ΠΟΛ 1130 17.09.2010

Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων.

Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ &

ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ   ΠΟΛ. 1130

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10

Ταχ. Κώδ.: 101 84 Αθήνα

Τηλ.: 210 3375063-206-068

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων.


Α. Εντατικοποίηση προσωρινών φορολογικών ελέγχων

Σχετικά με τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων και σε συνέχεια προηγούμενων εγκυκλίων και διαταγών, ενόψει και της καθοριστικής σημασίας του προσωρινού φορολογικού ελέγχου στο πλαίσιο της υφιστάμενης οικονομικής συγκυρίας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης εντατικοποίησης των φορολογικών ελέγχων από όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες, δόθηκαν σχετικές οδηγίες προς τις υπηρεσίες με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1154/18-12-2009 και επισημάνθηκε ότι κάθε ελεγκτική υπηρεσία είναι αναγκαίο να κάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό των ελέγχων που αυτή θα πραγματοποιήσει.

Περαιτέρω, με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1012/1-2-2010, ζητήθηκε από κάθε ελεγκτική υπηρεσία να καταρτίσει ετήσιο σχέδιο ελέγχου έτους 2010 ανά ημερολογιακό τρίμηνο και συνολικά για όλο το έτος, με βάση τις ελεγκτικές δυνατότητες της κάθε υπηρεσίας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγιών και εντολών σας γνωρίζουμε ότι για διάστημα δύο (2) μηνών από την υπογραφή της παρούσας ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός των Δ.Ο.Υ. και των Eλεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) θα απασχοληθεί αποκλειστικά στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων Φ.Π.Α. που θα αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά. Προς τούτο, σε κάθε Δ.Ο.Υ., με ευθύνη του Προϊσταμένου αυτής, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού που υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με τους εν λόγω ελέγχους, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τεκμήριο οι έλεγχοι αυτοί δεν απαιτούν προχωρημένες ελεγκτικές γνώσεις, με τον ορισμό συγκεκριμένων υπαλλήλων αποκλειστικής απασχόλησης με το έργο αυτό. Οι εν λόγω υπάλληλοι, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργούν και θα ολοκληρώνουν (με τη σύνταξη και της έκθεσης ελέγχου), δύο (2) τουλάχιστον ελέγχους ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και ένα (1) τουλάχιστον έλεγχο ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Σχετικές αναλυτικότερες οδηγίες για τη διενέργεια προσωρινών ελέγχων έχουν ήδη δοθεί με την προαναφερόμενη εγκύκλιο ΠΟΛ.1154/2009.

Ειδικότερα, από τις Δ.Ο.Υ. θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των αποτελεσμάτων διενεργούμενων διασταυρώσεων και λοιπών εν γένει στοιχείων που παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και τα υποσυστήματα του TAXIS είτε μέσω των ίδιων των τηρούμενων αρχείων της κάθε Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβεβαιωθεί - διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ενδεχομένως περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α., για μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω φορολογικές περιόδους (σημειώνεται ότι μη υποβολή συνιστά και η υποβολή δήλωσης μέσω διαδικτύου χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού). Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση. Εάν όντως υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3610/2007. Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την προσέλευσή τους στη Δ.Ο.Υ. και πριν την υποβολή των δηλώσεων, η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική περίοδο κλπ.

Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει άμεσα σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για τις υποθέσεις εκείνες που εμπίπτουν στην ελεγκτική αρμoδιότητα των Δ.Ο.Υ., όπως η αρμοδιότητα αυτή προβλέπεται βάσει της κατηγορίας των Δ.Ο.Υ. (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ. Β΄ τάξης), σύμφωνα και με την με αριθ. 1085068/4794/ΔΕ-Β΄/05-09-2007 Α.Υ.Ο.Ο. (Φ.Ε.Κ. 1843Β΄/12-09-07).

Σημειώνεται ότι ήδη έχουν αποσταλεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. καταστάσεις (σε μορφή αρχείων excel) ενεργών επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και υπέβαλλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για τα έτη (χρήσεις) 2008 ή 2009 ή και για τα δύο αυτά έτη, αλλά δεν υπέβαλλαν έστω και μια περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. από αυτές που όφειλαν να υποβάλλουν για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 έως 30/6/2010.

Η αναζήτηση των δεδομένων στην κεντρική βάση της Γ.Γ.Π.Σ. έγινε για μεν τα βιβλία Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις 6/9/2010, για δε τα βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. στις 7/9/2010.

Συνεπώς, οι πιο πάνω ήδη αποσταλείσες καταστάσεις επιβάλλεται όπως αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό από τις Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Επισημαίνεται ότι από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα αποσταλούν άτυπες προσκλήσεις προς τις επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στις ως άνω καταστάσεις, προκειμένου να προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων.

Επί αυτού διευκρινίζεται σχετικώς ότι για τις επιχειρήσεις που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. κατόπιν των ανωτέρω προσκλήσεων θα γίνεται επιβεβαίωση ότι συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις και δεν έχει υποβληθεί δήλωση και κατά τα λοιπά ισχύουν και για αυτές τα ως άνω αναφερόμενα ως προς την εφαρμογή του άρθρου 4 του ν.3610/2007 και την ακολουθούμενη διαδικασία (επίδοσης σχετικής πρόσκλησης πριν την υποβολή των δηλώσεων κλπ.).

Τα στοιχεία των παραπάνω καταστάσεων θα αποσταλούν από τη Γ.Γ.Π.Σ. και στα Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. και συγκεκριμένα σε κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα παρασχεθούν τα στοιχεία και λοιπά δεδομένα των επιχειρήσεων που συμπεριλαμβάνονται στις εν λόγω καταστάσεις αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. εκείνων που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητά του.

Στη συνέχεια, κάθε Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα πρέπει άμεσα να προσδιορίσει τις επιχειρήσεις εκείνες που είναι ελεγκτικής αρμοδιότητάς του και να τις γνωστοποιήσει στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ., ώστε οι επιχειρήσεις αυτές να μην κληθούν τηλεφωνικά από τις Δ.Ο.Υ., καθόσον θα κληθούν από τα ίδια τα Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. προκειμένου να προσέλθουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Με μέριμνα των Προϊσταμένων των Π.Ε.Κ. και Δ.Ε.Κ. θα διαπιστώνεται αν υποβλήθηκαν οι σχετικές δηλώσεις στην κατά περίπτωση αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε περίπτωση μη υποβολής τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επιλαμβάνονται άμεσα του προσωρινού ελέγχου κατά τα προαναφερόμενα.

Ευνόητο βεβαίως είναι ότι πέραν των περιπτώσεων μη υποβολής δηλώσεων, οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα δύνανται να επιληφθούν και περιπτώσεων ανακριβούς υποβολής δηλώσεων για τις ίδιες πάντα φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά.

Επισημαίνεται, όμως, ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων, οι σχετικές διαδικασίες επιβάλλεται να είναι ιδιαιτέρως στοχευμένες, με την έννοια ότι οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα επιλαμβάνονται κατά το δυνατόν υποθέσεων για τις οποίες με βάση τα τηρούμενα αρχεία τους η ανακρίβεια είναι προφανής ή σχεδόν προφανής, για την αποφυγή αστοχιών.

Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι και στις εν λόγω ειδικά περιπτώσεις προφανώς ή σχεδόν προφανώς ανακριβών δηλώσεων με βάση τα τηρούμενα αρχεία των υπηρεσιών, θα προηγείται τηλεφωνική κλήση της επιχείρησης, εφαρμοζομένων ανάλογα όλων όσων αναφέρονται ανωτέρω για τις περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων (εφαρμογή διατάξεων άρθ. 4 ν. 3610/2007 επί ανταπόκρισης, επίδοση σχετικής πρόσκλησης πριν την υποβολή των δηλώσεων, έκδοση εντολής ελέγχου επί μη ανταπόκρισης κλπ.).

Επίσης, από τη Διεύθυνση Ελέγχου θα αποσταλούν σε όλες τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα πίνακες που καταρτίστηκαν από την Κ.Υ. του Σ.Δ.Ο.Ε. και εμφανίζουν ανά Δ.Ο.Υ. τη μεταβολή των εσόδων Φ.Π.Α. με βάση τις υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις για το χρονικό διάστημα 1/1-31/7 του έτους 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2009. Τα στοιχεία αυτά μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των εντελλόμενων κατά τα ανωτέρω προσωρινών ελέγχων.

Για την ταχύτερη διεκπεραίωση του έργου της διενέργειας των ως άνω προσωρινών ελέγχων, με μέριμνα και με τις υποδείξεις των Προϊσταμένων, των Υποδιευθυντών Ελέγχου και των Εποπτών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων θα ακολουθείται η ταχύτερη δυνατή διαδικασία, εφαρμοζομένων όμως και ακολουθουμένων σε κάθε περίπτωση όλων όσων προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. συνοπτικές κατά το δυνατόν αλλά τεκμηριωμένες εκθέσεις ελέγχου, με τη χρήση κατάλληλων υποδειγμάτων κλπ.).

Σημειώνεται ότι ειδικά σε ότι αφορά την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων όλων των πιο πάνω ενεργειών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων σε σχέση με τις καταστάσεις που κατά τα ανωτέρω απεστάλησαν από τη Γ.Γ.Π.Σ. με επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν δηλώσεις, έχει ήδη αναπτυχθεί ειδική εφαρμογή από τη Γ.Γ.Π.Σ. στο δικτυακό τόπο http://10.30.6.20, για την οποία θα σας σταλούν σχετικές οδηγίες χρήσης επίσης από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Συνεπώς, για τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δεν θα γίνεται πλέον ενημέρωση της εφαρμογής «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Φ.Π.Α. ΝΟΜΙΚΩΝ - ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» της Δ/νσης Ελέγχου (), διευκρινίζεται ωστόσο ότι τόσο τα εν λόγω αποτελέσματα όσο επίσης και τα αποτελέσματα των εν γένει λοιπών ενεργειών των Δ.Ο.Υ. και των Ελεγκτικών Κέντρων που δεν σχετίζονται με τις ως άνω καταστάσεις της Γ.Γ.Π.Σ. (π.χ. λοιπές περιπτώσεις μη υποβολής δηλώσεων, όπως για παράδειγμα μηνός Ιουλίου 2010 επί Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. βιβλίων, περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων κλπ.) θα συνεχίσουν να καταχωρούνται ανελλιπώς και επακριβώς στις υφιστάμενες εφαρμογές της Δ/νσης Ελέγχου, στο δικτυακό τόπο , για την παρακολούθηση των ελεγκτικών αποτελεσμάτων.

Τονίζεται, τέλος, ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα θα πρέπει, με ευθύνη των Προϊσταμένων αυτών, να καταχωρήσουν άμεσα, εντός τριών (3) ημερών από τη λήψη της παρούσας, στο site της Διεύθυνσης Ελέγχου () και στην εφαρμογή «ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ», τα ονόματα των ελεγκτών που θα απασχοληθούν στους ανωτέρω προσωρινούς φορολογικούς ελέγχους, με καταχώρηση και του αριθμού μητρώου αυτών.

Β. Επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης Αποφάσεων Επιβολής Προστίμου Κ.Β.Σ. και λοιπών καταλογιστικών πράξεων

Είναι αυτονόητο ότι με την παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου Κ.Β.Σ. από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε θα πρέπει να εκδίδονται το ταχύτερο οι οικείες Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου (Α.Ε.Π.) και να ακολουθεί η περαιτέρω προβλεπόμενη διαδικασία (κοινοποίηση μαζί με την έκθεση ελέγχου κ.λπ.).

Σχετικές οδηγίες δόθηκαν και με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1154/18.12.09, με την οποία τονίστηκε ότι οι Δ.Ο.Υ. θα πρέπει άμεσα να προβούν στην έκδοση και κοινοποίηση πράξεων επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ., κατά τις κείμενες διατάξεις, για τις εκθέσεις της ΥΠ.Ε.Ε. και των Ειδικών Συνεργείων προληπτικού ελέγχου που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές.

Κατόπιν αυτών οι Δ.Ο.Υ όλης της χώρας καλούνται να ερευνήσουν, με βάση τα υφιστάμενα αρχεία τους, αν για παραληφθείσες γενικώς εκθέσεις Κ.Β.Σ. από τις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. ή της πρώην ΥΠ.Ε.Ε. ή τα πρώην Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου δεν έχουν εκδοθεί και κοινοποιηθεί οι οικείες Α.Ε.Π., υποβάλλοντας προς τούτο εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της παρούσας σχετική αναφορά στις αρμόδιες (περιφερειακές) Δ/νσεις Οικ. Επιθεώρησης, που υπάγονται, στην οποία θα περιέχονται τα κατωτέρω περιγραφόμενα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ., όπως αυτά υφίσταντο κατά την 31/12/2009 και κατά την 31/8/2010, χωριστά για κάθε μια από τις ημερομηνίες αυτές.

Αριθμός εκθέσεων ελέγχου που εκκρεμούσαν σε κάθε μια από τις ανωτέρω ημερομηνίες (31/12/09 και 31/8/10) για τις οποίες:

α. δεν είχε εκδοθεί Α.Ε.Π.

β. είχε εκδοθεί Α.Ε.Π. αλλά δεν είχε κοινοποιηθεί (επισυνάπτονται σχετικοί Πίνακες Ι και ΙΙ).

Στα ανωτέρω υποβαλλόμενα στοιχεία θα γίνεται αναφορά και στις δυο περιπτώσεις α΄ και β΄ των ετών εντός των οποίων περιήλθαν στη Δ.Ο.Υ. οι οικείες εκκρεμείς εκθέσεις ελέγχου.

Ειδικότερα, οι Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται να συμπληρώσουν τους σχετικούς επισυναπτόμενους πίνακες με τα ζητούμενα στοιχεία και να υποβάλλουν αυτούς, αρμοδίως, στην κατά περίπτωση εποπτεύουσα (περιφερειακή) Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης.

Στη συνέχεια κάθε (περιφερειακή) Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης θα υποβάλει στη Δ/νση Επιθεώρησης Υπηρεσιών «Συγκεντρωτικό Πίνακα» (ΙΙΙ) με τα αντίστοιχα στοιχεία όλων των Δ.Ο.Υ. αρμοδιότητας της, εντός δύο (2) εργασίμων ημερών, από την παραλαβή των στοιχείων, στον οποία θα περιέχονται τα προαναφερθέντα στοιχεία ανά Δ.Ο.Υ..

Επισημαίνεται ότι δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην άμεση έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων με βάση τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, καθώς και στην περαιτέρω άμεση κοινοποίηση αυτών, για την ταχύτερη δυνατή βεβαίωση των οφειλόμενων ποσών και την επίσπευση εν γένει των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ενόψει αυτών και πέραν των ανωτέρω οδηγιών για την αποστολή των ως άνω στοιχείων, επισημαίνεται και πάλι όλως ιδιαιτέρως ότι, εφόσον εκκρεμούν στις Δ.Ο.Υ. εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. είτε του Σ.Δ.Ο.Ε., είτε της πρώην Υ.Π.Ε.Ε., είτε των πρώην Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου, είτε των ίδιων των Δ.Ο.Υ., αλλά και εκθέσεις λοιπών εν γένει πάσης φύσεως φορολογικών αντικειμένων, θα πρέπει άμεσα εντός πέντε (5) ημερών από τη λήψη της παρούσας να εκδοθούν και να κοινοποιηθούν οι κατά περίπτωση καταλογιστικές πράξεις και να ακολουθήσει η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία.

Εφόσον δε εκκρεμούν καταλογιστικές εν γένει πράξεις ή δικαστικές αποφάσεις προς βεβαίωση θα πρέπει να διενεργηθεί άμεσα, εντός της ίδιας προθεσμίας, η κατά περίπτωση βεβαίωση των οικείων ποσών, προστίμων και πάσης φύσεως φόρων, πρόσθετων φόρων και λοιπών εν γένει επιβαρύνσεων.

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οποιαδήποτε χρονική υστέρηση εφεξής ως προς τα παραπάνω ζητήματα της έκδοσης και κοινοποίησης των οικείων καταλογιστικών πράξεων και βεβαίωσης των σχετικών ποσών, βάσει εκθέσεων ελέγχου που παραλαμβάνονται από τις Δ.Ο.Υ. ή συντάσσονται από τις ίδιες τις Δ.Ο.Υ., είναι απαράδεκτη. Εξυπακούεται επίσης ότι όλα τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τα Ελεγκτικά Κέντρα (Δ.Ε.Κ. - Π.Ε.Κ.).

Οι Οικονομικοί Επιθεωρητές, στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να παρακολουθούν την εφαρμογή των ανωτέρω οδηγιών από τις Υπηρεσίες που εποπτεύουν, δίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους αναφερόμενους χρόνους υλοποίησης της παρούσας, ως προς την υποβολή των ζητούμενων στοιχείων, καθώς και της έκδοσης και κοινοποίησης των Α.Ε.Π. των οικείων εκθέσεων ελέγχου που είναι σε εκκρεμότητα στις αντίστοιχες ημερομηνίες αναφοράς (31-12-2009 και 31-08-2010 αντίστοιχα).

Σημειώνεται, τέλος, ότι ενόψει της ανάπτυξης σχετικής εφαρμογής από τη Γ.Γ.Π.Σ. για την ηλεκτρονική πλέον παρακολούθηση των εκδιδόμενων Α.Ε.Π. με βάση τις εκθέσεις ελέγχου Κ.Β.Σ. που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ. από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε., δεν θα υποβάλλονται εφεξής χειρόγραφες καταστάσεις από τις Δ.Ο.Υ. σε σχέση με τις εν λόγω εκδιδόμενες Α.Ε.Π. (σχετ. εγκ. ΠΟΛ 1163/2001 και 1098730/2651/ΔΕΥ - Α2/14/ΦΓΔ1/1998), καταργούμενης οποιασδήποτε γενικά χειρόγραφης μορφής ενημέρωσης από τις Δ.Ο.Υ. των Κ.Υ. του Υπουργείου ή των αρμόδιων Οικον. Επιθεωρήσεων ή των υπηρεσιών του Σ.Δ.Ο.Ε. κτλ. σε σχέση με το θέμα αυτό.


Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ