Αρ. Πρωτ. Δ17Ε 5043258 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Eπιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη  του προσωρινού. Επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού. Αποδοχή ανάληψης υποχρέωσης.

ΣΧΕΤ.: α) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5021794 ΕΞ 2013 / 06.06.2013 Δ.Υ.Ο.

β) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5009970 ΕΞ 2013 / 15.03.2013 Δ.Υ.Ο.

γ) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013135 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο.

δ) Η αριθ. πρωτ. Δ17 Ε 5013134 ΕΞ 2013 / 04.04.2013 Δ.Υ.Ο. Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή τα ακόλουθα:

Α. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 123 8/2013 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ  (σειρά  L  325/05.12.2013) και ισχύει από 06.12.2013 έως και 07.12.2015, σύμφωνα με τον οποίο, επιβάλλεται οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ και οριστική είσπραξη του  προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή   φωτοβολταϊκών   πάνελ   κρυσταλλικού   πυριτίου,   καθώς   και   κυψελών   του   τύπου   που χρησιμοποιείται σε φωτοβολταϊκές συστοιχίες ή φωτοβολταϊκά πάνελ  κρυσταλλικού πυριτίου (το πάχος των κυψελών δεν υπερβαίνει τα 400 μm) που επί του παρόντος κατατάσσονται  στους κωδικούς ΣΟ ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 και ex 8541 40 90 (κωδικοί TARIC 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 και 8541 40 90 39), καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

 

ΒΤον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 του Συμβουλίου, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη  Εφημερίδα  της  ΕΕ  (σειρά  L  325/05.12.2013) και ισχύει από 06.12.2013 έως και 07.12.2015,  σύμφωνα  με  τον  οποίο, επιβάλλεται οριστικός αντισταθμιστικός δασμός στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών ή συλλεκτών κρυσταλλικού πυριτίου και κυψελών  του τύπου που χρησιμοποιείται για τις συστοιχίες ή συλλέκτες κρυσταλλικού πυριτίου (οι κυψέλες έχουν  πάχος  που  δεν  υπερβαίνει  τα  400  micrometres),  καταγωγής  ή  προέλευσης  Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που επί του παρόντος κατατάσσονται  στους κωδικούς ΣΟ ex 8501 3100, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 and ex 8541 40 90 (TARIC codes 8501 31 00 81, 8501 31 00 89, 8501 32 00 41, 8501 32 00 49, 8501 33 00 61, 8501 33 00 69, 8501 34 00 41, 8501 34 00 49, 8501 61 20 41, 8501 61 20 49, 8501 61 80 41, 8501 61 80 49, 8501 62 00 61, 8501 62 00 69, 8501 63 00 41, 8501 63 00 49, 8501 64 00 41, 8501 64 00 49, 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 και 8541 40 90 39).

 

Γ. Την Απόφαση της Επιτροπής (2013/707/ΕΕ), που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (σειρά L 325/05.12.2013) και ισχύει από 06.12.2013,  για την αποδχή ανάληψης υποχρέωσης που προτάθηκε και έγινε αποδεκτή στο πλαίσιο των διαδικασιών αντιντάμπινγκ και κατά των επιδοτήσεων όσον αφορά τις εισαγωγές φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών   συστατικών   στοιχείων   (δηλαδή   κυψελών)   καταγωγής   ή    προέλευσης   Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατά την περίοδο εφαρμογής των οριστικών μέτρων.

 

1. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Εξαιρούνται  από  τον  ορισμό  του  υπό  εξέταση  προϊόντος  και  συνεπώς  δεν  αποτελούν αντικείμενο επιβολής δασμού αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικού δασμού οι ακόλουθοι τύποι προϊόντων:

  • ηλιακοί φορτιστές που αποτελούνται από λιγότερες από έξι κυψέλες, είναι φορητοί και παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια σε συσκευές ή φορτίζουν μπαταρίες,
  • φωτοβολταϊκά προϊόντα λεπτού υμενίου,
  • φωτοβολταϊκά προϊόντα κρυσταλλικού πυριτίου τα οποία είναι μονίμως ενσωματωμένα σε ηλεκτρικές συσκευές, αν η χρήση των εν λόγω ηλεκτρικών συσκευών είναι άλλη από την παραγωγή ενέργειας και αν οι εν λόγω ηλεκτρικές συσκευές καταναλώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από την/τις ενσωματωμένη/-ες φωτοβολταϊκή/-ές κυψέλη/-ες κρυσταλλικού πυριτίου,
  • συστοιχίες ή πάνελ που έχουν τάση εξόδου έως 50 V συνεχούς ρεύματος και ισχύ έως 50 W και προορίζονται αποκλειστικά για άμεση χρήση ως φορτιστές μπαταριών σε συστήματα με τα ίδια χαρακτηριστικά τάσης και ισχύος.

 

2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Οι συντελεστές του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ κυμαίνονται από 27,3% έως 64,9%, ανάλογα με την εταιρεία από την οποία παράγεται το προϊόν.

Οι συντελεστές του οριστικού αντισταθμιστικού δασμού κυμαίνονται από 0% έως 11,5%, ανάλογα με την εταιρεία από την οποία παράγεται το προϊόν.

 

3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ.  513/2013(α΄σχετική),  στις  εισαγωγές  πλακιδίων  (το πάχος των πλακιδίων δεν υπερβαίνει τα 400 μm) και συστοιχιών ή πάνελ που έχουν τάση εξόδου έως 50 V συνεχούς ρεύματος και ισχύ έως 50 W και προορίζονται αποκλειστικά για άμεση χρήση ως φορτιστές μπαταριών σε συστήματα με τα ίδια χαρακτηριστικά τάσης και ισχύος, καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, αποδεσμεύονται.

Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση υπό μορφή προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 513/2013(α΄σχετική), για τα εμπορεύματα που κατατάσσονται στους ανωτέρω κωδικούς εισπράττονται οριστικά. Τα ποσά που καταβλήθηκαν ως εγγύηση και υπερβαίνουν τον οριστικό συντελεστή των δασμών αντιντάμπινγκ αποδεσμεύονται.

 

4. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Οι εισαγωγές που διασαφίζονται για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία όσον αφορά προϊόντα που επί του παρόντος κατατάσσονται στον κωδικό  ΣΟ  ex 85414090 (κωδικοί  TARIC 8541 40 90  21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 κ αι  8541 40 90 39) και οι οποίες έχουν τιμολογηθεί από εταιρείες από τις οποίες η Επιτροπή έχει κάνει δεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων και περιλαμβάνονται στο παράρτημα   της   εκτελεστικής   απόφασης   2013/707/ΕΕ   απαλλάσσονται   από   τον   δασμό αντιντάμπινγκ και τον αντισταθμιστικό δασμό που επιβάλλονται με το άρθρο 1, του καν. (ΕΕ) αριθ. 1238/2013  και του καν. (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 αντίστοιχα του Συμβουλίου υπό τον όρο ότι:

  • α) μια εταιρεία που αναφέρεται στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/707/ΕΕ κατασκεύασε, απέστειλε και τιμολόγησε τα  προϊόντα που αναφέρονται παραπάνω απευθείας ή μέσω της συνδεδεμένης μ' αυτήν εταιρείας η οποία αναφέρεται επίσης στο παράρτημα της εκτελεστικής απόφασης 2013/707/ΕΕ είτε στις συνδεδεμένες μ' αυτές εταιρείες στην Ένωση οι οποίες ενεργούν ως εισαγωγείς και εκτελωνίζουν τα εμπορεύματα για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση είτε στον πρώτο ανεξάρτητο πελάτη ο οποίος ενεργεί ως εισαγωγέας και εκτελωνίζει τα εμπορεύματα για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Ένωση,
  • β) οι εν λόγω εισαγωγές συνοδεύονται από τιμολόγιο ανάληψης υποχρέωσης το οποίο είναι εμπορικό τιμολόγιο που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που απαριθμούνται και τη δήλωση που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ του καν. (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και στο παράρτημα 2 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 Συμβουλίου,
  • γ) οι εν λόγω εισαγωγές συνοδεύονται από πιστοποιητικό ανάληψης υποχρέωσης για εξαγωγή, σύμφωνα με το παράρτημα IV του καν. (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και το παράρτημα 3 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 Συμβουλίου και
  • δ) τα εμπορεύματα που δηλώνονται και προσκομίζονται στο τελωνείο αντιστοιχούν ακριβώς στην περιγραφή του τιμολογίου ανάληψης υποχρέωσης.

 

5. ΓΕΝΝΕΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

Τελωνειακή οφειλή γεννάται κατά την αποδοχή της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία:

  • α) όταν διαπιστώνεται ότι δεν πληρούνται ένας ή περισσότεροι από τους όρους με τους οποίους η Επιτροπή έκανε δεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων ( α΄ β΄ γ΄ δ΄ ανωτέρω ), ή
  • β) όταν η Επιτροπή ανακαλέσει την αποδοχή της ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 και με το άρθρο 13 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 με κανονισμό ή απόφαση που αναφέρεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές και χαρακτηρίσει άκυρα τα σχετικά τιμολόγια ανάληψης υποχρέωσης.

 

6. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Οι εταιρείες από τις οποίες η Επιτροπή έχει κάνει δεκτές αναλήψεις υποχρεώσεων και των οποίων  οι  επωνυμίες  περιλαμβάνονται  στο  παράρτημα  της  απόφασης  2013/707/ΕΕ  θα εκδίδουν επίσης, υπό ορισμένους όρους που καθορίζονται στην εν λόγω απόφαση, τιμολόγια για  τις  συναλλαγές  που  δεν  απαλλάσσονται  από  τους  δασμούς  αντιντάμπινγκ  και  τους δασμούς κατά των επιδοτήσεων. Τα εν λόγω τιμολόγια αποτελούν εμπορικά τιμολόγια και περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα στοιχεία που ορίζονται στο παράρτημα V του καν. (ΕΕ) αριθ. 1238/2013 και στο παράρτημα 4 του καν. (ΕΕ) αριθ. 1239/2013 Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί.

 

7. ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Διακόπτεται  η  καταγραφή  των  εισαγωγών  που  προβλέπεται  στον  κανονισμό  (ΕΕ)  αριθ. 182/2013 (β΄ σχετική) για την καταγραφή των εισαγωγών φωτοβολταϊκών συστοιχιών κρυσταλλικού πυριτίου και βασικών συστατικών στοιχείων (π.χ. κυψέλες και πλακίδια) καταγωγής ή προέλευσης Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Στον κοινοποιούμενο κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1239/2013, εκ παραδρομής αναφέρεται στο άρθρο 2 ότι  οι  εισαγωγές  απαλλάσσονται  από  τον  δασμό  αντιντάμπινγκ.  Η  σωστή  αναφορά  είναι απαλλάσσονται από τον αντισταθμιστικό δασμό

Επίσης στο παράρτημα 1 δεν αναφέρεται ο πρόσθετος κωδικός TARIC για την εταιρεία DCWATT POWER Co., Ltd,  ο οποίος είναι Β815.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους και

2. Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν με τα αποστελλόμενα φύλλα 1 έως και 1φ, τα φύλλα του Κεφαλαίου 85 του πίνακα εμπορευμάτων τα οποία υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης (γ΄σχετική) και τον πίνακα εμπορευμάτων για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης με τον αποστελλόμενο (δ΄σχετική).

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ