Αρ. Πρωτ. Δ17Γ 5043024 ΕΞ 2013

ΘΕΜΑ: Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του νέου  Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (ΣΓΠ) – Επιπτώσεις στις εισαγωγές των εμπορευμάτων από χώρες που δεν θα είναι πλέον δικαιούχες στο ΣΓΠ.

 

Σχετ.: 1) Η αριθ.  πρωτ.  Δ17Γ  5002426  ΕΞ2013/18-01-2013  ΔΥΟ  Κοιν  Καν. (ΕΕ)  αριθ. 978/2012 για την εφαρμογή του   Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων και την κατάργηση του Καν. (ΕΚ) αριθ. 732/2008.

2) Οι αριθ. πρωτ. Δ17Γ 5009948 ΕΞ 2013/15-03-2013 & Δ17Γ 5010657 ΕΞ 2013/ 22-03- 2013 κοινοποιήσεις καν. (ΕΕ) 154/2013 & 1213/2012 αντίστοιχα.

Α. Σε συνέχεια  των παραπάνω σχετικών σχετικά  με την εφαρμογή του νέου Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων και αναφορικά με αρκετά ερωτήματα που δέχεται η υπηρεσία μας ειδικότερα για τα μεταβατικά μέτρα σας γνωρίζουμε τα εξής:

  • Σύμφωνα με το άρθρο 43(2) του Καν. 978/2012 το ΣΓΠ «Εφαρμόζεται από 20 Νοεμβρίου 2012» και ισχύει από 01-01-2014.
  • Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Τελωνειακού Κώδικα (2913/92), «εκτός αντιθέτων ειδικών ρυθμίσεων, η  ημερομηνία που  πρέπει να ληφθεί  υπόψη για την εφαρμογή όλων των διατάξεων που διέπουν  το τελωνειακό καθεστώς για το οποίο γίνεται η διασάφηση  των εμπορευμάτων,  είναι η ημερομηνία  αποδοχής  της  διασάφησης από τις τελωνειακές αρχές

 

Β. Αναφορικά με την προτιμησιακή μεταχείριση εμπορευμάτων που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση  από τρίτες χώρες, δικαιούχες του ΣΓΠ έως και 31-12-2013 οι οποίες όμως δεν θα είναι από 01-01-2014, θα πρέπει να διευκρινιστούν τα παρακάτω:

α) Εάν τα εμπορεύματα έρθουν στην Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι η διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έγινε αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013  χωρίς να έχει προσκομιστεί  πιστοποιητικό FORM A, με την λήψη των διασφαλιστικών μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 256-257 του Καν. (ΕΟΚ) 2454/93, πριν από την 01-01-2014, τότε η προτιμησιακή μεταχείριση μπορεί να χορηγηθεί, έστω και αν το πιστοποιητικό εκδοθεί εκ των υστέρων μέσα στο 2013 ή στο 2014.

β) Εάν τα εμπορεύματα έρθουν στην Ένωση υπό την προϋπόθεση ότι η διασάφηση για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία έγινε αποδεκτή από τις τελωνειακές αρχές  πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 αλλά δεν  ζητήθηκε  προτιμησιακή μεταχείριση από τον εισαγωγέα πριν από την 01-01-2014, τότε δεν μπορεί να χορηγηθεί εκ των υστέρων προτιμησιακή μεταχείριση ακόμα και αν προσκομιστεί πιστοποιητικό καταγωγής FORM A που έχει εκδοθεί (εκ των υστέρων) πριν από την 01-01-2014.

Γ. Επίσης η εκ των υστέρων έκδοση των πιστοποιητικών FORM A,  για εξαγωγές που έγιναν το 2013,   από χώρες που δεν θα  είναι πλέον δικαιούχες του ΣΓΠ από 01-01-2014, δεν μπορεί να θεωρηθεί  χωρίς νομική βάση γιατί οι εξαιρούμενες από το καθεστώς χώρες θα συνεχίσουν να έχουν διοικητική συνεργασία με τα κράτη μέλη.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ