ΠΟΛ 1124 05.08.2010

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών για τις A΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλειστές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αθήνα, 05/08/2010
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΠΟΛ. 1124
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Π.Δ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: Φορολογίας Εισοδήματος
Κεφαλαίου, ΦΠΑ, Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων
Τελών και ειδικών Φορολογιών, Βιβλίων και Στοιχείων

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, εισφορών, τελών, καθώς και βεβαιωμένων χρεών για τις A΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων στις οποίες διακόπηκε η λειτουργία τους και παρέμειναν κλειστές λόγω καταλήψεων από τους αγρότες.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α’) με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις παρακάτω διατάξεις του ν.2859/2000 όπως ισχύουν:

α) των παραγράφων 4 και 9 του άρθρου 36

β) των παραγράφων 1,2,9 και 11 του άρθρου 38.

γ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

3. Τις διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α’).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 86 του Κώδικα Φορολογίας Δωρεών κλπ που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001

6. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 356/74 (ΚΕΔΕ).

7. Τις διατάξεις της περίπτωσης γ’ (υποπερίπτωση γστ’) και της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 - ΦΕΚ 84 Α’).

8. Τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’) «Καθιέρωση φορολογικών μηχανισμών και άλλες διατάξεις».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.1284/82 (ΦΕΚ 114 Α’) με την οποία εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του τις προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων χρεών προς το Δημόσιο.

10. Τις δυσχέρειες που δημιουργήθηκαν στους φορολογουμένους των Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων λόγω της κατάληψης αυτών των ΔΟΥ από τους αγρότες.

11. Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Οι προθεσμίες υποβολής δηλώσεων, καταβολής φόρων, τελών και εισφορών υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, καθώς και καταβολής βεβαιωμένων χρεών, για υπόχρεους που υπάγονται στην αρμοδιότητα των Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων, και οι οποίες λήγουν κατά τη διάρκεια της κατάληψης των ΔΟΥ αυτών από τους αγρότες και μέχρι 30/7/2010 παρατείνονται μέχρι 6 Αυγούστου 2010.

2. Η υποβολή των παραπάνω δηλώσεων θα γίνει αποκλειστικά στις Α΄ και Β΄ ΔΟΥ Χανίων.

3. Μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία παρατείνονται επίσης οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) και του ν. 1809/1988 για υποβολή γνωστοποιήσεων, δηλώσεων μεταβολών φορολογικών ταμειακών μηχανών και συστημάτων, την υποβολή αιτήσεων για παροχή εγκρίσεων, καθώς και την προθεσμία ενημέρωσης, ή εκτύπωσης, ή εγγραφής σε οπτικό δίσκο των χειρόγραφα ή μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων αντίστοιχα, στην περίπτωση εξάντλησης των χρησιμοποιουμένων θεωρημένων εντύπων ή οπτικών δίσκων.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ         
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ