον Οργανισμό  Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ), προκειμένου  να λάβει  τον  αριθμό  μητρώου  συναλλασσόμενου, ο οποίος είναι απαραίτητος για τις καταβολές των ενισχύσεων  της αίτησής  ενίσχυσης.

4. Για την  καταβολή του  κάθε  τμήματος της  ενίσχυσης, ο δικαιούχος υποβάλλει  στις  αρμόδιες  υπηρεσίες της  Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας  της  Περιφέρειας και στις  Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και  Κτηνιατρικής των  Περιφερειακών Ενοτήτων,  στα  όρια  της  οποίας υλοποιείται η επένδυση, τα δικαιολογητικά με τα οποία θα  αποδεικνύεται ότι  πληρούνται οι  χρηματοδοτικές προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ότι η πράξη εκτελέστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη (αρχική ή τροποποιημένη).

5. Οι πιστοποιήσεις εξοπλισμού,  από τις  Επιτροπές Παρακολούθησης Επενδυτικών  Σχεδίων, των επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στα πλαίσια του Μέτρου, θα πρέπει να γίνεται βάσει του σειριακού  αριθμού που θα αναγράφεται υποχρεωτικά,  ώστε να γίνεται πλήρης ταυτοποίηση του μηχανήματος σε επίπεδο μοναδικότητας και να επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο του φυσικού αντικειμένου με αυτόν του μηχανήματος που είναι εγκατεστημένο στο χώρο της επένδυσης.

6. Ο δικαιούχος  υποβάλλει στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας και στις Δ/νσεις Αγροτικής  Οικονομίας  και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα όρια της οποίας υλοποιείται η επένδυση:

 • α. φάκελο,  για την καταβολή της  εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης, ένα πρωτότυπο και δύο (2) αντίγραφα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση πληρωμής στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται αναλυτικά τα  στοιχεία της  αίτησης ενίσχυσης καθώς και για το αν πρόκειται για μερική ή τελική  δόση.

2. Αναλυτική κατάσταση πληρωμών, συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών και χρηματοδότηση των πραγματοποιηθεισών  δαπανών σε κάθε μερική πληρωμή καθώς και το  υπόδειγμα  ολοκλήρωσης της  πράξης κατά  την τελική  πληρωμή. Όλα τα  παραπάνω πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε την σφραγίδα του δικαιούχου  και την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του.

3. Αντίγραφο θεωρημένης πολεοδομικής αδείας. Σημειώνεται ότι, στην πρώτη πληρωμή δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμισή  της  δεδομένου ότι  μπορεί  να μην έχει εκδοθεί ακόμη. Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος  θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφο της σχετικής αίτησης που έχει  υποβάλλει  στην  αρμόδια  πολεοδομία για  την έκδοσή  της. Αντίθετα η προσκόμιση της  πολεοδομικής άδειας  είναι απαραίτητη στην τελική  πληρωμή και η μη ύπαρξή της αποτελεί λόγο αναστολής της εξέτασης του φακέλου  πληρωμής μέχρι την προσκόμισή της.

4. Επιμετρήσεις επιβλεπόντων μηχανικών για τις κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις.

5. Υπεύθυνη  δήλωση του Ν. 1599/86 άρθρο 8 που αφορά την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών από τον ίδιο τον δικαιούχο  και για το προσωπικό που απασχολήθηκε στην επένδυση.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου συνάψεως δανείου  στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι όροι του δανεισμού  καθώς και βεβαίωση από το αρμόδιο πιστωτικό ίδρυμα  από την  οποία  να προκύπτει  το  ποσό που έχει  εκταμιεύσει ο δικαιούχος και  ο χρόνος  της εκταμίευσης.

7. Πιστοποιητικό Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για τις περιπτώσεις των επενδύσεων που αφορούν μονάδες σφαγής ζώων – πτηνών ή μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης κρέατος (οδηγία  77/99 ΕΟΚ του  Συμβουλίου  της  31−12−1976 και οδηγία  64/433 ΕΟΚ της 26−6−1964).

8. Οι  απαιτούμενες για  τη  λειτουργία τους  άδειες (τελική πληρωμή): άδεια  λειτουργίας περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, κ.ά.. Στην  περίπτωση  που κατά  την  τελική πληρωμή δεν είναι  δυνατή  η προσκόμισή τους  θα υποβάλλονται αντίγραφα των αιτήσεων  στις  αρμόδιες υπηρεσίες έκδοσης των  σχετικών αδειών,  καθώς  και υπεύθυνη  δήλωση  του  φορέα ότι  θα  προσκομισθούν μόλις εκδοθούν  και όχι αργότερα του 18μήνου από την ημερομηνία  ολοκλήρωσης του έργου (ημερομηνία έκδοσης απόφασης τελικής πληρωμής).

9. Στις  περιπτώσεις  μετεγκατάστασης και συγχωνεύσεων θα πρέπει να διαπιστώνεται η παύση λειτουργίας των υφιστάμενων μονάδων μέσω επιτόπιου ελέγχου  από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

 • β. Φάκελο με τα νόμιμα πρωτότυπα παραστατικά των δαπανών που έχει εκτελέσει ο δικαιούχος  και συγκεκριμένα: τα εξοφλημένα τιμολόγια, τα δελτία  αποστολής, τις εξοφλημένες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, τις συμβάσεις ανάθεσης  έργου ή προμηθειών οι οποίες θα πρέπει να έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., τα αποδεικτικά κατάθεσης σε τραπεζικό  λογαριασμό,  τις  επιταγές,  τις εξοφλητικές αποδείξεις.

Όσον αφορά τα δελτία αποστολής θα πρέπει σε κάθε περίπτωση  να αναφέρεται σαν τόπος προορισμού των αγαθών ο τόπος υλοποίησης της επένδυσης και να αντιστοιχεί στο τιμολόγιο που θα εκδοθεί.

Ειδικά για την εξόφληση των τιμολογίων ή των αποδείξεων παροχής υπηρεσιών και μετά την τροποποίηση στις διατάξεις του ΠΔ 186/1992 (Κ.Β.Σ.) από τον Νόμο 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄) άρθρο 19 του κεφ. Β΄ και ειδικότερα με την ΠΟΛ. 1091/14−6−2010  εγκύκλιο εφαρμογής παράγραφος 25α, διευκρινίζεται ότι για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας  3.000 Ευρώ (ποσό με ΦΠΑ) και άνω απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με δίγραμμη επιταγή,  απλή επιταγή ή ακόμη  και  με τη  χρήσης ταχυδρομικής επιταγής –  ταχυπληρωμής,  έκδοσης  του λήπτη του  στοιχείου. Στην  περίπτωση  εξόφλησης από τον λήπτη των στοιχείων,  με επιταγή, ο εκδότης αυτής πρέπει για την εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, να αποδεικνύει  την συναλλαγή  με φωτοαντίγραφο της επιταγής αυτής ή με άλλο πρόσφορο τρόπο ή μέσο έχοντας υπόψη ότι ως προς το είδος  και τον τύπο της επιταγής καθώς και τα  έννομα  αποτελέσματα που συνεπάγεται η χρήση  της,  εφαρμογή έχουν  τα  οριζόμενα από τις διατάξεις του Ν.5960/1933 (ΦΕΚ Α΄401) περί επιταγών.

Εξόφληση  με επιταγές τρίτων  δεν καθιστά  τη δαπάνη επιλέξιμη  ως συγχρηματοδοτούμενη. Τα εξοφλημένα τιμολόγια θα πρέπει  είτε να αναγράφουν τη  λέξη ΕΞΟΦΛΗΘΗ στο  σώμα τους  και  να φέρουν  σφραγίδα και  υπογραφή  του  εκδότη είτε να συνοδεύονται από εξοφλητική απόδειξη  στην  οποία θα αναφέρεται και ο τρόπος εξόφλησης.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τα παραστατικά προελεύσεως εξωτερικού θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

Ο έλεγχος θα γίνεται επί των πρωτοτύπων παραστατικών, τα οποία θα σφραγίζονται με ευθύνη της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης  και θα επιστρέφονται στον δικαιούχο προκειμένου να ετοιμάσει δύο σειρές αντιγράφων οι οποίες  θα επικυρωθούν  από τον  Πρόεδρο  της Επιτροπής Παρακολούθησης εκ των οποίων, μία σειρά θα παραμείνει στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής  Οικονομίας της Περιφέρειας ή στις Δ/νσεις Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων  και μία σειρά θα διαβιβασθεί  στο ΦΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων.

Δεν θα γίνονται αποδεκτά  παραστατικά τα οποία υποβάλλονται σε αντίγραφα λόγω απώλειας των πρωτοτύπων, εξαιρουμένων  των αποδεδειγμένων περιπτώσεων ανωτέρας βίας που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου.

Μετά τον έλεγχο των φακέλων, την επίσκεψη της Επιτροπής  Παρακολούθησης στον  χώρο υλοποίησης της αίτησης ενίσχυσης  και την πιστοποίηση  των εργασιών και δαπανών η Επιτροπή συντάσσει:  Το πιστοποιητικό για  την  πληρωμή της  συνδρομής,  βεβαίωση  προόδου εργασιών  και βεβαίωση εξόφλησης των τιμολογίων, τα οποία συμπληρώνονται στο φάκελο με τα δικαιολογητικά πληρωμής που προσκόμισε ο δικαιούχος.

Όλα τα υποδείγματα, μετά τον έλεγχο, πρέπει να αναγράφουν στην τελευταία σελίδα, εκτός  από τα στοιχεία του δικαιούχου, την ημερομηνία που ελέγχθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και τα ονόματα  των μελών της Επιτροπής. Επίσης πρέπει να φέρουν μονογραφή από τα μέλη της Επιτροπής όλες οι σελίδες των υποδειγμάτων και να είναι  θεωρημένα  από τον  Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας της Περιφέρειας ή της Δ/νσης Αγροτικής  Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, ο φάκελος με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα αντίγραφο με τα παραστατικά πληρωμής διαβιβάζονται στο ΦΕ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και  Τροφίμων,  ένα αντίγραφο του φακέλου με τα δικαιολογητικά πληρωμής και ένα  αντίγραφο με τα  παραστατικά πληρωμής  παραμένουν στην αρμόδια υπηρεσία στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας  ή στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών  Ενοτήτων και ένα αντίγραφο του  φακέλου  με τα  δικαιολογητικά πληρωμής παραδίδεται στο δικαιούχο για το αρχείο του. Ο φάκελος και τα παραστατικά που αφορούν τις χρηματοδοτούμενες δαπάνες  για  τα  οποία εισπράττονται ενισχύσεις από το  ΕΓΤΑΑ φυλάσσονται στο  ΦΕ, όπως αντίστοιχα και από τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και το  δικαιούχο  και είναι  στη  διάθεση  της  Επιτροπής τουλάχιστον επί πέντε έτη μετά από το έτος  που πραγματοποιήθηκε η τελική πληρωμή από τον οργανισμό πληρωμών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 2, 3 του Καν (ΕΚ) 885/2006, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά». Ο ΦΕ πραγματοποιεί δευτεροβάθμιους ελέγχους σε δείγμα των επενδύσεων από 1% ως 10% ανάλογα  με τον κλάδο δραστηριότητας, την ανάλυση κινδύνου παρεκτροπής και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει.

10. Η αρμόδια υπηρεσία κάνει την αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών αφού πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο πληρότητας των στοιχείων των δικαιολογητικών εγγράφων,  που στάλθηκαν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και συμπληρώνει ένα χρηματοοικονομικό δελτίο  (check  list). Κατά  την  εξέταση των φακέλων,  ο ΦΕ τηρεί  σειρά  προτεραιότητας, με βάση την  ημερομηνία πρωτοκόλλησης αυτών στο  υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων, εφόσον  δεν υπάρχουν ελλείψεις και τα δικαιολογητικά είναι σωστά συμπληρωμένα.

11.  Το πληρωτέο ποσό των  ενισχύσεων,  ανά  αίτηση πληρωμής προσδιορίζεται  από το ποσοστό της Δημόσιας Δαπάνης που αντιστοιχεί στις εκτελεσθείσες επιλέξιμες δαπάνες (επιλέξιμες δαπάνες x ποσοστό ενίσχυσης) και ανάλογα  με το κλιμακούμενο ποσοστό ενίσχυσης  όπως προσδιορίστηκε με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες  κατά  την μερική πληρωμή της πράξης υπολογίζονται αφού αφαιρεθούν από τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες οι μη επιλέξιμες, οι δαπάνες για γενικά  έξοδα,  απρόβλεπτα  και οι υπερβάσεις  κόστους των επιμέρους εκτελεσθεισών εργασιών σε σχέση με τις αντίστοιχες της  αρχικής  ή τροποποιημένης πράξης και εφόσον υπάρχει διαφορά άνω του 3% (από μη επιλέξιμες δαπάνες) μεταξύ  του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο  δικαιούχο με βάση την  αίτηση  πληρωμής  και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο  δικαιούχο  αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση.

12. Κατά την τελική  πληρωμή για τον υπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών, αφαιρούνται από τις πραγματοποιηθείσες  δαπάνες μόνον οι δαπάνες για τις μη επιλέξιμες εργασίες (άρθρο  5) και εφόσον  υπάρχει  διαφορά άνω του  3% μεταξύ  του  ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο  δικαιούχο με βάση την  αίτηση  πληρωμής  και του ποσού που πρέπει να καταβληθεί στο  δικαιούχο  αφού εξετασθεί η επιλεξιμότητα της αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση  κατά  το  ποσό της  διαφοράς τους  σύμφωνα  με τα  αναφερόμενα στον  Καν. 65/2011. Επίσης αφαιρούνται οι εγκεκριμένες δαπάνες  που δεν έχουν  πραγματοποιηθεί από τον  Δικαιούχο ενώ είναι δυνατός ο συμψηφισμός  δαπανών μεταξύ  των  διαφόρων κονδυλίων,  ανεξαρτήτως κατηγορίας (οικοδομικά, μηχανολογικά κ.λπ.).

13. Κατά τις τμηματικές  πληρωμές είναι δυνατή η πιστοποίηση και συνεπώς η καταβολή επιδότησης έναντι  δαπανών που αφορούν την πληρωμή προκαταβολής δηλαδή πριν την έκδοση  παραστατικού του  Κ.Β.Σ. και που έχει καταβάλει ο δικαιούχος  είτε  για την προμήθεια μηχανολογικού  εξοπλισμού  είτε για  την  κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων και μόνο όταν συνοδεύονται από ιδιωτικό συμφωνητικό  κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και αποδεικτικό κατάθεσης του αναλογούντος ποσού μέσω Τραπέζης και εφόσον ο δικαιούχος έχει προβεί σε έναρξη της επένδυσης  και έχει  εκτελέσει φυσικό αντικείμενο.

Διευκρινίζεται ότι δεν αναγνωρίζεται για επιδότηση σε κανένα στάδιο, το άνοιγμα της πίστωσης σε δεσμευμένο λογαριασμό σε Τράπεζα για την εισαγωγή  εξοπλισμού, επειδή δεν αποτελεί καταβολή χρημάτων εκ μέρους του επενδυτή με βάση εξοφλημένα  μέσω Τράπεζας τιμολόγια εκδοθέντα για δαπάνη αντίστοιχη προς την προκαταβολή. Το αυτό ισχύει και για τις προκαταβολές μηχανημάτων που αγοράζονται από το εσωτερικό

14. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πληρωμές για προκαταβολή επιλέξιμων δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 50% του συνόλου της τμηματικής πληρωμής.

15. Με βάση τα ποσά ενίσχυσης  που προκύπτουν από το χρηματοοικονομικό δελτίο που προαναφέρθηκε, εκδίδεται απόφαση  του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  για  την  καταβολή των ενισχύσεων  στον δικαιούχο. Το ποσοστό εκτέλεσης της πράξης που αναφέρεται στη βεβαίωση της Επιτροπής Παρακολούθησης Πράξεων, είναι  ενδεικτικό της  πορείας  της  πράξης και δεν διαμορφώνει τα ποσά των ενισχύσεων που πράγματι θα καταβληθούν στους  δικαιούχους.

Η απόφαση  του  Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων (παρ. 6.) για την αναγνώριση  και εκκαθάριση των ενισχύσεων  διαβιβάζεται:

 • α) στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συνημμένα τα δικαιολογητικά που καθορίζονται σύμφωνα με εγκύκλιό  του,
 • β) σε όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες  που αφορούν την παρακολούθηση των επενδύσεων και Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • γ) στον δικαιούχο  υλοποίησης  της επένδυσης.

 

Άρθρο 13

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ − ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο δικαιούχος  οφείλει να ολοκληρώσει την επένδυσή του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση Ένταξης. Στην  περίπτωση  που δεν τηρείται το  χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης, έχει παρέλθει εξάμηνη αποκλειστική προθεσμία κατά  την  οποία  δεν  ενημερώνει τους  φορείς παρακολούθησης της  επένδυσης  για  την πορεία  της  και δεν έχει  αιτηθεί παράταση  δεόντως  αιτιολογημένη, η επένδυση θεωρείται ότι εγκαταλείφθηκε. Μετά  από απόφαση  της  Πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής, το  έργο  απεντάσσεται και οι τυχόν  καταβληθείσες ενισχύσεις  αναζητούνται.

2. Από την απόφαση Ένταξης της  πράξης στο  Μέτρο και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την έκδοση της απόφασης  ολοκλήρωσης της  επένδυσης,  οι δικαιούχοι οφείλουν:

 • α) Να τηρούν τους όρους της απόφασης Ένταξης.
 • β) Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα ή και να μην παύουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας που προκαλούνται από φυσικά φαινόμενα.  Εάν ο φορέας  αδυνατεί να λειτουργήσει την επιχείρηση, δύναται να την ενοικιάσει μετά την  ολοκλήρωσή της,  κατόπιν  απόφασης  της  Γνωμοδοτικής  Επιτροπής με την προϋπόθεση ότι η ενοικίαση πρέπει να είναι ισχύος 10 τουλάχιστον ετών και ο φορέας λειτουργίας να πληροί τις  προϋποθέσεις  δικαιούχου.  Ο νέος δικαιούχος  αναλαμβάνει την εκτέλεση της πράξης με τους  όρους και τις  προϋποθέσεις  που αναφέρονται στην απόφαση έγκρισης  της επένδυσης.
 • γ) Να μη μεταβιβάζουν πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν ενισχυθεί, εκτός εάν αυτά αντικατασταθούν εντός εξαμήνου από άλλα, κυριότητας του δικαιούχου και ανάλογης αξίας, που ανταποκρίνονται στην εξυπηρέτηση της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης. Ο δικαιούχος οφείλει να γνωστοποιήσει  την αντικατάσταση εντός τριών (3) μηνών στους αρμόδιους φορείς  παρακολούθησης. Αντικατάσταση παγίων για  κάθε  επένδυση  δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πάνω από δύο φορές.
 • δ) Να μη χρησιμοποιούν  τα πάγια στοιχεία που έχουν ενισχυθεί για  δραστηριότητες, που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2.
 • ε) Να μη μεταβιβάσουν το σύνολο ή τμήμα των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων  τους, γνωστοποίηση  στο ΦΕ. Η παραπάνω δέσμευση για μη μεταβίβαση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων  χωρίς γνωστοποίηση  στο ΦΕ τίθεται ως όρος στο καταστατικό της εταιρείας και δεν μπορεί  να απαλειφθεί πριν από την  συμπλήρωση  της 5ετίας  από την απόφαση ολοκλήρωσης της επένδυσης. Οι ρυθμίσεις  της παραγράφου  αυτής δεν έχουν εφαρμογή:
  • α) για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή εισάγονται  στο  Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, από της  εισαγωγής των τίτλων τους  σε αυτό  και για όσο διάστημα είναι εισηγμένοι,
  • β) για τις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμίδας  και
  • γ) σε περιπτώσεις  μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής.
 • στ) Σε περίπτωση επίσπευσης πλειστηριασμού ή κάθε μορφής εκκαθάρισης επιχείρησης, που έχει ενταχθεί στο Μέτρο, ο δικαιούχος  οφείλει,  με ευθύνη του, να επιδώσει τη  σχετική πράξη  στο  ΦΕ, εντός 20 ημερών  από την έκδοσή της.

3. Οι δικαιούχοι, από την απόφαση Ένταξης των οποίων προκύπτει διατήρηση  θέσεων εργασίας,  οφείλουν να τις διατηρήσουν για  τρία  (3) χρόνια. Στην  περίπτωση  που από την απόφαση Ένταξης προκύπτει δημιουργία θέσεων εργασίας,  οι δικαιούχοι  οφείλουν να τις έχουν δημιουργήσει ένα (1) χρόνο μετά την απόφαση Ολοκλήρωσης της επένδυσης  και να τις  διατηρήσουν για  τρία  (3) χρόνια, από τη στιγμή  της δημιουργίας τους.

4. Στην  περίπτωση  μη τήρησης των  όρων που αναφέρονται στις  παραγράφους 1,  2 και 3 του  παρόντος, προβλέπονται  κυρώσεις:

Α. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί  τις  υποχρεώσεις υπαγωγής πριν από την ολοκλήρωση  και έναρξη της παραγωγικής  λειτουργίας επιστρέφεται η ενίσχυση με ανάκληση  της  απόφασης  υπαγωγής  ή μέρος  αυτής με τροποποίηση  της απόφασης υπαγωγής.

Β. Εάν ενισχυθείσα επιχείρηση παραβεί  τις  υποχρεώσεις υπαγωγής  μετά  την  απόφαση  ολοκλήρωσης και έναρξης  της  παραγωγικής  λειτουργίας της  επένδυσης και εντός  του οριζόμενου  στην παράγραφο  2 χρονικού περιορισμού, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος  της  ενίσχυσης.

Γ. Εάν διαπιστωθεί ότι σε μια επιχείρηση έχει επιβληθεί πρόστιμο  λόγω  νοθείας των  παραγομένων  προϊόντων της  τότε η επιχείρηση αποκλείεται της  ενίσχυσης  στα πλαίσια  του Μέτρου  123Α. Στην περίπτωση  που τα παραπάνω περί νοθείας διαπιστωθούν μετά την ένταξη της επιχείρησης στο ανωτέρω μέτρο και μέχρι την παρέλευση της 5ετίας  από την ολοκλήρωση  της υλοποιηθείσας επένδυσης, ανακαλείται η απόφαση ένταξης και επιστρέφονται  οι τυχόν καταβληθείσες ενισχύσεις.

Δ. Εάν διαπιστωθεί μείωση του αριθμού των δημιουργουμένων θέσεων απασχόλησης,  σε σχέση με τις  αναφερόμενες στον  φάκελο  υποψηφιότητας και λήφθηκαν υπόψη για την ένταξη  της πράξης στο πρόγραμμα, επιβάλλεται αναλογική μείωση ή επιστροφή  της Δημόσιας επιχορήγησης  σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κοινή υπουργική  απόφαση  4941/2011, όπως ισχύει  κάθε  φορά στο «Σύστημα Δημοσιονομικών  Διορθώσεων και τις διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων  ποσών από Εθνικούς ή Κοινοτικούς πόρους, στα πλαίσια του Π.Α.Α. της Ελλάδας  2007−2013».

Ε. Στην απόφαση υπαγωγής στις ενισχύσεις  του παρόντος καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάλυψης της  ιδίας  συμμετοχής,  καθώς και οι όροι που κρίνονται αναγκαίοι για την εξασφάλιση  της υλοποίησης της επένδυσης  και του  δημοσίου  συμφέροντος. Σε περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία ή ότι έχουν αποσιωπηθεί τέτοια  στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε  στον αποκλεισμό της υπαγωγής της επένδυσης στις διατάξεις του παρόντος  ή θα οδηγούσε  στο να υπαχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίηση  της ολοκλήρωσης, η απόφαση  υπαγωγής:

 • α) εάν δεν έχει  ολοκληρωθεί η επένδυση, αυτή ανακαλείται και επιστρέφεται το μέρος της  επιχορήγησης που τυχόν  έχει  καταβληθεί,
 • β) εάν έχει  ολοκληρωθεί η επένδυση, επιστρέφεται το σύνολο της  χορηγηθείσας  ενίσχυσης. Οι ανωτέρω συνέπειες επέρχονται εφόσον η διαπίστωση γίνει εντός δεκαετίας πενταετίας από την ημερομηνία  έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης  και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και από όργανα που είναι κατά νόμο αρμόδια για τον έλεγχο των κατά  περίπτωση στοιχείων».

ΣΤ. Κατά τις πληρωμές εφόσον υπάρχει διαφορά  άνω του 3% μεταξύ του ποσού (x) που πρέπει να καταβληθεί στο  δικαιούχο  με βάση την αίτηση  (φάκελο)  πληρωμής και  του  ποσού (y) που πρέπει  να καταβληθεί στο  δικαιούχο  αφού  εξετασθεί η επιλεξιμότητα της  αίτησης πληρωμής, τότε θα εφαρμόζεται μείωση  στο  ποσό (y). Το ποσό της μείωσης θα ισούται  με τη διαφορά  μεταξύ των δύο ποσών και θα είναι (x−y). Επομένως ο δικαιούχος θα λαμβάνει το  ποσό (z)=y−(x−y). Η παραπάνω  μείωση δεν εφαρμόζεται και ο δικαιούχος  λαμβάνει το επιλέξιμο ποσό (y), είτε  όταν η διαφορά  μεταξύ των ποσών (x) και (y) και είναι μικρότερη ή ίση του 3%, είτε  εφόσον μπορεί να αποδείξει  ότι δεν ευθύνεται για την προσθήκη του μη επιλέξιμου  ποσού (Καν. (ΕΚ) 65/2011)».

5. Η επιστροφή  των αχρεωστήτως καταβληθεισών ενισχύσεων, που δίδονται με βάση την παρούσα απόφαση γίνεται με την διαδικασία που περιγράφεται στην κοινή υπουργική  απόφαση  4941/2011 με θέμα  «Σύστημα  Δημοσιονομικών  Διορθώσεων  και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από εθνικούς  ή κοινοτικούς πόρους στο  πλαίσιο  του  Π.Α.Α. 2007−2013».

 

Άρθρο 14

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι συμβατικών  και κανονιστικών υποχρεώσεων των δικαιούχων διεξάγονται από το  ΦΕ ή/και  την  αρμόδια  Διαχειριστική Αρχή  και αφορούν  σε ποσοστό  τουλάχιστον 4% της  επιλέξιμης δημόσιας  δαπάνης  που δηλώθηκε  στην  Επιτροπή ανά έτος  και σε ποσοστό  τουλάχιστον 5% της  επιλέξιμης δημόσιας  δαπάνης που δηλώθηκε  για όλη την περίοδο προγραμματισμού.

2. Εκ των υστέρων  έλεγχοι για την τήρηση  των υποχρεώσεων των δικαιούχων  όπως αυτές  απορρέουν από το εθνικό  και κοινοτικό θεσμικό  πλαίσιο, διενεργούνται από το ΦΕ ή/και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή, βάσει τακτικών  ετήσιων δειγματοληπτικών ελέγχων  κατά τους οποίους θα ελέγχεται τουλάχιστον το 1% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης  των  επενδύσεων  στις  οποίες  έχει καταβληθεί η τελική  δόση ενίσχυσης.

3. Σε περιπτώσεις  σοβαρών ενδείξεων για την ύπαρξη παραβάσεων  εθνικού  ή κοινοτικού δικαίου,  οι ΕΥΔ και ΕΥΕ ΠΑΑ προβαίνουν  στη  διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου και όπου απαιτείται ζητείται η αναστολή χρηματοδότησης της πράξης.

4. Έλεγχοι νοούνται  και αυτοί  που διενεργούνται από τις  Επιτροπές  Παρακολούθησης Επενδυτικών  Σχεδίων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

5. Εκτός  των ανωτέρω,  έλεγχοι διενεργούνται στους δικαιούχους των έργων από τον αρμόδιο Οργανισμό Πληρωμών και από εντεταλμένα κοινοτικά όργανα.

6. Οι δικαιούχοι, εφόσον  επιλεγούν για  έλεγχο, θα πρέπει να υποβάλουν κάθε  παραστατικό στοιχείο που απαιτείται για την εξαγωγή  ασφαλών συμπερασμάτων, σχετικά με την τήρηση  των υποχρεώσεών τους. Η παράλειψη  υποβολής  των  παραπάνω στοιχείων από τον δικαιούχο ή η ανακριβής  δήλωση  στοιχείων αποτελεί λόγο αθέτησης των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, όπως καθορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου.

7. Στις περιπτώσεις που από τη διενέργεια των ελέγχων προκύπτουν  παρατυπίες που επιφέρουν  την  ακύρωση της χρηματοδότησης της πράξης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Δημοσιονομικών  Διορθώσεων. Τα αχρεωστήτως ή παρανόμως  καταβληθέντα ποσά ενισχύσεων  θα ανακτώνται σύμφωνα με τις  εκάστοτε ισχύουσες  διατάξεις.

 

Άρθρο 15

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

1.  Ο ΦΕ σε συνεργασία με την αρμόδια  διαχειριστική αρχή, αναλαμβάνει την  υποχρέωση  δημοσιότητας του Μέτρου  και πληροφόρησης των εν δυνάμει  δικαιούχων για τους  όρους και τις  προϋποθέσεις  ενίσχυσης  καθώς και για τις υποχρεώσεις  που απορρέουν από την ένταξη σε αυτό.

2. Ο ΦΕ έχει τη δυνατότητα, όταν απαιτείται, να διοργανώνει σεμινάρια, τεχνικές συναντήσεις,  ενημερωτικές ημερίδες και άλλες δράσεις δημοσιότητας, προκειμένου να επιμορφώσει τους αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης και τα  μέλη  των  Επιτροπών Παρακολούθησης με στόχο  την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων  τους.

 

Άρθρο 16

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης καταργείται η κοινή υπουργική απόφαση 393393/5188/29−8−2001 σχετικά με την εφαρμογή του Καν.(Ε.Κ.) 1257/99. Η κοινή υπουργική  απόφαση  393393/5188/29−8−2001,  όπως έχει τροποποιηθεί,  ισχύει μόνο για τις  υποχρεώσεις  των δικαιούχων − συνέπειες  μη τήρησης−κυρώσεις..

2. Επενδυτικά  σχέδια,  τα  οποία  κατά  τη  δημοσίευση της παρούσας έχουν λάβει απόφαση οριστικής  έγκρισης ή προέγκρισης, ισχύουν οι διαλαμβανόμενοι όροι αυτών.

3. Οι αιτήσεις ενίσχυσης που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια προηγούμενων προκηρύξεων του Μέτρου αξιολογούνται  σύμφωνα με το  θεσμικό  πλαίσιο  της  αντίστοιχης προκήρυξης.

 

Άρθρο 17

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όπως με απόφασή του:

1.  Καθορίζει και τροποποιεί το  ελάχιστο και μέγιστο ύψος προϋπολογισμού των  αιτήσεων ενίσχυσης, που εντάσσονται στο Μέτρο.

2. Καθορίζει τις προδιαγραφές εκπόνησης και παρουσίασης των οικονομοτεχνικών μελετών,

3. Καθορίζει τις  λεπτομέρειες και τους  διοικητικούς κανόνες  για τη διεξαγωγή της  υποβολής, αξιολόγησης, ένταξης,  υλοποίησης, καταβολής δημόσιας  χρηματοδότησης  και ελέγχου των αιτήσεων  ενίσχυσης.

4. Καθορίζει τη διαδικασία ελέγχου μη τήρησης  υποχρεώσεων των δικαιούχων  και την επιβολή κυρώσεων.

5. Καθορίζει  τις λεπτομέρειες και διοικητικούς κανόνες που αφορούν τους αξιολογητές των αιτήσεων ενίσχυσης.

6. Ρυθμίζει κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ

Δράση 1.1: Εκσυγχρονισμός,  συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,  ώστε  να πληρούν και τις  απαιτήσεις για  την βιολογική κτηνοτροφία και να μπορούν να πιστοποιηθούν ανάλογα τα βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής.

Δράση 1.2: Ίδρυση νέων μονάδων σφαγείων δυναμικότητας μέχρι 400 τον. κρέατος  σε νησιωτικές περιοχές όπου δεν  υπάρχει  επαρκής  σφαγειοτεχνική υποδομή  (πλην Κρήτης  και Εύβοιας).

Δράση  1.3:  Εκσυγχρονισμός –  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση  υφισταμένων, μονάδων  τεμαχισμού −  τυποποίησης κρέατος και  παραγωγής κρεατοσκευασμάτων .

Δράση  1.4: Ίδρυση μονάδων  τεμαχισμού –  τυποποίη− σης κρέατος θηραματικών ειδών και παραγωγής  κρε− ατοσκευασμάτων σε περιπτώσεις καθετοποίησης της παραγωγής.

Δράση 1.5: Ίδρυση μονάδων τεμαχισμού – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής  κρεατοσκευασμάτων, σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής υποδομή, με στόχο την προστασία της δημόσιας  υγείας.

Δράση 1.6.: Εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας (αλλαντοποιεία – κονσέρβες  κλπ).

Δράση  1.7.:  Ίδρυση –  επέκταση ή εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση μονάδων διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων όλων των κατηγοριών του τομέα, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού  για  παραγωγή  ανανεώσιμης ενέργειας.

Δράση 1.8.: Προμήθεια  κινητών ψυγείων και ίδρυση μικρών εγκαταστάσεων ψυκτικών θαλάμων στις νησιωτικές περιοχές Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (εκτός Κρήτης και Ευβοίας) για τη μεταφορά και συντήρηση  ευπαθών και νωπών προϊόντων  (κρέας  και λοιπά προϊόντα  κρέατος) με σκοπό τη χονδρεμπορία των προϊόντων.

ΤΟΜΕΑΣ 2: ΓΑΛΑ

Δράση  2.1:  Ίδρυση −  επέκταση τυροκομείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο λόγω επάρκειας  γάλακτος.

Δράση  2.2.: Εκσυγχρονισμός  τυροκομείων με ή χωρίς μετεγκατάσταση ώστε να τηρούνται οι βασικοί όροι υγιεινής  και  να προωθηθούν  τα  ποιοτικά προϊόντα ΠΟΠ, ΠΓΕ της χώρας.

Δράση  2.3.: Ίδρυση, επέκταση,  εκσυγχρονισμός με ή χωρίς   μετεγκατάσταση  μικρομεσαίων επιχειρήσεων επεξεργασίας γάλακτος με απασχολούμενο δυναμικό μικρότερο ή ίσο των 250 υπαλλήλων και κύκλο εργασιών μικρότερο των  50 εκ. €, εφόσον  κρίνεται απαραίτητο λόγω μη πλήρους αξιοποίησης  του γάλακτος σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και οι περιβαλλοντικοί όροι.

Δράση  2.4.: Ίδρυση μικρών μονάδων παραγωγής  γιαούρτης  και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Δράση  2.5.: Εκσυγχρονισμός –  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων  παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυμούμενων προϊόντων γάλακτος.

Δράση 2.6.: Ίδρυση ή εκσυγχρονισμός − επέκταση,  μονάδων  αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), που στοχεύουν  στη βελτίωση  του περιβάλλοντος.

ΤΟΜΕΑΣ 3. ΑΥΓΑ−ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ

3.1: ΑΥΓΑ

Δράση  3.1.1.:  Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων τυποποίησης  και συσκευασίας αυγών.

Δράση 3.1.2: Ίδρυση μονάδων επεξεργασίας αυγών για παραγωγή νέων προϊόντων με βάση τα αυγά, τηρώντας τα  όρια  των  ατομικών,  εθνικών  και περιφερειακών δικαιωμάτων.

Δράση  3.1.3:  Ίδρυση  μονάδων  τυποποίησης και  συσκευασίας αυγών και προϊόντων που τυποποιούνται  με βάση αναγνωρισμένες προδιαγραφές ή πρότυπα (ειδικές εκτροφές, βιολογικά κ.λ.π.) στα πλαίσια καθετοποίησης των μονάδων.

ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ  3.2: ΠΟΥΛΕΡΙΚΑ

Δράση 3.2.1.: Ίδρυση πτηνοσφαγείων με πρώτη ύλη προϊόντα  ποιότητας,  ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών  και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα  σφάγια  και προϊόντα  σφαγής.

Δράση  3.2.2.: Εκσυγχρονισμός  με ή χωρίς  μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πτηνοσφαγείων και κυρίως ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα  σφάγια  και προϊόντα  σφαγής.

Δράση 3.2.3.:  Ίδρυση σφαγείων  πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές.

Δράση  3.2.4.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση,  μετεγκατάσταση μονάδων κοπής, τεμαχισμού –  τυποποίησης και μεταποίησης κρέατος πουλερικών  κυρίως  σε συμπλήρωση υφιστάμενων μονάδων σφαγής πτηνών και κουνελιών.

Δράση 3.2.5.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός γραμμών σφαγής κουνελιών – ινδιάνων εντός υφιστάμενων πτηνοσφαγείων.

ΤΟΜΕΑΣ 4: ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΩΑ – ΜΕΛΙ

Δράση 4.1.: Εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότη− τας με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων τυποποίησης  –  επεξεργασίας –  μεταποίησης −  συσκευ− ασία μελιού.

Δράση 4.2.: Ίδρυση μικρών μονάδων τυποποίησης – συ− σκευασίας μελιού μόνο σε ορεινές – νησιωτικές περιοχές, με προτεραιότητα στις μονάδες  τυποποίησης – επεξερ− γασίας  – μεταποίησης βιολογικού  μελιού.

Δράση 4.3.: Ίδρυση − εκσυγχρονισμός – επέκταση  − μετεγκατάσταση μονάδων  για  παραγωγή  σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κλπ.

Στον  υποτομέα του  μελιού  καμία  από τις  ανωτέρω δράσεις δεν εμπίπτει στα πεδία επιλεξιμότητας του Καν. 1234/2007.

ΤΟΜΕΑΣ 5: ΔΙΑΦΟΡΑ  ΖΩΑ – ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ Δράση

5.1.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός,  επέκταση σύγχρονων μονάδων αναπήνισης κουκουλιών.

Δράση  5.2.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση,  μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης σαλιγκαριών.

Β. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΟΜΕΑΣ 6:  ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Δράση  6.1.:  Εκσυγχρονισμός καθέτων  αποθηκευτικών χώρων δημητριακών  και με εγκαταστάσεις αερισμού  ή με ψυχρό αέρα.

Δράση  6.2.: Εκσυγχρονισμός –  βελτίωση οριζοντίων παλαιών αποθηκών.

Δράση 6.3.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκατάσταση μονάδων ξηραντηρίων δημητριακών.

Δράση 6.4.: Συμπλήρωση − εκσυγχρονισμός χωρίς αύξηση δυναμικότητας υφισταμένων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων ρυζιού με τοποθέτηση συστημάτων προκαθορισμού ξήρανσης & ψύξης.

Δράση 6.5.: Ίδρυση νέων μονάδων αποφλοίωσης  − επεξεργασίας – τυποποίησης  ρυζιού.

Δράση  6.6.: Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση  υφισταμένων μονάδων αποφλοίωσης ρυζιού με εξοπλισμό λείανσης, χρωματοδιαλογής και υδροθερμικής επεξεργασίας και τυποποίησης – συσκευασίας με ή χωρίς μετεγκατάσταση.

Δράση 6.7.: Ίδρυση silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων.

Δράση 6.8.: Ίδρυση οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές  περιοχές.

ΤΟΜΕΑΣ 7: ΕΛΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Α) Ελαιόλαδο

Δράση 7.1.: Ελαιοτριβεία

 • α) Εκσυγχρονισμός, με ή χωρίς μετεγκατάσταση ελαιοτριβείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας, με προτεραιότητα σε αυτά που επεξεργάζονται βιολογική πρώτη ύλη.
 • β) Συγχωνεύσεις ελαιοτριβείων με δυναμικότητα ανάλογη των συγχωνευθέντων.
 • γ) Ιδρύσεις  ελαιοτριβείων αποκλειστικά και μόνο σε ορεινές ή νησιωτικές  περιοχές από βιολογική πρώτη ύλη.

Δράση  7.2.: Εκσυγχρονισμός –  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση  τυποποιητηρίων −  συσκευαστηρίων ελαιολάδου.

Δράση  7.3.: Ιδρύσεις   –  επεκτάσεις τυποποιητηρίων ελαιολάδου για  την  παραγωγή  επώνυμων  ποιοτικών, εμπορεύσιμων  συσκευασιών, με στόχο  την αύξηση της προστιθέμενης αξίας  του προϊόντος.

Δράση  7.4.: Εκσυγχρονισμός –  επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση ραφιναριών  ελαιολάδου.

Β) Άλλα Έλαια

Δράση 7.5.: Ίδρυση – Επέκταση – Εκσυγχρονισμός  με ή χωρίς μετεγκατάσταση σπορελαιουργείων.

Δεν είναι  επιλέξιμες στο πλαίσιο του μέτρου  επενδύσεις μελών αναγνωρισμένης ΟΕΦ που αφορούν :

 • Βελτίωση των συνθηκών αποθήκευσης  και αξιοποίησης των καταλοίπων  της  παραγωγής  ελαιολάδου και επιτραπέζιων  ελιών,
 • Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας, με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), για τα οποία η συγγραφή  υποχρεώσεων  είναι  σύμφωνη με τα  τεχνικά κριτήρια που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή. Οι ανωτέρω  κατηγορίες επενδύσεων είναι  επιλέξιμες για χρηματοδότηση από τα τριετή προγράμματα δράσης των Ο.Ε.Φ. βάσει των Καν. 1234/2007 του Συμβουλίου και του Καν. 867/2008 της Επιτροπής.

ΤΟΜΕΑΣ 8: ΟΙΝΟΣ

Δράση 8.1.: Εκσυγχρονισμός  – μετεγκατάσταση – συγχώνευση  οινοποιείων για  παραγωγή  οίνων  ποιότητας χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Δράση  8.2.: Ίδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας:

 • α) σε περιπτώσεις  εξυπηρέτησης της  τοπικής  παραγωγής σε ορεινές  και νησιώτικες  περιοχές
 • β) μονάδων παραγωγής οίνων από προϊόντα της βιολογικής αμπελουργίας [Καν.(ΕΟΚ) 2092/91] και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Δράση   8.3.: Προσθήκη,  εκσυγχρονισμός,  επέκταση γραμμής  εμφιάλωσης οίνου  σε οινοποιεία για  την  κάλυψη των αναγκών εμφιάλωσης  της παραγωγής  τους.

ΤΟΜΕΑΣ 9: ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ I.

Στο επίπεδο της εμπορίας

Δράση  9.1.:  Ίδρυση μονάδων  συσκευασίας,  τυποποίησης, διαλογής, συντήρησης, ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας,  σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών.

Δράση 9.2: Ίδρυση εγκαταστάσεων στατικών  ψυγείων και κατασκευή μικρής  δυναμικότητας συσκευαστηρίων κηπευτικών  με δυνατότητα προμήθειας  κινητών  (αυτοκινήτων)  ψυγείων  μόνο στα  νησιωτικές περοχές  (πλην Κρήτης  και Εύβοιας).

Δράση 9.3: Εκσυγχρονισμοί ή/και επέκταση  με ή χωρίς μετεγκατάσταση  υφιστάμενων μονάδων  συσκευασίας, τυποποίησης,  διαλογής,  συντήρησης,  ψύξης, αποθήκευσης νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων και ξηρών καρπών:

II. Στο επίπεδο της μεταποίησης

Δράση 9.7: Μεταποίηση  Βιομηχανικής  τομάτας

Εκσυγχρονισμός  με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, κυρίως όσον αφορά:

 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.

Δράση 9.8: Μεταποίηση  φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια,  μήλα, δαμάσκηνα  κ.λ.π.)

α) Κονσερβοποιεία –  Χυμοί φρούτων  –  Αποξηραμένα φρούτα

 • Εκσυγχρονισμός  με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων κονσερβοποίησης οπωροκηπευτικών,  βιομηχανικών  ροδακίνων και αχλαδιών, λοιπών φρούτων  και λαχανικών  κυρίως όσον αφορά:
  • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
  • την παραγωγή νέων προϊόντων.
 • Ίδρυση νέων μονάδων  μεταποίησης (κονσερβοποίησης) οπωροκηπευτικών  (πλην βιομηχανικής τομάτας), βιομηχανικών ροδακίνων και αχλαδιών, σταφίδας,  σύκων, λοιπών φρούτων  και λαχανικών.

β) Εκσυγχρονισμός  με ή χωρίς μετεγκατάσταση ή/και επέκταση υφισταμένων μονάδων χυμοποίησης,  κυρίως όσον αφορά:

 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων.

γ) Ίδρυση νέων μονάδων χυμοποίησης  οπωρών (πλην των εσπεριδοειδών) σύγχρονης  τεχνολογίας.

δ) Αποξηραμένων φρούτων

Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση ή/και επέκταση μονάδων  αποξήρανσης  φρούτων  (δαμάσκηνα, βερίκοκα  κλπ).

ε) Ίδρυση –  εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση  μονάδων  παραγωγής μαρμελάδων και  γλυκών κουταλιού.

στ) Εκσυγχρονισμός  με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων, χυμοποίησης εσπεριδοειδών  κυρίως όσον αφορά:

 • την χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών,
 • στην ψυκτικές  εγκαταστάσεις,
 • την παραγωγή νέων προϊόντων.

Δράση 9.9: Μεταποίηση  λαχανικών
α) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός − επέκταση  με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων παραγωγής τουρσιών, ψητών λαχανικών  και λιαστής ντομάτας, κυρίως όσον αφορά:

 • στην χρήση νέων τεχνολογιών και συσκευασιών
 • στην παραγωγή νέων προϊόντων

β) Ίδρυση νέων, εκσυγχρονισμός – επέκταση  με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για την παραγωγή  χυμών λαχανικών  κύβων ή μιγμάτων  αυτών σε ασηπτική συσκευασία.

Δράση   9.10: Επενδύσεις   εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού και  αξιοποίησης υπολειμμάτων των  χρησιμοποιούμενων  πρώτων υλών του τομέα  μεταποίησης οπωροκηπευτικών  για την παραγωγή λιπασμάτων ή/και ζωοτροφών.

Δράση 9.11: Μεταποίηση  ξηρών καρπών.

 • α) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης ξηρών καρπών.
 • β) Ίδρυση νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός και επέκταση ή και μετεγκατάσταση υφισταμένων μονάδων για παραγωγή προϊόντων πάστας, νιφάδων πραλίνας, παστελιών, snaks κ.λ.π.

Δράση 9.12: Μεταποίηση  σύκων − σταφίδων

 • α) Εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας σύκων.
 • β) Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση, μετεγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας σταφίδων.

III. Στον τομέα  των μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελαιών

Δράση  9.13: Εκσυγχρονισμός −  μετεγκατάσταση των μονάδων επεξεργασίας βρωσίμων ελαιών.

Δράση 9.14: Ίδρυση – επέκταση μονάδων μόνο για γραμμές συσκευασίας καταναλωτή και γραμμές  παραγωγής νέων προϊόντων.

Δράση 9.15:  −

ΙV. Στον τομέα  των Γεωμήλων

Δράση  9.16.: Ιδρύσεις  νέων μονάδων, εκσυγχρονισμός

 • επέκταση,  με ή χωρίς  μετεγκατάσταση, συμπλήρωση υφισταμένων μονάδων, ή προσθήκη γραμμών σε υφιστά− μενες  μονάδες  μεταποίησης γεωμήλων  με προορισμό την παραγωγή νέων προϊόντων όπως:
  • προτηγανισμένης / κατεψυγμένης πατάτας,
  • τσιπς ή σνακς πατάτας κ.λ.π.
  • άλλα νέα προϊόντα

Δράση  9.17: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση,  μετεγκατάσταση μονάδων για παραγωγή προϊόντων ειδικής χρήσης π.χ. ξύδι, διάφορες σάλτσες,  σακxαρώδη προϊόντα που χρησιμοποιούνται  στη μαγειρική, ζαχαροπλαστική, βιομηχανία  γαλακτοκομικών προϊόντων (σακχαρώδη προϊόντα από φρούτα και εσπεριδοειδή, σιρόπια, πάστες κοκτέιλς, snacks, μαστίχα κλπ)

Δεν  είναι  επιλέξιμα για  χρηματοδότηση στο  παρόν μέτρο  123 Α επενδυτικά σχέδια  του Τομέα που υποβάλλονται  από αναγνωρισμένες ή προαναγνωρισμένες από τη  Δ/νση  ΠΑΠ Δενδροκηπευτικής Ομάδες  Παραγωγών (Συνεταιρισμοί, ΕΑΣ, καθώς και Εταιρείες που έχουν αναγνωρισμένη  Ομάδα Παραγωγών).

Κατ’ εξαίρεση,  δύναται να ενισχυθούν στο Μέτρο 123Α επενδυτικά σχέδια:

 • Στα νησιά Αιγαίου και Ιονίου με λιγότερους από 3100 κατοίκους.
 • Ομάδων  Παραγωγών,  στις  περιπτώσεις ομοειδών δράσεων των ΚΟΑ, οι οποίες κατατάσσονται στις μικρο− μεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ ΕΚ προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου από 500.000€. Η χρήση του οικονομικού αυτού ορίου κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη στοχοθέτηση των προβλεπομένων  δράσεων  και παράλληλα να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος επικάλυψης, επιτυγχάνοντας βελτιστοποίηση της κοινοτικής συγχρηματοδότησης και των αποτελεσμάτων.
 • Ομάδων Παραγωγών αναγνωρισμένων  σε ένα ή περισσότερα προϊόντα  για  παρεμβάσεις προϊόντων  που δεν περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις Αναγνώρισής τους, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού.

ΤΟΜΕΑΣ 10: ΑΝΘΗ

Δράση 10.1.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων μεταποίησης, εκσυγχρονισμός, επέκταση  υφισταμένων μονάδων δρεπτών ανθέων και γλαστρικών.

Δράση  10.2.: Ίδρυση νέων εγκαταστάσεων εμπορίας (νέες  ανθαγορές –  κέντρα  διανομής)  από συλλογικούς φορείς  ανθοπαραγωγών.

ΤΟΜΕΑΣ 11: ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ

Δράση  11.1.:  Εκσυγχρονισμός με ή χωρίς  μετεγκατάσταση  μονάδων  παραγωγής πλήρων  τυποποιημένων μιγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP.

Δράση 11.2.: Ίδρυση μονάδων παραγωγής αποκλειστικά βιολογικών  πλήρων τυποποιημένων μειγμάτων  ζωοτροφών.

Δράση 11.3.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκαστάσταση αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών για την μερική κάλυψη των αναγκών ορισμένων περιοχών της χώρας (ορεινών – νησιωτικών) σε αποθηκευτικούς χώρους ζωοτροφών, με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου.

Δράση 11.4.:  −

Δράση 11.5.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, μετεγκαστάσταση μονάδων παραγωγής  ζωοτροφών  οικιακών ζώων και γουνοφόρων  ζώων που θα εφαρμόσουν HACCP.

Δράση 11.6.:  −

ΤΟΜΕΑΣ 12: ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Δράση  12.1.:  Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση,  μετεγκαστάσταση μονάδων επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

ΤΟΜΕΑΣ 13: ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Δράση 13.1.: Ίδρυση, εκσυγχρονισμός, επέκταση,  μετεγκαστάσταση μονάδων τυποποίησης  και επεξεργασίας αρωματικών, φαρμακευτικών φυτών και κρόκου Κοζάνης.

Δράση 13.2.:  −

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα ακόλουθα προϊόντα με Κωδικούς ΣΟ: 091020 Κρόκος, ex 091099 Θυμάρι, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη, ex 12119085 Βασιλικός, μελισσόχορτο, δυόσμος, origanum vulgare (ρίγανη/μαντζουράνα η κοινή), δενδρολίβανο, φασκόμηλο, νωπά ή διατηρημένα με ψύξη, υπό την  προϋπόθεση  ότι  υπάρχει  στη  Χώρα αναγνωρισμένη Ομάδα/Οργάνωση  παραγωγών σε αυτά τα προϊόντα. Διευκρινίζεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες Ομάδες/Οργανώσεις παραγωγών για τα ανωτέρω  προϊόντα.

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΟΜΕΙΣ:

Οι μετεγκαταστάσεις υφιστάμενων μονάδων που αναφέρονται στις  δράσεις  των ανωτέρω  τομέων  γίνονται λόγω:

Α) Προστασίας περιβάλλοντος ως υποχρεωτικές μετεγκαταστάσεις (επιχειρήσεις εντός οικισμών ή σε ΖΟΕ)

Β) Από ενοικιαζόμενους χώρους σε ιδιόκτητους

Γ) Από ιδιόκτητους κατάλληλους σε ΒΙ.ΠΕ. ή σε άλλους ιδιόκτητους κατάλληλους

Με την  ολοκλήρωση της  μετεγκατάστασης παύει η λειτουργία της επιχείρησης στην αρχική θέση.

Ως προϊόντα  ποιότητας είναι  αυτά  που καθορίζονται από τους Καν.(ΕΟΚ) 2092/91, 2081/92, 2082/92 και Καν.(Ε.Κ.) 1804/99, όπως αυτοί  εκάστοτε  τροποποιούνται, καθώς και αυτά  που καθορίζονται από την  Εθνική Νομοθεσία και πιστοποιούνται κατάλληλα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΟΡΙΣΜΟΙ – ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ

1.  Εθνικό  Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013 (ΕΣΣΑΑ 2007−2013): Έγγραφο  το  οποίο  εκπονήθηκε  από το  Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σε διάλογο  με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εφεξής  Επιτροπή) και στο  οποίο  καθορίζονται  οι προτεραιότητες της  Ελλάδας  στον  αγροτικό τομέα  για την περίοδο  2007−2013.

2. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007−2013 (ΠΑΑ 2007−2013): Έγγραφο  το  οποίο  υποβλήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ελλάδας  και εγκρίθηκε από την Επιτροπή με την αριθ. Ε(2007)  6015/29−11−2007 απόφαση, όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Άξονας:  μία  συνεκτική ομάδα  μέτρων  με ειδικούς σκοπούς οι οποίοι προκύπτουν από την εφαρμογή των μέτρων  αυτών  και που συμβάλλουν  στην  επίτευξη καθορισμένων στόχων του ΠΑΑ.

4. Μέτρο: σύνολο πράξεων που συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός άξονα του ΠΑΑ.

5. Πράξη: έργο  ή ομάδα έργων, μία σύμβαση που ενισχύεται  στο πλαίσιο του ΠΑΑ και επιλέγεται από την Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ/ΦΕ σύμφωνα με καθορισμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης  κριτήρια  και υλοποιείται από έναν ή περισσότερους δικαιούχους προκειμένου  να επιτευχθούν  οι καθορισμένοι στόχοι του προγράμματος.

6. Δικαιούχος (Δ) : α) ο φορέας  ή το άτομο που λαμβάνει στήριξη  (οικονομική ενίσχυση) στο πλαίσιο του ΠΑΑ για να υλοποιήσει  μία πράξη ή να εκπληρώσει  κάποιες υποχρεώσεις  που αναλαμβάνει και β) ένας  οργανισμός ή εταιρεία ή φορέας  του δημοσίου  που έχει την ευθύνη υλοποίησης  μιας πράξης.

7. Διαχειριστική Αρχή του ΠΑΑ (ΔΑ): είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ 2007−2013 (ΕΥΔ ΠΑΑ), η οποία είναι αρμόδια για την διαχείριση του προγράμματος και μεριμνά για την εφαρμογή του.

8. Φορέας  Εφαρμογής  (ΦΕ) ή Φορέας: δημόσιος  ή ιδιωτικός  φορέας  υπεύθυνος  για  την  εφαρμογή Μέτρου/ Υπομέτρου/Δράσης του ΠΑΑ.

9. Οργανισμός Πληρωμών: ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου  Κοινοτικών  Ενισχύσεων Προσανατολισμού και  Εγγυήσεων  (ΟΠΕΚΕΠΕ), ο οποίος  παρέχει,  για  τις πληρωμές της Δημόσιας Δαπάνης προς τους δικαιούχους επαρκή εχέγγυα βάσει του άρθρου 6 Καν. (ΕΚ) 1290/2005 και υποβάλλει τις δηλώσεις δαπανών προς το Ευρωπαϊκό Γεωργικό  Ταμείο  Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ).

10. Φορέας πιστοποίησης: φορέας  που ορίζεται από το Υπουργείο  Αγροτικής Ανάπτυξης  & Τροφίμων  για  τον έλεγχο των  λογαριασμών του  διαπιστευμένου Οργανισμού Πληρωμών (ΟΠΕΚΕΠΕ) ως προς το  αληθές,  την πληρότητα και την ακρίβεια, έχοντας υπόψη το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου που υφίσταται.

11.  Δημόσια  Δαπάνη: κάθε  δημόσια  συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων,  που  προέρχεται από  τον κρατικό προϋπολογισμό (Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων ή Τακτικό  Προϋπολογισμό), τον προϋπολογισμό περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή τον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Γεωργικού  Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης  (ΕΓΤΑΑ), καθώς  και  κάθε  παρόμοια  δαπάνη. Κάθε  συνεισφορά στη χρηματοδότηση πράξεων, που προέρχεται από τον προϋπολογισμό φορέων του δημόσιου τομέα ή ενώσεων μιας ή περισσότερων περιφερειακών ή τοπικών αρχών ή φορέων του δημοσίου τομέα υπό την έννοια της Οδηγίας

2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  και του Συμβουλίου της 31 Μαρτίου 2004 για το συντονισμό διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (1), θα θεωρείται ως δημόσια συνεισφορά.

12. Γεωργικά  προϊόντα:

a. τα  προϊόντα  που απαριθμούνται στο  παράρτημα  Ι της Συνθήκης, εκτός  των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που καλύπτονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου.

b. τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4502, 4503 και 4504 (προϊόντα από φελλό).

c. τα προϊόντα που χρησιμεύουν για απομίμηση ή υποκατάσταση του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του Συμβουλίου (10).

13. Μεταποίηση  γεωργικών προϊόντων: κάθε πράξη επί γεωργικού  προϊόντος  από την οποία προκύπτει ένα επίσης γεωργικό  προϊόν, με εξαίρεση τις  εργασίες εντός της  γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι  απαραίτητες για την προετοιμασία ενός προϊόντος  ζωικής ή φυτικής προέλευσης  για την πρώτη του πώληση.

14. Εμπορία γεωργικών προϊόντων: η κατοχή  ή έκθεση με σκοπό την πώληση, προσφορά προς πώληση, παράδοση ή οποιονδήποτε  άλλο τρόπο θέσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις  και κάθε  δραστηριότητα η οποία  προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού  προς τελικούς καταναλωτές  λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό  και ειδικό  για το σκοπό αυτό χώρο.

15.  Ακαθάριστη ένταση ενίσχυσης: το  ύψος της  ενίσχυσης εκφρασμένο σε ποσοστό των επιλέξιμων δαπανών του  έργου.  Όλα τα  χρησιμοποιούμενα αριθμητικά στοιχεία λαμβάνονται υπόψη πριν από την  αφαίρεση των τυχόν άμεσων φόρων. Όταν χορηγούνται ενισχύσεις υπό άλλη  μορφή πλην της  επιχορήγησης,  το  ύψος της ενίσχυσης  ισούται  με το  ισοδύναμο  επιχορήγησης της ενίσχυσης. Οι ενισχύσεις που είναι  καταβλητέες τμηματικά  προεξοφλούνται στην αξία τους  κατά  το χρόνο της  χορήγησής τους.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό, καθώς και για τον υπολογισμό  του ύψους της ενίσχυσης  στην περίπτωση των δανείων με ευνοϊκούς όρους, είναι το επιτόκιο αναφοράς που ισχύει κατά  το χρόνο της χορήγησης.

16. Προϊόντα  ποιότητας:  τα προϊόντα  που πληρούν τα κριτήρια  που πρόκειται να καθοριστούν σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005.

17. Δυσμενή καιρικά φαινόμενα που μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνία: οι καιρικές συνθήκες, όπως παγετός, χαλάζι, πάγος, βροχή ή ξηρασία, που καταστρέφουν άνω του 30 % είτε  της μέσης ετήσιας  παραγωγής δεδομένου γεωργού κατά την προηγούμενη τριετή περίοδο είτε  του μέσου όρου τριετίας που έχει  υπολογιστεί με βάση την προηγούμενη πενταετία, αφαιρουμένων της υψηλότερης και χαμηλότερης τιμής.

18. Μειονεκτικές περιοχές:  οι περιοχές  που ορίζονται από τα κράτη μέλη βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1257/1999.

19. Προβληματικές επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θεωρούνται προβληματικές κατά  την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις  για τη διάσωση και αναδιάρθρωση  προβληματικών επιχειρήσεων.

20. Επένδυση  αντικατάστασης: η επένδυση  με  την οποία αντικαθίσταται απλώς υφιστάμενο κτίριο  ή μηχάνημα, ή μέρη του, από νέο σύγχρονο κτίριο  ή μηχάνημα, χωρίς να αυξάνεται  η ικανότητα παραγωγής κατά τουλάχιστον  25 % ή χωρίς να αλλάζει  ουσιαστικά η φύση της παραγωγής  ή της  σχετικής τεχνολογίας. Δεν  θεωρούνται επενδύσεις  αντικατάστασης η πλήρης κατεδάφιση αγροτικού κτιρίου ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών  και η αντικατάστασή του από σύγχρονο  κτίριο  ούτε  η ριζική ανακαίνιση αγροτικού κτιρίου.  Η ανακαίνιση θεωρείται ριζική εφόσον το κόστος της ανέρχεται τουλάχιστον στο 50% της αξίας  του νέου κτιρίου.

21. Ομάδα παραγωγών: η ομάδα που έχει συσταθεί με στόχο την από κοινού προσαρμογή, στο πλαίσιο των στόχων των κοινών οργανώσεων  αγοράς,  της  παραγωγής και της  απόδοσης  των μελών της  στις  απαιτήσεις της αγοράς, ιδίως μέσω της συγκέντρωσης της προσφοράς.

22. Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα  Αγροτικής Ανάπτυξης (ΟΠΣΑΑ): το πληροφοριακό  σύστημα του Υπουργείου  Αγροτικής Ανάπτυξης  και Τροφίμων  όπου καταχωρούνται τα δεδομένα που αφορούν  το ΠΑΑ και απαιτούνται για την διαχείρισή του.

23. Καθεστώς ενίσχυσης: κάθε πράξη βάσει της οποίας μπορούν να χορηγούνται ατομικές ενισχύσεις  σε φυσικά πρόσωπα ή νομικά  πρόσωπα οι οποίες  ορίζονται στην εν λόγω πράξη.

24. Ενίσχυση: κάθε μέτρο  το οποίο πληροί το σύνολο των κριτηρίων που καθορίζονται στο  άρθρο  87 παράγραφος 1 της Συνθήκης.

25. Αίτηση ενίσχυσης: η αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου μετά την έγκρισή της να υπαχθεί σε καθεστώς  ενίσχυσης  στο πλαίσιο του ΠΑΑ.

26. Αίτηση  πληρωμής: η αίτηση  που υποβάλλει  ο δικαιούχος στις  αρμόδιες αρχές  για  την  καταβολή της δικαιούμενης ενίσχυσης  από το ΠΑΑ.

27. Παρατυπία: κάθε παράβαση διάταξης του κοινοτικού δικαίου που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός  προϋπολογισμός  των Κοινοτήτων είτε  με τη μείωση ή ματαίωση  εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για λογαριασμό της Κοινότητας,  είτε  με αδικαιολόγητη δαπάνη για τον κοινοτικό προϋπολογισμό (άρθρο 2, παρ.1 του Kαν. (ΕΚ)1848/2006 και άρθρο1, παρ.2 του Kαν.(ΕΚ) 2988/1995).

28. Πρώτη διοικητική ή δικαστική  διαπίστωση: η πρώτη έγγραφη  εκτίμηση εκ μέρους αρμόδιας αρχής, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι διοικητική ή δικαστική, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα, με βάση πραγματικά περιστατικά, ότι  έχει  διαπραχθεί παρατυπία,  με την  επιφύλαξη  του ενδεχόμενου να οδηγήσει  η εξέλιξη  της διοικητικής ή δικαστικής  διαδικασίας σε αναθεώρηση ή αναίρεση αυτού του συμπεράσματος μεταγενέστερα (άρθρο 2, παρ. 3 του καν.(ΕΚ) 1848/2006 και άρθρο 35 του καν. (ΕΚ) 1290/ 2005 ).

29. Υπόνοια απάτης: κάθε παρατυπία η οποία έχει αποτελέσει το αντικείμενο πρώτης διοικητικής ή δικαστικής διαπίστωσης και έχει  οδηγήσει  στην  κίνηση διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο ώστε να καθορισθεί η ύπαρξη εκ προθέσεως πράξης και ιδίως απάτης όπως ορίζεται στο άρθρο 1  παράγραφος 1  στοιχείο α) της  σύμβασης σχετικά  με την προστασία των οικονομικών  συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2, παρ.4 του καν.1848/2006).

30. Δημοσιονομική  διόρθωση: η ακύρωση του συνόλου ή μέρους  της  Κοινοτικής και  Εθνικής  συμμετοχής σε μία  πράξη, στο  πλαίσιο  της  συγχρηματοδότησής της από το ΠΑΑ η οποία είναι ανάλογη  της παράβασης που διαπιστώνεται.

31. Αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό: κάθε  καταβληθείσα  δαπάνη  στην  οποία  δεν  αντιστοιχεί ίσης  αξίας παραδοθέν  προϊόν, έργο  ή υπηρεσία  σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης ή απόφασης με την οποία αναλήφθηκε η υποχρέωση της δαπάνης.

32. Ανάκτηση:  η επιστροφή  των αχρεωστήτως καταβληθέντων  ποσών.

33. Φορέας χρηματοδότησης: ο αρμόδιος  φορέας  που μεριμνά για την εξασφάλιση πιστώσεων από το ΠΔΕ ή τον Τακτικό  Προϋπολογισμό.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ