Πραγματοποιήθηκε εχθές (10.12.2013) στις Βρυξέλλες η Σύνοδος του Συμβουλίου Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO). Την Ελλάδα εκπροσώπησαν ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης και η γενική γραμματέας, κ. Άννα Στρατινάκη.

Το κυρίαρχο θέμα της ατζέντας της συνάντησης ήταν η Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της Οδηγίας  96/71/ΕΚ  σχετικά  με  την απόσπαση  εργαζομένων  (posting of workers) στο πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών. Οι υπουργοί Απασχόλησης, μετά από πολύωρες διαπραγματεύσεις, επέτυχαν συμφωνία επί της Πρότασης  Οδηγίας.  Η  συμφωνία  αυτή  είναι εξαιρετικά  σημαντική  διότι εξασφαλίζει,  τόσο  την  ελευθερία  στην  άσκηση  οικονομικών δραστηριοτήτων  και  στη  διακρατική  παροχή  υπηρεσιών,  όσο  και  το σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Το  Συμβούλιο  Απασχόλησης  ενέκρινε  τον  Πίνακα  Αποτελεσμάτων  με δείκτες για την απασχόληση και κοινωνικούς δείκτες (scoreboard of employment and social indicators), ο οποίος  περιλαμβάνεται πλέον ως Κεφάλαιο 3 στην Κοινή Έκθεση για την Απασχόληση (Draft Joint Employment  Report).  Η  δημιουργία  του  scoreboard  εντάσσεται  στις εργασίες για την ενδυνάμωση της Κοινωνικής Διάστασης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και καθιστά ευκολότερο τον προσδιορισμό των σημαντικών τάσεων της απασχόλησης και κοινωνικών τάσεων, αποβλέποντας στην έγκαιρη διάγνωση των ανισορροπιών κοινωνικού χαρακτήρα.

Η απασχόληση των νέων επίσης αποτέλεσε βασικό θέμα της Ατζέντας της Συνόδου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση Σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης,  ενώ  η  συζήτηση  εστίασε  και  στα  εθνικά  σχέδια  υλοποίησης «εγγυήσεων για τη νεολαία» (Youth Guarantee).

Με το πέρας της απογευματινής συνεδρίασης, και ενόψει της ανάληψης της εξαμηνιαίας Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Ελλάδα, την 1 Ιανουαρίου 2014, ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης παρουσίασε το πρόγραμμα της Ελληνικής Προεδρίας στον τομέα της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής. Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Βρούτσης δήλωσε τα ακόλουθα:

«Καταρχήν θα ήθελα  να ευχαριστήσω τη Λιθουανική Προεδρία για τις άοκνες προσπάθειές της και την πρόοδο που έχει επιτύχει σε μια σειρά ευαίσθητων   ζητημάτων   προτεραιότητας   στο   Πρόγραμμα  του   Τρίο Προεδρίας, προλειαίνοντας έτσι το έδαφος και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια εποικοδομητική συνέχεια επί Ελληνικής Προεδρίας. Πράγματι, οι επιτευχθείσες συμφωνίες, όπως αυτή για το Νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση και τις συμπληρωματικές συντάξεις συνιστούν σημαντικές επιτυχίες της Λιθουανικής Προεδρίας.

Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε μια κρίσιμη, διττή μεταβατική περίοδο. Αφενός κατά το προσεχές εξάμηνο αναμένεται να επιβεβαιωθεί η έξοδος της χώρας από την κρίση και η επαναφορά της σε τροχιά ανάκαμψης. Αφετέρου το Συμβούλιο της ΕΕ, σε συνεργασία με τα άλλα Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, πρέπει στο αμέσως επόμενο διάστημα να προχωρήσει ακόμη πιο αποφασιστικά στην υλοποίηση πολιτικών για την υπέρβαση της κρίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι εκλογές για την ανάδειξη των νέων μελών του Ευρωκοινοβουλίου, οι οποίες θα διενεργηθούν κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου για την διεξαγωγή ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου ουσίας. Διάλογος που θα αφορά όχι μόνο τη μέχρι σήμερα πορεία της Ένωσης, αλλά κυρίως την πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που θα προσδιορίσει αναπόδραστα και τη μελλοντική φυσιογνωμία της ΕΕ.

Η Ελλάδα από τη πλευρά της κατά την Προεδρία θα επιδιώξει, τόσο μέσα από τις προτεραιότητές της συνολικά όσο και στο πεδίο της Απασχόλησης και της Κοινωνικής Πολιτικής ειδικά, να αναδείξει την θετική, αναπτυξιακή διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Που θέτει στο επίκεντρο τις κοινές μας αρχές και αξίες, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση ως προϋποθέσεις για τη βιωσιμότητά της.

Κατά το προσεχές διάστημα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, στο πλαίσιο της επιτυχούς διεξαγωγής του Εξαμήνου, για την εμβάθυνση του πολιτικού διαλόγου για την Κοινωνική διάσταση της ΟΝΕ. Ο πολιτικός αυτός στόχος θεμελιώνεται άλλωστε και στην Κοινωνική Ρήτρα της Συνθήκης, σύμφωνα με την οποία το σύνολο της εφαρμοζόμενης ευρωπαϊκής πολιτικής θα πρέπει να αξιολογείται υπό το πρίσμα των κοινωνικών της επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, κύριος στόχος μας θα είναι τόσο η ενθάρρυνση του στενότερου   συντονισμού   μεταξύ   των   οικονομικών   πολιτικών,  των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών όσο και η ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Για να έχουμε όμως τα ευκταία αποτελέσματα, προϋπόθεση αποτελεί ο ex ante συντονισμός των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ασφαλώς, πρώτη προτεραιότητα και της Ελληνικής Προεδρίας είναι η  προώθηση  της  Απασχόλησης  και  ιδίως  της  Απασχόλησης  των νέων. Η Ελληνική Προεδρία θα εστιάσει στην επιτάχυνση της υλοποίησης των δράσεων της “Πρωτοβουλίας για τους Νέους” και την παρακολούθηση της εφαρμογής των εθνικών σχεδίων “εγγυήσεων για τους Νέους”.

Παράλληλα, προτεραιότητα θα δοθεί σε δύο κατευθύνσεις: αφενός μεν  την  ανάπτυξη  ισχυρών  πυλώνων  με  γέφυρες  μεταξύ  του κόσμου  της  εκπαίδευσης  και  της  εργασίας  και  αφετέρου  τη βελτίωση της σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας, μέσω και της γεωγραφικής κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα εργαστούμε για την προώθηση και ολοκλήρωση του νομοθετικού έργου. Αναφέρομαι στην Πρόταση Οδηγίας για την Απόσπαση Εργαζομένων, όπου στόχος της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η υιοθέτησή της. Ακόμη, στη θέσπιση Πλαισίου Ποιότητας για την Πρακτική Άσκηση, την Πρόταση Κανονισμού για την ενίσχυση και ανανέωση του EURES και την Απόφαση σχετικά με τη Συνεργασία των Δημόσιων Υπηρεσιών Απασχόλησης.

Οριζόντια διάσταση αποτελεί η καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Για το λόγο αυτό, η Ελληνική Προεδρία θέτει ψηλά στην ατζέντα της την έγκαιρη υιοθέτηση της Απόφασης για τη Θέσπιση Πλατφόρμας για την αδήλωτη εργασία.

Στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής,  προτεραιότητά μας θα αποτελέσει η προώθηση των πολιτικών ενεργού ένταξης, με έμφαση στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική καινοτομία. Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Κοινωνικής Διάστασης, η Ελληνική Προεδρία θέτει ως στόχο τον εμπλουτισμό της Ευρωπαϊκής Ατζέντας με θέματα, όπως είναι η εξασφάλιση επαρκών και βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και η ύπαρξη ελάχιστων διχτύων ασφαλείας με στόχο την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που συνιστούν η δημογραφική γήρανση, η ανεργία, η αδήλωτη εργασία και η φτώχεια.

Στο πεδίο της προώθησης των ίσων ευκαιριών, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την ανεύρεση λύσεων και την επίτευξη συμφωνίας αναφορικά με την Πρόταση Οδηγίας για την ίση μεταχείριση ανεξαρτήτως θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και την  Πρόταση Οδηγίας για τη βελτίωση την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα Δ.Σ. εισηγμένων εταιρειών.

Όπως ήδη ανέφερα, η ενδυνάμωση του κοινωνικού διαλόγου και η ενεργός   εμπλοκή   των   κοινωνικών  εταίρων   αποτελεί   για   την Ελληνική  Προεδρία  αναγκαίο  όρο  επιτυχίας.  Αυτονόητα,  η ενδυνάμωση της κορυφαίας ευρωπαϊκής πλατφόρμας κοινωνικού διαλόγου, της  Τριμερούς  Κοινωνικής  Συνόδου  Κορυφής,  μέσω  της  υιοθέτησης σχετικής Πρότασης του Συμβουλίου αποτελεί για εμάς προτεραιότητα.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σας προσκαλέσω να παρευρεθείτε στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου EPSCO που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29-30 Απριλίου 2014 και θα περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με την ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση».