Αρ. Πρωτ. ΔΕΦΚ 5041962 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5041029 ΕΞ 2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο.- Τροποποίηση εντύπων αίτησης και άδειας φορολογικής αποθήκης ισοπροπυλικής αλκοόλης

ΣΧΕΤ.: Η αρ.πρωτ. Υ.812/33/1.07.2008 Α.Τ.Ο.Ο.

 

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ Δ 5041029 ΕΞ 2013/22.11.2013 Α.Υ.Ο. «Τροποποίηση της αρ. πρωτ. Φ.812/338/1.07.2008  Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1380/Β) «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών ισοπροπυλικής αλκοόλης που  παράγεται  εγχωρίως  ή  μεταφέρεται  από  τα  λοιπά  κράτη-μέλη  της  Ευρωπαϊκής Ένωσης», η οποία δημοσιεύθηκε στις 2.12.2013 στο Φ.Ε.Κ.  3057, Τεύχος Β. Επισημαίνουμε ότι, η εν λόγω τροποποίηση αφορά στο έντυπο του Παραρτήματος Ι «Αίτηση σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ισοπροπυλικής αλκοόλης» και στο έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ «Άδεια σύστασης και λειτουργίας φορολογικής αποθήκης ισοπροπυλικής αλκοόλης», στα οποία προστέθηκαν επιπλέον τα πεδία «Αρ. Εγγύησης», «Υπόχρεος», «Αρ. Παραστατικού» και «Ημερομηνία Λήξης».

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                 

Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ