Αρ. Πρωτ. Α11 / 206 / 27.12.2013

Θέμα: Διακοπή εξυπηρέτησης συν/χων ΟΑΕΕ- Νέα καταληκτική ημερομηνία.

Σχετ.:  Σχετικά α) Φ.80000/2623/176/22-03-2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ

β) Γ99/595/17-09-2012Γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Εγκ ΙΚΑ 58/12

γ) Γ99/436/25-11-13 Γενικό έγγραφο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

 

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών,   και λαμβάνοντας υπόψη:

  • α) το γεγονός ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) εξυπηρετούνται   ως   προς   τη   χορήγηση   παροχών   ασθένειας,   από   τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, με χρήση βιβλιαρίων ασθενείας ΟΑΕΕ, που εκδίδουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του, για τους ίδιους και τα προστατευόμενα μέλη τους και
  • β) την πρόταση του ΟΑΕΕ, για την εξυπηρέτηση των συνταξιούχων του, που κατέχουν βιβλιάρια ασθενείας του ΙΚΑ, από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, εφόσον τεθεί σε εμφανές σημείο ο ΑΜΚΑ και σφραγίδα με την ένδειξη« ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΑΕΕ - ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΚΑ –ΕΤΑΜ» δεδομένου ότι τα ηλεκτρονικά αρχεία   των συν/χων του ΟΑΕΕ, έχουν παραδοθεί στις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ, σας γνωρίζει συμπληρωματικά  τα εξής:

Σε  συνάντηση  που  πραγματοποιήθηκε  με  πρωτοβουλία  του  ΟΑΕΕ  στα γραφεία του ΕΟΠΥΥ, έγινε καταρχήν δεκτή η ως άνω πρόταση, δεν κατέστη όμως δυνατή η υλοποίησή της, επειδή διαπιστώθηκαν από τους υπεύθυνους για τα θέματα πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ, προβλήματα, όπως η μη ύπαρξη Α.Μ. του ΟΑΕΕ.

Επίσης σε συνάντηση που έγινε στο Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με συμμετοχή εκπροσώπων των δύο φορέων και του Υπουργείου, επαναδιατυπώθηκε η θέση του, ότι μετά την κατάργηση του κλάδου ασθένειας του   ΙΚΑ , και την απόδοση   στον ΕΟΠΥΥ των εισφορών κλάδου ασθένειας των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν νομιμοποιείται πλέον να εξυπηρετεί τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ.

Προκειμένου όμως να διευκολυνθούν οι υπηρεσίες του ΟΑΕΕ, έγινε  δεκτή πρόταση να εξεταστεί η δυνατότητα αποστολής από τον ΟΑΕΕ στους συνταξιούχους  του,  ετικετών  ασφαλιστικής  ικανότητας  με  ΑΜΚΑ  και  Α.Μ. Ο.Α.Ε.Ε., για να τοποθετηθούν στα βιβλιάρια ασθενείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και να εξυπηρετούνται από τις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Σε εκτέλεση αυτής της απόφασης  πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους αρμοδίους για θέματα πληροφορικής υπηρεσιακούς παράγοντες του ΟΑΕΕ και του ΕΟΠΥΥ, οι δε   σχετικές συζητήσεις   δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς αναμένεται η τελική απάντηση της Δ/νσης Πληροφορικής του ΕΟΠΥΥ

Κατόπιν αυτών, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κρίνει αναγκαίο να ορίσει ως νέα καταληκτική  ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ την 31-01-2014, προκειμένου να ολοκληρωθούν ομαλά οι διαδικασίες μεταφοράς όλων των συν/χων του ΟΑΕΕ στο φορέα τους.

Τέλος για λόγους χρηστής Διοίκησης, παρακαλούμε όπως αποφεύγετε την Ακύρωση των βιβλιαρίων ασθενείας των εν λόγω συνταξιούχων μέχρι 31/1/2014.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ