Αρ. Πρωτ. Φ.80000 / 35187 / 1180

Θέμα: Τροποποίηση του Καταστατικού του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις  της  παρ. 20  του άρθρου 6  του ν. 3029/2002  (Α, 160), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις α) του άρθρου 35 παρ. 6 του Ν. 3220/2004 (Α, 15), β) του άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 3232/2004 (Α, 48), γ) του άρθρου 63 παρ. 3 του Ν. 3518/2006 (Α, 272), και δ) του άρθρου 138 παρ. 8 του Ν. 3655/2008 (Α, 58) σε συνδυασμό με το αρθ. 13 του καταστατικού του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (98, Α).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α΄ 143) και το π.δ. 94/2012 (Α΄ 149) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 ¨Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών¨» και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α΄ 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών  και  Υφυπουργών»  και  του  π.δ.  90/2012  (Α΄  144)  «Διορισμός Υπουργού και Υφυπουργών».

5. Την υπ. αρίθμ. Φ.80000/30226/1366/2004 (Β΄ 27) ΚΥΑ «Μετατροπή του Ταμείου Αυτασφάλειας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος σε Ν.Π.Ι.Δ».

6. Την υπ. αρίθμ. 23/16-12-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

7. Το υπ. αρίθμ. 43890/431/18-12-2013 έγγραφο της Δ/νσης Αναλογιστικών Μελετών της Γ.Γ.Κ.Α., με το οποίο εγκρίθηκε η με ημερ. σύμβασης 18-11-2013 αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε για το Ταμείο από την εταιρεία Ernst & Young, με σκοπό την τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού που αφορούν τους πόρους του Ταμείου και τον ανακαθορισμό του τρόπου υπολογισμού της εφάπαξ παροχής.

8. Το γεγονός, ότι η τροποποίηση του καταστατικού του Ταμείου δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

Αποφασίζουμε

Α. Την έγκριση της με ημερομηνία σύμβασης 18-11-2013 Αναλογιστικής Μελέτης Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος.

Β Την αντικατάσταση του άρθρου 7 του καταστατικού του Ταμείου Αυτασφάλειας του Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

 

«ΑΡΘΡΟ    7

Υπολογισμός εφάπαξ παροχής

1. Η κατά το άρθρο 5 καταβλητέα εφάπαξ παροχή υπολογίζεται σε συνάρτηση με το χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο ως εξής:

Α . Για τους υπαχθέντες στην κοινωνική ασφάλιση πριν την 1/1/1993: 55% του μηνιαίου  ασφαλιστικού  μισθού    για  κάθε  έτος  ασφάλισης  έως  το  2018  και σταδιακή ετήσια αύξηση φτάνοντας το  65% από το 2035 και εφεξής.

B. Για τους υπαχθέντες στην κοινωνική ασφάλιση μετά την 1/1/1993:  65% του μηνιαίου ασφαλιστικού μισθού για κάθε έτος ασφάλισης έως το 2035 και σταδιακή ετήσια αύξηση 0,8% φτάνοντας το 70% από το 2043 και εφεξής.

Γ.  Για  όσους  θα  ασφαλιστούν  στο  Ταμείο  από  την  ημερομηνία  λήψης  της απόφασης του Δ.Σ. για την τροποποίηση του άρθρου αυτού και στο εξής : 70% του μηνιαίου ασφαλιστικού μισθού για κάθε έτος ασφάλισης.

 

2. O μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός για τον κατά το παρόν άρθρο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από:

α) Το άθροισμα του βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου του ασφαλισμένου και των τυχόν προσαυξήσεων του, των αντίστοιχων επιδομάτων πολυετίας, οικογενειακών, βαθμού και του επιδόματος υπηρεσιακής επιδόσεως Υποδιευθυντή Β΄, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το μήνα εξόδου

Για τους κατέχοντες κατά την έξοδο βαθμό Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Α΄ και για όσους αμείβονται με   αποδοχές Υποδιευθυντή Α΄ ή Διευθυντή το άθροισμα του βασικού   μισθού του βαθμού Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Α΄ και των τυχόν προσαυξήσεών του, των αντίστοιχων επιδομάτων πολυετίας, οικογενειακών και βαθμού και του επιδόματος εξόδων παραστάσεως Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Α’ όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το μήνα εξόδου. Για τους μη έχοντες όμως συμπληρώσει διετία παραμονής στο βαθμό του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Α΄ κατά την έξοδο και για όσους δεν αμείβονται για μία διετία προ της εξόδου με αποδοχές Υποδιευθυντή Α΄ ή Διευθυντή, το άθροισμα των ανωτέρω ποσών υπολογίζεται κατά την αναλογία που αντιστοιχεί στο χρόνο καταβολής τους εντός της τελευταίας διετίας προ της εξόδου.

β) Το επίδομα πτυχίου ή επιστημονικού τίτλου που αναγνωρίζεται από την ΕΤΕ καθώς και το επίδομα ξένης γλώσσας, κατά την αναλογία   που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα καταβολής τους εντός της τελευταίας διετίας προ της εξόδου.

γ) Εάν ο ασφαλισμένος κατά το μήνα της εξόδου ελάμβανε επίδομα ευθύνης, τότε για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής λαμβάνεται υπόψη και το επίδομα αυτό. Εάν ο ασφαλισμένος δεν ελάμβανε επίδομα ευθύνης, τότε  λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα τυχόν λοιπά καταβαλλόμενα ειδικά επιδόματα όχι όμως πέραν του  ποσού  που     αντιστοιχεί  σε  επίδομα  θέσεως  ευθύνης  Διοικήσεως  7ου κλιμακίου. Τα επιδόματα του παρόντος εδαφίου υπολογίζονται κατά την αναλογία που αντιστοιχεί στο βαθμό και το χρόνο καταβολής τους εντός της τελευταίας διετίας προ της εξόδου.

3. Ο συνολικός μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός της προηγουμένης παραγράφου δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κατά το παρόν άρθρο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής κατά το μέρος αυτού που  υπερβαίνει το οκταπλάσιο του εκάστοτε βασικού μισθού του 16ου κλιμακίου του ενιαίου μισθολογίου του κύριου προσωπικού.

4. Για τους ασφαλισμένους του Ταμείου των οποίων η αμοιβή δεν προσδιορίζεται βάσει μισθολογικού κλιμακίου ή μισθού βαθμού κατά τα προαναφερόμενα στην παρ.  2  του  παρόντος  άρθρου  και  των  οποίων  η  συνολική  μηνιαία  αμοιβή υπερβαίνει   το όριο της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, ο συνολικός μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός για τον κατά το παρόν άρθρο   υπολογισμό της εφάπαξ παροχής περιορίζεται στο όριο της προηγουμένης παραγράφου 3. Εάν όμως η συνολική μηνιαία αμοιβή  των ανωτέρω ασφαλισμένων είναι κατώτερη του ορίου αυτού τότε ο συνολικός μηνιαίος ασφαλιστικός μισθός για τον κατά το παρόν άρθρο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής ορίζεται στο 90% της συνολικής  μηνιαίας αμοιβής τους. Ως συνολική μηνιαία αμοιβή θεωρούνται όλες οι αποδοχές, αμοιβές και λοιπές παροχές επί των οποίων κατεβάλλοντο οι εισφορές του άρθρου 4, εκτός των τυχόν αμοιβών για υπερεργασία ή υπερωρία.

5. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής της εφάπαξ παροχής οφειλομένης στο Ταμείο, ο υπολογισμός αυτής γίνεται με βάση το συνολικό μηνιαίο ασφαλιστικό μισθό όπως ορίζεται στις παρ. 2, 3 ή 4 του παρόντος άρθρου  όπως όμως αυτός θα είχε διαμορφωθεί το μήνα κατά τον οποίο καλείται ο δικαιούχος από το Ταμείο για την καταβολή της εφάπαξ παροχής, αποκλειομένης κάθε άλλης υποχρεώσεως του Ταμείου, όπως, ενδεικτικά, καταβολής τόκων, ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης..

6. Ως χρόνος ασφάλισης για τον κατά το παρόν άρθρο υπολογισμό της εφάπαξ παροχής θεωρείται η πραγματική   εν ασφαλίσει υπηρεσία στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ο προσμετρούμενος κατά τις διατάξεις του άρθρου 8  του παρόντος χρόνος, καθώς και το τυχόν μικρότερο   των 6 μηνών χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση ακεραίων ετών ασφάλισης.

7. Ο σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους 1 έως 6 υπολογισμός της εφάπαξ παροχής ισχύει:     α. Για όσους έχουν αποχωρήσει από 3/1/2012 μέχρι την ημερομηνία λήψης απόφασης Δ.Σ. της τροποποίησης αυτής και δεν έχουν λάβει το σύνολο  της  εφάπαξ  παροχής  και  β.  Για  όσους  θα  αποχωρήσουν  από  την ημερομηνία της απόφασης του Δ.Σ. και στο εξής.»

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ