Αρ. Πρωτ. Δ5Β 1192707 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Απόφαση τροποποίησης της από 23/10/2013 υπογραφείσας Σύμβασης του Έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)», με την ανάδοχο εταιρεία ΟΤΕ A.E.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Το  Ν.  3528/2007  (ΦΕΚ  26/Α’)  «Κύρωση  του  Κώδικα  Κατάστασης  Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

2. Το  Ν.3842/2010  (ΦΕΚ  58/Α’)  «Αποκατάσταση  φορολογικής  δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις».

3. Το Ν.2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α’) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

4. Το  Ν.  3614/2007  (ΦΕΚ 267/Α΄/3.12.2007)  «Διαχείριση,  έλεγχος  και  εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31.3.2010)».

5. Το  Ν.2362/1995  (ΦΕΚ  247/Α΄/95)  «Περί  Δημόσιου  Λογιστικού  ελέγχου  των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και ευθύνη».

6. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α΄/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με την παρ.27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και το άρθρο 25 παρ.3 του Ν.3614/2007 καθώς και το άρθρο 35 παρ.3 του Ν.4129/2013, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 73 του Ν.4146/2013, βάσει του οποίου ο προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων έργων διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.).

7. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α΄/96), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις  του  Π. Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α΄/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου δημοσίου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/Α/1997), του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05.

8. Το Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α΄/05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως   τροποποιήθηκε   με   τις   διατάξεις   του   Ν.   3414/05   (ΦΕΚ   279/Α΄/05) «Τροποποίηση του Ν. 3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων”».

9. Την   20977/2007   (ΦΕΚ   1673/Β/23.8.2007)   Κοινή   απόφαση   των   Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».

10.Την οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

11.Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την       Οδηγία  2005/51/ΕΚ  της  Επιτροπής  και  την  Οδηγία  2005/75/ΕΚ  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/11/2005».

12.Το υπ΄ αριθμ. Π1/1105/2-3-2006 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών».

13.Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ  150/Α΄/07) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» με αναλογική εφαρμογή, όπου στην παρούσα γίνεται ρητή αναφορά σε άρθρα του, κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

14.Το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων  συμβάσεων  -  Εναρμόνιση  της  ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  21ης  Ιουνίου 1989 (L  395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)».

15.Το Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α΄/94) άρθρο 24 για την παρακράτηση φόρου εισοδήματος.

16.Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α/00) «περί ΦΠΑ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

17.Το Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α΄/2011) περί σύστασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, όπως  τροποποιήθηκε με το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90/Α΄/2013) και επιβολής κράτησης 0,10% σε συμβάσεις ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης χρηματοδότησης ποσού άνω ή ίσου των 2.500,00 €.

18.Το Ν. 2472/97 (ΦΕΚ 50/Α΄/97) περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19.Το Π.Δ. 284/88 (ΦΕΚ 128/Α΄/88) «Περί Οργανισμού του Υπ. Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει.

20.Το Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α’/6-5-2010): «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

21.Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

22.Την 154.601/ΨΣ2113-Α2/01-09-2011 απόφαση ένταξης οριζόντιας Πράξης «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Υποέργο 1: ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με κωδικό MIS 352201 στα Επιχειρησιακά Προγράμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση, Μακεδονία – Θράκη, Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος και Αττική».

23.Την αρ. Δ6Α 1066361ΕΞ2012/25-4-2012 απόφαση συγκρότησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αρ. Δ6Α 1131304ΕΞ2013/27-8-2013 απόφαση αναδιάρθρωσης αυτής.

24.Τις διατάξεις του Ν.4152 (ΦΕΚ 107/Α/9-5-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των ν. 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» παράγραφος Β’ «οργανωτικές διατάξεις Υπ. Οικονομικών».

25.Την αριθμ. 1001939 ΕΞ2010/29-1-2010 (Β’ 77) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών.

26.Την Σ.Α.Ε. 0518 με την οποία εντάχθηκε το Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» στο ΠΔΕ 2011, με κωδικό αριθμό 2011ΣΕ05180004.

27.Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ5 1162133 ΕΞ 2011/28-11-2011 Απόφαση ορισμού υπολόγου διαχειριστή του ανωτέρω έργου, όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ. πρωτ. 2/92091/14-10-2013 απόφαση της Δ/νσης Π/Υ & Δημοσιονομικών Αναφορών της Γ.Δ. Οικονομικών Υπηρεσιών.

28.Την ΥΑΠ/Φ.41.9.1/54/588/8-2-2012 έγκριση της Υπηρεσίας Ανάπτυξης Πληροφορικής (Υ.Α.Π.) του Υπ. Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

29.Την αριθ. Πρωτ.   Δ5Β 1045894 ΕΞ2012/20-3-2012 διακήρυξη του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. πρωτ. Δ5Β 1079834   ΕΞ2012/22-5-2012   απόφαση   ως   προς   τη   χρονική   μετάθεση   της διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

30.Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ5Β 1101401 ΕΞ 2013/21-6-2013 Απόφαση κατακύρωσης του δημόσιου διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» στην ανάδοχο εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.

31.Την  υπ’  αρ.  πρωτ.  Δ5Β  1162121  ΕΞ  2013/23-10-2013  υπογραφείσα  σύμβαση μεταξύ του Υπ. Οικονομικών και της αναδόχου του έργου εταιρεία ΟΤΕ Α.Ε.

32.Το υπ’ αρ. πρωτ. 152.269/ΨΣ5530-Α2/17-10-2013 επιστολή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ με την επισυναπτόμενη σ’ αυτήν απόφαση της 1ης    Τροποποίησης   της   Οριζόντιας   Πράξης   «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ   ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

33.Το υπ’ αρ. πρωτ. ΜΣΣΟΣ 6920 ΕΞ2013/14-11-2013 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, με το οποίο αιτείται η τροποποίηση της ανωτέρω σύμβασης ως προς τον Τελικό Δικαιούχο, το Φορέα Λειτουργίας και τον Υπεύθυνο Πράξης στο έργο με τίτλο  «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».

34.Την ανάγκη του Υπ. Οικονομικών για την εκτέλεση του έργου «ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. πρωτ. Δ5Β 1162121 ΕΞ 2013/23-10-2013 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπ. Οικονομικών και της αναδόχου του έργου εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε., για την υλοποίηση του έργου «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΝΑΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – Υποέργο 1: ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Κ.Ε.Φ.)» με κωδικό MIS 352201, ως προς το Δικαιούχο, το Φορέα Λειτουργίας, το Φορέα Υλοποίησης και τον Υπεύθυνο Πράξης, για τους οποίους ορίζεται να είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπ. Οικονομικών, σε αντικατάσταση της Γενικής Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων του ιδίου Υπουργείου και η οποία αναλαμβάνει πλήρως όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του έργου.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. Δ5Β 1162121 ΕΞ 2013/23-10-2013  υπογραφείσας σύμβασης καθώς και οι  περί Κρατικών Προμηθειών διατάξεις.

 

H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ