.

Ν.4223/2013
Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις.

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4410/2016, ΦΕΚ Α’141/3.8.2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Άρθρο 1. Αντικείμενο του φόρου
Άρθρο 2. Υποκείμενο του φόρου
Άρθρο 3. Απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.
Άρθρο 4. Υπολογισμός του κύριου φόρου
Άρθρο 5. Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου
Άρθρο 6. Προσδιορισμός Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και χρόνος υποβολής
Άρθρο 7. Χορήγηση εκπτώσεων και αναστολή πληρωμής φόρου
Άρθρο 8. Πληρωμή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων
Άρθρο 9. Συμπλήρωση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Άρθρο 10. Εξόφληση φόρου
Άρθρο 11. Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων
Άρθρο 12. Συμπλήρωση διατάξεων του ν. 3427/2005 σχετικά με την υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων
Άρθρο 13. Μεταβατικές και καταργούμενες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 14. Οικονομική παροχή της Ναυτιλιακής Κοινότητας νγια την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης της χώρας
Άρθρο 15. Ρυθμίσεις για τη φορολογία κεφαλαίου
Άρθρο 16. Ρυθμίσεις για την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων
Άρθρο 17. Ρυθμίσεις για τα αυτοκίνητα οχήματα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους
Άρθρο 18. Τροποποιήσεις των νόμων 4110/2013, 2238/1994 και 3525/2007
Άρθρο 19. Οργανωτικά θέματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
Άρθρο 20. Οργανωτικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 21. Συμπλήρωση διατάξεων πρώτου μέρους Κ.Φ.Ε.
Άρθρο 22. Συμπλήρωση διατάξεων δεύτερου μέρους Κ.Φ.Ε. σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων
Άρθρο 23. Συμπλήρωση διατάξεων τρίτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Άρθρο 24. Συμπλήρωση διατάξεων τέταρτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την παρακράτηση φόρου
Άρθρο 25. Συμπλήρωση διατάξεων έκτου μέρους ΚΦΕ σχετικά με την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την προκαταβολή φόρου
Άρθρο 26. Συμπλήρωση μεταβατικών διατάξεων ΚΦΕ και έναρξη ισχύος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ Ο.Δ.Δ.Η.Χ., Γ.Λ.Κ. ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Άρθρο 27. Ρυθμίσεις για τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.
Άρθρο 28. Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης υπηρεσιών Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και δημοσιολογιστικού δικαίου
Άρθρο 29.
Άρθρο 30. Πρόγραμμα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 31. Ρυθμίσεις σχετικά με τη Δημόσια Περιουσία
Άρθρο 32. Ρυθμίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4182/2013
Άρθρο 33. Ρυθμίσεις για τις ΑΕΕΑΠ και τροποποίηση διατάξεων των νόμων 3091/2002, 2065/1992 και 2778/1999
Άρθρο 34. Οργανωτικά θέματα Ε.Ε.Ε.Π.
Άρθρο 35. Θέματα εποπτείας και ελέγχου τυχερών παιγνίων
Άρθρο 36. Θέματα οικοδομικών συνεταιρισμών
Άρθρο 37. Ρυθμίσεις καταβολής αποδοχών
Άρθρο 38. Ρυθμίσεις σχετικά με ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και ορκωτούς εκτιμητές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 39. Συμπλήρωση διατάξεων στο πρώτο Κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 40. Τροποποιήσεις στο δεύτερο Κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 41. Συμπλήρωση διατάξεων στο τρίτο Κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 42. Συμπλήρωση διατάξεων στο τέταρτο Κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 43. Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 44. Συμπλήρωση διατάξεων στο έκτο κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 45. Συμπλήρωση διατάξεων στο έβδομο κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 46. Συμπλήρωση διατάξεων στο όγδοο κεφάλαιο του ν.4174/2013
Άρθρο 47. Συμπλήρωση διατάξεων στο ένατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 48. Συμπλήρωση διατάξεων στο δέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 49. Συμπλήρωση διατάξεων του ενδέκατου κεφαλαίου του ν. 4174/2013
Άρθρο 50. Συμπλήρωση διατάξεων στο δωδέκατο κεφάλαιο του ν. 4174/2013
Άρθρο 51. Τροποποίηση διατάξεων ν. 4093/2012
Άρθρο 52. Τροποποίηση διατάξεων ν. 3296/2004
Άρθρο 53.
Άρθρο 54.
Άρθρο 55. Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις
Άρθρο 56.
Άρθρο 57.
Άρθρο 58.
Άρθρο 59. Έναρξη ισχύος
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013