ΠΟΛ. 1267 / 19.12.2013

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256A΄), σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης ακινήτων και τροποποίηση λοιπών διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ

 

Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4211/28.11.2013 (ΦΕΚ 256 A΄) “Kύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Α.Ε.»” και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή εφαρμογή τους.

Γενικά

Με το κοινοποιούμενο άρθρο ρυθμίζονται τα εξής θέματα ΦΠΑ:

Παρ.1: Δυνατότητα     καταβολής     ΦΠΑ     χωρίς     κυρώσεις     από     μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο.

Παρ.2&3: Παράταση μέχρι 31.12.13 της προθεσμίας επιλογής φορολόγησης της εκμίσθωσης ακινήτων.

Παρ.4: Διευκρίνιση ότι η αντιστροφή υποχρέωσης στην περίπτωση πώλησης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα υποκείμενους στο φόρο αγαθών τα οποία έτυχαν αναστολή καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή, ισχύει ανεξάρτητα από την εγκατάσταση του λήπτη.

Παρ.5: Υπαγωγή   στο   μειωμένο   συντελεστή   του   καφέ   και   λοιπών αφεψημάτων που παρασκευάζονται προς άμεση κατανάλωση από επιχειρήσεις εστίασης, τα οποία δεν καταναλώνονται επιτοπίως.

Για τις ανωτέρω διατάξεις παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις κατωτέρω.

 

Παράγραφος 1

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν έχουν μόνιμη   εγκατάσταση και δεν έχουν ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν έως 31.12.2013,  πράξεις για τις οποίες είναι οι ίδιοι υπόχρεοι για την καταβολή του ΦΠΑ στην Ελλάδα, να καταβάλλουν τον οφειλόμενο ΦΠΑ χωρίς κυρώσεις, με την πρώτη εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί το αργότερο για το τέταρτο  τρίμηνο του έτους 2013.

Σημειώνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση κρίθηκε σκόπιμη λόγω του γεγονότος ότι οι διαδικασίες έναρξης εργασιών και χορήγησης ΑΦΜ, καθώς και της υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ με ηλεκτρονικό τρόπο και καταβολής του φόρου, καθορίστηκαν με την ΑΥΟ ΠΟΛ 1113/23.05.2013. Αρμόδια για τις ανάγκες της Απόφασης αυτής καθώς και για τον έλεγχο και την επιβολή του φόρου, ορίστηκε η Α΄ Δ.Ο.Υ. Αθηνών.

Ακόμη και μετά την έκδοση της εν λόγω ΑΥΟ, διάφορα τεχνικά προβλήματα για την απρόσκοπτη λειτουργία των ανωτέρω διαδικασιών επιλύθηκαν τελευταία. Συνέπεια των ανωτέρω, είναι ότι οι εν λόγω υποκείμενοι στο φόρο δεν είχαν τη δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμων δηλώσεων ΦΠΑ.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για ΦΠΑ που οφείλεται από τους  ανωτέρω  υποκείμενους  στο φόρο,  ανεξάρτητα  από  το χρόνο πραγματοποίησης των φορολογητέων πράξεων για τις οποίες οφείλεται φόρος στη χώρα μας. Προϋπόθεση βεβαίως για τη μη επιβολή κυρώσεων είναι ο φόρος να καταβληθεί με εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση που θα υποβληθεί μέχρι την οριζόμενη προθεσμία δηλαδή μέχρι 20.1.2014.

 

Παράγραφοι 2 και 3

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αντικαθίστανται το τέταρτο και το τελευταίο  εδάφιο  της  περίπτωσης  δ(ii)  της    παραγράφου  2  του  άρθρου  8  του Κώδικα  ΦΠΑ  σχετικά  με  την  επιλογή  φορολόγησης  της  εκμίσθωσης  ακινήτων, όπως αυτή ισχύει για πράξεις που πραγματοποιούνται από 1.1.2013. Με τις νέες διατάξεις ορίζεται ότι για την πρώτη εφαρμογή, δηλαδή για πράξεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 1.1.2013, η αίτηση επιλογής φορολόγησης μπορεί να υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013, με έναρξη εφαρμογής από 1.1.2013, με την προϋπόθεση ότι, με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου ή του τέταρτου τριμήνου θα καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί για το διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013.

Mε τις εν λόγω διατάξεις δίνεται η δυνατότητα σε εκμεταλλευτές ακινήτων οι οποίοι δεν πρόλαβαν λόγω περιορισμένου χρόνου κατά την πρώτη εφαρμογή, να υποβάλλουν αίτηση επιλογής φορολόγησης της μίσθωσης μέχρι 30.6.2013, να υποβάλλουν την εν λόγω αίτηση έως τις 31.12.2013, προκειμένου η επιλογή φορολόγησης να ισχύει από 1.1.2013. Ο ΦΠΑ που αναλογεί στην περίπτωση αυτή στο διάστημα από 1.1.2013 έως 31.12.2013 αποδίδεται με την περιοδική δήλωση του Δεκεμβρίου για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν δήλωση μηνιαίως ή του τέταρτου τριμήνου για τις επιχειρήσεις που υποβάλλουν δήλωση κάθε τρίμηνο.

Η ίδια προθεσμία 31.12.2013 ισχύει και για υποβολή αίτησης επιλογής φορολόγησης από το χρόνο που ενδεχομένως εκμεταλλευτές ακινήτων έχουν ήδη επιβάλλει ΦΠΑ στην εκμίσθωση ακινήτων που πραγματοποίησαν σε προηγούμενες χρήσεις.

Αυτονόητο είναι ότι, εφόσον έχει επιβληθεί ΦΠΑ πριν την 1.1.2013, ο φόρος αυτός πρέπει να έχει αποδοθεί στο δημόσιο στην αντίστοιχη φορολογική περίοδο, τόσο για τις προηγούμενες χρήσεις, όσο και για τις φορολογικές περιόδους του έτους 2013. Σε περίπτωση μη απόδοσης του φόρου κατά την αντίστοιχη περίοδο, οφείλεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος.

 

Παράγραφος 4

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης η) της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του Κώδικα ΦΠΑ. Με τη νέα διάταξη προβλέπεται ότι στην περίπτωση εισαγωγής αγαθών με αναστολή καταβολής του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 29.4α του ν.2960/2001, κατά τη μετέπειτα παράδοση των αγαθών αυτών στο εσωτερικό της χώρας από οποιαδήποτε επιχείρηση μέλος του ίδιου ομίλου, ο φόρος οφείλεται από το λήπτη, με την προϋπόθεση ότι ο πωλητής είναι μη εγκατεστημένος στην Ελλάδα και ανεξάρτητα από την εγκατάσταση του λήπτη (αγοραστής) (εντός ή εκτός Ελλάδος). Στο φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται στην περίπτωση αυτή δεν αναγράφεται ΦΠΑ και ο φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών  με ταυτόχρονη άσκηση του δικαιώματος έκπτωσης με την ίδια περιοδική δήλωση που αφορά το χρόνο πραγματοποίησης της συναλλαγής.

Για καλύτερη κατανόηση παραθέτουμε το ακόλουθο παράδειγμα.

Όμιλος επιχειρήσεων έλαβε άδεια για εισαγωγή αγαθών με αναστολή του φόρου  εισαγωγής για  τρεις  επιχειρήσεις του  (Α,  Β,  Γ) μη εγκατεστημένες  στην Ελλάδα.

Η επιχείρηση Α πραγματοποίησε εισαγωγή αγαθών με αναστολή του φόρου, μέρος των οποίων πωλεί στην επιχείρηση Β, στην επιχείρηση Γ, καθώς και σε άλλη επιχείρηση Δ εγκατεστημένη στην Ελλάδα. Η αντιστροφή της υποχρέωσης εφαρμόζεται και στις τρεις ανωτέρω συναλλαγές.

Εάν οι επιχειρήσεις Β και Γ πωλήσουν αγαθά σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα, εφαρμόζεται επίσης η αντιστροφή της υποχρέωσης. Αντίθετα για τις πωλήσεις της ελληνικής επιχείρησης Δ δεν εφαρμόζεται αντιστροφή της υποχρέωσης και η επιχείρηση αυτή είναι υπόχρεη για την καταβολή του φόρου στο δημόσιο.

 

Παράγραφος 5

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής προστίθεται νέα παράγραφος 30 στο Παράρτημα  ΙΙΙ  του  Κώδικα  ΦΠΑ,  με  την  οποία  προβλέπεται  η  υπαγωγή  στο μειωμένο  συντελεστή  ΦΠΑ  του καφέ και λοιπών  αφεψημάτων που παρασκευάζονται προς άμεση κατανάλωση από επιχειρήσεις εστίασης, τα οποία δεν καταναλώνονται επιτοπίως, αλλά παραδίδονται προς κατανάλωση εκτός του καταστήματος. Ο μειωμένος αυτός συντελεστής εφαρμόζεται μέχρι 31.12.2013.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ