Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5042892 ΕΞ 2013

Θέμα: Έναρξη διαδικασίας αντεπιδότησης όσον αφορά τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων συνεχούς νήματος από γυάλινες ίνες καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Σχετ.: Η αριθ. πρωτ. Δ17Ε 5013134 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

Α. Με την ανακοίνωση αριθ. 5, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ 9σειρά C 362/12.12.2013), η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη - Μέλη ότι, αρχίζει έρευνα αντιντάμπινγκ για το ακόλουθο προϊόν:

ΠΡΟΪΟΝ ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Κομμένα νήματα από γυάλινες ίνες μήκους όχι μεγαλύτερου των 50 χιλιοστών νήματα από γυάλινες ίνες με πολλαπλές στρώσεις, εκτός από νήματα από γυάλινες ίνες με πολλαπλές στρώσεις που είναι εμποτισμένα και επιχρισμένα και παρουσιάζουν απώλεια στην διαπύρωση μεγαλύτερη του 3% (όπως καθορίζεται βάσει του πρότυπου ISO 1887), πατάκια που είναι κατασκευασμένα από νήμα από γυάλινες ίνες, εκτός από τα πατάκια από υαλοβάμβακα ex 7019 11 00

ex 7019 12 00

7019 31 10

Λαϊκή Δημοκρατίατης Κίνας 12.12.2013

(C362/12.12.2013 διαδικασία αντεπιδότησης)

Ο εν λόγω κωδικός ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους.

Β. Σας υπενθυμίζουμε ότι:

  • σύμφωνα με το άρθρο 10, παρ. 14 του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 597/09 του Συμβουλίου, η διεξαγωγή έρευνας αντεπιδότησης, δεν εμποδίζει τις διαδικασίες τελωνισμού,
  • σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 9 του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 597/09 του Συμβουλίου, η έρευνα αντεπιδότησης περατώνεται εντός 13 μηνών από την έναρξη της διαδικασίας
  • σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 1 του ΚΑΝ (ΕΚ) αρ. 597/09 του Συμβουλίου, η επιβολή προσωρινών δασμών αντιντάμπινγκ, δεν επιτρέπεται πριν από την πάροδο 60 ημερών και μετά την παρέλευση 9 μηνών, από την έναρξη της διαδικασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

1. Οι προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν, με το αποστελλόμενο φύλλο, το ταυτάριθμο φύλλο 2 στον πίνακα προϊόντων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (σχετική Δ.Υ.Ο.).

 

Ο Τμηματάρχης

Η Προϊστάμενη της Δ/νσης α/α

Μαργαρίτα Σιουκουρόγλου