Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5041025 ΕΞ2013

Θέμα: Τροποποίηση  της  υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 816/B/23.06.2003) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών  αποθηκών κοινοτικών  οχημάτων».

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις  διατάξεις των  άρθρου  120 και  επόμενα  του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και ειδικότερα του άρθρου 133 σχετικά με δυνατότητα υπαγωγής των κοινοτικών  οχημάτων  σε καθεστώς  φορολογικής αποθήκης.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) με τις  οποίες  εξουσιοδοτείται ο Υπουργός  Οικονομικών για τον καθορισμό των όρων και προϋποθέσεων για τη σύσταση και λειτουργία των φορολογικών αποθηκών κοινοτικών  οχημάτων.

3. Την ανάγκη τροποποίησης της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/2003 (ΦΕΚ 816/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών  αποθηκών κοινοτικών  οχημάτων» στα πλαίσια υλοποίησης του  νέου  πληροφοριακού συστήματος Τελωνειακών Ηλεκτρονικών  Υπηρεσιών ICISNET.

4. Τις διατάξεις του  άρθρου  90, παράγραφος 2, του Κώδικα Νομοθεσίας,  για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά  Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του  Π.Δ. 63/2005  «Κωδικοποίηση  της  νομοθεσίας για  την  Κυβέρνηση  και τα  Κυβερνητικά Όργανα  (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).

5. Τα Προεδρικά Διατάγματα 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009) «περί ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α/5.11.2009).

6. Την υπ’ αριθμ. 07927/19.09.2012 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού  και  του  Υπουργού  Οικονομικών  (ΦΕΚ 2574/Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον  Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο  Μαυραγάνη».

7. Το γεγονός  ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει  δαπάνη σε βάρος  του  κρατικού  προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Τροποποιούμε την υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.O. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) «Σύσταση  και  λειτουργία φορολογικών  αποθηκών κοινοτικών  οχημάτων»  ως ακολούθως

1. Στην περίπτωση α) της παραγράφου  1 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο  ως εξής:

«Δικαιούχος γενικής  αποθήκης είναι, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή κοινοτικών οχημάτων, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια  λειτουργίας της αποθήκης.»

2. Το πρώτο εδάφιο  της  παραγράφου  2 του  άρθρου 3 τροποποιείται ως εξής:

«Η ευθύνη για την εναποθήκευση  βαρύνει τον αποθηκευτή  και στις  γενικές φορολογικές αποθήκες  βαρύνει τον  δικαιούχο  της  Γενικής  Αποθήκης της  περίπτωσης α) της παραγράφου  1 του παρόντος.»

3. Τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ.31/13/3.06.2003 Α.Υ.Ο.O. (ΦΕΚ 816/Β/23.06.2003) αντικαθίστανται με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της παρούσας.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει  από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

44002

44003

44004

44005

44006

44007

44008

44009

44010

44011

44012