ΠΟΛ. 1046 / 07.03.2013

Θέμα:Σε βάρος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που λύονται και δεν έχουν προβεί σε αύξηση του κεφαλαίου τους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 11 του ν.2579/1998, δεν επιβάλλεται το προβλεπόμενο από το ν.2579/1998 πρόστιμο μετά την έναρξη ισχύος του ν.3661/2008.

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με τις διατάξεις της με τις οποίες είχαν αντικατασταθεί οι διατάξεις της οριζόταν, μεταξύ άλλων, ότι το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης δεν δύναται να είναι κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών (ήτοι, 18.000 ευρώ περίπου) ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Οι Ε.Π.Ε. που είχαν κατά την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νόμου αυτού (δηλ. 17.2.1998), εταιρικό κεφάλαιο κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, υποχρεούντο να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο έως και την 17.2.2000. Με τις διατάξεις δε του άρθρου 20 του ν.2819/2000, η πιο πάνω προθεσμία παρατάθηκε υέγρι και την 30.9.2000.

Σε βάρος των υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού επιβάλλεται πρόστιμο ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρεία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού (παρ. 4).

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους αρχικά με την και στη συνέχεια, με το δεύτερο εδάφιο της που κυρώθηκε με το ορίζεται, ότι το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ αρχικά και των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400) ευρώ στη συνέχεια, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.

3. Με την εγκύκλιο διευκρινίσθηκε, ότι οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους. Αντίθετα, όταν η εταιρεία βρίσκεται σε αδράνεια υπάρχει η υποχρέωση για αύξηση του εταιρικού της κεφαλαίου, καθόσον στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται το νομικό πρόσωπο με όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του και όχι για λόγους της εκκαθάρισης και μόνο.

4. Από ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας προκύπτει, ότι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που βρίσκονται σε αδράνεια τα τελευταία έτη και οι οποίες, ενώ όφειλαν, δεν αύξησαν το εταιρικό τους κεφάλαιο μέχρι το όριο των 18.000 ευρώ, προβαίνουν σήμερα σε λύση και εκκαθάριση.

5. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω και δεδομένου, ότι μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3661/2008 (ήτοι, από τις 19.5.2008 και μετά) το ελάχιστο όριο του εταιρικού κεφαλαίου των Ε.Π.Ε. μειώθηκε από 18.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ (και στη συνέχεια στα 2.400 ευρώ), με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι, παρά το γεγονός ότι οι πιο πάνω Ε.Π.Ε. κατά τον κρίσιμο χρόνο της 30.9.2000 δεν ευρίσκοντο στο στάδιο της εκκαθάρισης, δεν θα επιβληθεί σε βάρος τους το οριζόμενο από τις διατάξεις της πρόστιμο, καθόσον κατά το χρόνο λύσης τους ισχύει το νέο μειωμένο όριο εταιρικού κεφαλαίου των 2.400 ευρώ.

 

Σχετική νομοθεσία

Ν. 2579/1998 : Φορολογικές διαρρυθμίσεις και άλλες διατάξεις [Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας - Φορολογία μεταβίβασης αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης - Φορολογία χρηματιστηριακών συναλλαγών]

Ν. 2579/1998.,Άρθ.11. : Αύξηση κεφαλαίου εταιριών - Τροποποίηση διατάξεων του ν.δ/τος 1297/1972

Άρθ 11.,Παρ.1. : Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του κ.ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών” αντικαθίσταται ως εξής:
"2. Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας ιδρυόμενης στο εξής, ορίζεται στο ποσό των είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δραχμών, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρίας."

Άρθ 11.,Παρ.2. : Για τις υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες, που έχουν εταιρικό κεφάλαιο μικρότερο από αυτό που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 8 ταυ κ.ν. 2190/1920.

Άρθ 11.,Παρ.3. : Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955"Περί εταιρίας περιορισμένης ευθύνης" αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Οι υφιστάμενες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών υποχρεούνται, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν αυτό μέχρι του ως άνω κατώτατου ορίου. Σε περίπτωση κατά την οποία. το πιο πάνω κατώτατο όριο δεν επαρκεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τούτο αυξάνεται κατά το αναγκαίο ποσό. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων εταιριών.”

Άρθ 11.,Παρ.4. : Σε βάρος των υφιστάμενων εταιριών περιορισμένης ευθύνης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

Άρθ 11.,Παρ.5. : Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 αντικαθίσταται ως έξης:
"3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το εταιρικό κεφάλαιο να μειωθεί κάτω των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών."

Άρθ 11.,Παρ.6. : Για τα καταβαλλόμενα από τους εταίρους ποσά για την αύξηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, κεφαλαίου, των υφιστάμενων εταιριών περιορισμένης ευθύνης, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2238/1994.
Άρθ 11.,Παρ.7. : Η περίπτωση α' του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α') αντικαθίσταται ως έξης:
"α) ότι η από τη συγχώνευση ή μετατροπή προερχόμενη εταιρία θα έχει κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή σύστασης της, ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο όχι κατώτερο, αν μεν είναι ανώνυμη εταιρία των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, αν δε είναι εταιρία περιορισμένης ευθύνης, των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) δραχμών."

Άρθ 11.,Παρ.8. : Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993(ΦΕΚ 137 Α') αντικαθίσταται ως εξής:
"5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών, προκειμένου για ανώνυμη εταιρία, και των πενήντα εκατομμυρίων(50.000.000) δραχμών, προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης".

Άρθ 11.,Παρ.9. : Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 2166/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Σε περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας που απορροφά τον κλάδο δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το προβλεπόμενο από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του παρόντος και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920, προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες, και από την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955, προκειμένου για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης."

Άρθ 11.,Παρ.10. : Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του ν.δ/τος 1297/1972 αντικαθίσταται ως εξής:
"4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση διάλυσης της με το παρόν συνιστώμενης ή συγχωνεύουσας εταιρίας για το σκοπό περαιτέρω: α) συγχώνευσης ή απορρόφησης με άλλη επιχείρηση, με βάση τις διατάξεις του παρόντος ή του ν. 2166/1993 ή του ν. 2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α), ή β) διάσπασης ανώνυμης εταιρίας βάσει του π.δ/τος 498/1987 (ΦΕΚ 236 Α') ή γ) απόσχισης κλάδου κατά το άρθρο 7 του παρόντος για ίδρυση ανώνυμης εταιρίας, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τους νόμους αυτούς."

Άρθ 11.,Παρ.11. : .Η περίπτωση β' του άρθρου 4 του ν.δ/τος 1297/1972 αντικαθίσταται ως εξής:
"β) ότι. σης περιπτώσεις μετατροπής ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρία ή εισφοράς κλάδου των επιχειρήσεων αυτών σε ανώνυμη εταιρία ή συγχώνευσης αυτών με ανώνυμη εταιρία, εκτός της περίπτωσης συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών, οι μετοχές της ανώνυμης εταιρίας, που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του συνόλου τους για μια πενταετία από το χρόνο της συγχώνευσης ή μετατροπής."

Άρθ 11.,Παρ.12. : Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 10 και 11 του παρόντος άρθρου καταλαμβάνουν και ήδη συντελεσθέντες μετασχηματισμούς επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν.δ/τος 1297/1972.

Ν.3190/1955 : Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης

Ν.3190/1955.,Άρθ. 4. : Εταιρικόν κεφάλαιον

Άρθ.4.,Παρ.1. : Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.

Άρθ.4.,Παρ.2. : Κάθε εταίρος μετέχει στην εταιρεία μόνον με μία μερίδα συμμετοχής και με περισσότερα εταιρικά μερίδια, τα οποία αποτελούν την μερίδα συμμετοχής του, αν η εισφορά του είναι πολλαπλάσια του ελάχιστου ποσού της μερίδας συμμετοχής σύμφωνα με το καταστατικό.

Άρθ.4.,Παρ.3. : Για τις εισφορές σε είδος εάν η αποτίμηση της εισφοράς είναι κατώτερη της οριζόμενης στο καταστατικό ή πολλαπλάσιου αυτής συμπληρώνεται με ευρώ μέχρι τα ποσά αυτά.

Άρθ.4.,Παρ.4. : Το εν παρ. 1 του παρόντος άρθρου ποσόν δύναται να αυξάνηται και να μειούται δια Διατάγματος, μετά γνώμην της Επιτροπής του άρθρου 4 του νόμου 2190, ως ούτος συνεπληρώθη και ετροποποιήθη μεταγενεστέρως. Εν περιπτώσει αυξήσεως ή μειώσεως του ποσού τούτου αυξάνονται ή μειούνται αναλόγως και τα εν παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ποσά.

Άρθ.4.,Παρ.5. : Σε κάθε έντυπο της Εταιρίας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται, η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης όπου έχει καταχωρηθεί η Εταιρία ο αριθμός μητρώου της Εταιρίας, καθώς και η έδρα της.

Ν.2523/1997 : Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις στη φορολογική νομοθεσία και άλλες διατάξεις.

Ν.2523/1997.,Άρθ. 9. : Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθ.9., Παρ.1 : .Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη Φυσικού προσώπου και στις εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες, καθώς και στους συνεταιρισμούς και στα λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε βάρος του νομικού προσώπου. Στις κοινοπραξίες επιτηδευματιών, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία ευθύνεται εις ολόκληρον. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς οργανισμούς το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στους διευθυντές ή αντιπροσώπους ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

Άρθ.9., Παρ.2 : Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης και αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται για αυτή, καθώς και η διάταξη που εφαρμόζεται.Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα διακεκριμένως για περισσότερες από μία παραβάσεις, που ανάγονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Άρθ.9., Παρ.3 : Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι, προκείμενου για επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή του άρθρου 101 του ν. 2238/1394, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του επιτηδευματία κατά περίπτωση και προκείμενου για τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας νια την παραλαβή της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Για τις λοιπές περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του παραβάτη.Τα ανωτέρω, καθόσον αφορά παραβάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, που αναφέρονται σε υποκαταστήματα, ισχύουν ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της παράβασης.Ειδικά, για παραβάσεις των προσώπων του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.

Άρθ.9., Παρ.4 : Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου που ορίζουν διαφορετικά για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και κοταβολή των προστίμων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας.Εξαιρετικά αρμοδιότητα για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς των προστίμων του άρθρου 5 (Κ.Β.Σ.) έχει σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της παράβασης. Ειδικά, για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 5, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2238/1994. Για τα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Άρθ.9., Παρ.5 : Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής έγγραφης στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.B.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Άρθ.9., Παρ.6 : Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

Ειδικά τα πρόστιμα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της παράβασης, τα πρόστιμα διαγράφονται ολικά ή μερικά. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.

Ν. 3661/2008 : Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις. [Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης]

Ν. 3661/2008.,Άρθ. 16., Παρ.1 : α. Στην παράγραφο 1 του 'Aρθρου 3 του ν.3066/2002 (ΦΕΚ 252/Α΄) προστίθεται στοιχείο γ΄ ως εξής: «γ) με την παροχή άλλων χρηματοδοτικών μέσων, όπως επιδότηση κόστους δανεισμού, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος.»
β. Στο 'Aρθρο 4 του ν.3066/2002 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων δύναται να χρησιμοποιήσει έως την 31.12.2008 ποσοστό του μετοχικού του κεφαλαίου, όχι ανώτερο του 15%, ή κατ’ ανώτατο όριο τριάντα έξι εκατομμύρια (36.000.000) ευρώ, για την επιδότηση του κόστους δανεισμού τραπεζικών δανείων και χρηματοδοτικών μισθώσεων επενδυτικού χαρακτήρα των επιχειρήσεων, υπέρ των οποίων εγγυάται το Ταμείο, ύστερα από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αυτού και σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου θα διενεργηθεί η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό που πραγματικά θα έχει δαπανηθεί για την επιδότηση του κόστους δανεισμού έως την 31.12.2008.»
γ. Η παράγραφος 3 του 'Aρθρου 7 του ν.3066/2002 τροποποιείται ως εξής:
«3. Επί έξι (6) έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου για τη στελέχωση του Ταμείου με κάθε φύσεως προσωπικό εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ.1 του 'Aρθρου 4 του ν.2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α΄).»
δ. Το β΄ εδάφιο του στοιχείου β΄ του 'Aρθρου 8 του ν.3066/2002 τροποποιείται ως εξής:
«Η εγγύηση κυμαίνεται σε ποσοστό από 40% έως 80% επί του υποκειμένου δανείου, εφόσον το καλυπτόμενο από την εγγύηση μέρος του υποκειμένου δανείου που παρέχεται με βάση το οικείο καθεστώς δεν υπερβαίνει το ενάμισι εκατομμύριο (1.500.000) ευρώ ανά επιχείρηση.»

Άρθ.16.,Παρ.2. : α. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του 'Aρθρου 4 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.»
β. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 1 του 'Aρθρου 4 του ν.3190/1995 καταργείται.
γ. Στην παράγραφο 2 του 'Aρθρου 8 του ν.3190/1955 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης νομίμως επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, προσκομίζονται από κάθε εταίρο ή διαχειριστή ενώπιον των αρμόδιων αρχών και παντός τρίτου συναλλασσομένου με αυτούς για κάθε νόμιμη χρήση προς απόδειξη της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής της περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθνικό Τυπογραφείο αναρτά στην ιστοσελίδα του περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με τον αριθμό και την ημερομηνία του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αυτή δημοσιεύεται.»

Άρθ.16.,Παρ.3. : Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου 2 του 'Aρθρου 3 του ν.3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«ια) Γνωμοδοτεί στον Υπουργό Ανάπτυξης για κάθε ζήτημα που αφορά στη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων με κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και της Ενεργειακής Κοινότητας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών αυτών, και ιδίως τους όρους πρόσβασης στη διασύνδεση, συμπεριλαμβανόμενων των σχετικών τιμολογίων και της μεθοδολογίας υπολογισμού αυτών, το μηχανισμό κατανομής της δυναμικότητας, τη διαχείριση της συμφόρησης και τη διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών που αναφύονται κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Επιπρόσθετα, παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαχείριση του δυναμικού της διασύνδεσης και συνεργάζεται, για το σκοπό αυτόν, με τις αρμόδιες αρχές των ανωτέρω κρατών.»

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του ....
Άρθ.6 : Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Άρθ.6 .,Παρ.1. : Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθ.6 .,Παρ.2. : Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθ.6 .,Παρ.3. : α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».
γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».

Ν. 4111/2013 : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων ......

Ν. 4111/2013.,Άρθ.48. : Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 240 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθούν άμεσα τα ακόλουθα Σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής Δημοκρατίας:
α) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α΄55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65),

β) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),

γ) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4046/2012.

Με την έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27 Νοεμβρίου 2012 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεμβρίου 2012, κατά την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού εξεταστούν και τα αποτελέσματα της από 3 Δεκεμβρίου 2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων, για την εκταμίευση, από το Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε σαράντα τρία δισεκατομμύρια και επτακόσια εκατομμύρια (43.700.000.000) ευρώ περίπου και που αναμένεται να εκταμιευθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των Συμ βάσεων, καθώς και να υπάρξει άμεση ρύθμιση και διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία της ανωτέρω πρόσκλησης ανταλλαγής ομολόγων.

3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ανατίθεται η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νομικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατομμύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και των δαπανών που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.

4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρμογή των οριζόμενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παρα γράφου Ζ του νόμου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο πλαίσιο άσκησης μισθολογικής πολιτικής.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους

1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα τέσσερα (4) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτημα Ι).

2. Εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συμβάσεων τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, όπως τα Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτήματά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήματα στην παρούσα Πράξη:
α) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της, (Παράρτημα ΙΙ).
β) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της (Παράρτημα ΙΙΙ).

3. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.

Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η υπογραφή των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων που εγκρίνονται με τις παραγράφους 1 και 2.

4. Η ισχύς των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2, μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.

Άρθρο 2
Έγκριση ανάθεσης παροχής χρηματοοικονομικών και διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Εγκρίνεται η από 3.12.2012 ανάθεση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2012, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθμ. 2/87287/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3189/Β/2012) και συγκεκριμένα η ανάθεση α) στην πρώτη καθηκόντων «Lead Structuring Agent» και (β) από κοινού σε αμφότερες καθηκόντων «Dealer Manager», για την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της από 27 Νοεμβρίου 2012 δήλωσης του Eurogroup, και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση από 3.12.2012, διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθμ. 2/87288/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3189) και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 3
Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65), μετά την παράγραφο 1β προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν. 4057/2012.

Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις του Οκτωβρίου του 2012. Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012 , να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις.

1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:
i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή)
ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής
μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ».
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του άρθρου 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65) από 1.1.2013 καταργούνται.

Άρθρο 4
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών Προμήθειες Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων.

5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε.

Άρθρο 5
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νοείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία: α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του
ν. 2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό και,
β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνα κες διοριστέων.

Άρθρο 6
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».

Άρθρο 7
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

1. α. Το στοιχείο στ. του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού».
β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακολούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών».

2. Τα εδάφια δ΄ ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 25 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα».

3. 3.1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας και κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επιτρέπεται να εξασφαλίζεται μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών η μίσθωση εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή η παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης
μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Τυχόν «διοικητικά λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται στο καταστατικό του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, θα αναλαμβάνονται αντίστοιχα.

3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώμα είναι τα ακόλουθα:
Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.:
1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης.
2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας μέσω διεθνούς οργανισμού.

3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αποδοχής τελικής προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας από τον διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ειδικής διαδικασίας.

4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση Χ.Ε.Π..

Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.:
1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συντασσόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση είσπραξης του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
4. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.
6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών κρατήσεων.
7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπολοίπου εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π..

Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής:
1. Αίτημα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση της προκαταβολής.
3.3. Τα σχετικά με την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με δεύτερο υπόλογο την αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.
3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά, να προστίθενται νέες κατηγορίες δαπανών μέσω των ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, και να καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 1.5.2012.

Άρθρο 8
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) παύει να ισχύει και οι αποζημιώσεις των μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εμπίπτουν εφεξής στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.

ΠΟΛ.1019/25.1.2000 : Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους


(Σ.Σ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955"Περί εταιρίας περιορισμένης ευθύνης" αντικαθίσταται ως εξής:

"1. Το κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης. Το ήμισυ τουλάχιστον του ποσού αυτού πρέπει να είναι καταβεβλημένο σε μετρητά. Οι υφιστάμενες εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των έξι εκατομμυρίων (6.000.000) δραχμών υποχρεούνται, εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να αυξήσουν αυτό μέχρι του ως άνω κατώτατου ορίου. Σε περίπτωση κατά την οποία. το πιο πάνω κατώτατο όριο δεν επαρκεί για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 2 τούτο αυξάνεται κατά το αναγκαίο ποσό. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αύξηση του κεφαλαίου των υφιστάμενων εταιριών.”)


(Σ.Σ. Το κεφάλαιο της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό. Κάθε διάταξη περί ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου της εταιρείας καταργείται.)

(Σ.Σ. Επιβολή προστίμων - Διοικητική επίλυση της διαφοράς

Άρθ.9., Παρ.1 : .Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη Φυσικού προσώπου και στις εταιρίες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες, καθώς και στους συνεταιρισμούς και στα λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε βάρος του νομικού προσώπου. Στις κοινοπραξίες επιτηδευματιών, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρίες το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία ευθύνεται εις ολόκληρον. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς οργανισμούς το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στους διευθυντές ή αντιπροσώπους ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.

Άρθ.9., Παρ.2 : Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης και αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται για αυτή, καθώς και η διάταξη που εφαρμόζεται.Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα διακεκριμένως για περισσότερες από μία παραβάσεις, που ανάγονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου.

Άρθ.9., Παρ.3 : Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι, προκείμενου για επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ή του άρθρου 101 του ν. 2238/1394, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του επιτηδευματία κατά περίπτωση και προκείμενου για τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας νια την παραλαβή της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Για τις λοιπές περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας της κατοικίας του παραβάτη.Τα ανωτέρω, καθόσον αφορά παραβάσεις του άρθρου 5 του παρόντος, που αναφέρονται σε υποκαταστήματα, ισχύουν ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της παράβασης.Ειδικά, για παραβάσεις των προσώπων του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000), αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία εισοδήματος.

Άρθ.9., Παρ.4 : Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόμου που ορίζουν διαφορετικά για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και κοταβολή των προστίμων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας.Εξαιρετικά αρμοδιότητα για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς των προστίμων του άρθρου 5 (Κ.Β.Σ.) έχει σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της παράβασης. Ειδικά, για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων, που προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 5, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του ν. 2238/1994. Για τα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Άρθ.9., Παρ.5 : Οι διατάξεις περί παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για την ενέργεια αρχικής ή συμπληρωματικής φορολογικής έγγραφης στην κύρια φορολογία εφαρμόζονται ανάλογα και για την επιβολή των προστίμων. Η προθεσμία αρχίζει από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου που έπεται εκείνης, στην οποία αφορά η παράβαση. Στα πρόστιμα του Κ.B.Σ. ως και σε άλλα πρόστιμα που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια φορολογία νοείται η φορολογία εισοδήματος.

Άρθ.9., Παρ.6 : Με πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή δικαστικό συμβιβασμό τα πρόστιμα των άρθρων 4, 5 και 6 περιορίζονται στο ένα τρίτο (1/3) αυτών, στρογγυλοποιούμενα στην πλησιέστερη προς τα κάτω μονάδα ευρώ, εάν καταβληθεί το είκοσι τοις εκατό (20%) του οφειλόμενου ποσού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων, για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επομένου, του πρακτικού αποδοχής της διαφοράς ή του δικαστικού συμβιβασμού, μήνα, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

Ειδικά τα πρόστιμα για τις αυτοτελείς παραβάσεις των περιπτώσεων α' και η' της παραγράφου 8 του άρθρου 5 και τις παραβάσεις των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 10 του ίδιου άρθρου, περιορίζονται, κατά την πράξη αποδοχής ή δικαστικό συμβιβασμό, στο ένα δεύτερο (1/2) αυτών εάν το ύψος του προστίμου καταβληθεί εφάπαξ και είναι μέχρι χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και στην περίπτωση που το ποσό υπερβαίνει τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ μειώνεται στο ένα δεύτερο (1/2), εφόσον καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) αυτού, κατά την υπογραφή των οικείων πράξεων ή το αργότερο εντός των δύο επόμενων εργάσιμων για τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες ημερών, ενώ το υπόλοιπο ποσό βεβαιώνεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη του μήνα που διενεργείται το πρακτικό αποδοχής της διαφοράς ή ο δικαστικός συμβιβασμός, γενομένης σχετικής μνείας για την υποχρέωση αυτή του υπόχρεου στο σχετικό πρακτικό.

Σε περίπτωση αποδεδειγμένης ολικής ή μερικής ανυπαρξίας της παράβασης, τα πρόστιμα διαγράφονται ολικά ή μερικά. Η πράξη διαγραφής πρέπει να περιέχει πλήρη και ειδική αιτιολογία για την ανυπαρξία της παράβασης.)


(Σ.Σ. α. Το εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του 'Aρθρου 4 του ν.3190/1955 (ΦΕΚ 91/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«To κεφάλαιο της εταιρίας δεν δύναται να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης.»)

(Σ.Σ. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».

γ) Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».)


(Σ.Σ. Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεμβρίου 2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 240 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συμβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,

2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθούν άμεσα τα ακόλουθα Σχέδια των Συμβάσεων Τροποποίησης Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής Δημοκρατίας:

 • α) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμ βαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α΄55), που κυρώθηκε με το ν. 4060/2012 (Α΄ 65),
 • β) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),
 • γ) το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4046/2012.

Με την έγκριση των προαναφερόμενων Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή των συμβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27 Νοεμβρίου 2012 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεμβρίου 2012, κατά την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού εξεταστούν και τα αποτελέσματα της από 3 Δεκεμβρίου 2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων, για την εκταμίευση, από το Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε σαράντα τρία δισεκατομμύρια και επτακόσια εκατομμύρια (43.700.000.000) ευρώ περίπου και που αναμένεται να εκταμιευθούν εντός του Δεκεμβρίου.

Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των Συμ βάσεων, καθώς και να υπάρξει άμεση ρύθμιση και διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία της ανωτέρω πρόσκλησης ανταλλαγής ομολόγων.

3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών με τις οποίες ανατίθεται η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νομικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», λόγω του ασφυκτικά περιορισμένου χρόνου για την πραγματοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ μεγάλου ύψους ακόμη και για τα διεθνή δεδομένα, έως και τριάντα πέντε δισεκατομμύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και των δαπανών που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.

4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρμογή των οριζόμενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παρα γράφου Ζ του νόμου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής στο πλαίσιο άσκησης μισθολογικής πολιτικής.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή τους

1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα τέσσερα (4) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτημα Ι).

2. Εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συμβάσεων τροποποίησης των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, όπως τα Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτήματά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήματα στην παρούσα Πράξη:

 • α) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της, (Παράρτημα ΙΙ).
 • β) Το Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» («Bond Interest Facility»), μαζί με τα δύο (2) παραρτήματά της (Παράρτημα ΙΙΙ).

3.

 • α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται.
 • β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τις Συμβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήματά τους, όπου προβλέπεται.
 • γ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.

Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η υπογραφή των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων που εγκρίνονται με τις παραγράφους 1 και 2.

4. Η ισχύς των Συμβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 2, μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.

Άρθρο 2
Έγκριση ανάθεσης παροχής χρηματοοικονομικών και διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών

Εγκρίνεται η από 3.12.2012 ανάθεση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc, οι οποίες ανήκουν στην ομάδα των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου για το 2012, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθμ. 2/87287/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 3189/Β/2012) και συγκεκριμένα η ανάθεση α) στην πρώτη καθηκόντων «Lead Structuring Agent» και (β) από κοινού σε αμφότερες καθηκόντων «Dealer Manager», για την υποστήριξη της Ελληνικής Δημοκρατίας σχετικά με το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου από τον ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της από 27 Νοεμβρίου 2012 δήλωσης του Eurogroup, και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Ομοίως εγκρίνεται η ανάθεση από 3.12.2012, διεθνών νομικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», προς τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και προς το Ελληνικό Δημόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθμ. 2/87288/0023/30.11.2012 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β΄3189) και με δαπάνη όπως αυτή έχει εγκριθεί με την ίδια απόφαση.

Άρθρο 3
Θέματα Ενιαίας Αρχής Πληρωμής

1. Στο άρθρο 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65), μετά την παράγραφο 1β προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιημένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη μορφή συνοδευόμενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιμότητα ή αργία κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 105 του ν. 4057/2012.
Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους που περιλαμβάνονται στο ως άνω οριστικοποιημένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει με τις αντίστοιχες μισθοδοτικές καταστάσεις του Οκτωβρίου του 2012. Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012 , να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συμπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική κατάσταση, μετά την πραγματοποίηση της πληρωμής, θα αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., με κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών για όσο χρόνο διαπιστώνει τη μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της μισθοδοσίας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες διατάξεις.

1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωμές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από 01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τυχόν πληρωμές που διενεργούνται με άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια μη νόμιμες και θα επέρχονται οι εξής κυρώσεις:

 • i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δημόσιοι λειτουργοί που εμπλέκονται στις πληρωμές εκτός ΕΑΠ θα αντιμετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική με την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261 ΠΚ (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή)
 • ii) ως προς τα νομικά πρόσωπα και για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της μισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία με απόδοσή του ως δημόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση μέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούμενων πόρων (ΚΑΠ επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ».
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του άρθρου 2 του νόμου 3845/2010 (Α΄ 65) από 1.1.2013 καταργούνται.

Άρθρο 4
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Εσωτερικών Προμήθειες Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού

1. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών, για προμήθειες α. τροφίμων, β. λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προσώπων, πραγματοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

2. Οι ανωτέρω προμήθειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

3. Η διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών, για προμήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων πραγματοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.

4. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών μπορούν να προμηθεύονται, για τις δικές τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος μέσω της διαδικασίας ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήμων ή περιφερειών που τους έχουν συστήσει ή συμμετέχουν σε αυτούς, έπειτα από αίτησή τους και απόφαση των οικείων δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων.

5. Διαγωνισμοί ανάδειξης προμηθευτών χορηγητών των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύμβαση κατόπιν διαγωνισμού ή άλλου νόμιμου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες και εκτελούνται με τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε.

Άρθρο 5
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Για την εφαρμογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νοείται η πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων, η οποία: α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρμογής του ν. 2190/1994, έγινε μετά από δημόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισμό και, β) εφόσον έλαβε χώρα μετά την εφαρμογή του ν. 2190/1994, έγινε μετά από διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες διοριστέων.

Άρθρο 6
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εμπορικά Επιμελητήρια, όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Α πό την αυτή ημερομηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιμελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαμορφώνονται ελεύθερα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3.

 • α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:

«Το κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας».

 • β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:

«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης».

 • γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά μερίδια κάτω των τριάντα (30,00) ευρώ».

Άρθρο 7
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

1. α. Το στοιχείο στ. του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012 (Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού».
β. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακολούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών».

2. Τα εδάφια δ΄ ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο
25 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα».

3.
3.1. Για την αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας και κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επιτρέπεται να εξασφαλίζεται μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών η μίσθωση εναερίων μέσων αεροπυρόσβεσης μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή η παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης με μίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης
μετά των πληρωμάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Τυχόν «διοικητικά λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται στο καταστατικό του εκάστοτε διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού, θα αναλαμβάνονται αντίστοιχα.

3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) των ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώμα είναι τα ακόλουθα:
Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.:

 • 1. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης.
 • 2. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη διενέργεια της σχετικής διαδικασίας μέσω διεθνούς οργανισμού.
 • 3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αποδοχής τελικής προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας από τον διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ειδικής διαδικασίας.
 • 4. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για την έκδοση Χ.Ε.Π..

Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.:

 • 1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συντασσόμενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
 • 3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση είσπραξης του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
 • 4. Αντίγραφο της απόφασης του αρμοδίου οργάνου για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
 • 5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής.
 • 6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών κρατήσεων.
 • 7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπολοίπου εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π..

Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής:

 • 1. Αίτημα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
 • 2. Πρωτότυπο τιμολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισμού.
 • 3. Απόφαση του αρμοδίου οργάνου για τη χορήγηση της προκαταβολής.

3.3. Τα σχετικά με την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνομα της Τράπεζας της Ελλάδος με δεύτερο υπόλογο την αρμόδια Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά, να προστίθενται νέες κατηγορίες δαπανών μέσω των ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωμάτων του Πυροσβεστικού Σώματος μέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισμών, και να καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Με όμοια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 1.5.2012.

Άρθρο 8
Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης

Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του ν.3833/2010 (Α΄ 40) παύει να ισχύει και οι αποζημιώσεις των μελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης εμπίπτουν εφεξής στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις.)


(Σ.Σ. Με θέμα : Οι Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης που τελούν υπό εκκαθάριση δεν υποχρεούνται να προβούν σε αύξηση του κεφαλαίου τους και απόφαση : 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κ.Ν.3190/1955 "περί εταιριών περιορισμένης ευθύνης", όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α`), το κεφάλαιο της ΕΠΕ δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 6.000.000 δρχ., ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά την κατάρτιση της εταιρικής σύμβασης, οι δε υφιστάμενες ΕΠΕ που έχουν κεφάλαιο κατώτερο των 6.000.000 δρχ. πρέπει υποχρεωτικά να το αυξήσουν μέχρι το ως άνω όριο, μέσα σε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος του Ν.2579/1998 (17.2.1998), δηλαδή μέχρι και 16.2.2000.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν.2579/1998 ορίζεται ότι, σε βάρος των υφιστάμενων ΕΠΕ που δεν συμμορφώνονται με τις πιο πάνω διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 1.000.000 δρχ. από τον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του Κ.Ν.3190/1955 ορίζεται ότι, λυθείσης της εταιρίας εξ οιουδήποτε λόγου, πλην της κηρύξεως αυτής σε κατάσταση πτωχεύσεως, ακολουθεί το στάδιον της εκκαθαρίσεως. Μέχρι πέρατος της εκκαθαρίσεως και της διανομής, η εταιρία λογίζεται εξακολουθούσα, διατηρεί δε και την επωνυμία αυτής, στην οποία προστίθενται οι λέξεις 'υπό εκκαθάρισιν'.

4. Μετά από όλα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι η κατά τα ως άνω αύξηση του κεφαλαίου δεν είναι υποχρεωτική όταν η ΕΠΕ έχει τεθεί σε εκκαθάριση, καθόσον στην περίπτωση αυτή η εταιρία υφίσταται ως Νομικό Πρόσωπο για τις ανάγκες της εκκαθάρισης και μόνο.

Σε περίπτωση, όμως, περαιτέρω αναβίωσής της υφίσταται η υποχρέωση για αύξηση του κεφαλαίου της.

Αντίθετα, όταν η εταιρία βρίσκεται σε αδράνεια υπάρχει η υποχρέωση για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, καθόσον στην περίπτωση αυτή εξακολουθεί να υφίσταται το Νομικό Πρόσωπο με όλες τις υποχρεώσεις και δικαιώματά του και όχι για λόγους της εκκαθάρισης και μόνο.)


(Σ.Σ.Σε βάρος των υφιστάμενων εταιριών περιορισμένης ευθύνης που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλεται πρόστιμο δύο χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε (2.935) ευρώ, από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η εταιρία κατά το χρόνο που διαπιστώνεται η πιο πάνω παράλειψη. Για την επιβολή του προστίμου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 και σε περίπτωση εξώδικης λύσης της διαφοράς δεν επέρχεται καμία μείωση αυτού.)