Εγκύκλιος Ι.Κ.Α. 74 / 30.12.2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με το διακανονισμό αλληλόχρεων λογαριασμών διαδοχικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε.Τ.Ε.Α.Μ.) με τους ενταχθέντες σ' αυτό επικουρικής ασφάλισης.

Σχετ: ατα με αρ. πρωτ. 23048/18-10-2013 και 28735/10-12-2013 έγγραφα του Ε.Τ.Ε.Α.

βη με αρ. 34/2013 εγκύκλιος

 

Σε συνέχεια της ανωτέρω (β) σχετικής εγκυκλίου, με την οποία σας γνωστοποιήθηκε το σύνολο των επικουρικών ταμείων που απαρτίζουν το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Ε.Τ.Ε.Α.),  σας κοινοποιούμε, προς γνώση και   εφαρμογή,  τα  ανωτέρω  (α)  σχετικά  έγγραφα  αυτού,  που  αφορούν  το διακανονισμό των απαιτήσεων και υποχρεώσεων - βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 1405/83 -  μεταξύ των ενταχθέντων ταμείων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις θα απευθύνεστε στις υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ