ΠΟΛ. 1271 / 23.12.2013

Θέμα: Καθορισμός της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.  Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 ( 65 Α΄).

2.  Τις διατάξεις των άρθρων 6, 40, 41 και 53 του ν. 4174/2013 (170 Α΄) «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του κεφαλαίου Ε΄, της από 31-12-2012 Πράξης νομοθετικού περιεχομένου (256 Α΄) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (98 Α΄ /26-4-2013).

4.  Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2362/1995 (247 Α΄) “Περί Δημοσίου Λογιστικού”.

5.  Το  π.δ.  284/1988  (128  Α’)  «Οργανισμός  του  Υπουργείου  Οικονομικών»,  όπως ισχύει.

6.  Τις διατάξεις της υποπαρ. Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

7.  Την  Πράξη  του  Υπουργικού  Συμβουλίου  αρ.  1  της  16.1.2013  (τ.  Υ.Ο.Δ.Δ.  18), «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

8. Τις διατάξεις των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 (98 Α΄) «Κωδικοποίηση των διατάξεων για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

9. Την ανάγκη καθορισμού της διαδικασίας απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της   δήλωσης που υποβάλλεται για την καταβολή του.

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Καθορίζουμε  τον  τύπο  και  το  περιεχόμενο  της  δήλωσης  απόδοσης  του  ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων της παραγράφου 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010,  όπως  το  σχετικό  υπόδειγμα  που  προσαρτάται  στην  παρούσα  και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται από τους υπόχρεους στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. σε δύο (2) αντίτυπα από τα οποία το ένα παραδίδεται στον υπόχρεο μετά την καταβολή του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων.

3. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την εικοστή (20η) ημέρα κάθε μήνα για τα έσοδα που πραγματοποιούν τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης από τις τηλεοπτικές διαφημίσεις του προηγούμενου μήνα.

4. Τα   ποσά   του   ειδικού   φόρου   τηλεοπτικών   διαφημίσεων   που   οφείλονται, καταχωρίζονται σε ξεχωριστό λογαριασμό στα βιβλία των υπόχρεων επιχειρήσεων.

5. Η δήλωση υπογράφεται υποχρεωτικά από φυσικό πρόσωπο λογιστή φοροτεχνικό, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2873/2000 (285 Α΄), όπως ισχύει.

6. Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ