ΠΟΛ.1121/30.7.2010

Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στην εταιρεία "Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε."

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ : Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. Δράγκου
Τηλέφωνο: 210 3375317-8
ΦΑΞ: 210 3375001

ΠΟΛ 1121

ΘΕΜΑ: Χορήγηση στοιχείων φορολογουμένων στην εταιρεία "Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Α.Ε.".

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν.2238/1994 ορίζεται, ότι επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χορήγηση φορολογικών στοιχείων σε δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς που έχουν αρμοδιότητα διαχείρισης, παρακολούθησης ή ελέγχου των πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που καταβάλλονται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και φορείς και προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, για την άσκηση αποκλειστικά των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του ν.3066/2002 (ΦΕΚ Α΄ 252) και συγκεκριμένα του άρθρου 1 παρ.1 συστάθηκε ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε." και τον ειδικό τίτλο" Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε.", με έδρα την Αθήνα.

Επίσης, σύμφωνα με τις παρ.1 και 2 του άρθρου 3 του ίδιου νόμου σκοπός της Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων (ΜΕ) και των πολύ μικρών επιχειρήσεων (ΠΜΕ), όλων των κλάδων, υφιστάμενων ή νεοϊδρυόμενων στην αγορά κεφαλαίων, για την προώθηση του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού, καθώς και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο σκοπός αυτός πραγματοποιείται: α) με την παροχή εγγυήσεως αντεγγυήσεων υπέρ των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την κάλυψη υποχρεώσεών τους έναντι πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων " ή εταιρειών Επιχειρηματικών Συμμετοχών", οι οποίες απορρέουν από πάσης μορφής χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις (όπως δάνεια, προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων, χρηματοδοτική μίσθωση κ.ά.), β) με την παροχή συναφών προς την ως άνω δραστηριότητα υπηρεσιών, πλην της απευθείας παροχής πιστώσεων και γ) με την παροχή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, όπως επιδότηση κόστους.

Η Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε. Α.Ε. μπορεί, μετά από απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, να διαχειρίζεται και να υλοποιεί προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό προϋπολογισμό ή το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, κοινοτικά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης ή άλλα παρεμφερή προγράμματα ή χρηματοδοτικά μέσα, όπως επιδότηση επιτοκίων, επιδότηση προμηθειών, άτοκα δάνεια. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια υλοποίησης των ανωτέρω προγραμμάτων και χρηματοδοτικών μέσων.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 4 του ν.3066/2002 το μετοχικό κεφάλαιο καλύφθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

3. Το Ν.Σ.Κ. με την 36/2009 γνωμοδότηση του, που έχει γίνει αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, αποφάνθηκε ότι "εφόσον η υπόψη εταιρεία, αποτελούσα δημόσιο οργανισμό, όπως απαιτείται από την περ. ε΄ της παρ. 5 του άρθρου 85 του ν.2238/1994, αιτείται φορολογικά στοιχεία φορολογουμένου υπέρ του οποίου έχει εγγυηθεί για την αποπληρωμή ληφθέντος από αυτόν δανείου, δύνανται να χορηγηθούν σ' αυτήν μόνο τα φορολογικά στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία για τον έλεγχο των προϋποθέσεων παροχής και παρακολούθησης της εγγύησης".

4. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας επισυνάπτεται τέλος αντίγραφο της πιο πάνω γνωμοδότησης.


Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Γεν. Διευθυντής Φορολογίας
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ