ΠΟΛ 1120 06.08.2010

Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν.3845/10(ΦΕΚ65Α/06.05.2010)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & Αθήνα, 06.08.2010

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ.: 1120

14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 Προς: Ως Πίνακας Διανομής
Ταχ. Κώδικας : 106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν. Αποστολόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 3647202-5
Fax : 210 - 3645413
E-Mail : dfpa.a1@1992.syzefxis.gov.gr

Θέμα: «Διευκρινίσεις για τη συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α., μετά την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών του φόρου, βάσει των διατάξεων του ν.3845/10(ΦΕΚ65Α/06.05.2010) ».

Σε συνέχεια της εγκυκλίου ΠΟΛ 1098/21.06.2010, με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 4 και 7 του ν.3845/2010 σχετικά με την από 01.07.2010 αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α., σας παρέχουμε τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση των περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α.:

1. Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Οι περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τις φορολογικές περιόδους από το τρίτο τρίμηνο ή τον 7ο μήνα του 2010 και εφεξής, θα υποβάλλονται:

- από τους υποκείμενους με βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με τη χρήση του νέου εντύπου των δηλώσεων αυτών (Φ2 - ΕΚΔΟΣΗ 2010 050 - Φ.Π.Α.), βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1112/14.07.2010.

- από τους υποκείμενους με βιβλία Α΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., με τη χρήση του υφιστάμενου εντύπου (Φ3 - ΕΚΔΟΣΗ 2005 051 - Φ.Π.Α), αφού διορθωθούν χειρόγραφα οι παλιοί συντελεστές (9 - 4,5 - 19 - 6 - 3 - 13) και στη θέση τους αναγραφούν οι νέοι (11 - 5,5 - 23 - 8 - 4 - 16).

Προκειμένου για τη συμπλήρωση του νέου εντύπου (Φ2 - ΕΚΔΟΣΗ 2010 050 - Φ.Π.Α.) της περιοδικής δήλωσης και ειδικότερα του Πίνακα Βγ «ΕΙΔΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ», διευκρινίζουμε ότι:

- στον κωδικό 344 αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή οι λήψεις υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες). Σημειώνεται ότι οι αγορές και εισαγωγές παγίων δεν περιλαμβάνονται πλέον στους «ειδικούς λογαριασμούς» (πίνακας Βγ) της περιοδικής δήλωσης.

- στον κωδικό 345 αναγράφονται οι ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών του άρθρου 14 παρ.2α του Κώδικα Φ.Π.Α. (δηλαδή οι παροχές υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες).

- στον κωδικό 343 αναγράφονται οι πράξεις λήπτη αγαθών, όπως ανακυκλώσιμα και οι άλλες λήψεις υπηρεσιών εκτός αυτών του κωδικού 344.

Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις:

α) έκδοσης «Ειδικού Ακυρωτικού Στοιχείου» (βάσει των διατάξεων του άρθρου 23, παραγρ. 2ε΄ του Κ.Β.Σ.) από την 01.07.2010 και μετά προκειμένου να ακυρωθεί στοιχείο που εκδόθηκε μέχρι τις 30.06.2010,

β) λήψης στοιχείου με ημερομηνία έκδοσης από 01.07.2010 και μετά, εκδοθέντος με εσφαλμένη χρήση των ισχύοντων μέχρι 30.06.2010 συντελεστών,

γ) παραλαβής φορολογικού στοιχείου εκδοθέντος με ημερομηνία έκδοσης μέχρι 30.06.2010, μετά την προθεσμία που ορίζεται για το χρόνο ενημέρωσης των βιβλίων από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (με αποτέλεσμα να πρέπει να συμπεριληφθεί σε περιοδική δήλωση επόμενης φορολογικής περιόδου),

καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία προκύπτουν δυσχέρειες στη συμπλήρωση της περιοδικής δήλωσης των φορολογικών περιόδων από το 3ο τρίμηνο ή τον 7ο μήνα του 2010 και μετά, λόγω της αύξησης των συντελεστών, ο εκδότης ή ο λήπτης του στοιχείου ανάλογα, θα πρέπει:

α) να συμπεριλαμβάνει στους οικείους κωδικούς φορολογητέων εκροών ή εισροών της περιοδικής δήλωσης, την αναγραφόμενη επί του στοιχείου φορολογητέα αξία,

β) να συμπεριλαμβάνει στους οικείους κωδικούς φόρου εκροών ή εισροών της περιοδικής δήλωσης, τον αναλογούντα βάσει των αυξημένων συντελεστών Φ.Π.Α. (και όχι τον αναγραφόμενο επί του φορολογικού στοιχείου) και

γ) να αναγράφει στους κωδικούς 402 ή 412 της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α (λοιπά προστιθέμενα ή αφαιρούμενα ποσά κατά περίπτωση), η διαφορά του μεταξύ του αναγραφόμενου επί του φορολογικού στοιχείου και του αναλογούντος βάσει των αυξημένων συντελεστών φόρου, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του υπολοίπου Φ.Π.Α. των βιβλίων της επιχείρησης, με αυτό της περιοδικής δήλωσης.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποβολής τροποποιητικών ή εκπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων, για φορολογικές περιόδους μέχρι 30.06.2010, θα χρησιμοποιούνται είτε τα παλιά έντυπα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων τους (μετά από χειρόγραφη διόρθωση των συντελεστών για πράξεις μετά τις 15.03.2010, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1033/2010), είτε τα νέα έντυπα, μετά από χειρόγραφη διόρθωση των αναγραφόμενων συντελεστών. Για το λόγο αυτό, παρέμειναν στο νέο έντυπο οι κωδικοί 112 και 113, που αναφέρονται σε υποβολή έκτακτης δήλωσης από εκμεταλλευτές Ε.Δ.Χ., προκειμένου να είναι εφικτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων, στην περίπτωση μη διαθεσιμότητας του παλαιού εντύπου.

2. Εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

Μέχρι να εκδοθεί νέο έντυπο της εκκαθαριστικής δήλωσης και για όσες περιπτώσεις παρουσιασθεί ανάγκη υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. (λόγω π.χ. διακοπής εργασιών), για διαχειριστική περίοδο η οποία περιλαμβάνει χρονικό διάστημα κατά το οποίο ίσχυαν τόσο οι παλιοί (πριν ή/και μετά τις 15.03.2010) όσο και οι νέοι συντελεστές (μετά την 01.07.2010), η εκκαθαριστική δήλωση (έντυπο Φ1 ΕΚΔΟΣΗ 2007 009/07 - Φ.Π.Α.), θα υποβάλλεται ως εξής:

Στους κωδικούς από 601 έως 607, από 651 έως 664, από 631 έως 637 και από 671 έως 684, θα περιλαμβάνονται οι φορολογητέες εκροές/εισροές και ο φόρος εκροών/εισροών αντίστοιχα, για πράξεις με συντελεστές που είναι σε ισχύ από 01.07.2010. Αντίθετα, οι υπόλοιποι κωδικοί του εντύπου της εκκαθαριστικής, θα περιλαμβάνουν τις πράξεις που αφορούν το σύνολο της διαχειριστικής περιόδου, όπως αυτή δηλώνεται στον κωδικό 002.

Περαιτέρω, τόσο για τις πράξεις με συντελεστές που ήταν σε ισχύ από 15.03.2010 μέχρι 30.06.2010 όσο και για τις πράξεις με συντελεστές που ήταν σε ισχύ μέχρι και τις 14.03.2010, θα χρησιμοποιηθούν, ως συνημμένα δύο βοηθητικά έντυπα εκκαθαριστικής δήλωσης, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφα του ιδίου εντύπου (Φ1 ΕΚΔΟΣΗ 2007 009/07 - Φ.Π.Α.), στα οποία θα συμπληρωθούν μόνο οι κωδικοί που αντιστοιχούν σε συντελεστές Φ.Π.Α., δηλαδή οι κωδικοί από 601 έως 607, από 631 έως 637, από 651 έως 664 και από 671 έως 684.

Εξυπακούεται ότι τα παραπάνω βοηθητικά έντυπα, θα υποβάλλονται εφόσον στην διαχειριστική περίοδο της επιχείρησης περιλαμβάνεται χρονικό διάστημα κατά το οποίο εφαρμόζονταν οι παλιοί συντελεστές (πριν ή/και μετά τις 15.03.2010). Για παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία επιχείρηση η οποία πραγματοποίησε έναρξη εργασιών στις 15.03.2010, προχωρήσει σε διακοπή εργασιών στις 31.08.2010, θα υποβάλει μόνο ένα βοηθητικό έντυπο, προκειμένου να δηλώσει τις φορολογητέες εκροές/εισροές και το φόρο εκροών/εισροών, για πράξεις με συντελεστές που ήταν σε ισχύ από 15.03.2010 μέχρι 30.06.2010. .

Επισημαίνεται ότι, για να συμπληρωθούν οι κωδικοί 612 (σύνολο εκροών) και 667 (σύνολο εισροών) του κύριου εντύπου της εκκαθαριστικής δήλωσης, θα πρέπει προηγούμενα να έχουν αθροιστεί οι κωδικοί 607 και 664 αντίστοιχα και των βοηθητικων εντύπων, ώστε στους κωδικούς αυτούς (612 και 667 του βασικού εντύπου), να εμφανίζονται τα σύνολα της διαχειριστικής περιόδου. Ομοίως για τη συμπλήρωση Πίνακα Δ΄ («Πίνακας Εκκαθάρισης του Φόρου για καταβολή, έκπτωση ή επιστροφή») θα πρέπει προηγούμενα να έχουν αθροιστεί τα ποσά που αναγράφονται στους κωδικούς 637 και 684 (σύνολα φόρου εκροών και εισροών αντίστοιχα), όλων των υποβαλλόμενων εντύπων.

Τέλος, τόσο στο κύριο έντυπο όσο και στο έντυπο για πράξεις από 15.03.2010 έως 30.06.2010, θα πρέπει να διορθωθούν χειρόγραφα οι παλιοί συντελεστές και στη θέση τους να αναγραφούν ευκρινώς, οι συντελεστές που ίσχυαν τη χρονική περίοδο στην οποία αφορά το συγκεκριμένο έντυπο.

Με την παραλαβή της εκκαθαριστικής δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

- Να αριθμούνται τα υποβαλλόμενα έντυπα ως ένα (1), δύο (2) και τρία (3).

- Να αναγράφεται σε όλα τα έντυπα ο αριθμός μηχανογραφικής καταχώρησης που δίνεται από το σύστημα TAXIS.

- Να συμπληρώνεται, από τον Πίνακα Α΄ των βοηθητικών εντύπων μόνον ο Α.Φ.Μ. (κωδικός 031).

- Να συρράπτονται τα έντυπα μεταξύ τους.

- Να φυλάσσονται τα έντυπα σε ξεχωριστό φάκελο, προκειμένου να κωδικογραφηθούν πριν την αποστολή τους στη Γ.Γ.Π.Σ.


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
                      

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                           

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Δ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ