Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 71 / 10.12.2013

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των Καν.(ΕΚ) 883/04 και 987/09 - Οδηγίες χρήσης / έκδοσης των φορητών εγγράφων (PDs)

 

Σχετικές  Εγκύκλιοι της Διεύθυνσής  μας: 28 /2010 και 64/2010

Με τις ανωτέρω σχετικές εγκυκλίους μας, σας γνωστοποιήσαμε τις αλλαγές που επήλθαν, από 01.05.2010, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων Κανονισμών (ΕΕ) 883/04, 987/09 και 988/09, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας καθώς και την καθιέρωση των φορητών εγγράφων (Portable Documents -PDs),  τα  οποία  αντικατέστησαν  κάποια  από  τα  κοινοτικά  έντυπα  της  σειράς «Ε100…» και τα οποία θα εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται και μετά την μεταβατική περίοδο και την πλήρη ανάπτυξη και εφαρμογή της   ηλεκτρονικής ανταλλαγής των δεδομένων (EESSI), που αφορούν στους διακινούμενους εντός της Ε.Ε, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, ασφαλισμένους.

Με το παρόν, παραθέτουμε αναλυτικές οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση των φορητών  εγγράφων  (PDs),  κατά  τη  διαδικασία  έκδοσής  τους  από  τα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΦΟΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (PD) S1    

Εγγραφή για κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης

Το έντυπο χορηγείται κατ’ άτομο και αποτελεί βεβαίωση του δικαιώματος των κατόχων του καθώς και των μελών της οικογένειάς τους, για παροχές ασθένειας, μητρότητας και ισοδύναμες παροχές πατρότητας σε είδος (π.χ. υγειονομική περίθαλψη, ιατρική περίθαλψη, νοσηλεία) που προβλέπονται από τη νομοθεσία της χώρας   κατοικίας   τους,   για   λογαριασμό   του   αρμόδιου   φορέα.   Πρέπει   να προσκομίζεται το συντομότερο δυνατό στο φορέα υγειονομικής περίθαλψης της νέας χώρας κατοικίας. Ο πλήρης κατάλογος των φορέων υγειονομικής περίθαλψης διατίθεται στο δικτυακό τόπο http://ec.europa.eu/social-security-directory.

Τα προηγούμενα έντυπα της σειράς «Ε» τα οποία αντικατέστησε είναι τα: Ε106, Ε109, Ε120 και Ε121.

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου S1

1. Προσωπικά στοιχεία του/της κατόχου

1.1 - 1.5 αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

1.6 (1.6.1-1.6.4) αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της ταχυδρομικής διεύθυνσής του στη χώρα που μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του.

1.7 (1.7.1-1.7.4) σημειώνεται το τετράγωνο ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς του δικαιούχου ( π.χ. συνταξιούχος, μέλος οικογένειας ασφαλισμένου κ.λ.π)

 

2. Παροχές σε χρήμα για μακροχρόνια φροντίδα

Η ένδειξη δεν θα συμπληρώνεται.

 

3. Προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου

Συμπληρώνεται  μόνο  στις  περιπτώσεις  που  ο/η  κάτοχος  έλκει  το  δικαίωμα παροχών ασθενείας σε είδος λόγω ασφάλισης άλλου προσώπου( π.χ. όταν ο κάτοχος είναι μέλος οικογένειας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου τότε στην ένδειξη αυτή αναγράφονται τα στοιχεία του άμεσα ασφαλισμένου).

 

4. Ασφαλιστική κάλυψη από/μέχρι

4.1-4.2 Ημερομηνία έναρξης και λήξης του εντύπου.

Αφορά τη χρονική διάρκεια ύπαρξης του δικαιώματος για παροχές ασθένειας σε είδος από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ευνόητο είναι ότι σε οποιαδήποτε μεταβολή της ασφαλιστικής κατάστασης του δικαιούχου, η οποία επιβάλλει διακοπή του δικαιώματος ασφαλιστικής ικανότητας, αυτή θα πρέπει να πραγματοποιείται άμεσα με την αποστολή  του  κοινοτικού  εντύπου  Ε108GR.  Επιπλέον  ο  φορέας  αποδέκτης  του εντύπου (φορέας του τόπου κατοικίας) οφείλει να ενημερώνει τον αρμόδιο φορέα για κάθε μεταβολή του δικαιώματος η οποία υποπίπτει στην αντίληψή του, άρθρο 24 παρ. 2 Καν. Ε.Κ. 987/09.

 

5. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο

5.1-5.11 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα με λατινικούς χαρακτήρες.

5.5 EL (προσοχή: ο ISO κωδικός της Ελλάδας είναι EL και όχι GR)

 

ΦΟΡΗΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (PD) S2

Δικαίωμα προγραμματισμένης θεραπευτικής αγωγής.

Το   έντυπο   αποτελεί   βεβαίωση   του   δικαιώματος   για   προγραμματισμένη υγειονομική περίθαλψη σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε, χώρας ΕΟΧ και της Ελβετίας. Εκδίδεται, πριν την αναχώρηση του ασφαλισμένου, μόνο από τα Περ/κά Υποκ/τα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κατόπιν εγκριτικής γνωμάτευσης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού [(ΕΥΕΕ) άρθρο 3 Υπ. Αποφ. Φ7/οικ.15/7-1-97, ΦΕΚ 22/20-01-1997, τ. Β΄]. Πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο φορέα υγειονομικής περίθαλψης της χώρας μετάβασης για την παροχή περίθαλψης που προσδιορίζεται στην απόφαση της ΕΥΕΕ.

Το προηγούμενο έντυπο της σειράς «Ε» το οποίο αντικατέστησε είναι το: Ε112.

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου S2

1. Προσωπικά στοιχεία του/της κατόχου

1.1 - 1.6.4 αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

 

2. Είδος και τόπος παροχής της θεραπευτικής αγωγής

Συμπληρώνεται βάσει των στοιχείων που παρέχονται από την ιατρική γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής Επιτροπής, απ’ όπου προκύπτουν αυτά τα στοιχεία καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης.

 

3. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο

3.1-3.11 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα με λατινικούς χαρακτήρες.

 

ΦΟΡΗΤΟ   ΕΓΓΡΑΦΟ   (PD)   S3  

Ιατρική   θεραπευτική   αγωγή   για   πρώην μεθοριακό εργαζόμενο σε πρώην χώρα εργασίας.

(κατά το άρθρο 1 στ) του Καν. ΕΚ 883/04, η έννοια « μεθοριακός εργαζόμενος» ορίζεται ως: το πρόσωπο που ασκεί μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα σε ένα κράτος μέλος και κατοικεί σε άλλο κράτος μέλος, όπου επιστρέφει, κατά κανόνα, κάθε ημέρα ή τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα).

Το έντυπο χορηγείται μόνο σε συνταξιούχο γήρατος ή αναπηρίας, (όχι σε άλλη κατηγορία   συνταξιούχου)   πρώην   μεθοριακό   εργαζόμενο   (και   στα   μέλη   της οικογένειάς του), κατοίκου κ-μ Ε.Ε, χώρας ΕΟΧ ή της Ελβετίας, ο οποίος έχει εργαστεί ως μεθοριακός εργαζόμενος σε άλλη χώρα και αποτελεί βεβαίωση του δικαιώματος για συγκεκριμένη ιατρική περίθαλψη στη χώρα στην οποία άσκησε την τελευταία δραστηριότητά του ως μεθοριακός εργαζόμενος.

Ο κάτοχος του εν λόγω εντύπου δικαιούται να λάβει:

  • α. συνεχιζόμενη θεραπεία στην χώρα στην οποία άσκησε την τελευταία δραστηριότητά  του,  ως  μεθοριακός  εργαζόμενος,  -  η  οποία  δεν  είναι  πλέον  το αρμόδιο κράτος μέλος-, εφόσον η εν λόγω θεραπεία αποτελεί συνέχεια θεραπείας που ξεκίνησε στη χώρα αυτή και
  • β. νέα θεραπεία περίπτωση που δεν αφορά την Ελλάδα, δεδομένου ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των χωρών του Παραρτήματος V του Καν. (ΕΚ)883/04,  που εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη διάταξη της κοινοτικής νομοθεσίας (άρθρο 28§2 Καν. 883/04) και οι οποίες είναι οι: Βέλγιο, Γερμανία, Ισπανία, Λουξεμβούργο, Αυστρία και Πορτογαλία.

Δεν υπάρχει προηγούμενο έντυπο της σειράς «Ε» το οποίο να αντικατέστησε. Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου S3

1. Προσωπικά στοιχεία του/της κατόχου

1.1 - 1.7 αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

1.8 (1.8.1-1.8.2) συμπληρώνεται ανάλογα αν αφορά τον/την άμεσα ασφαλισμένο/η ή το μέλος της οικογένειάς του/της.

 

2. Στοιχεία θεραπευτικής αγωγής

Από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα συμπληρώνεται πάντα η ένδειξη 2.1 (συνέχιση θεραπευτικής αγωγής την οποία ξεκίνησε σε πρώην κράτος εργασίας.)

 

3. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο

3.1-3.11 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα με λατινικούς χαρακτήρες.

 

ΦΟΡΗΤΟ  ΕΓΓΡΑΦΟ  (PD)  DA1 

Δικαίωμα  κάλυψης  υγειονομικής περίθαλψης στο πλαίσιο ασφάλισης κατά εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

Το έντυπο αποτελεί βεβαίωση δικαιώματος παροχών ασθενείας σε είδος, ασφαλισμένων, που έχουν υποστεί εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια και κατοικούν ή διαμένουν σε κράτος (Ε.Ε, ΕΟΧ ή Ελβετία) διαφορετικό από το κράτος ασφάλισης, από το οποίο έλκουν δικαίωμα κάλυψης κατά των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών που έχουν ήδη επέλθει και αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Το προηγούμενο έντυπο της σειράς «Ε» το οποίο αντικατέστησε είναι το: Ε123.

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου DA1

1. Προσωπικά στοιχεία του/της κατόχου

1.1 - 1.5 αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ασφαλισμένου, όπως φαίνονται από την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του.

1.6 (1.6.1-1.6.3) συμπληρώνεται το τετράγωνο ανάλογα με το ασφαλιστικό καθεστώς του δικαιούχου.

 

2. Ο/Η κάτοχος μπορεί να λάβει παροχές σε είδος

Προσδιορίζεται το είδος του επελθόντος ασφαλιστικού κινδύνου εξ αιτίας του οποίου, απορρέει το εν λόγω δικαίωμα καθώς και η ημερομηνία έναρξης και λήξης του εντύπου.

 

3. Ο/Η κάτοχος έχει δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης λόγω

Αναγράφονται ανάλογα οι συνέπειες που επήλθαν από το εργατικό ατύχημα ή την επαγγελματική ασθένεια.

 

4. Η έκθεση του ελεγκτή ιατρού μας

Συμπληρώνεται κατά περίπτωση

 

5. Φορέας που συμπληρώνει το έντυπο

5.1-5.11 Συμπληρώνονται τα στοιχεία του Υποκαταστήματος και τίθεται σφραγίδα με λατινικούς χαρακτήρες.

Επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση όλων των ως άνω εντύπων θα πρέπει να γίνεται απαραίτητα με λατινικούς χαρακτήρες.

Σημειώνουμε ότι τα φορητά έγγραφα (PDs) S1, S2 , S3 και DA1, για διευκόλυνσή σας, σύντομα θα διατίθενται σε μορφή word στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στο σύνδεσμο «άντληση εντύπων/εργαλεία» στο σημείο «Φορητά Έγγραφα», ώστε να είναι δυνατή η ψηφιακή συμπλήρωσή τους.

 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ